: หน้าหลัก > บุคลากร > อบรม/สัมมนา/ประชุม << Backward || Forward >>

อบรมฯ/สัมมนา/ประชุมฯ

 
  ศึกษาดูงาน
ที่ ระยะเวลา หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่ ผู้เข้าร่วม
651.23 พฤษภาคม 2559
27 พฤษภาคม 2559
นำนิสิตไปฝึกงานสำรวจภาคสนามณ สถานีวิจัยและฝึกอบรม สถานีปฏิบัติการบึงราชนก คณะเกษตรศาสตร์ฯ จ.พิษณุโลกอภิชาติ  สุโยธีธนรัตน์
652.23 พฤษภาคม 2559
27 พฤษภาคม 2559
นำนิสิตไปฝึกงานสำรวจภาคสนามณ สถานีวิจัยและฝึกอบรม สถานีปฏิบัติการบึงราชนก คณะเกษตรศาสตร์ฯ จ.พิษณุโลกทัศพร  กนกพารา
653.16 พฤษภาคม 2559
23 พฤษภาคม 2559
นำนิสิตไปฝึกงานสำรวจภาคสนามณ สถานีวิจัยและฝึกอบรม สถานีปฏิบัติการบึงราชนก คณะเกษตรศาสตร์ฯ จ.พิษณุโลกชัยวัฒน์  กล่ำแย้ม
654.16 พฤษภาคม 2559
27 พฤษภาคม 2559
นำนิสิตไปฝึกงานสำรวจภาคสนามณ สถานีวิจัยและฝึกอบรม สถานีปฏิบัติการบึงราชนก คณะเกษตรศาสตร์ฯ จ.พิษณุโลกกาลไกล  วรินทร์
655.16 พฤษภาคม 2559
23 พฤษภาคม 2559
นำนิสิตไปฝึกงานสำรวจภาคสนามณ สถานีวิจัยและฝึกอบรม สถานีปฏิบัติการบึงราชนก คณะเกษตรศาสตร์ฯ จ.พิษณุโลกลูกน้ำ  มากลิ่น
656.13 พฤษภาคม 2559
13 พฤษภาคม 2559
นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลเข้าร่วมศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ บริษัท โอสถสภา จำกัด จ.พระนครศรีอยุธยาเกดิษฐ์  กว้างตระกูล
657.13 พฤษภาคม 2559
13 พฤษภาคม 2559
นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลเข้าร่วมศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ บริษัท โอสถสภา จำกัด จ.พระนครศรีอยุธยาวาฤทธิ์  ภมร
658.18 เมษายน 2559
20 เมษายน 2559
นำนิสิตศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ จ.พระนครศรีอยุธยา ระยอง และกรุงเทพฯกันตินันท์  มากมี
659.18 เมษายน 2559
20 เมษายน 2559
นำนิสิตศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ จ.พระนครศรีอยุธยา ระยอง และกรุงเทพฯมัทรียา  ราชบัวศรี
660.7 เมษายน 2559
7 เมษายน 2559
นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธาศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ โรงประปาเทศบาลนครพิษณุโลก จ.พิษณุโลกลูกน้ำ  มากลิ่น
661.2 เมษายน 2559
3 เมษายน 2559
นำนิสิตเข้าศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ จ.ระยอง ทัศพร  กนกพารา
662.16 มีนาคม 2559
18 มีนาคม 2559
นำนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ จ.ระยองณิชนันทน์  ขวัญสูงเนิน
663.14 มีนาคม 2559
16 มีนาคม 2559
นำนิสิตศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ จ.สระบุรี และจ.ระยองสารินทร์  เติมสุทา
664.14 มีนาคม 2559
16 มีนาคม 2559
นำนิสิตศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ จ.สระบุรี และจ.ระยองมัทรียา  ราชบัวศรี
665.14 มีนาคม 2559
16 มีนาคม 2559
นำนิสิตศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ จ.สระบุรี และจ.ระยองปวันรัตน์  มั่นนุช
666.20 มกราคม 2559
22 มกราคม 2559
นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าฯ ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ กรุงเทพมหานคร จ.ประจวบคีรีขันธ์ และจ.เพชรบุรีสารินทร์  เติมสุทา
667.20 มกราคม 2559
22 มกราคม 2559
นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าฯ ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ กรุงเทพมหานคร จ.ประจวบคีรีขันธ์ และจ.เพชรบุรีมัทรียา  ราชบัวศรี
