: หน้าหลัก > บุคลากร > อบรม/สัมมนา/ประชุม << Backward || Forward >>

อบรมฯ/สัมมนา/ประชุมฯ

 
  ประชุม/สัมมนา ในประเทศ
ที่ ระยะเวลา หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่ ผู้เข้าร่วม
1.7 มิถุนายน 2562
10 มิถุนายน 2562
ร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมโยธาณ เกาะเต่า คอรัล แกรนด์ รีสอร์ท จ.สุราษฎร์ธานีณัฐชา   ฮุนพานิช
2.7 มิถุนายน 2562
10 มิถุนายน 2562
ร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมโยธาณ เกาะเต่า คอรัล แกรนด์ รีสอร์ท จ.สุราษฎร์ธานีเพ็ญนภาผ่อง   อินยงค์
3.22 พฤษภาคม 2562
24 พฤษภาคม 2562
สัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลณ จ.ชลบุรีทิวาโย  ธูปเทียน
4.22 พฤษภาคม 2562
24 พฤษภาคม 2562
สัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลณ จ.ชลบุรีพนารัตน์   กิตติจารุขจร
5.27 เมษายน 2562
30 เมษายน 2562
ร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าฯณ จ.ตรังอัมพรรัตน์  เหม็นแดง
6.27 เมษายน 2562
30 เมษายน 2562
ร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าฯณ จ.ตรังศุภวรรณ   วรนุช
7.24 เมษายน 2562
26 เมษายน 2562
สัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการณ จ.ระนองวิสุทธิ์   แก้วป้องปก
8.24 เมษายน 2562
26 เมษายน 2562
สัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการณ จ.ระนองศรีรัตน์   ทองล้ำ
9.9 กุมภาพันธ์ 2562
10 กุมภาพันธ์ 2562
ร่วมประชุมทบทวนนโยบาย (Retreat) และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นณ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการ อนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.แม่สอด จ.ตากจำรัส  ปลากัดทอง
10.2 กุมภาพันธ์ 2562
3 กุมภาพันธ์ 2562
ร่วมสัมมนาวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมณ ไร่จันทร์แรมรีสอร์ท อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์อัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
11.2 กุมภาพันธ์ 2562
3 กุมภาพันธ์ 2562
ร่วมสัมมนาวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมณ ไร่จันทร์แรมรีสอร์ท อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์นันทวัน   ดีอินทร์
12.2 กุมภาพันธ์ 2562
3 กุมภาพันธ์ 2562
ร่วมสัมมนาวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมณ ไร่จันทร์แรมรีสอร์ท อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์รุ่งนภา  ท่วมไธสง
13.2 กุมภาพันธ์ 2562
3 กุมภาพันธ์ 2562
ร่วมสัมมนาวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมณ ไร่จันทร์แรมรีสอร์ท อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์เพ็ญนภาผ่อง   อินยงค์
14.2 กุมภาพันธ์ 2562
3 กุมภาพันธ์ 2562
ร่วมสัมมนาวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมณ ไร่จันทร์แรมรีสอร์ท อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ศุภวรรณ   วรนุช
15.2 กุมภาพันธ์ 2562
3 กุมภาพันธ์ 2562
ร่วมสัมมนาวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมณ ไร่จันทร์แรมรีสอร์ท อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์นิชานาถ   พรหมประเสริฐ
16.26 ธันวาคม 2561
26 ธันวาคม 2561
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย ครั้งที่ 2/2561ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
17.17 ตุลาคม 2561
18 ตุลาคม 2561
ร่วมโครงการเสวนา Higher Education Partnership Forum: UK-Thailand Transnational Educationณ โรงแรมคอนติเนนตัล กรุงเทพฯรุ่งนภา  ท่วมไธสง
18.1 ตุลาคม 2561
3 ตุลาคม 2561
ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 ซึ่งมีอายุการรับรองระหว่างปี 2563-2567ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่นุชนารถ   แก้วแดง
19.24 สิงหาคม 2561
26 สิงหาคม 2561
สัมมนานอกสถานที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ณ จ.ชลบุรีศรีรัตน์   ทองล้ำ
20.24 สิงหาคม 2561
26 สิงหาคม 2561
สัมมนานอกสถานที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ณ จ.ชลบุรีภัทร   ทับพิมล
21.24 สิงหาคม 2561
26 สิงหาคม 2561
สัมมนานอกสถานที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ณ จ.ชลบุรีพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
22.24 สิงหาคม 2561
26 สิงหาคม 2561
สัมมนานอกสถานที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ณ จ.ชลบุรีธงชัย   เลี่ยมสกุล
