: หน้าหลัก > บุคลากร > อบรม/สัมมนา/ประชุม << Backward || Forward >>

อบรมฯ/สัมมนา/ประชุมฯ

 
  ศึกษาดูงาน
ที่ ระยะเวลา หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่ ผู้เข้าร่วม
601.4 ตุลาคม 2561
6 ตุลาคม 2561
นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ แหล่งอุตสาหกรรม จ.ปทุมธานี ชลบุรี และฉะเชิงเทราประเทือง  โมราราย
602.3 ตุลาคม 2561
3 ตุลาคม 2561
นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ อ.เมือง และอ.วังทอง จ.พิษณุโลกเผ่าพัฒน์  แสงอบ
603.8 สิงหาคม 2561
11 สิงหาคม 2561
นำนิสิตเข้าร่วมศึกษาดูงานการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและนักเรียน โครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปีที่ 11ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จ.ปทุมธานีธานี  โกสุม
604.8 สิงหาคม 2561
11 สิงหาคม 2561
นำนิสิตเข้าร่วมศึกษาดูงานการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและนักเรียน โครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปีที่ 11ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จ.ปทุมธานีนุชนารถ   แก้วแดง
605.3 สิงหาคม 2561
3 สิงหาคม 2561
นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลเข้าร่วมศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ บริษัท เขาค้อ วินด์ พาวเวอร์ จำกัด จ.เพชรบูรณ์เอกชัย  คงธนโภไคย
606.3 สิงหาคม 2561
3 สิงหาคม 2561
นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลเข้าร่วมศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ บริษัท เขาค้อ วินด์ พาวเวอร์ จำกัด จ.เพชรบูรณ์โกศล  เหล็กกล้า
607.8 มิถุนายน 2561
8 มิถุนายน 2561
รับนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธากลับจากการเข้าร่วมโครงการฝึกงานสำรวจณ ศูนย์นันทนาการ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จ.พิษณุโลกลูกน้ำ  มากลิ่น
608.5 มิถุนายน 2561
8 มิถุนายน 2561
นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธาเข้าร่วมโครงการฝึกงานสำรวจณ ศูนย์นันทนาการ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จ.พิษณุโลกทัศพร  กนกพารา
609.3 มิถุนายน 2561
8 มิถุนายน 2561
นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธาเข้าร่วมโครงการฝึกงานสำรวจณ ศูนย์นันทนาการ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จ.พิษณุโลกกาลไกล  วรินทร์
610.28 พฤษภาคม 2561
8 มิถุนายน 2561
นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธาเข้าร่วมโครงการฝึกงานสำรวจณ ศูนย์นันทนาการ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จ.พิษณุโลกชัยวัฒน์  กล่ำแย้ม
611.28 พฤษภาคม 2561
3 มิถุนายน 2561
นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธาเข้าร่วมโครงการฝึกงานสำรวจณ ศูนย์นันทนาการ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จ.พิษณุโลกอภิชาติ  สุโยธีธนรัตน์
612.28 พฤษภาคม 2561
5 มิถุนายน 2561
นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธาเข้าร่วมโครงการฝึกงานสำรวจณ ศูนย์นันทนาการ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จ.พิษณุโลกลูกน้ำ  มากลิ่น
613.18 พฤษภาคม 2561
18 พฤษภาคม 2561
นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ บริษัท ออร์กานิคเวิลด์ จำกัด จ.เพชรบูรณ์เกดิษฐ์  กว้างตระกูล
614.11 พฤษภาคม 2561
11 พฤษภาคม 2561
นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ นายช่างไฮโดรฟาร์ม จ.พิษณุโลกเกดิษฐ์  กว้างตระกูล
615.24 มกราคม 2561
26 มกราคม 2561
นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานณ กรุงเทพมหานคร จ.ประจวบคีรีขันธ์ และจ.เพชรบุรีสารินทร์  เติมสุทา
616.24 มกราคม 2561
