: หน้าหลัก > บุคลากร > อบรม/สัมมนา/ประชุม << Backward || Forward >>

อบรมฯ/สัมมนา/ประชุมฯ

 
  ประชุม/สัมมนา ในประเทศ
ที่ ระยะเวลา หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่ ผู้เข้าร่วม
451.14 มกราคม 2557
17 มกราคม 2557
ร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าฯ ณจ.สุราษฎร์ธานีเพ็ญนภาผ่อง   อินยงค์
452.14 มกราคม 2557
17 มกราคม 2557
ร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าฯ ณจ.สุราษฎร์ธานีพนารัตน์   กิตติจารุขจร
453.14 มกราคม 2557
17 มกราคม 2557
ร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าฯ ณจ.สุราษฎร์ธานีสารินทร์  เติมสุทา
454.14 มกราคม 2557
17 มกราคม 2557
ร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าฯ ณจ.สุราษฎร์ธานีสุกัญญา  ผนึกทอง
455.14 มกราคม 2557
17 มกราคม 2557
ร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าฯ ณจ.สุราษฎร์ธานีปวันรัตน์  มั่นนุช
456.14 มกราคม 2557
17 มกราคม 2557
ร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าฯ ณจ.สุราษฎร์ธานีกันตินันท์  มากมี
457.14 มกราคม 2557
17 มกราคม 2557
ร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าฯ ณจ.สุราษฎร์ธานีธานี  โกสุม
458.13 พฤศจิกายน 2556
13 พฤศจิกายน 2556
ร่วมปรึกษาหารือการสำรวจออกแบบโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำในเขตลุ่มน้ำปิงตอนล่าง จ.ตาก และ จ.กำแพงเพชร ณ จ.กำแพงเพชรศรีรัตน์   ทองล้ำ
459.26 ตุลาคม 2556
28 ตุลาคม 2556
ร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การเขียนโปรแกรม Micro Controller PIC 16F887 ด้วย CCS compiler ณ นิรันดร์คอนโด กทม.ธานี  โกสุม
460.2 ตุลาคม 2556
3 ตุลาคม 2556
ร่วมประชุมสัมมนาโครงการศึกษาจัดทำแผนหลักการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) ณ รร.นครแพร่ จ.แพร่ศรีรัตน์   ทองล้ำ
461.11 กันยายน 2556
14 กันยายน 2556
เข้าร่วมประชุมด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ณ จ.นครราชสีมารณกฤต  แสงผ่อง
462.11 กันยายน 2556
14 กันยายน 2556
เข้าร่วมประชุมด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ณ จ.นครราชสีมารัชนก  แจงป้อม
463.2 กันยายน 2556
2 กันยายน 2556
ร่วมปรึกษาหารือและลงพื้นที่โครงการสำรวจออกแบบโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำในเขตลุ่มน้ำปิงตอนล่าง จ.ตาก และ จ.กำแพงเพชร ณ จ.กำแพงเพชรศรีรัตน์   ทองล้ำ
464.22 สิงหาคม 2556
22 สิงหาคม 2556
ส่งรายงานและร่วมประชุมเสนอรายงานโครงการlสำรวจ ออกแบบโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ ในเขตลุ่มน้ำยม จ.แพร่ และจ.สุโขทัย ณ สำนักชลประทานที่ 4 จ.กำแพงเพชรศรีรัตน์   ทองล้ำ
465.9 สิงหาคม 2556
13 สิงหาคม 2556
สัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ณ จ.ชลบุรีศรีรัตน์   ทองล้ำ
466.9 สิงหาคม 2556
13 สิงหาคม 2556
สัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ณ จ.ชลบุรีเกดิษฐ์  กว้างตระกูล
467.9 สิงหาคม 2556
13 สิงหาคม 2556
สัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ณ จ.ชลบุรีเอกชัย  คงธนโภไคย
468.9 สิงหาคม 2556
13 สิงหาคม 2556
สัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ณ จ.ชลบุรีวาฤทธิ์  ภมร
469.9 สิงหาคม 2556
13 สิงหาคม 2556
สัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ณ จ.ชลบุรีแพรวไพลิน  เกษียรมาตุเรศ
470.2 สิงหาคม 2556
5 สิงหาคม 2556
ร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ณ ประเทศลาวลูกน้ำ  มากลิ่น
471.2 สิงหาคม 2556
5 สิงหาคม 2556
ร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ณ ประเทศลาวทัศพร  กนกพารา
472.2 สิงหาคม 2556
5 สิงหาคม 2556
ร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ณ ประเทศลาวอภิชาติ  สุโยธีธนรัตน์
473.2 สิงหาคม 2556
5 สิงหาคม 2556
ร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ณ ประเทศลาวชัยวัฒน์  กล่ำแย้ม
474.1 สิงหาคม 2556
2 สิงหาคม 2556
