: หน้าหลัก > บุคลากร > อบรม/สัมมนา/ประชุม << Backward || Forward >>

อบรมฯ/สัมมนา/ประชุมฯ

 
  ศึกษาดูงาน
ที่ ระยะเวลา หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่ ผู้เข้าร่วม
751.1 มีนาคม 2547
5 มีนาคม 2547
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ จ.ฉะเชิงเทรา ระยอง พระนครศรีอยุธยาเอกชัย  คงธนโภไคย
752.13 กุมภาพันธ์ 2547
13 กุมภาพันธ์ 2547
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ จ. ปทุมธานีนันทวัน   ดีอินทร์
753.7 ธันวาคม 2546
8 ธันวาคม 2546
โครงการศึกษาดูงานและประชุมสัมมนาสำหรับนิสิตปริญญาโท ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ ทรัพย์ไพวัลย์แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จ.พิษณุโลกเพ็ญนภาผ่อง   อินยงค์
754.10 ตุลาคม 2546
10 ตุลาคม 2546
ศึกษาดูงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ม. จุฬาฯเพ็ญนภาผ่อง   อินยงค์
755.6 กันยายน 2546
8 กันยายน 2546
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพ็ญนภาผ่อง   อินยงค์
756.9 ธันวาคม 2545
10 ธันวาคม 2545
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ จ. ตากเพ็ญนภาผ่อง   อินยงค์
  เก็บข้อมูล/สำรวจพื้นที่/สืบค้นข้อมูล
ที่ ระยะเวลา หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่ ผู้เข้าร่วม
757.17 มกราคม 2561
17 มกราคม 2561
ไปสำรวจ ออกแบบ(เขียนพิมพ์เขียว)พื้นที่โครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำบึงนารางณ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนาราง จ.พิจิตรชัยวัฒน์  กล่ำแย้ม
758.17 มกราคม 2561
17 มกราคม 2561
ไปสำรวจ ออกแบบ(เขียนพิมพ์เขียว)พื้นที่โครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำบึงนารางณ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนาราง จ.พิจิตรลูกน้ำ  มากลิ่น
759.8 ธันวาคม 2560
8 ธันวาคม 2560
ลงพื้นที่เก็บภาพมุมสูงเพื่อประกอบการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ครั้งที่ 13/2560 ของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ จังหวัดสุโขทัย ในโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)5 โครงการฯณ พื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัยศรีรัตน์   ทองล้ำ
760.22 พฤศจิกายน 2560
22 พฤศจิกายน 2560
ตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ จังหวัดสุโขทัย ตามโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)5 โครงการฯณ พื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัยศรีรัตน์   ทองล้ำ
761.10 สิงหาคม 2559
11 สิงหาคม 2559
ทดสอบความสามารถในการป้องกันกระสุน ตามโครงการวิจัย ระบบอาคารถอดประกอบอัจฉริยะระยะที่ 1 ระบบผนังเบาแบบถอดประกอบที่มีค่าการนำความร้อนต่ำและสามารถป้องกันกระสุนและการตรวจจับในเวลากลางคืนณ กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร จ.นครสวรรค์ประเทือง  โมราราย
762.15 กรกฏาคม 2559
16 กรกฏาคม 2559
ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติต่อโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)5 โครงการ โครงการอ่างเก็บน้ำผาแดง จังหวัดลำพูน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขุนน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ จังหวัดสุโขทัย โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยม่วงก๋อน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก จังหวัดอุตรดิตถ์ณ จ.ลำพูน เพชรบูรณ์ สุโขทัย แม่ฮ่องสอน และอุตรดิตถ์ ศรีรัตน์   ทองล้ำ