26 มกราคม 2561
นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานณ กรุงเทพมหานคร จ.ประจวบคีรีขันธ์ และจ.เพชรบุรีปวันรัตน์  มั่นนุช
617.1 พฤศจิกายน 2560
1 พฤศจิกายน 2560
นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธา เข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าและอุโมงค์ใต้ดิน รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และโครงการก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง)ช่วงบางซื่อ-รังสิต ณ โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และสายสีแดง กรุงเทพฯลูกน้ำ  มากลิ่น
618.1 พฤศจิกายน 2560
1 พฤศจิกายน 2560
นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธา เข้าร่่วมศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าและอุโมงค์ใต้ดิน รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และโครงการก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง)ช่วงบางซื่อ-รังสิต ณ โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และสายสีแดง กรุงเทพฯชัยวัฒน์  กล่ำแย้ม
619.1 พฤศจิกายน 2560
1 พฤศจิกายน 2560
นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธา เข้าร่่วมศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าและอุโมงค์ใต้ดิน รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และโครงการก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง)ช่วงบางซื่อ-รังสิต ณ โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และสายสีแดง กรุงเทพฯกาลไกล  วรินทร์
620.12 ตุลาคม 2560
12 ตุลาคม 2560
นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ สถานีไฟฟ้าพิษณุโลก3 สถานีไฟฟ้าวังทอง และศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟเขต 2 จังหวัดพิษณุโลกธานี  โกสุม
621.12 ตุลาคม 2560
12 ตุลาคม 2560
นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ สถานีไฟฟ้าพิษณุโลก3 สถานีไฟฟ้าวังทอง และศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟเขต 2 จังหวัดพิษณุโลกเผ่าพัฒน์  แสงอบ
622.9 สิงหาคม 2560
9 สิงหาคม 2560
นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด จ.กำแพงเพชรเกดิษฐ์  กว้างตระกูล
623.9 สิงหาคม 2560
9 สิงหาคม 2560
นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด จ.กำแพงเพชรวาฤทธิ์  ภมร
624.25 พฤษภาคม 2560
28 พฤษภาคม 2560
นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธาไปฝึกงานสำรวจภาคสนามณ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จ.พิษณุโลกลูกน้ำ  มากลิ่น
625.22 พฤษภาคม 2560
28 พฤษภาคม 2560
นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธาไปฝึกงานสำรวจภาคสนามณ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จ.พิษณุโลกชัยวัฒน์  กล่ำแย้ม
626.22 พฤษภาคม 2560
25 พฤษภาคม 2560
นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธาไปฝึกงานสำรวจภาคสนามณ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จ.พิษณุโลกทัศพร  กนกพารา
627.17 พฤษภาคม 2560
28 พฤษภาคม 2560
นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธาไปฝึกงานสำรวจภาคสนามณ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จ.พิษณุโลกอภิชาติ  สุโยธีธนรัตน์
628.17 พฤษภาคม 2560
22 พฤษภาคม 2560
นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธาไปฝึกงานสำรวจภาคสนามณ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จ.พิษณุโลกกาลไกล  วรินทร์
629.17 พฤษภาคม 2560
22 พฤษภาคม 2560
นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธาไปฝึกงานสำรวจภาคสนามณ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จ.พิษณุโลกลูกน้ำ  มากลิ่น
630.5 เมษายน 2560
5 เมษายน 2560
นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธาไปศึกษาดูงานณ บริษัท อายิโนะโมะโตีะ (ประเทศไทย) จำกัด จ.กำแพงเพชรลูกน้ำ  มากลิ่น
631.24 มีนาคม 2560
25 มีนาคม 2560
นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการไปศึกษาดูงานณ จ.พิษณุโลก พิจิตร และกำแพงเพชรณิชนันทน์  ขวัญสูงเนิน
632.19 กุมภาพันธ์ 2560
20 กุมภาพันธ์ 2560
ศึกษาดูงานการขอรับรองจาก Accreditation Board for Engineering and Technology(ABET)ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ทัศพร  กนกพารา
633.15 กุมภาพันธ์ 2560
17 กุมภาพันธ์ 2560
ควบคุมดูแลนิสิตเข้าร่วมศึกษาดูงานกิจกรรมสัญจร และประกวดสื่อสร้างสรรค์กิจกรรมเครือข่ายรักษ์น้ำบาดาลณ ภูเขางาม รีสอร์ท จ.นครนายกอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
634.27 มกราคม 2560
27 มกราคม 2560
นำนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ บริษัท น้ำตาลทิพย์ กำแพงเพชร จำกัด จ.กำแพงเพชรโกศล  เหล็กกล้า
635.27 มกราคม 2560
27 มกราคม 2560
นำนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ บริษัท น้ำตาลทิพย์ กำแพงเพชร จำกัด จ.กำแพงเพชรเอกชัย  คงธนโภไคย
636.18 มกราคม 2560
20 มกราคม 2560
นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ จ.นครราชสีมา ชลบุรี และ ระยองสารินทร์  เติมสุทา
637.18 มกราคม 2560
20 มกราคม 2560
นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ จ.นครราชสีมา ชลบุรี และ ระยองปวันรัตน์  มั่นนุช
638.18 มกราคม 2560
20 มกราคม 2560
นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ จ.นครราชสีมา ชลบุรี และ ระยองธานี  โกสุม
639.18 มกราคม 2560
20 มกราคม 2560
นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ จ.นครราชสีมา ชลบุรี และ ระยองเผ่าพัฒน์  แสงอบ
640.12 มกราคม 2560
14 มกราคม 2560
นำนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ แหล่งอุตสาหกรรม จ.ชลบุรีธวัชชัย  ชุลบุตร
641.12 มกราคม 2560
14 มกราคม 2560
นำนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ แหล่งอุตสาหกรรม จ.ชลบุรีฐิติภรณ์  โตจุ้ย
642.12 มกราคม 2560
14 มกราคม 2560
นำนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ แหล่งอุตสาหกรรม จ.ชลบุรีรัชนก  แจงป้อม
643.11 มกราคม 2560
13 มกราคม 2560
นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ กรุงเทพฯ จ.ชลบุรี และจ.พระนครศรีอยุธยามัทรียา  ราชบัวศรี
644.11 มกราคม 2560
13 มกราคม 2560
นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ กรุงเทพฯ จ.ชลบุรี และจ.พระนครศรีอยุธยากันตินันท์  มากมี
645.9 มกราคม 2560
11 มกราคม 2560
นำนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ แหล่งอุตสาหกรรม จ.ชลบุรี และระยองอิสรีย์  วัตถุภาพ
646.25 พฤศจิกายน 2559
25 พฤศจิกายน 2559
นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(ศูนย์พันธ์ุพืชเพาะเลี้ยง) จ.พิษณุโลกเกดิษฐ์  กว้างตระกูล
647.4 พฤศจิกายน 2559
4 พฤศจิกายน 2559
นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานณ บริษัท เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด จ.พิษณุโลกเกดิษฐ์  กว้างตระกูล
648.12 ตุลาคม 2559
12 ตุลาคม 2559
นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าฯ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ จ.พิษณุโลกธานี  โกสุม
649.12 ตุลาคม 2559
12 ตุลาคม 2559
นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าฯ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ จ.พิษณุโลกเผ่าพัฒน์  แสงอบ
650.27 พฤษภาคม 2559
27 พฤษภาคม 2559
นำนิสิตไปฝึกงานสำรวจภาคสนามณ สถานีวิจัยและฝึกอบรม สถานีปฏิบัติการบึงราชนก คณะเกษตรศาสตร์ฯ จ.พิษณุโลกลูกน้ำ  มากลิ่น


blank