: หน้าหลัก > บุคลากร > อบรม/สัมมนา/ประชุม << Backward || Forward >>

อบรมฯ/สัมมนา/ประชุมฯ

 
  ฝึกอบรม
ที่ ระยะเวลา หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่ ผู้เข้าร่วม
851.22 มีนาคม 2562
22 มีนาคม 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลณ ห้อง EN617 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์กันตินันท์  มากมี
852.22 มีนาคม 2562
22 มีนาคม 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลณ ห้อง EN617 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ฐิติภรณ์  โตจุ้ย
853.22 มีนาคม 2562
22 มีนาคม 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลณ ห้อง EN617 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ธวัชชัย  ชุลบุตร
854.22 มีนาคม 2562
22 มีนาคม 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลณ ห้อง EN617 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์รณกฤต  แสงผ่อง
855.22 มีนาคม 2562
22 มีนาคม 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลณ ห้อง EN617 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์เอกชัย  คงธนโภไคย
856.22 มีนาคม 2562
22 มีนาคม 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลณ ห้อง EN617 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์อิสรีย์  วัตถุภาพ
857.22 มีนาคม 2562
22 มีนาคม 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลณ ห้อง EN617 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ธงชัย   เลี่ยมสกุล
858.22 มีนาคม 2562
22 มีนาคม 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลณ ห้อง EN617 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์พนารัตน์   กิตติจารุขจร
859.22 มีนาคม 2562
22 มีนาคม 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลณ ห้อง EN617 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์สารินทร์  เติมสุทา
860.22 มีนาคม 2562
22 มีนาคม 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลณ ห้อง EN617 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ปวันรัตน์  มั่นนุช
861.22 มีนาคม 2562
22 มีนาคม 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลณ ห้อง EN617 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ธีรภพ   เกตุเพ็ชร
862.22 มีนาคม 2562
22 มีนาคม 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลณ ห้อง EN617 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ภัทร   ทับพิมล
863.22 มีนาคม 2562
22 มีนาคม 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลณ ห้อง EN617 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์จำเนิน  ลาวโสม
864.22 มีนาคม 2562
22 มีนาคม 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลณ ห้อง EN617 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ยม   ปานมณี
865.22 มีนาคม 2562
22 มีนาคม 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลณ ห้อง EN617 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์พรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
866.22 มีนาคม 2562
22 มีนาคม 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลณ ห้อง EN617 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ศุภวรรณ   วรนุช
867.22 มีนาคม 2562
22 มีนาคม 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลณ ห้อง EN617 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์นิชานาถ   พรหมประเสริฐ
868.22 มีนาคม 2562
22 มีนาคม 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลณ ห้อง EN617 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์นิภาวรรณ   จันทะคุณ
869.22 มีนาคม 2562
22 มีนาคม 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลณ ห้อง EN617 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ณิชนันทน์  ขวัญสูงเนิน
870.22 มีนาคม 2562
22 มีนาคม 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลณ ห้อง EN617 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์รัชนก  แจงป้อม
871.22 มีนาคม 2562
22 มีนาคม 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลณ ห้อง EN617 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์สุกัญญา  ผนึกทอง
872.22 มีนาคม 2562
22 มีนาคม 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลณ ห้อง EN617 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรัณย์  พร้อมเทพ
873.22 มีนาคม 2562
22 มีนาคม 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลณ ห้อง EN617 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์แพรวไพลิน  เกษียรมาตุเรศ
874.22 มีนาคม 2562
22 มีนาคม 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลณ ห้อง EN617 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์เจษฎา  ทองดอนคำ
875.22 มีนาคม 2562
22 มีนาคม 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลณ ห้อง EN617 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์กมลชนก  กำเนิดนก
876.20 มีนาคม 2562
19 มีนาคม 2562
Microsoft Teams ห้อง EN617 ชั้น 6 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์สุกัญญา  ผนึกทอง
877.19 มีนาคม 2562
19 มีนาคม 2562
อบรมหลักสูตร "การเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัยบนระบบ Cloud" (08.30-12.00 น.)ณ อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวรรุ่งนภา  ท่วมไธสง
878.18 มีนาคม 2562
19 มีนาคม 2562
อบรมจิตตปัญญากับการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2ณ โรงแรมบรีซฮิลล์ เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์นิภาวรรณ   จันทะคุณ