763.14 กรกฏาคม 2559
14 กรกฏาคม 2559
ประชุมและเก็บข้อมูลงานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ณ พื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม และโรงแรมน้ำทอง จ.แพร่ศรีรัตน์   ทองล้ำ
764.12 กรกฏาคม 2559
13 กรกฏาคม 2559
ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติต่อโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)5 โครงการ โครงการอ่างเก็บน้ำผาแดง จังหวัดลำพูน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขุนน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ จังหวัดสุโขทัย โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยม่วงก๋อน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก จังหวัดอุตรดิตถ์ณ จ.ลำพูน เพชรบูรณ์ สุโขทัย แม่ฮ่องสอน และอุตรดิตถ์ ศรีรัตน์   ทองล้ำ
765.24 มิถุนายน 2559
24 มิถุนายน 2559
นำนิสิตไปทำการทดสอบ Skid resistance บนพื้นผิวถนน และนำข้อมูลมาสรุปโครงการถนนปลอดภัยจากอุบัติเหตุเนื่องจากน้ำยางหกณ อ.นครไทย จ.พิษณุโลกชัยวัฒน์  กล่ำแย้ม
766.2 มิถุนายน 2559
2 มิถุนายน 2559
ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลในโครงการจ้างสำรวจ ออกแบบสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำในเขตลุ่มน้ำวัง จังหวัดตากณ จ.ตากศรีรัตน์   ทองล้ำ
767.19 มีนาคม 2559
19 มีนาคม 2559
นำนิสิตลงสำรวจและเก็บข้อมูลในพื้นที่โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)5 โครงการ โครงการอ่างเก็บน้ำผาแดง จังหวัดลำพูน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขุนน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ จังหวัดสุโขทัย โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยม่วงก๋อน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก จังหวัดอุตรดิตถ์ณ พื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ จ.สุโขทัยนิภาวรรณ   จันทะคุณ
768.18 มีนาคม 2559
18 มีนาคม 2559
นำนิสิตลงสำรวจและเก็บข้อมูลในพื้นที่โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)5 โครงการ โครงการอ่างเก็บน้ำผาแดง จังหวัดลำพูน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขุนน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ จังหวัดสุโขทัย โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยม่วงก๋อน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก จังหวัดอุตรดิตถ์ณ พื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลอก จ.อุตรดิตถ์นิภาวรรณ   จันทะคุณ
769.26 กุมภาพันธ์ 2559
26 กุมภาพันธ์ 2559
ตรวจสภาพพื้นที่ที่ขออนุญาตเข้ากระทำการเพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองตรอนฝั่งซ้าย ณ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ และอ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลกศรีรัตน์   ทองล้ำ
770.29 มกราคม 2559
29 มกราคม 2559
นำนิสิตลงสำรวจและเก็บข้อมูลในพื้นที่โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)5 โครงการ โครงการอ่างเก็บน้ำผาแดง จังหวัดลำพูน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขุนน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ จังหวัดสุโขทัย โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยม่วงก๋อน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก จังหวัดอุตรดิตถ์ณ พื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ จ.สุโขทัยนิภาวรรณ   จันทะคุณ
