: หน้าหลัก > บุคลากร > บุคลากร << Backward || Forward >>

บุคลากรภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

 
 
ที่ รูป ชื่อ - นามสกุล อีเมล์ ห้อง เบอร์โทร
สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์
1. สุรพล นาแตเนียล   เจริญสุข surapon.charoensook@gmail.com EE109 055-96-4037
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
2. จิรวดี  ผลประเสริฐ jirawadeep@nu.ac.th EE212 055-96-4351
3. ชัยรัตน์   พินทอง chairatp@nu.ac.th EE206 0-5596-4343
4. ธนิต  มาลากร tanitm@nu.ac.th EE309 0-5596-4353
5. ธวัชชัย  เมธีวรัญญู thawatchaim@nu.ac.th EE208 055-96-4344
6. นิพัทธ์  จันทรมินทร์ niphatj@nu.ac.th EE404 0-5596-4390
7. ปิยดนัย  ภาชนะพรรณ์ piyadanip@nu.ac.th EE204 0-5596-4322
8. พนัส  นัถฤทธิ์ panusn@nu.ac.th EE306 0-5596-4367
9. พรพิศุทธิ์  วรจิรันตน์ chonsirik@nu.ac.th EE304 0-5596-4369
10. พิสุทธิ์  อภิชยกุล phisuta@nu.ac.th EE504 0-5596-4221, 0-5596-4108
11. ไพศาล  มุณีสว่าง paisarnmu@nu.ac.th 0-5596-4354
12. มุฑิตา  สงฆ์จันทร์ mutitas@nu.ac.th EE222 0-5596-4339
13. วรลักษณ์  คงเด่นฟ้า Woralakk@nu.ac.th EE313 0-5596-4355
14. ศิริพร  เดชะศิลารักษ์ siripornd@nu.ac.th EE413 055964398
15. ศุภวรรณ  พลพิทักษ์ชัย supawanpo@nu.ac.th EE415 0-5596-4381
16. สมพร  เรืองสินชัยวานิช sompornr@nu.ac.th EE502 0-5596-4338
17. สุชาติ  แย้มเม่น sucharty@nu.ac.th ห้อง EE411 055-964377, 055-964001
18. สุรเชษฐ์  กานต์ประชา surachetka@nu.ac.th 0-5596-4357
19. สุวิทย์  กิระวิทยา suwitki@nu.ac.th EE 317 0-5596-4356
20. แสงชัย  มังกรทอง sangchaim@nu.ac.th EE209 0-5596-4348
21. อัครพันธ์  วงศ์กังแห akaraphuntv@nu.ac.th 0-5596-4323
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
22. Yoseung  Kim kingrise@nu.ac.th CE302 055964086
23. จิราพร  พุกสุข jirapornpook@nu.ac.th EE214 0-5596-4345
24. จิรารัตน์  เอี่ยมสอาด jirarati@nu.ac.th EE409 055964378
25. พงศ์พันธ์  กิจสนาโยธิน kphongph@nu.ac.th EE210 0-5596-4341
26. พนมขวัญ  ริยะมงคล panomkhawnr@nu.ac.th 0878067807
27. ภาณุพงศ์  สอนคม panupongs@nu.ac.th EE 213 0-5596-4350
28. รัฐภูมิ  วรานุสาสน์ rattapoomw@nu.ac.th EE406 0-5596-4392
29. เศรษฐา  ตั้งค้าวานิช setthat@nu.ac.th EE215 0-5596-4324
30. สราวุฒิ  วัฒนวงค์พิทักษ์ sarawutw@nu.ac.th EE217 0-5596-4349
31. สุรเดช  จิตประไพกุลศาล Suradet@nu.ac.th EE 409 0-5596-4391
blank