: หน้าหลัก > บุคลากร > อบรม/สัมมนา/ประชุม << Backward || Forward >>

อบรมฯ/สัมมนา/ประชุมฯ

 
  ประชุมวิชาการ ในประเทศ
ที่ ระยะเวลา หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่ ผู้เข้าร่วม
551.21 พฤศจิกายน 2561
24 พฤศจิกายน 2561
ร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารธุรการ หัวข้อเรื่อง การพัฒนาระบบงานและกระบวนการทำงานในยุคดิจิทัลณ จ.เชียงใหม่ฐิติภรณ์  โตจุ้ย
552.21 พฤศจิกายน 2561
24 พฤศจิกายน 2561
ร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารธุรการ หัวข้อเรื่อง การพัฒนาระบบงานและกระบวนการทำงานในยุคดิจิทัลณ จ.เชียงใหม่รัชนก  แจงป้อม
553.3 พฤษภาคม 2561
4 พฤษภาคม 2561
ร่วมประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2561 เรื่อง Digital University: บทบาทของบุคลากรสายสนับสนุนกับการพัฒนาอุดมศึกษาอย่างยั่งยืนณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลกณัฐชา   ฮุนพานิช
554.3 พฤษภาคม 2561
4 พฤษภาคม 2561
ร่วมประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2561 เรื่อง Digital University: บทบาทของบุคลากรสายสนับสนุนกับการพัฒนาอุดมศึกษาอย่างยั่งยืนณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลกจำรัส  ปลากัดทอง
555.11 กรกฏาคม 2560
14 กรกฏาคม 2560
ร่วมประชุมวิชาการปรัชญาดุุษฎีบัณฑิต Ph.D.Symposium on Industrial Engineering และประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรม IE Network 2017ณ จ.เชียงใหม่ฐิติภรณ์  โตจุ้ย
556.11 กรกฏาคม 2560
14 กรกฏาคม 2560
ร่วมประชุมวิชาการปรัชญาดุุษฎีบัณฑิต Ph.D.Symposium on Industrial Engineering และประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรม IE Network 2017ณ จ.เชียงใหม่รัชนก  แจงป้อม
557.8 มิถุนายน 2559
10 มิถุนายน 2559
ร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 (12th Conference on Energy Network of Thailand: E-NETT 12th) หัวข้อ การสังเกตการเสื่อมของแบตเตอรี่ตะกั่วกรดจากลักษณะสมบัติของแบตเตอรี่ในระหว่างบรรจุพลังงาน ณ โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลกธานี  โกสุม
558.24 พฤศจิกายน 2558
27 พฤศจิกายน 2558
ร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 4 จัดโดย ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย(ปขมท.) และเครือข่ายหัวหน้าธุรการภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จ.เชียงใหม่ฐิติภรณ์  โตจุ้ย
559.24 พฤศจิกายน 2558
27 พฤศจิกายน 2558
ร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 4 จัดโดย ที่ประชุมสภาข้าราชาการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย(ปขมท.) และเครือข่ายหัวหน้าธุรการภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รัชนก  แจงป้อม
560.20 พฤษภาคม 2558
23 พฤษภาคม 2558
ร่วมประชุมวิชาการ ที่ประชุมประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ประจำปี พ.ศ.2557ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จ.อุบลราชธานีกรรณิกา  จำปาทอง
561.19 พฤศจิกายน 2557
21 พฤศจิกายน 2557
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 7 (EECON-37) หัวข้อ ลักษณะการตอบสนองของแบตเตอรี่ตะกั่วกรดที่มีต่อการประจุพลังงานโดยใช้กระแสแบบพัลส์คงที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.ธานี  โกสุม
562.13 กุมภาพันธ์ 2556
15 กุมภาพันธ์ 2556
ประชุมวิชาการที่ประชุมประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปชมท.) ประจำปี 2556 เรื่อง อุดมศึกษาไทยก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน ณ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตฯ จ.สกลนครจำรัส  ปลากัดทอง
563.19 กรกฏาคม 2547
19 กรกฏาคม 2547
ประชุมทางวิชาการ ณ กทม.กรรณิกา  จำปาทอง
564.19 กรกฏาคม 2547
19 กรกฏาคม 2547
ประชุมทางวิชาการ ณ กทม.นันทวัน   ดีอินทร์
565.14 พฤศจิกายน 2546
16 พฤศจิกายน 2546
การเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 3 ปี สำนักงานรับรองมตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ณ ศูนย์ประชุมสถานบันวิจัยจุฬาภรณ์ณัฐชา   ฮุนพานิช
  ทำงานวิจัย ในประเทศ
ที่ ระยะเวลา หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่ ผู้เข้าร่วม
