: หน้าหลัก > บุคลากร > บุคลากร << Backward || Forward >>

บุคลากรงานธุรการ

 
 
ที่ รูป ชื่อ - นามสกุล อีเมล์ ห้อง เบอร์โทร
เจ้าหน้าที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
1. ทัศพร  กนกพารา tatsapornk@nu.ac.th CE425 0-5596-4104
2. ลูกน้ำ  มากลิ่น luknamm@nu.ac.th - 0-5596-4095
เจ้าหน้าที่ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
3. ฐิติภรณ์  โตจุ้ย thitipornt@nu.ac.th 0-5596-4256
4. รัชนก  แจงป้อม rutchanokj@nu.ac.th IE425 0-5596-4255
เจ้าหน้าที่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
5. แพรวไพลิน  เกษียรมาตุเรศ prawpailink@nu.ac.th IE 323 0-5596-4230
เจ้าหน้าที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
6. สารินทร์  เติมสุทา sarinth@nu.ac.th EE324 0-5596-4371
7. สุกัญญา  ผนึกทอง sukanyapa@nu.ac.th EE324 055964373
หน่วยสารบรรณ
8. กรรณิกา  จำปาทอง kannikaj@nu.ac.th CE106 0-5596-3961
9. ธีรภพ   เกตุเพ็ชร teerapobk@nu.ac.th - 0-5596-3960
10. เพ็ญนภาผ่อง   อินยงค์ pennapapong@nu.ac.th CE106 0-5596-3963
11. สมบูรณ์  พาสีชา somboonp@nu.ac.th CE111 055963960
หน่วยโสตทัศนศึกษา
12. สันติ   อโหสิ santia@nu.ac.th EN614 0-5596-4020
หน่วยอาคารสถานที่
13. จำเนิน  ลาวโสม jumnern@nu.ac.th CE113 055963960
14. ธงชัย   เลี่ยมสกุล tongchail@nu.ac.th CE113 0-5596-3960
15. ประโพธ   พรวนต้นไทร prapotep@nu.ac.th CE113 0-5596-3960
16. พรเทพ  นาถึง porntepn@nu.ac.th
17. ยม   ปานมณี yomp@nu.ac.th - 0-5596-3960
หน่วยยานพาหนะ
18. พรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์ phornchetj@nu.ac.th CE113 055964021
19. ภัทร   ทับพิมล pattarat@nu.ac.th - 081-7074816
blank