: หน้าหลัก > บุคลากร > อบรม/สัมมนา/ประชุม << Backward || Forward >>

อบรมฯ/สัมมนา/ประชุมฯ

 
  ฝึกอบรม
ที่ ระยะเวลา หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่ ผู้เข้าร่วม
801.26 มิถุนายน 2562
26 มิถุนายน 2562
ร่วมโครงการอบรม การบริหารการเงินเพื่อเกษียณสุขณ อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวรณัฐชา   ฮุนพานิช
802.26 มิถุนายน 2562
26 มิถุนายน 2562
ร่วมโครงการอบรม การบริหารการเงินเพื่อเกษียณสุขณ อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวรนันทวัน   ดีอินทร์
803.12 มิถุนายน 2562
12 มิถุนายน 2562
อบรมหลักสูตร Microsoft Word Level up เพื่อการสร้างเอกสารรูปเล่ม (8.30-12.00 น.)ณ อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวรปวันรัตน์  มั่นนุช
804.3 มิถุนายน 2562
4 มิถุนายน 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี สำหรับผู้ตรวจประเมินฯณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลกวิชญา  อิ่มกระจ่าง
805.28 พฤษภาคม 2562
31 พฤษภาคม 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Agile Testing for the Whole Team (For Lectures in University)ณ อาคารพร้อมพันธ์ 3 กรุงเทพฯกันตินันท์  มากมี
806.28 พฤษภาคม 2562
31 พฤษภาคม 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Agile Testing for the Whole Team (For Lectures in University)ณ อาคารพร้อมพันธุ์ 3 กรุงเทพฯมัทรียา  ราชบัวศรี
807.28 พฤษภาคม 2562
28 พฤษภาคม 2562
อบรมหลักสูตร พัฒนา e-learning ด้วย Moodle LMS สำหรับอาจารย์ รุ่นที่ 1 (8.30-12.00 น.)ณ อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวรปวันรัตน์  มั่นนุช
808.27 พฤษภาคม 2562
28 พฤษภาคม 2562
อบรมหัวข้อเรื่อง หลักสูตรด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพณ ห้องสุพรรณกัลยา1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลกนิภาวรรณ   จันทะคุณ
809.14 พฤษภาคม 2562
14 พฤษภาคม 2562
อบรมโครงการสมาธิสร้างสุขพัฒนาชีวิตที่สมดุลณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดศรีวิสุทธาราม จ.พิษณุโลกนันทวัน   ดีอินทร์
810.14 พฤษภาคม 2562
14 พฤษภาคม 2562
อบรมโครงการสมาธิสร้างสุขพัฒนาชีวิตที่สมดุลณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดศรีวิสุทธาราม จ.พิษณุโลกศรัณย์  พร้อมเทพ
811.14 พฤษภาคม 2562
14 พฤษภาคม 2562
อบรมโครงการสมาธิสร้างสุขพัฒนาชีวิตที่สมดุลณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดศรีวิสุทธาราม จ.พิษณุโลกกรรณิกา  จำปาทอง
812.14 พฤษภาคม 2562
14 พฤษภาคม 2562
อบรมโครงการสมาธิสร้างสุขพัฒนาชีวิตที่สมดุลณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดศรีวิสุทธาราม จ.พิษณุโลกศุภวรรณ   วรนุช
813.14 พฤษภาคม 2562
14 พฤษภาคม 2562
อบรมโครงการสมาธิสร้างสุขพัฒนาชีวิตที่สมดุลณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดศรีวิสุทธาราม จ.พิษณุโลกวิชญา  อิ่มกระจ่าง
814.14 พฤษภาคม 2562
14 พฤษภาคม 2562
อบรมโครงการสมาธิสร้างสุขพัฒนาชีวิตที่สมดุลณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดศรีวิสุทธาราม จ.พิษณุโลกมณีรัตน์   สีเขียว
815.14 พฤษภาคม 2562
14 พฤษภาคม 2562
อบรมโครงการสมาธิสร้างสุขพัฒนาชีวิตที่สมดุลณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดศรีวิสุทธาราม จ.พิษณุโลกวิสุทธิ์   แก้วป้องปก
816.14 พฤษภาคม 2562
14 พฤษภาคม 2562
อบรมโครงการสมาธิสร้างสุขพัฒนาชีวิตที่สมดุลณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดศรีวิสุทธาราม จ.พิษณุโลกจำเนิน  ลาวโสม
817.14 พฤษภาคม 2562
14 พฤษภาคม 2562
อบรมโครงการสมาธิสร้างสุขพัฒนาชีวิตที่สมดุลณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดศรีวิสุทธาราม จ.พิษณุโลกเผ่าพัฒน์  แสงอบ