สัมมนาวิชาการเรื่องการเขียนโปรแกรม Micro Controller PIC 16F887 ด้วย CCS Advance ณ กรุงเทพฯธานี  โกสุม
475.31 กรกฏาคม 2556
31 กรกฏาคม 2556
สัมมนาวิชาการเรื่องการเขียนโปรแกรม Micro Controller PIC 16F887 ด้วย CCS Advance ณ กรุงเทพฯธานี  โกสุม
476.12 กรกฏาคม 2556
14 กรกฏาคม 2556
ร่วมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะฯ ณ ประเทศกัมพูชากรรณิกา  จำปาทอง
477.12 กรกฏาคม 2556
14 กรกฏาคม 2556
ร่วมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะฯ ณ ประเทศกัมพูชาฐิติภรณ์  โตจุ้ย
478.12 กรกฏาคม 2556
14 กรกฏาคม 2556
ร่วมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะฯ ณ ประเทศกัมพูชาอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
479.12 กรกฏาคม 2556
14 กรกฏาคม 2556
ร่วมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะฯ ณ ประเทศกัมพูชาศรีรัตน์   ทองล้ำ
480.12 กรกฏาคม 2556
14 กรกฏาคม 2556
ร่วมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะฯ ณ ประเทศกัมพูชาลูกน้ำ  มากลิ่น
481.12 กรกฏาคม 2556
14 กรกฏาคม 2556
ร่วมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะฯ ณ ประเทศกัมพูชาชุติมา   สุดประเสริฐ
482.12 กรกฏาคม 2556
14 กรกฏาคม 2556
ร่วมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะฯ ณ ประเทศกัมพูชาทัศพร  กนกพารา
483.12 กรกฏาคม 2556
14 กรกฏาคม 2556
ร่วมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะฯ ณ ประเทศกัมพูชาเกดิษฐ์  กว้างตระกูล
484.12 กรกฏาคม 2556
14 กรกฏาคม 2556
ร่วมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะฯ ณ ประเทศกัมพูชานุชนารถ   แก้วแดง
485.12 กรกฏาคม 2556
14 กรกฏาคม 2556
ร่วมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะฯ ณ ประเทศกัมพูชายม   ปานมณี
486.12 กรกฏาคม 2556
14 กรกฏาคม 2556
ร่วมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะฯ ณ ประเทศกัมพูชารณกฤต  แสงผ่อง
487.12 กรกฏาคม 2556
14 กรกฏาคม 2556
ร่วมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะฯ ณ ประเทศกัมพูชานันทวัน   ดีอินทร์
488.12 กรกฏาคม 2556
14 กรกฏาคม 2556
ร่วมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะฯ ณ ประเทศกัมพูชาประโพธ   พรวนต้นไทร
489.12 กรกฏาคม 2556
14 กรกฏาคม 2556
ร่วมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะฯ ณ ประเทศกัมพูชาณัฐชา   ฮุนพานิช
490.12 กรกฏาคม 2556
14 กรกฏาคม 2556
ร่วมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะฯ ณ ประเทศกัมพูชาภัทร   ทับพิมล
491.12 กรกฏาคม 2556
14 กรกฏาคม 2556
ร่วมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะฯ ณ ประเทศกัมพูชาเพ็ญนภาผ่อง   อินยงค์
492.12 กรกฏาคม 2556
14 กรกฏาคม 2556
ร่วมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะฯ ณ ประเทศกัมพูชาประเทือง  โมราราย
493.12 กรกฏาคม 2556
14 กรกฏาคม 2556
ร่วมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะฯ ณ ประเทศกัมพูชาอภิชาติ  สุโยธีธนรัตน์
494.12 กรกฏาคม 2556
14 กรกฏาคม 2556
ร่วมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะฯ ณ ประเทศกัมพูชาทิวาโย  ธูปเทียน
495.12 กรกฏาคม 2556
14 กรกฏาคม 2556
ร่วมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะฯ ณ ประเทศกัมพูชามณีรัตน์   สีเขียว
496.12 กรกฏาคม 2556
14 กรกฏาคม 2556
ร่วมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะฯ ณ ประเทศกัมพูชาจำรัส  ปลากัดทอง
497.12 กรกฏาคม 2556
14 กรกฏาคม 2556
ร่วมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะฯ ณ ประเทศกัมพูชาชัยวัฒน์  กล่ำแย้ม
498.12 กรกฏาคม 2556
14 กรกฏาคม 2556
ร่วมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะฯ ณ ประเทศกัมพูชาอัมพรรัตน์  เหม็นแดง
499.12 กรกฏาคม 2556
14 กรกฏาคม 2556
ร่วมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะฯ ณ ประเทศกัมพูชาพนารัตน์   กิตติจารุขจร
500.12 กรกฏาคม 2556
14 กรกฏาคม 2556
ร่วมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะฯ ณ ประเทศกัมพูชาสุกัญญา  ผนึกทอง


blank