: หน้าหลัก > บุคลากร > บุคลากร << Backward || Forward >>

บุคลากรเจ้าหน้าที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

 
 
ที่ รูป ชื่อ - นามสกุล อีเมล์ ห้องทำงาน เบอร์โทร(ภายใน)
1. กาลไกล  วรินทร์ kankaiv@nu.ac.th 0-5596-3929
2. ชัยวัฒน์  กล่ำแย้ม chaiwatk@nu.ac.th 0-5596-3929
3. ทัศพร  กนกพารา tatsapornk@nu.ac.th CE425 0-5596-4104
4. นิภาวรรณ   จันทะคุณ nipawanc@nu.ac.th - 055963934
5. ลูกน้ำ  มากลิ่น luknamm@nu.ac.th - 0-5596-4095
6. วิชญา  อิ่มกระจ่าง vichchayai@nu.ac.th 0-5596-3934, 0-5596-
7. อภิชาติ  สุโยธีธนรัตน์ apicharts@nu.ac.th 0-5596-3924
blank