: หน้าหลัก > บุคลากร > บุคลากร << Backward || Forward >>

บุคลากรงานนโยบายและแผน

 
 
ที่ รูป ชื่อ - นามสกุล อีเมล์ ห้อง เบอร์โทร
หน่วยแผนงานและงบประมาณ
1. ศรีรัตน์   ทองล้ำ sriratt@nu.ac.th CE106 0-5596-3964
หน่วยบุคคล
2. กฤษฎา  บุญศิริยะ krissadab@nu.ac.th CE106 0-5596-4024
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. รัฐวิชญ์  เรืองพิพัฒน์ trirongr@nu.ac.th - 0-5596-3967
4. วิสุทธิ์   แก้วป้องปก wisutk@nu.ac.th CE516 0-5596-4124
5. ศรัณย์  พร้อมเทพ sarunp@nu.ac.th CE106 055-964092
blank