: หน้าหลัก > บุคลากร > บุคลากร << Backward || Forward >>

บุคลากรเจ้าหน้าที่ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

 
 
ที่ รูป ชื่อ - นามสกุล อีเมล์ ห้องทำงาน เบอร์โทร(ภายใน)
1. ฐิติภรณ์  โตจุ้ย thitipornt@nu.ac.th 0-5596-4256
2. ณิชนันทน์  ขวัญสูงเนิน nichanank@nu.ac.th 0-5596-3905
3. ธวัชชัย  ชุลบุตร thawatchaic@nu.ac.th 0-5596-3905
4. ประเทือง  โมราราย prathungmo@nu.ac.th shop IE 209 วิศวกรรมอุสหการ 0-5596-3908
5. รณกฤต  แสงผ่อง phiruchs@nu.ac.th 0-5596-3906
6. รัชนก  แจงป้อม rutchanokj@nu.ac.th IE425 0-5596-4255
blank