879.15 มีนาคม 2562
15 มีนาคม 2562
ร่วมอบรมโครงการกิจกรรมการบำบัดสุขภาพจิตใจตนเองและเรียนรู้ช่วยเหลือนิสิตภาวะซึมเศร้าณ อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวรรัชนก  แจงป้อม
880.15 มีนาคม 2562
15 มีนาคม 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ ISO/IEC 17025:2017ณ โรงแรมหรรษนันท์ จ.พิษณุโลกวิชญา  อิ่มกระจ่าง
881.13 มีนาคม 2562
13 มีนาคม 2562
อบรมหลักสูตร Microsoft Word Level up (08.30-12.00 น.)ณ อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวรทิวาโย  ธูปเทียน
882.13 มีนาคม 2562
13 มีนาคม 2562
อบรมหลักสูตร Microsoft Word Level up (08.30-12.00 น.)ณ อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวรศรีรัตน์   ทองล้ำ
883.6 มีนาคม 2562
6 มีนาคม 2562
อบรมหลักสูตร ผลิตสื่อ VDO Clip ด้วยตนเองโดย Camtasia Studio (08.30-12.00 น.)ณ อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวรทิวาโย  ธูปเทียน
884.26 กุมภาพันธ์ 2562
26 กุมภาพันธ์ 2562
อบรม การพัฒนาและยกระดับต้นแบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี เครือข่ายภูมิภาคณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลกวิชญา  อิ่มกระจ่าง
885.26 ธันวาคม 2561
27 ธันวาคม 2561
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบการจัดการสารเคมี (ChemInvent)ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลกวิชญา  อิ่มกระจ่าง
886.24 ธันวาคม 2561
25 ธันวาคม 2561
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินและการจัดการความเสี่ยงในห้องปฏิบัติการณ วนธารารีสอร์ท จ.พิษณุโลกณิชนันทน์  ขวัญสูงเนิน
887.24 ธันวาคม 2561
25 ธันวาคม 2561
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินและการจัดการความเสี่ยงในห้องปฏิบัติการณ วนธารารีสอร์ท จ.พิษณุโลกนิภาวรรณ   จันทะคุณ
888.19 ธันวาคม 2561
19 ธันวาคม 2561
อบรมหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site (08.45-12.00 น.)ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EN 609 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์จำรัส  ปลากัดทอง
889.19 ธันวาคม 2561
19 ธันวาคม 2561
อบรมหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site (08.45-12.00 น.)ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EN 609 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์เพ็ญนภาผ่อง   อินยงค์
890.19 ธันวาคม 2561
19 ธันวาคม 2561
อบรมหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site (08.45-12.00 น.)ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EN 609 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์วิสุทธิ์   แก้วป้องปก
891.19 ธันวาคม 2561
19 ธันวาคม 2561
อบรมหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site (08.45-12.00 น.)ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EN 609 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์กรรณิกา  จำปาทอง
892.19 ธันวาคม 2561
19 ธันวาคม 2561
อบรมหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site (08.45-12.00 น.)ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EN 609 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ประเทือง  โมราราย
893.19 ธันวาคม 2561
19 ธันวาคม 2561
อบรมหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site (08.45-12.00 น.)ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EN 609 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์มณีรัตน์   สีเขียว
894.19 ธันวาคม 2561
19 ธันวาคม 2561
อบรมหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site (08.45-12.00 น.)ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EN 609 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์อัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
895.19 ธันวาคม 2561
19 ธันวาคม 2561
อบรมหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site (08.45-12.00 น.)ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EN 609 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีรัตน์   ทองล้ำ
896.19 ธันวาคม 2561
19 ธันวาคม 2561
อบรมหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site (08.45-12.00 น.)ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EN 609 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ชุติมา   สุดประเสริฐ
897.19 ธันวาคม 2561
19 ธันวาคม 2561
อบรมหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site (08.45-12.00 น.)ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EN 609 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ณัฐชา   ฮุนพานิช
898.19 ธันวาคม 2561
19 ธันวาคม 2561
อบรมหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site (08.45-12.00 น.)ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EN 609 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์นุชนารถ   แก้วแดง
899.19 ธันวาคม 2561
19 ธันวาคม 2561
อบรมหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site (08.45-12.00 น.)ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EN 609 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์รุ่งนภา  ท่วมไธสง
900.19 ธันวาคม 2561
19 ธันวาคม 2561
อบรมหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site (08.45-12.00 น.)ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EN 609 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์นันทวัน   ดีอินทร์


blank