: หน้าหลัก > บุคลากร > บุคลากร << Backward || Forward >>

บุคลากรหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
 
ที่ รูป ชื่อ - นามสกุล อีเมล์ ห้องทำงาน เบอร์โทร(ภายใน)
1. รัฐวิชญ์  เรืองพิพัฒน์ trirongr@nu.ac.th - 0-5596-3967
2. วิสุทธิ์   แก้วป้องปก wisutk@nu.ac.th CE516 0-5596-4124
3. ศรัณย์  พร้อมเทพ sarunp@nu.ac.th CE106 055-964092
blank