668.20 มกราคม 2559
22 มกราคม 2559
นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าฯ ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ กรุงเทพมหานคร จ.ประจวบคีรีขันธ์ และจ.เพชรบุรีปวันรัตน์  มั่นนุช
669.20 มกราคม 2559
22 มกราคม 2559
นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าฯ ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ กรุงเทพมหานคร จ.ประจวบคีรีขันธ์ และจ.เพชรบุรีธานี  โกสุม
670.20 มกราคม 2559
22 มกราคม 2559
นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าฯ ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ กรุงเทพมหานคร จ.ประจวบคีรีขันธ์ และจ.เพชรบุรีเผ่าพัฒน์  แสงอบ
671.13 มกราคม 2559
15 มกราคม 2559
นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ แหล่งอุตสาหกรรม จ.พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ และชลบุรีฐิติภรณ์  โตจุ้ย
672.13 มกราคม 2559
15 มกราคม 2559
นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ แหล่งอุตสาหกรรม จ.พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ และชลบุรีประเทือง  โมราราย
673.13 มกราคม 2559
15 มกราคม 2559
นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ แหล่งอุตสาหกรรม จ.พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ และชลบุรีรณกฤต  แสงผ่อง
674.23 พฤศจิกายน 2558
23 พฤศจิกายน 2558
นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ บริษัท ไทยแอร์โรว์ จำกัด จ.พิษณุโลกฐิติภรณ์  โตจุ้ย
675.18 พฤศจิกายน 2558
19 พฤศจิกายน 2558
นำนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จ.ชลบุรีลูกน้ำ  มากลิ่น
676.16 พฤศจิกายน 2558
16 พฤศจิกายน 2558
นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด(มหาชน) จ.กำแพงเพชร ฐิติภรณ์  โตจุ้ย
677.8 ตุลาคม 2558
8 ตุลาคม 2558
นำนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าไปศึกษาดูงานณ สถานีไฟฟ้าพิษณุโลก3 สถานีไฟฟ้าวังทอง และศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟเขต 2 จังหวัดพิษณุโลกธานี  โกสุม
678.8 ตุลาคม 2558
8 ตุลาคม 2558
นำนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าไปศึกษาดูงานณ สถานีไฟฟ้าพิษณุโลก3 สถานีไฟฟ้าวังทอง และศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟเขต 2 จังหวัดพิษณุโลกเผ่าพัฒน์  แสงอบ
679.12 มิถุนายน 2558
12 มิถุนายน 2558
เข้าร่วมโครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านระบบสมองกลฝังตัว และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (ICESIT 2015)และนำผู้เข้าร่วมประชุมทัศนศึกษา เมืองมรดกโลกณ จ.สุโขทัยสารินทร์  เติมสุทา
680.12 มิถุนายน 2558
12 มิถุนายน 2558
เข้าร่วมโครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านระบบสมองกลฝังตัว และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (ICESIT 2015)และนำผู้เข้าร่วมประชุมทัศนศึกษา เมืองมรดกโลกณ จ.สุโขทัยปวันรัตน์  มั่นนุช
681.12 มิถุนายน 2558
12 มิถุนายน 2558
เข้าร่วมโครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านระบบสมองกลฝังตัว และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (ICESIT 2015)และนำผู้เข้าร่วมประชุมทัศนศึกษา เมืองมรดกโลกณ จ.สุโขทัยมัทรียา  ราชบัวศรี
682.29 พฤษภาคม 2558
29 พฤษภาคม 2558
