: หน้าหลัก > บุคลากร > บุคลากร << Backward || Forward >>

บุคลากรเจ้าหน้าที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

 
 
ที่ รูป ชื่อ - นามสกุล อีเมล์ ห้องทำงาน เบอร์โทร(ภายใน)
1. กันตินันท์  มากมี kantinanm@nu.ac.th EE515 0-5596-4307
2. ธานี  โกสุม taneek@nu.ac.th Shop EE 0-5596-4149
3. ปวันรัตน์  มั่นนุช pawanratm@nu.ac.th EE515 0-5596-4315
4. เผ่าพัฒน์  แสงอบ paopats@nu.ac.th shop EE 055964149
5. มัทรียา  ราชบัวศรี mattareeyar@nu.ac.th EE515 0-5596-4315
6. สารินทร์  เติมสุทา sarinth@nu.ac.th EE324 0-5596-4371
7. สุกัญญา   ผนึกทอง sukanyapa@nu.ac.th EE324 055964373
blank