566.31 สิงหาคม 2561
31 สิงหาคม 2561
นำข้าวไปทดลอง เพื่อดำเนินงานวิจัยโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องโรยเมล็ดข้าวงอกแบบแถวณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี จ.ปทุมธานีเกดิษฐ์  กว้างตระกูล
567.23 มีนาคม 2545
24 มีนาคม 2545
สัมมนาหลักสูตร จ. พะเยาศรีรัตน์   ทองล้ำ
  รับทุน
ที่ ระยะเวลา หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่ ผู้เข้าร่วม
568.21 ธันวาคม 2560
21 ธันวาคม 2560
นำนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ตามโครงการการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังณ บริษัท จรุงไทย ไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) อาคารเซ็นทรัลซิตี้ บางนา กรุงเทพฯปวันรัตน์  มั่นนุช
  ศึกษาดูงาน
ที่ ระยะเวลา หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่ ผู้เข้าร่วม
569.1 ตุลาคม 2562
1 ตุลาคม 2562
นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ อ.เมือง และอ.วังทอง จ.พิษณุโลกเผ่าพัฒน์  แสงอบ
570.1 ตุลาคม 2562
1 ตุลาคม 2562
นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ อ.เมือง และอ.วังทอง จ.พิษณุโลกธานี  โกสุม
571.6 สิงหาคม 2562
6 สิงหาคม 2562
นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลเข้าร่วมศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตถ่านจากเตาคุณภาพสูง บ้านเขาน้อย อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลกเกดิษฐ์  กว้างตระกูล
572.3 สิงหาคม 2562
3 สิงหาคม 2562
นำนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด จ.กำแพงเพชรชัชชัย  อินเขียน
573.3 สิงหาคม 2562
3 สิงหาคม 2562
นำนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด จ.กำแพงเพชรเกดิษฐ์  กว้างตระกูล
574.23 กรกฏาคม 2562
23 กรกฏาคม 2562
นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลเข้าร่วมศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ กลุ่มวิสาหกิจพืชผักปลอดภัย อ.วังทอง จ.พิษณุโลกเกดิษฐ์  กว้างตระกูล
575.12 มิถุนายน 2562
12 มิถุนายน 2562
นำนักศึกษาต่างชาติเข้าร่วมศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมและด้านประวัติศาสตร์ของเมืองพิษณุโลกณ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จ.พิษณุโลกทิวาโย  ธูปเทียน
576.12 มิถุนายน 2562
12 มิถุนายน 2562
นำนักศึกษาต่างชาติเข้าร่วมศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมและด้านประวัติศาสตร์ของเมืองพิษณุโลกณ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จ.พิษณุโลกรุ่งนภา  ท่วมไธสง
577.26 พฤษภาคม 2562
27 พฤษภาคม 2562
ร่วมกับคณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ)ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่นรุ่งนภา  ท่วมไธสง
578.26 พฤษภาคม 2562
27 พฤษภาคม 2562
ร่วมกับคณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ)ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่นนุชนารถ   แก้วแดง
579.14 พฤษภาคม 2562
15 พฤษภาคม 2562
นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลเข้าร่วมศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ บริษัท ซีเคเอส ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จ.กาญจนบุรีเกดิษฐ์  กว้างตระกูล
580.20 มีนาคม 2562
20 มีนาคม 2562
นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธาศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ บริษัท ซีพี แอล จำกัด จ.พิษณุโลกลูกน้ำ  มากลิ่น
581.19 มีนาคม 2562
19 มีนาคม 2562
นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธาศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ โรงประปาเทศบาลนครพิษณุโลก จ.พิษณุโลกลูกน้ำ  มากลิ่น
582.4 มีนาคม 2562
4 มีนาคม 2562
นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธาศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน) จ.กำแพงเพชรลูกน้ำ  มากลิ่น
583.4 มีนาคม 2562
5 มีนาคม 2562
นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าฯ ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิกส์ จ.ฉะเชิงเทรา สถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี3 ศรีราชา และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ จ.ชลบุรี กันตินันท์  มากมี
