: หน้าหลัก > บุคลากร > อบรม/สัมมนา/ประชุม << Backward || Forward >>

อบรมฯ/สัมมนา/ประชุมฯ

 
  ประชุม/สัมมนา ในประเทศ
ที่ ระยะเวลา หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่ ผู้เข้าร่วม
501.12 กรกฏาคม 2556
14 กรกฏาคม 2556
ร่วมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะฯ ณ ประเทศกัมพูชาแพรวไพลิน  เกษียรมาตุเรศ
502.12 กรกฏาคม 2556
14 กรกฏาคม 2556
ร่วมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะฯ ณ ประเทศกัมพูชาศุภวรรณ   วรนุช
503.12 กรกฏาคม 2556
14 กรกฏาคม 2556
ร่วมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะฯ ณ ประเทศกัมพูชากฤษฎา  บุญศิริยะ
504.5 กรกฏาคม 2556
5 กรกฏาคม 2556
ประชุมพิจารณารายงานความก้าวหน้าและรายงานทบทวนการศึกษาเบื้องต้นโครงการจ้างศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพโรงสูบน้ำและระบบส่งน้ำหน่วยสูบน้ำที่1-10 จ.ตาก และโครงการสำรวจออกแบบโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำในเขตลุ่มน้ำปิงตอนล่างจ.ตาก และจ.กำแพงเพชร ณ สำนักศรีรัตน์   ทองล้ำ
505.28 มิถุนายน 2556
28 มิถุนายน 2556
ร่วมปรึกษาหารือการสำรวจออกแบบโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำในเขตลุ่มน้ำปิงตอนล่าง จ.ตาก และ จ.กำแพงเพชร ณ จ.กำแพงเพชรศรีรัตน์   ทองล้ำ
506.21 มิถุนายน 2556
21 มิถุนายน 2556
ร่วมฟังบรรยายโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร (ภูมิภาค) ประจำปี 2556 ณ รร.อัมรินทร์ ลากูน จ.พิษณุโลกวิสุทธิ์   แก้วป้องปก
507.21 มิถุนายน 2556
21 มิถุนายน 2556
ร่วมฟังบรรยายโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร (ภูมิภาค) ประจำปี 2556 ณ รร.อัมรินทร์ ลากูน จ.พิษณุโลกประเทือง  โมราราย
508.21 มิถุนายน 2556
21 มิถุนายน 2556
ร่วมฟังบรรยายโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร (ภูมิภาค) ประจำปี 2556 ณ รร.อัมรินทร์ ลากูน จ.พิษณุโลกสันติ   อโหสิ
509.21 มิถุนายน 2556
21 มิถุนายน 2556
ร่วมฟังบรรยายโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร (ภูมิภาค) ประจำปี 2556 ณ รร.อัมรินทร์ ลากูน จ.พิษณุโลกจำรัส  ปลากัดทอง
510.25 มีนาคม 2556
26 มีนาคม 2556
ร่วมสัมมนาทางวิชาการ การพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ณ จ.สุโขทัยทิวาโย  ธูปเทียน
511.18 มกราคม 2556
18 มกราคม 2556
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัดประเทือง  โมราราย
512.19 ธันวาคม 2555
21 ธันวาคม 2555
เข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ Boot camp your network to support WLAN/Security and Data Center 2013 ณ บจก.ลานนาคอม จ.เชียงใหม่กันตินันท์  มากมี
513.25 ตุลาคม 2555
25 ตุลาคม 2555
สัมมนาทางวิชาการเรื่องความสำคัญของน้ำบริสุทธิ์ต่องานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือวิเคราะห์ พิษณุโลกวิชญา  อิ่มกระจ่าง
514.2 กันยายน 2554
2 กันยายน 2554
วิพากย์หลักศูตรสาขาวิศวกรรมโยธา และสาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างทัศพร  กนกพารา
515.4 พฤษภาคม 2554
6 พฤษภาคม 2554
สัมมนาคณะฯ ประจวบฯอิสรีย์  วัตถุภาพ
516.4 พฤษภาคม 2554
6 พฤษภาคม 2554
สัมมนาคณะฯ ประจวบฯศุภวรรณ   วรนุช
517.22 พฤษภาคม 2551
24 พฤษภาคม 2551
สัมมนาคณะ ณ จ.ตราดพรเทพ  นาถึง
518.9 พฤษภาคม 2550
11 พฤษภาคม 2550
สัมมนาคณะพรเทพ  นาถึง
519.25 พฤษภาคม 2549
27 พฤษภาคม 2549
สัมมนาคณะพรเทพ  นาถึง
520.29 มีนาคม 2547
30 มีนาคม 2547
ประชุมเกี่ยวกับโอกาสของนิสิตนักศึกษาที่จะเข้าร่วมทำงานกับบริษัทเอสโซ่ ณ โรงแรมเดอะอิมพีเรียล กรีนสปาร์คอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
521.15 มีนาคม 2547
