: หน้าหลัก > บุคลากร > บุคลากร << Backward || Forward >>

บุคลากรงานการเงินและพัสดุ

 
 
ที่ รูป ชื่อ - นามสกุล อีเมล์ ห้อง เบอร์โทร
หน่วยการเงินและบัญชี
1. พนารัตน์   กิตติจารุขจร panaratk@nu.ac.th CE113 0-5596-4023
2. ศุภวรรณ   วรนุช supawanw@nu.ac.th - 0-5596-4012
3. อัมพรรัตน์  เหม็นแดง umpornratm@nu.ac.th CE113 0-5596-4022
หน่วยพัสดุ
4. นิชานาถ   พรหมประเสริฐ nichanartp@nu.ac.th CE113 0-5596-4011
5. มณีรัตน์   สีเขียว maneerats@nu.ac.th CE113 0-5596-4014
blank