818.14 พฤษภาคม 2562
14 พฤษภาคม 2562
อบรมโครงการสมาธิสร้างสุขพัฒนาชีวิตที่สมดุลณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดศรีวิสุทธาราม จ.พิษณุโลกฐิติภรณ์  โตจุ้ย
819.14 พฤษภาคม 2562
14 พฤษภาคม 2562
อบรมโครงการสมาธิสร้างสุขพัฒนาชีวิตที่สมดุลณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดศรีวิสุทธาราม จ.พิษณุโลกรณกฤต  แสงผ่อง
820.14 พฤษภาคม 2562
14 พฤษภาคม 2562
อบรมโครงการสมาธิสร้างสุขพัฒนาชีวิตที่สมดุลณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดศรีวิสุทธาราม จ.พิษณุโลกกันตินันท์  มากมี
821.14 พฤษภาคม 2562
14 พฤษภาคม 2562
อบรมโครงการสมาธิสร้างสุขพัฒนาชีวิตที่สมดุลณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดศรีวิสุทธาราม จ.พิษณุโลกพนารัตน์   กิตติจารุขจร
822.14 พฤษภาคม 2562
14 พฤษภาคม 2562
อบรมโครงการสมาธิสร้างสุขพัฒนาชีวิตที่สมดุลณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดศรีวิสุทธาราม จ.พิษณุโลกธานี  โกสุม
823.14 พฤษภาคม 2562
14 พฤษภาคม 2562
อบรมโครงการสมาธิสร้างสุขพัฒนาชีวิตที่สมดุลณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดศรีวิสุทธาราม จ.พิษณุโลกธงชัย   เลี่ยมสกุล
824.7 พฤษภาคม 2562
7 พฤษภาคม 2562
อบรมหลักสูตร การประยุกต์ Application สำหรับการผลิตสื่อการสอน (8.30-12.00 น.)ณ อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวรอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
825.26 เมษายน 2562
26 เมษายน 2562
อบรมโครงการสมาธิสร้างสุขพัฒนาชีวิตที่สมดุลณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดศรีวิสุทธาราม จ.พิษณุโลกนุชนารถ   แก้วแดง
826.26 เมษายน 2562
26 เมษายน 2562
อบรมโครงการสมาธิสร้างสุขพัฒนาชีวิตที่สมดุลณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดศรีวิสุทธาราม จ.พิษณุโลกทัศพร  กนกพารา
827.26 เมษายน 2562
26 เมษายน 2562
อบรมโครงการสมาธิสร้างสุขพัฒนาชีวิตที่สมดุลณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดศรีวิสุทธาราม จ.พิษณุโลกประโพธ   พรวนต้นไทร
828.26 เมษายน 2562
26 เมษายน 2562
อบรมโครงการสมาธิสร้างสุขพัฒนาชีวิตที่สมดุลณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดศรีวิสุทธาราม จ.พิษณุโลกนันทวัน   ดีอินทร์
829.26 เมษายน 2562
26 เมษายน 2562
อบรมโครงการสมาธิสร้างสุขพัฒนาชีวิตที่สมดุลณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดศรีวิสุทธาราม จ.พิษณุโลกอัมพรรัตน์  เหม็นแดง
830.26 เมษายน 2562
26 เมษายน 2562
อบรมโครงการสมาธิสร้างสุขพัฒนาชีวิตที่สมดุลณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดศรีวิสุทธาราม จ.พิษณุโลกชุติมา   สุดประเสริฐ
831.26 เมษายน 2562
26 เมษายน 2562
อบรมโครงการสมาธิสร้างสุขพัฒนาชีวิตที่สมดุลณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดศรีวิสุทธาราม จ.พิษณุโลกณัฐชา   ฮุนพานิช
832.23 เมษายน 2562
23 เมษายน 2562
อบรมหลักสูตร "Microsoft Excel Level up เพื่อการนำเสนอข้อมูล" เวลา 08.30-12.00 น.ณ อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวรทิวาโย  ธูปเทียน
833.23 เมษายน 2562
23 เมษายน 2562
อบรมหลักสูตร "Microsoft Excel Level up เพื่อการนำเสนอข้อมูล" เวลา 08.30-12.00 น.ณ อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวรศรีรัตน์   ทองล้ำ
834.22 เมษายน 2562
24 เมษายน 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน จป.หัวหน้างาน ภายใต้โครงการ การพัฒนาและยกระดับต้นแบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีเครือข่ายภูมิภาค ซึ่งดำเนินการโดยกองส่งเสริมการวิจัยณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลกวิชญา  อิ่มกระจ่าง