584.14 กุมภาพันธ์ 2562
15 กุมภาพันธ์ 2562
นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด จ.ระยอง และโรงกลั่นไทยออยล์ จ.ชลบุรีสารินทร์  เติมสุทา
585.14 กุมภาพันธ์ 2562
15 กุมภาพันธ์ 2562
นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด จ.ระยอง และโรงกลั่นไทยออยล์ จ.ชลบุรีปวันรัตน์  มั่นนุช
586.14 กุมภาพันธ์ 2562
15 กุมภาพันธ์ 2562
นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด จ.ระยอง และโรงกลั่นไทยออยล์ จ.ชลบุรีเผ่าพัฒน์  แสงอบ
587.14 กุมภาพันธ์ 2562
15 กุมภาพันธ์ 2562
นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด จ.ระยอง และโรงกลั่นไทยออยล์ จ.ชลบุรีธานี  โกสุม
588.12 กุมภาพันธ์ 2562
12 กุมภาพันธ์ 2562
นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธาศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ โรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์ จ.พิษณุโลกลูกน้ำ  มากลิ่น
589.13 พฤศจิกายน 2561
14 พฤศจิกายน 2561
นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธาศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย(แก่งคอย) จำกัด บริษัท สยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางประอิน-นครราชสีมา บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) จ.สระบุรีลูกน้ำ  มากลิ่น
590.2 พฤศจิกายน 2561
3 พฤศจิกายน 2561
นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลเข้าศึกษาดูงานนิทรรศการ National Engineering 2018ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรีเกดิษฐ์  กว้างตระกูล
591.4 ตุลาคม 2561
6 ตุลาคม 2561
นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ แหล่งอุตสาหกรรม จ.ปทุมธานี ชลบุรี และฉะเชิงเทราประเทือง  โมราราย
592.3 ตุลาคม 2561
3 ตุลาคม 2561
นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ อ.เมือง และอ.วังทอง จ.พิษณุโลกเผ่าพัฒน์  แสงอบ
593.8 สิงหาคม 2561
11 สิงหาคม 2561
นำนิสิตเข้าร่วมศึกษาดูงานการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและนักเรียน โครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปีที่ 11ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จ.ปทุมธานีธานี  โกสุม
594.8 สิงหาคม 2561
11 สิงหาคม 2561
นำนิสิตเข้าร่วมศึกษาดูงานการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและนักเรียน โครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปีที่ 11ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จ.ปทุมธานีนุชนารถ   แก้วแดง
595.3 สิงหาคม 2561
3 สิงหาคม 2561
นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลเข้าร่วมศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ บริษัท เขาค้อ วินด์ พาวเวอร์ จำกัด จ.เพชรบูรณ์เอกชัย  คงธนโภไคย
596.3 สิงหาคม 2561
3 สิงหาคม 2561
นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลเข้าร่วมศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ บริษัท เขาค้อ วินด์ พาวเวอร์ จำกัด จ.เพชรบูรณ์โกศล  เหล็กกล้า
597.8 มิถุนายน 2561
8 มิถุนายน 2561
รับนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธากลับจากการเข้าร่วมโครงการฝึกงานสำรวจณ ศูนย์นันทนาการ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จ.พิษณุโลกลูกน้ำ  มากลิ่น
598.5 มิถุนายน 2561
8 มิถุนายน 2561
นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธาเข้าร่วมโครงการฝึกงานสำรวจณ ศูนย์นันทนาการ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จ.พิษณุโลกทัศพร  กนกพารา
599.3 มิถุนายน 2561
8 มิถุนายน 2561
นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธาเข้าร่วมโครงการฝึกงานสำรวจณ ศูนย์นันทนาการ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จ.พิษณุโลกกาลไกล  วรินทร์
600.28 พฤษภาคม 2561
8 มิถุนายน 2561
นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธาเข้าร่วมโครงการฝึกงานสำรวจณ ศูนย์นันทนาการ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จ.พิษณุโลกชัยวัฒน์  กล่ำแย้ม


blank