: หน้าหลัก > บุคลากร > บุคลากร << Backward || Forward >>

บุคลากรงานบริการวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม

 
 
ที่ รูป ชื่อ - นามสกุล อีเมล์ ห้อง เบอร์โทร
หน่วยบริการวิชาการ
1. กมลชนก  กำเนิดนก kamonchanokk@nu.ac.th CE410 055964092
2. เจษฎา  ทองดอนคำ jatsadat@nu.ac.th IE109 055964308
เจ้าหน้าที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
3. กาลไกล  วรินทร์ kankaiv@nu.ac.th 0-5596-3929
4. ชัยวัฒน์  กล่ำแย้ม chaiwatk@nu.ac.th 0-5596-3929
5. นิภาวรรณ   จันทะคุณ nipawanc@nu.ac.th - 055963934
6. วิชญา  อิ่มกระจ่าง vichchayai@nu.ac.th 0-5596-3934, 0-5596-
7. อภิชาติ  สุโยธีธนรัตน์ apicharts@nu.ac.th 0-5596-3924
เจ้าหน้าที่ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
8. ณิชนันทน์  ขวัญสูงเนิน nichanank@nu.ac.th 0-5596-3905
9. ธวัชชัย  ชุลบุตร thawatchaic@nu.ac.th 0-5596-3905
10. ประเทือง  โมราราย prathungmo@nu.ac.th shop IE 209 วิศวกรรมอุสหการ 0-5596-3908
11. รณกฤต  แสงผ่อง phiruchs@nu.ac.th 0-5596-3906
12. อิสรีย์  วัตถุภาพ saleew@nu.ac.th LAB IE 208 0-5596-3909
เจ้าหน้าที่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
13. เกดิษฐ์  กว้างตระกูล keditk@nu.ac.th ห้องปฏิบัติการเครื่องกล 1 0-5596-3918
14. โกศล  เหล็กกล้า kosoll@nu.ac.th 0-5596-3914
15. ชัชชัย  อินเขียน chatchaii@nu.ac.th IE323 055963914
16. วาฤทธิ์  ภมร varitp@nu.ac.th อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 0-5596-3914
17. เอกชัย  คงธนโภไคย akechaik@nu.ac.th 0-5596-3920
เจ้าหน้าที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
18. กันตินันท์  มากมี kantinanm@nu.ac.th EE515 0-5596-4307
19. ธานี  โกสุม taneek@nu.ac.th Shop EE 0-5596-4149
20. ปวันรัตน์  มั่นนุช pawanratm@nu.ac.th EE515 0-5596-4315
21. เผ่าพัฒน์  แสงอบ paopats@nu.ac.th shop EE 055964149
22. มัทรียา  ราชบัวศรี mattareeyar@nu.ac.th EE515 0-5596-4315
หน่วยวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
23. ณัฐชา   ฮุนพานิช natchah@nu.ac.th CE106 0-5596-4092
blank