23.24 สิงหาคม 2561
26 สิงหาคม 2561
สัมมนานอกสถานที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ณ จ.ชลบุรีธีรภพ   เกตุเพ็ชร
24.24 สิงหาคม 2561
26 สิงหาคม 2561
สัมมนานอกสถานที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ณ จ.ชลบุรียม   ปานมณี
25.24 สิงหาคม 2561
26 สิงหาคม 2561
สัมมนานอกสถานที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ณ จ.ชลบุรีประโพธ   พรวนต้นไทร
26.24 สิงหาคม 2561
26 สิงหาคม 2561
สัมมนานอกสถานที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ณ จ.ชลบุรีศรัณย์  พร้อมเทพ
27.24 สิงหาคม 2561
26 สิงหาคม 2561
สัมมนานอกสถานที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ณ จ.ชลบุรีรัฐวิชญ์  เรืองพิพัฒน์
28.24 สิงหาคม 2561
26 สิงหาคม 2561
สัมมนานอกสถานที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ณ จ.ชลบุรีศุภวรรณ   วรนุช
29.24 สิงหาคม 2561
26 สิงหาคม 2561
สัมมนานอกสถานที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ณ จ.ชลบุรีณัฐชา   ฮุนพานิช
30.24 สิงหาคม 2561
26 สิงหาคม 2561
สัมมนานอกสถานที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ณ จ.ชลบุรีพนารัตน์   กิตติจารุขจร
31.24 สิงหาคม 2561
26 สิงหาคม 2561
สัมมนานอกสถานที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ณ จ.ชลบุรีมณีรัตน์   สีเขียว
32.24 สิงหาคม 2561
26 สิงหาคม 2561
สัมมนานอกสถานที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ณ จ.ชลบุรีอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
33.24 สิงหาคม 2561
26 สิงหาคม 2561
สัมมนานอกสถานที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ณ จ.ชลบุรีนันทวัน   ดีอินทร์
34.24 สิงหาคม 2561
26 สิงหาคม 2561
สัมมนานอกสถานที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ณ จ.ชลบุรีเพ็ญนภาผ่อง   อินยงค์
35.24 สิงหาคม 2561
26 สิงหาคม 2561
สัมมนานอกสถานที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ณ จ.ชลบุรีรุ่งนภา  ท่วมไธสง
36.24 สิงหาคม 2561
26 สิงหาคม 2561
สัมมนานอกสถานที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ณ จ.ชลบุรีกรรณิกา  จำปาทอง
37.24 สิงหาคม 2561
26 สิงหาคม 2561
สัมมนานอกสถานที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ณ จ.ชลบุรีชุติมา   สุดประเสริฐ
38.24 สิงหาคม 2561
26 สิงหาคม 2561
สัมมนานอกสถานที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ณ จ.ชลบุรีเจษฎา  ทองดอนคำ
39.25 มิถุนายน 2561
27 มิถุนายน 2561
ร่วมสัมมนาเรื่อง การให้บริการดีโอไอกับระบบสารสนเทศทางการวิจัยดิจิทัลณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่นุชนารถ   แก้วแดง
40.20 มิถุนายน 2561
23 มิถุนายน 2561
สัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลณ จ.ระยองเพ็ญนภาผ่อง   อินยงค์
41.20 มิถุนายน 2561
23 มิถุนายน 2561
สัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลณ จ.ระยองธีรภพ   เกตุเพ็ชร
42.20 มิถุนายน 2561
23 มิถุนายน 2561
สัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลณ จ.ระยองภัทร   ทับพิมล
43.23 พฤษภาคม 2561
25 พฤษภาคม 2561
สัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการณ จ.ชุมพรอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
44.23 พฤษภาคม 2561
25 พฤษภาคม 2561
สัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการณ จ.ชุมพรอัมพรรัตน์  เหม็นแดง
45.18 พฤษภาคม 2561
19 พฤษภาคม 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 ครั้งที่ 4ณ อาคารเพรสซิเด้นท์ทาวเวอร์ สถานศึกษาต่อเนื่อง กรุงเทพฯกรรณิกา  จำปาทอง
46.18 พฤษภาคม 2561
19 พฤษภาคม 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 ครั้งที่ 4ณ อาคารเพรสซิเด้นท์ทาวเวอร์ สถานศึกษาต่อเนื่อง กรุงเทพฯทิวาโย  ธูปเทียน
47.25 เมษายน 2561
26 เมษายน 2561
ร่วมสัมมนาในหัวข้อ The Journey to Digital Tranformationณ จ.เชียงใหม่วิสุทธิ์   แก้วป้องปก
48.23 มีนาคม 2561
24 มีนาคม 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 ครั้งที่ 3ณ จ.เชียงใหม่กรรณิกา  จำปาทอง
49.23 มีนาคม 2561
24 มีนาคม 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 ครั้งที่ 3ณ จ.เชียงใหม่ทิวาโย  ธูปเทียน
50.23 มีนาคม 2561
24 มีนาคม 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 ครั้งที่ 3ณ จ.เชียงใหม่ศรีรัตน์   ทองล้ำ


blank