835.3 เมษายน 2562
4 เมษายน 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการทดสอบทางเคมีณ โรงแรมรัตนาพาร์ค จ.พิษณุโลกวิชญา  อิ่มกระจ่าง
836.29 มีนาคม 2562
29 มีนาคม 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จิตตปัญญากับการเสริมสร้างวัฒนาธรรมความปลอดภัย หลักสูตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 5ณ ห้อง EN 617 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์วิชญา  อิ่มกระจ่าง
837.28 มีนาคม 2562
28 มีนาคม 2562
อบรมโครงการสมาธิสร้างสุขพัฒนาชีวิตที่สมดุลณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดศรีวิสุทธาราม จ.พิษณุโลกนันทวัน   ดีอินทร์
838.28 มีนาคม 2562
28 มีนาคม 2562
อบรมโครงการสมาธิสร้างสุขพัฒนาชีวิตที่สมดุลณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดศรีวิสุทธาราม จ.พิษณุโลกศรีรัตน์   ทองล้ำ
839.28 มีนาคม 2562
28 มีนาคม 2562
อบรมโครงการสมาธิสร้างสุขพัฒนาชีวิตที่สมดุลณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดศรีวิสุทธาราม จ.พิษณุโลกเพ็ญนภาผ่อง   อินยงค์
840.28 มีนาคม 2562
28 มีนาคม 2562
อบรมโครงการสมาธิสร้างสุขพัฒนาชีวิตที่สมดุลณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดศรีวิสุทธาราม จ.พิษณุโลกทิวาโย  ธูปเทียน
841.28 มีนาคม 2562
28 มีนาคม 2562
อบรมโครงการสมาธิสร้างสุขพัฒนาชีวิตที่สมดุลณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดศรีวิสุทธาราม จ.พิษณุโลกมัทรียา  ราชบัวศรี
842.28 มีนาคม 2562
28 มีนาคม 2562
อบรมโครงการสมาธิสร้างสุขพัฒนาชีวิตที่สมดุลณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดศรีวิสุทธาราม จ.พิษณุโลกปวันรัตน์  มั่นนุช
843.28 มีนาคม 2562
28 มีนาคม 2562
อบรมโครงการสมาธิสร้างสุขพัฒนาชีวิตที่สมดุลณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดศรีวิสุทธาราม จ.พิษณุโลกนิภาวรรณ   จันทะคุณ
844.28 มีนาคม 2562
28 มีนาคม 2562
อบรมโครงการสมาธิสร้างสุขพัฒนาชีวิตที่สมดุลณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดศรีวิสุทธาราม จ.พิษณุโลกสารินทร์  เติมสุทา
845.28 มีนาคม 2562
28 มีนาคม 2562
อบรมโครงการสมาธิสร้างสุขพัฒนาชีวิตที่สมดุลณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดศรีวิสุทธาราม จ.พิษณุโลกอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
846.28 มีนาคม 2562
28 มีนาคม 2562
อบรมโครงการสมาธิสร้างสุขพัฒนาชีวิตที่สมดุลณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดศรีวิสุทธาราม จ.พิษณุโลกกฤษฎา  บุญศิริยะ
847.25 มีนาคม 2562
26 มีนาคม 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี (มอก.2677-2588)ณ โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์สปา จ.สุโขทัยนิภาวรรณ   จันทะคุณ
848.25 มีนาคม 2562
26 มีนาคม 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง จิตตปัญญากับการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ขั้นต้น รุ่นที่ 3ณ โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์สปา จ.สุโขทัยณัฐชา   ฮุนพานิช
849.25 มีนาคม 2562
26 มีนาคม 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง จิตตปัญญากับการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ขั้นต้น รุ่นที่ 3ณ โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์สปา จ.สุโขทัยอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
850.22 มีนาคม 2562
22 มีนาคม 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลณ ห้อง EN 617 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์จำรัส  ปลากัดทอง


blank