771.23 มกราคม 2559
23 มกราคม 2559
สำรวจและเก็บข้อมูลในพื้นที่โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)5 โครงการ โครงการอ่างเก็บน้ำผาแดง จังหวัดลำพูน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขุนน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ จังหวัดสุโขทัย โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยม่วงก๋อน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก จังหวัดอุตรดิตถ์ณ อ่างเก็บน้ำห้วยนำลอก จ.อุตรดิตถ์นิภาวรรณ   จันทะคุณ
772.8 เมษายน 2558
8 เมษายน 2558
เตรียมข้อมูลขอบเขตการศึกษาโดยติดต่อขอข้อมูลขอบเขตพื้นที่ที่จะดำเนินการศึกษาโครงการบริการวิชาการ โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ และสำรวจพื้นที่ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก จังหวัดอุตรดิตถ์ณ จ.อุตรดิตถ์ศรีรัตน์   ทองล้ำ
773.28 ตุลาคม 2557
28 ตุลาคม 2557
เก็บข้อมูลเพื่อดำเนินงานโครงการศึกษาความเหมาะสมออกแบบเขื่อนป้องกันตลิ่งและอนุรักษ์กำแพงเมืองโบราณณ จ.นครสวรรค์ลูกน้ำ  มากลิ่น
774.4 กันยายน 2557
4 กันยายน 2557
สำรวจสถานที่และประเมินความเป็นไปได้ของโครงการโยธาและสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน ครั้งที่ 12ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนุชเทียน จ.พิษณุโลกลูกน้ำ  มากลิ่น
775.4 มิถุนายน 2557
4 มิถุนายน 2557
เก็บตัวอย่างน้ำ เพื่อนำมาทำการวิเคราะห์ที่ศูนย์ทดสอบฯณ ห้างมังกรทองคอนกรีต จ.พิษณุโลกวิชญา  อิ่มกระจ่าง
776.4 มิถุนายน 2557
4 มิถุนายน 2557
เก็บตัวอย่างน้ำ เพื่อนำมาทำการวิเคราะห์ที่ศูนย์ทดสอบฯณ ห้างมังกรทองคอนกรีต จ.พิษณุโลกชัยวัฒน์  กล่ำแย้ม
777.21 มีนาคม 2557
21 มีนาคม 2557
เก็บข้อมูลภาคสนามความต้านทานการลื่นไหลของผิวถนนณ จ.ลำปางชัยวัฒน์  กล่ำแย้ม
778.10 มีนาคม 2557
10 มีนาคม 2557
เก็บข้อมูลภาคสนามความต้านทานการลื่นไหลของผิวถนนณ จ.นครสวรรค์ ชัยวัฒน์  กล่ำแย้ม
779.6 มีนาคม 2557
6 มีนาคม 2557
ติดตามการออกแบบรายละเอียดสถานีสูบน้ำของโครงการสำรวจออกแบบโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำในเขตลุ่มน้ำยม จ.แพร่ และ จ.สุโขทัยณ สำนักชลประทานที่ 4 จ.กำแพงเพชรศรีรัตน์   ทองล้ำ
780.21 มกราคม 2557
21 มกราคม 2557
เก็บข้อมูลดิน โครงการวิจัยเรื่อง การสำรวจและทดสอบคุณสมบัติดินในเขตพื้นที่ธรณีพิบัติ (จังหวัดอุตรดิตถ์) ณ จ.อุตรดิตถ์ชัยวัฒน์  กล่ำแย้ม
781.26 ธันวาคม 2556
26 ธันวาคม 2556
ลงพื้นที่ในการดำเนินงานโครงการสำรวจ ออกแบบโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ ในเขตลุ่มน้ำยม จ.แพร่ และจ.สุโขทัย ณ จ.สุโขทัยศรีรัตน์   ทองล้ำ
782.30 มกราคม 2556
31 มกราคม 2556
เก็บข้อมูลงานวิจัย "โครงการศึกษาระบบที่เอื้อต่อความปลอดภัย เพื่อการท่องเที่ยวทางถนนที่ยั่งยืน" ณ จ.น่านอภิชาติ  สุโยธีธนรัตน์
783.16 มิถุนายน 2547
16 มิถุนายน 2547
เดินทางไปคืนเครื่องหยอดถั่วเหลืองและรถไถเดินตาม ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.พิษณุโลกเกดิษฐ์  กว้างตระกูล
784.9 มิถุนายน 2547
9 มิถุนายน 2547
เดินทางไปคืนเครื่องหยอดถั่วเหลืองแบบล้อจิก จ. ชัยนาทเกดิษฐ์  กว้างตระกูล
