: หน้าหลัก > บุคลากร > อบรม/สัมมนา/ประชุม << Backward || Forward >>

อบรมฯ/สัมมนา/ประชุมฯ

 
  ศึกษาดูงาน
ที่ ระยะเวลา หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่ ผู้เข้าร่วม
701.17 กุมภาพันธ์ 2558
17 กุมภาพันธ์ 2558
นำนิสิตศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ วงษ์พาณิชย์ จ.พิษณุโลกลูกน้ำ  มากลิ่น
702.11 กุมภาพันธ์ 2558
11 กุมภาพันธ์ 2558
นำนิสิตศึกษาดูงานนอกสถานที่ เกี่ยวกับระบบประปาณ โรงประปาเทศบาลนครพิษณุโลก จ.พิษณุโลกลูกน้ำ  มากลิ่น
703.4 กุมภาพันธ์ 2558
4 กุมภาพันธ์ 2558
นำนิสิตศึกษาดูงานนอกสถานที่ เกี่ยวกับกระบวนการเฉพาะหน่วยทางชีววิทยาณ โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลกลูกน้ำ  มากลิ่น
704.21 มกราคม 2558
23 มกราคม 2558
นำนิสิตเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ จ.พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี และลพบุรีสารินทร์  เติมสุทา
705.21 มกราคม 2558
23 มกราคม 2558
นำนิสิตเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ จ.พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี และลพบุรีปวันรัตน์  มั่นนุช
706.21 มกราคม 2558
23 มกราคม 2558
นำนิสิตเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ จ.พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี และลพบุรีธานี  โกสุม
707.21 มกราคม 2558
23 มกราคม 2558
นำนิสิตเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ จ.พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี และลพบุรีมัทรียา  ราชบัวศรี
708.21 มกราคม 2558
23 มกราคม 2558
นำนิสิตเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ จ.พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี และลพบุรีเผ่าพัฒน์  แสงอบ
709.18 ธันวาคม 2557
19 ธันวาคม 2557
นำนิสิตไปปศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ แหล่งอุตสาหกรรม จ.สมุทรปราการ ปทุมธานี และชลบุรีอิสรีย์  วัตถุภาพ
710.26 สิงหาคม 2557
26 สิงหาคม 2557
นำนิสิตเข้าศึกษาดูงานณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.พิษณุโลกธานี  โกสุม
711.26 พฤษภาคม 2557
28 พฤษภาคม 2557
ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน "ภาวะผู้นำโรงเรียน" สำหรับนิสิตปริญญาโทและเอกณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรึรัมย์ทิวาโย  ธูปเทียน
712.15 พฤษภาคม 2557
15 พฤษภาคม 2557
นำนิสิตเข้าศึกษาดูงานณ บริษัท อายิโนะโมะโตีะ (ประเทศไทย) จำกัด จ.กำแพงเพชรเอกชัย  คงธนโภไคย
713.15 พฤษภาคม 2557
15 พฤษภาคม 2557
นำนิสิตเข้าศึกษาดูงานณ บริษัท อายิโนะโมะโตีะ (ประเทศไทย) จำกัด จ.กำแพงเพชรโกศล  เหล็กกล้า
714.26 เมษายน 2557
26 เมษายน 2557
นำนิสิตเข้าศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ จ.เพชรบูรณ์ทัศพร  กนกพารา
715.25 เมษายน 2557
25 เมษายน 2557
นำนิสิตเข้าศึกษาดูงานณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.พิษณุโลกเกดิษฐ์  กว้างตระกูล
716.8 มีนาคม 2557
9 มีนาคม 2557
นำนิสิตไปศึกษาดูงานวิธีการสร้างรถ Formula Student ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่โกศล  เหล็กกล้า
717.17 มกราคม 2557
17 มกราคม 2557
นำนิสิตเข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี จ.พิษณุโลกเกดิษฐ์  กว้างตระกูล
718.8 มกราคม 2557
10 มกราคม 2557
นำนิสิตเข้าศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ แหล่งอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ และชลบุรีอิสรีย์  วัตถุภาพ
719.14 ธันวาคม 2556
15 ธันวาคม 2556
นำนิสิตเข้าศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ โครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียม บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) จ.เชียงใหม่ และ นิคมอุตสาหกรรม จ.ลำพูนทัศพร  กนกพารา
720.2 ธันวาคม 2556
2 ธันวาคม 2556
นำนิสิตไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด(มหาชน) จ.พิษณุโลกลูกน้ำ  มากลิ่น
721.2 ธันวาคม 2556
2 ธันวาคม 2556
นำนิสิตไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด(มหาชน) จ.พิษณุโลกอภิชาติ  สุโยธีธนรัตน์
722.2 ธันวาคม 2556
2 ธันวาคม 2556
นำนิสิตไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด(มหาชน) จ.พิษณุโลกชัยวัฒน์  กล่ำแย้ม
723.15 พฤศจิกายน 2556
15 พฤศจิกายน 2556
นำนิสิตศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และกองบังคับการตำรวจจราจร กทม.ลูกน้ำ  มากลิ่น
724.5 พฤศจิกายน 2556
5 พฤศจิกายน 2556
นำนิสิตไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด(มหาชน) จ.พิษณุโลกลูกน้ำ  มากลิ่น
725.5 พฤศจิกายน 2556
5 พฤศจิกายน 2556
นำนิสิตไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด(มหาชน) จ.พิษณุโลกอภิชาติ  สุโยธีธนรัตน์
726.5 พฤศจิกายน 2556
5 พฤศจิกายน 2556
นำนิสิตไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด(มหาชน) จ.พิษณุโลกกาลไกล  วรินทร์
727.5 พฤศจิกายน 2556
5 พฤศจิกายน 2556
นำนิสิตไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด(มหาชน) จ.พิษณุโลกชัยวัฒน์  กล่ำแย้ม
728.16 สิงหาคม 2556
16 สิงหาคม 2556
นำนิสิตเข้าศึกษาดูงานบริษัทสหกรีน ฟอเรสท์จำกัด จ.กำแพงเพชร และบริษัทเบียร์ไทย (1991) จำกัด(มหาชน) จ.กำแพงเพชรจ.กำแพงเพชรเกดิษฐ์  กว้างตระกูล
729.16 สิงหาคม 2556
16 สิงหาคม 2556
นำนิสิตเข้าศึกษาดูงานบริษัทสหกรีน ฟอเรสท์จำกัด จ.กำแพงเพชร และบริษัทเบียร์ไทย (1991) จำกัด(มหาชน) จ.กำแพงเพชรวาฤทธิ์  ภมร
730.11 กรกฏาคม 2556
13 กรกฏาคม 2556
นำนิสิตเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่นิสิต ณ จ.ลพบุรีสารินทร์  เติมสุทา
731.11 กรกฏาคม 2556
13 กรกฏาคม 2556
นำนิสิตเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่นิสิต ณ จ.ลพบุรีปวันรัตน์  มั่นนุช
732.11 กรกฏาคม 2556
13 กรกฏาคม 2556
นำนิสิตเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่นิสิต ณ จ.ลพบุรีธานี  โกสุม
733.5 กรกฏาคม 2556
5 กรกฏาคม 2556
นำนิสิตเข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัทเกษตรพัฒนาอุตสาหกรรมจำกัด จ.พิษณุโลกเกดิษฐ์  กว้างตระกูล
734.12 มิถุนายน 2556
14 มิถุนายน 2556
เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่นิสิต ณ กทม. จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.เพชรบุรีสารินทร์  เติมสุทา
735.12 มิถุนายน 2556
14 มิถุนายน 2556
เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่นิสิต ณ กทม. จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.เพชรบุรีธานี  โกสุม
736.1 กุมภาพันธ์ 2556
1 กุมภาพันธ์ 2556
นำนิสิตศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ บจก.รถไฟฟ้ากรุงเทพฯ (มหาชน)(MRT) และ บจก.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (BTS) ณ กทม.ลูกน้ำ  มากลิ่น
737.7 พฤศจิกายน 2555
9 พฤศจิกายน 2555
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ แหล่งอุตสาหกรรม จ.อยุธยา จ.ปทุมธานี จ.ชลบุรี และ จ.ระยองประเทือง  โมราราย
738.7 พฤศจิกายน 2555
9 พฤศจิกายน 2555
นำนิสิตเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ นิสิตระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ณ แหล่งอุตสาหกรรม จ.อยุธยา จ.ชลบุรี และ จ.ระยองอิสรีย์  วัตถุภาพ
739.16 ตุลาคม 2555
16 ตุลาคม 2555
นำนิสิตศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ แหล่งอุตสาหกรรม จ.อยุธยาอิสรีย์  วัตถุภาพ
740.14 ตุลาคม 2555
16 ตุลาคม 2555
ศึกษาดูงาน ณ โรงงานผลิต บจก.(มหาชน) ทิปโก้แอสฟัสท์ จ.นครราชสีมาทัศพร  กนกพารา
741.14 ตุลาคม 2555
16 ตุลาคม 2555
ศึกษาดูงาน ณ โรงงานผลิต บจก. (มหาชน) ทิปโก้แอสฟัสท์ จ.นครราชสีมาอภิชาติ  สุโยธีธนรัตน์
742.14 ตุลาคม 2555
16 ตุลาคม 2555
ศึกษาดูงาน ณ โรงงานผลิต บจก.(มหาชน) ทิปโก้แอสฟัสท์ จ.นครราชสีมากาลไกล  วรินทร์
743.14 ตุลาคม 2555
16 ตุลาคม 2555
ศึกษาดูงาน ณ โรงงานผลิต บจก.(มหาชน) ทิปโก้แอสฟัสท์ จ.นครราชสีมาชัยวัฒน์  กล่ำแย้ม
744.27 สิงหาคม 2547
27 สิงหาคม 2547
โครงการศึกษาดูงานการทำฐานรากเขื่อแควน้อย จ. พิษณุโลกอภิชาติ  สุโยธีธนรัตน์
745.26 สิงหาคม 2547
28 สิงหาคม 2547
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานด้านกิจการนิสิต ณ จ.ประจวบคีรีขันธ์นันทวัน   ดีอินทร์
746.3 พฤษภาคม 2547
6 พฤษภาคม 2547
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ เกี่ยวกับการวิจัยการบริหารการศึกษาเพ็ญนภาผ่อง   อินยงค์
747.19 มีนาคม 2547
19 มีนาคม 2547
ดูงาน ณ จ. กำแพงเพชรชุติมา   สุดประเสริฐ
748.1 มีนาคม 2547
5 มีนาคม 2547
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ พิษณุโลก , ฉะเชิงเทรา ,ระยอง , พระนครศรีอยุธยาเกดิษฐ์  กว้างตระกูล
749.1 มีนาคม 2547
5 มีนาคม 2547
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ จ.ฉะเชิงเทรา ระยอง พระนครศรีอยุธยาเกดิษฐ์  กว้างตระกูล
750.1 มีนาคม 2547
5 มีนาคม 2547
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ พิษณุโลก , ฉะเชิงเทรา ,ระยอง , พระนครศรีอยุธยาเอกชัย  คงธนโภไคย


blank