: หน้าหลัก > บุคลากร > บุคลากร << Backward || Forward >>

บุคลากรภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

 
 
ที่ รูป ชื่อ - นามสกุล อีเมล์ ห้อง เบอร์โทร
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
1. กวิน  สนธิเพิ่มพูน sonkawin@nu.ac.th IE115 0-5596-4170
2. กานต์  ศุภจิตกุล kanl@nu.ac.th IE227 0-5596-4208
3. เกตุชนา  บุญฤทธิ์ ketchanab@nu.ac.th IE227 0-5596-4207
4. ขวัญนิธิ  คำเมือง kwannitik@nu.ac.th - 0-5596-4226
5. ชัยธำรง  พงศ์พัฒนศิริ chaitamlongp@nu.ac.th - 0-5596-4247
6. โพธิ์งาม  สมกุล pongarmr@nu.ac.th IE240 0-5596-4200
7. ภาณุ  บูรณจารุกร panub@nu.ac.th 0-5596-4244
8. ภูพงษ์  พงษ์เจริญ pupongp@nu.ac.th IE425 0-5596-4256
9. วิสาข์  เจ่าสกุล visaj@nu.ac.th IE437 และ IE425 0-5596-4256 และ 0-5596-4255
10. ศรีสัจจา  วิทยศักดิ์ srisatjav@nu.ac.th IE333 0-5596-4227
11. ศิริกาญจน์  ขันสัมฤทธิ์ sirikarnk@nu.ac.th IE 512 0-5596-4268
12. ศิษฎา  สิมารักษ์ sisdas@nu.ac.th 0-5596-4250
13. สมลักษณ์ วรรณฤมล  กีเยลาโรว่า somlakw@nu.ac.th - 0-5596-4223
14. สุทธิพงษ์  ทรงประวัติ suttipongs@nu.ac.th IEXXX 055964256
15. สุธนิตย์  พุทธพนม sutanitp@nu.ac.th - 0-5596-4272
16. เสาวลักษณ์  ตองกลิ่น saowalakt@nu.ac.th IE337 0-5596-4225
17. อภิชัย  ฤตวิรุฬห์ apichair@nu.ac.th IE 314 0-5596-4219
สาขาวิศวกรรมวัสดุ
18. กฤษณา  พูลสวัสดิ์ kitsanap@nu.ac.th IE231 0-5596-4206
19. ชุลีพรย์  ป่าไร่ chuleepornp@nu.ac.th IE331 0-5596-4228
20. ธณิกานต์  ธงชัย tanikant@nu.ac.th IE329 0-5596-4229
21. นฤมล  สีพลไกร narumonse@nu.ac.th IE426 055-964202
22. ปิยนันท์  บุญพยัคฆ์ piyananb@nu.ac.th IE514 0-5596-4274
23. อุปถัมภ์  นาครักษ์ auppathamn@nu.ac.th IE322 0-5596-4224
สาขาวิศวกรรมเคมี
24. นพวรรณ  โม้ทอง noppawanm@nu.ac.th IE510 0-5596-4267
25. ปณัฐพงศ์  บุญนวล panatpongb@nu.ac.th IE439 055-96-4249
26. ภมรรัตน์  จันธรรม pamornratc@nu.ac.th IE238 0-5596-4199
27. วัชรพงษ์  ขาวดี watcharapongk@nu.ac.th IE425 055964204
28. วัฒนชัย  เยาวรัตน์ wattanachaiy@nu.ac.th 0-5596-4204
29. วีรวรรณ  วีรชัยพิเชษฐ์กุล weerawunw@nu.ac.th 4203 055964203
30. สมร  หิรัญประดิษฐกุล samornh@nu.ac.th IE236 055-964198
31. สุชาดา  อยู่แก้ว Suchadauk@gmail.com IE318 0-5596-4222
32. อาภาภรณ์  จันทร์ปิรักษ์ arphaphonc@nu.ac.th 0-5596-4205 0956411521
เจ้าหน้าที่ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
33. ฐิติภรณ์  โตจุ้ย thitipornt@nu.ac.th 0-5596-4256
34. ณิชนันทน์  ขวัญสูงเนิน nichanank@nu.ac.th 0-5596-3905
35. ธวัชชัย  ชุลบุตร thawatchaic@nu.ac.th 0-5596-3905
36. ประเทือง  โมราราย prathungmo@nu.ac.th shop IE 209 วิศวกรรมอุสหการ 0-5596-3908
37. รณกฤต  แสงผ่อง phiruchs@nu.ac.th 0-5596-3906
38. รัชนก  แจงป้อม rutchanokj@nu.ac.th IE425 0-5596-4255
39. อิสรีย์  วัตถุภาพ saleew@nu.ac.th LAB IE 208 0-5596-3909
blank