นำนิสิตไปฝึกงานสำรวจภาคสนามณ สถานีวิจัยและฝึกอบรม สถานีปฏิบัติการบึงราชนก คณะเกษตรศาสตร์ฯ จ.พิษณุโลกลูกน้ำ  มากลิ่น
683.26 พฤษภาคม 2558
29 พฤษภาคม 2558
นำนิสิตไปฝึกงานสำรวจภาคสนามณ สถานีวิจัยและฝึกอบรม สถานีปฏิบัติการบึงราชนก คณะเกษตรศาสตร์ฯ จ.พิษณุโลกทัศพร  กนกพารา
684.25 พฤษภาคม 2558
29 พฤษภาคม 2558
นำนิสิตไปฝึกงานสำรวจภาคสนามณ สถานีวิจัยและฝึกอบรม สถานีปฏิบัติการบึงราชนก คณะเกษตรศาสตร์ฯ จ.พิษณุโลกอภิชาติ  สุโยธีธนรัตน์
685.19 พฤษภาคม 2558
20 พฤษภาคม 2558
นำนิสิตศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่อัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
686.18 พฤษภาคม 2558
29 พฤษภาคม 2558
นำนิสิตไปฝึกงานสำรวจภาคสนามณ สถานีวิจัยและฝึกอบรม สถานีปฏิบัติการบึงราชนก คณะเกษตรศาสตร์ฯ จ.พิษณุโลกชัยวัฒน์  กล่ำแย้ม
687.18 พฤษภาคม 2558
25 พฤษภาคม 2558
นำนิสิตไปฝึกงานสำรวจภาคสนามณ สถานีวิจัยและฝึกอบรม สถานีปฏิบัติการบึงราชนก คณะเกษตรศาสตร์ฯ จ.พิษณุโลกกาลไกล  วรินทร์
688.18 พฤษภาคม 2558
26 พฤษภาคม 2558
นำนิสิตไปฝึกงานสำรวจภาคสนามณ สถานีวิจัยและฝึกอบรม สถานีปฏิบัติการบึงราชนก คณะเกษตรศาสตร์ฯ จ.พิษณุโลกลูกน้ำ  มากลิ่น
689.29 เมษายน 2558
29 เมษายน 2558
นำนิสิตไปฝึกงานสำรวจภาคสนามณ สถานีวิจัยและฝึกอบรม สถานีปฏิบัติการบึงราชนก คณะเกษตรศาสตร์ฯ จ.พิษณุโลกลูกน้ำ  มากลิ่น
690.29 เมษายน 2558
29 เมษายน 2558
นำนิสิตไปฝึกงานสำรวจภาคสนามณ สถานีวิจัยและฝึกอบรม สถานีปฏิบัติการบึงราชนก คณะเกษตรศาสตร์ฯ จ.พิษณุโลกอภิชาติ  สุโยธีธนรัตน์
691.30 มีนาคม 2558
31 มีนาคม 2558
นำนิสิตศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล และเขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ลูกน้ำ  มากลิ่น
692.30 มีนาคม 2558
31 มีนาคม 2558
นำนิสิตศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล และเขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์กาลไกล  วรินทร์
693.30 มีนาคม 2558
31 มีนาคม 2558
นำนิสิตศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล และเขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์อภิชาติ  สุโยธีธนรัตน์
694.25 มีนาคม 2558
26 มีนาคม 2558
นำนิสิตศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ จ.พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี และกรุงเทพฯสารินทร์  เติมสุทา
695.25 มีนาคม 2558
26 มีนาคม 2558
นำนิสิตศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ จ.พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี และกรุงเทพฯปวันรัตน์  มั่นนุช
696.25 มีนาคม 2558
26 มีนาคม 2558
นำนิสิตศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ จ.พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี และกรุงเทพฯมัทรียา  ราชบัวศรี
697.12 มีนาคม 2558
12 มีนาคม 2558
นำนิสิตเข้าศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลกลูกน้ำ  มากลิ่น
698.6 มีนาคม 2558
6 มีนาคม 2558
นำนิสิตศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด(มหาชน) สาขาอำเภอบางระกำ จ.พิษณุโลกลูกน้ำ  มากลิ่น
699.6 มีนาคม 2558
6 มีนาคม 2558
นำนิสิตศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด(มหาชน) สาขาอำเภอบางระกำ จ.พิษณุโลกอภิชาติ  สุโยธีธนรัตน์
700.18 กุมภาพันธ์ 2558
18 กุมภาพันธ์ 2558
นำนิสิตศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ โรงงานเบียร์ช้าง จ.กำแพงเพชรลูกน้ำ  มากลิ่น


blank