17 มีนาคม 2547
โครงการสัมมนาและประกันคุณภาพภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ณ เขื่อนภูมิพล จ. ตากศรีรัตน์   ทองล้ำ
522.15 มีนาคม 2547
17 มีนาคม 2547
โครงการสัมมนาและประกันคุณภาพภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ณ เขื่อนภูมิพล จ. ตากโกศล  เหล็กกล้า
523.15 มีนาคม 2547
17 มีนาคม 2547
โครงการสัมมนาและประกันคุณภาพภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ณ เขื่อนภูมิพล จ. ตากเกดิษฐ์  กว้างตระกูล
524.15 มีนาคม 2547
17 มีนาคม 2547
โครงการสัมมนาและประกันคุณภาพภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ณ เขื่อนภูมิพล จ. ตากภัทร   ทับพิมล
525.15 มีนาคม 2547
17 มีนาคม 2547
โครงการสัมมนาและประกันคุณภาพภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ณ เขื่อนภูมิพล จ. ตากเอกชัย  คงธนโภไคย
526.15 มีนาคม 2547
17 มีนาคม 2547
โครงการสัมมนาและประกันคุณภาพภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ณ เขื่อนภูมิพล จ. ตากวาฤทธิ์  ภมร
527.10 มีนาคม 2547
12 มีนาคม 2547
เข้าร่วมประชุมสัมมนาในโครงการประกันคุณภาพและยุทธศาสตร์ ณ เขื่อนภูมิพล จ. ตากธวัชชัย  ชุลบุตร
528.10 มีนาคม 2547
12 มีนาคม 2547
เข้าร่วมประชุมสัมมนาในโครงการประกันคุณภาพและยุทธศาสตร์ ณ เขื่อนภูมิพล จ. ตากรณกฤต  แสงผ่อง
529.10 มีนาคม 2547
12 มีนาคม 2547
เข้าร่วมประชุมสัมมนาในโครงการประกันคุณภาพและยุทธศาสตร์ ณ เขื่อนภูมิพล จ. ตากประเทือง  โมราราย
530.7 มีนาคม 2547
10 มีนาคม 2547
ประชุมชี้แจงกรรมการคุมสอบสนามต่างจังหวัด ณ จ.พิจิตรนุชนารถ   แก้วแดง
  ประชุม/สัมมนา ต่างประเทศ
ที่ ระยะเวลา หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่ ผู้เข้าร่วม
531.4 มกราคม 2561
7 มกราคม 2561
ร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมโยธา และศึกษาดูงานณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวลูกน้ำ  มากลิ่น
532.4 มกราคม 2561
7 มกราคม 2561
ร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมโยธา และศึกษาดูงานณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทัศพร  กนกพารา
533.24 กรกฏาคม 2557
27 กรกฏาคม 2557
สัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ของภาควิชาวิศวกรรมโยธาณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ลูกน้ำ  มากลิ่น
534.24 กรกฏาคม 2557
27 กรกฏาคม 2557
สัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ของภาควิชาวิศวกรรมโยธาณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ทัศพร  กนกพารา
535.24 กรกฏาคม 2557
27 กรกฏาคม 2557
สัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ของภาควิชาวิศวกรรมโยธาณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้วิชญา  อิ่มกระจ่าง
536.24 กรกฏาคม 2557
27 กรกฏาคม 2557
สัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ของภาควิชาวิศวกรรมโยธาณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้อภิชาติ  สุโยธีธนรัตน์
537.24 กรกฏาคม 2557
27 กรกฏาคม 2557
สัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ของภาควิชาวิศวกรรมโยธาณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ชัยวัฒน์  กล่ำแย้ม
538.24 กรกฏาคม 2557
27 กรกฏาคม 2557
สัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ของภาควิชาวิศวกรรมโยธาณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้นุชนารถ   แก้วแดง
539.24 กรกฏาคม 2557
27 กรกฏาคม 2557
สัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ของภาควิชาวิศวกรรมโยธาณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ทิวาโย  ธูปเทียน
540.7 พฤศจิกายน 2555