785.7 มิถุนายน 2547
8 มิถุนายน 2547
เดินทางไปทดสอบเครื่องหยอดถั่วเหลือง ณ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพิษณุโลกเกดิษฐ์  กว้างตระกูล
786.13 มกราคม 2547
13 มกราคม 2547
ช่วยดำเนินโครงการและเก็บข้อมูลใน จ. พิจิตรประเทือง  โมราราย
  ฝึกอบรม
ที่ ระยะเวลา หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่ ผู้เข้าร่วม
787.19 กันยายน 2562
20 กันยายน 2562
ร่วมอบรมหัวข้อเรื่อง "การจัดทำระบบ Application Container โดยใช้ Docker"ณ อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวรมัทรียา  ราชบัวศรี
788.19 กันยายน 2562
20 กันยายน 2562
ร่วมอบรมหัวข้อเรื่อง "การจัดทำระบบ Application Container โดยใช้ Docker"ณ อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวรกันตินันท์  มากมี
789.19 กันยายน 2562
20 กันยายน 2562
ร่วมอบรมหัวข้อเรื่อง "การจัดทำระบบ Application Container โดยใช้ Docker"ณ อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวรวิสุทธิ์   แก้วป้องปก
790.19 กันยายน 2562
20 กันยายน 2562
ร่วมอบรมหัวข้อเรื่อง "การจัดทำระบบ Application Container โดยใช้ Docker"ณ อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวรศรัณย์  พร้อมเทพ
791.12 กันยายน 2562
12 กันยายน 2562
ร่วมอบรมระบบการจองรถออนไลน์ (09.00-12.00 น.)ณ อาคารปราบไตรจักร 1 มหาวิทยาลัยนเรศวรอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
792.12 กันยายน 2562
12 กันยายน 2562
ร่วมอบรมระบบการจองรถออนไลน์ (09.00-12.00 น.)ณ อาคารปราบไตรจักร 1 มหาวิทยาลัยนเรศวรนันทวัน   ดีอินทร์
793.12 กันยายน 2562
12 กันยายน 2562
ร่วมอบรมระบบการจองรถออนไลน์ (09.00-12.00 น.)ณ อาคารปราบไตรจักร 1 มหาวิทยาลัยนเรศวรรุ่งนภา  ท่วมไธสง
794.12 กันยายน 2562
12 กันยายน 2562
ร่วมอบรมระบบการจองรถออนไลน์ (09.00-12.00 น.)ณ อาคารปราบไตรจักร 1 มหาวิทยาลัยนเรศวรฐิติภรณ์  โตจุ้ย
795.12 กันยายน 2562
12 กันยายน 2562
ร่วมอบรมระบบการจองรถออนไลน์ (09.00-12.00 น.)ณ อาคารปราบไตรจักร 1 มหาวิทยาลัยนเรศวรสารินทร์  เติมสุทา
796.12 กันยายน 2562
12 กันยายน 2562
ร่วมอบรมระบบการจองรถออนไลน์ (09.00-12.00 น.)ณ อาคารปราบไตรจักร 1 มหาวิทยาลัยนเรศวรแพรวไพลิน  เกษียรมาตุเรศ
797.12 กันยายน 2562
12 กันยายน 2562
ร่วมอบรมระบบการจองรถออนไลน์ (09.00-12.00 น.)ณ อาคารปราบไตรจักร 1 มหาวิทยาลัยนเรศวรลูกน้ำ  มากลิ่น
798.30 สิงหาคม 2562
31 สิงหาคม 2562
ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนผ่านระบบ Thai MOOC และสรุปผลโครงการพัมนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ สำหรับการเรียนการสอนในระบบเปิด (MOOC)ภาคเหนือตอนล่าง ระยะที่ 2ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่วิสุทธิ์   แก้วป้องปก
799.30 สิงหาคม 2562
31 สิงหาคม 2562
ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนผ่านระบบ Thai MOOC และสรุปผลโครงการพัมนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ สำหรับการเรียนการสอนในระบบเปิด (MOOC)ภาคเหนือตอนล่าง ระยะที่ 2ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ศรัณย์  พร้อมเทพ
800.26 มิถุนายน 2562
26 มิถุนายน 2562
ร่วมโครงการอบรม การบริหารการเงินเพื่อเกษียณสุขณ อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวรกฤษฎา  บุญศิริยะ


blank