9 พฤศจิกายน 2555
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ แหล่งอุตสาหกรรม จ.อยุธยา จ.ปทุมธานี จ.ชลบุรี และ จ.ระยองธวัชชัย  ชุลบุตร
  นำเสนอผลงานวิชาการ/งานวิจัย ในประเทศ
ที่ ระยะเวลา หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่ ผู้เข้าร่วม
541.19 มิถุนายน 2558
19 มิถุนายน 2558
เข้าร่วมนำเสนอผลงานในโครงการศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2558 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานผลงานวิจัย "ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 7"ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรทิวาโย  ธูปเทียน
542.20 พฤศจิกายน 2556
20 พฤศจิกายน 2556
ร่วมนำเสนอรายงานทบทวนการศึกษาเบื้องต้นโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ ในเขตลุ่มน้ำยม จ.แพร่ และจ.สุโขทัย ณ จ.กำแพงเพชรศรีรัตน์   ทองล้ำ
543.20 มีนาคม 2556
20 มีนาคม 2556
ยื่นเอกสารโครงการการจ้างออกแบบโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำในเขตลุ่มน้ำยม จ.แพร่ และ จ.สุโขทัย และโครงการศึกษาจัดทำแผนหลักการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ จ.แพร่ ณ สำนักงานชลประทานที่ 4 จ.กำแพงเพชรศรีรัตน์   ทองล้ำ
544.13 มีนาคม 2556
13 มีนาคม 2556
ยื่นเอกสารโครงการการจ้างออกแบบโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำในเขตลุ่มน้ำยม จ.แพร่ และ จ.สุโขทัย และโครงการศึกษาจัดทำแผนหลักการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ จ.แพร่ ณ สำนักงานชลประทานที่ 4 จ.กำแพงเพชรศรีรัตน์   ทองล้ำ
  นำเสนอผลงานวิชาการ/งานวิจัย ต่างประเทศ
ที่ ระยะเวลา หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่ ผู้เข้าร่วม
545.25 สิงหาคม 2562
30 สิงหาคม 2562
นำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ International Conference on Innovation Computing, Information and Control (ICICIC 2019)ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ธานี  โกสุม
  ประชุมวิชาการ ในประเทศ
ที่ ระยะเวลา หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่ ผู้เข้าร่วม
546.15 พฤษภาคม 2562
18 พฤษภาคม 2562
ประชุมวิชาการ ปขมท. เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าและจัดทำผลงานวิชาการบุคลากรสายสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาณ โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่นุชนารถ   แก้วแดง
547.15 พฤษภาคม 2562
18 พฤษภาคม 2562
ประชุมวิชาการ ปขมท. เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าและจัดทำผลงานวิชาการบุคลากรสายสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาณ โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่ชุติมา   สุดประเสริฐ
548.15 พฤษภาคม 2562
18 พฤษภาคม 2562
ประชุมวิชาการ ปขมท. เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าและจัดทำผลงานวิชาการบุคลากรสายสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาณ โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่ทัศพร  กนกพารา
549.15 พฤษภาคม 2562
18 พฤษภาคม 2562
ประชุมวิชาการ ปขมท. เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าและจัดทำผลงานวิชาการบุคลากรสายสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาณ โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่สันติ   อโหสิ
550.8 พฤษภาคม 2562
11 พฤษภาคม 2562
ร่วมประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2562 เรื่อง Disruptive University: เปลี่ยนตระหนก สู่ ตระหนัก "สมองกลหรือจะสู้สมองคน"ณ กระบี่รีสอร์ท จ.กระบี่จำรัส  ปลากัดทอง


blank