: หน้าหลัก > บุคลากร > อบรม/สัมมนา/ประชุม << Backward || Forward >>

อบรมฯ/สัมมนา/ประชุมฯ

 
  ฝึกอบรม
ที่ ระยะเวลา หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่ ผู้เข้าร่วม
901.15 มีนาคม 2562
15 มีนาคม 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ ISO/IEC 17025:2017ณ โรงแรมหรรษนันท์ จ.พิษณุโลกวิชญา  อิ่มกระจ่าง
902.13 มีนาคม 2562
13 มีนาคม 2562
อบรมหลักสูตร Microsoft Word Level up (08.30-12.00 น.)ณ อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวรทิวาโย  ธูปเทียน
903.13 มีนาคม 2562
13 มีนาคม 2562
อบรมหลักสูตร Microsoft Word Level up (08.30-12.00 น.)ณ อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวรศรีรัตน์   ทองล้ำ
904.6 มีนาคม 2562
6 มีนาคม 2562
อบรมหลักสูตร ผลิตสื่อ VDO Clip ด้วยตนเองโดย Camtasia Studio (08.30-12.00 น.)ณ อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวรทิวาโย  ธูปเทียน
905.26 กุมภาพันธ์ 2562
26 กุมภาพันธ์ 2562
อบรม การพัฒนาและยกระดับต้นแบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี เครือข่ายภูมิภาคณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลกวิชญา  อิ่มกระจ่าง
906.26 ธันวาคม 2561
27 ธันวาคม 2561
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบการจัดการสารเคมี (ChemInvent)ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลกวิชญา  อิ่มกระจ่าง
907.24 ธันวาคม 2561
25 ธันวาคม 2561
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินและการจัดการความเสี่ยงในห้องปฏิบัติการณ วนธารารีสอร์ท จ.พิษณุโลกณิชนันทน์  ขวัญสูงเนิน
908.24 ธันวาคม 2561
25 ธันวาคม 2561
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินและการจัดการความเสี่ยงในห้องปฏิบัติการณ วนธารารีสอร์ท จ.พิษณุโลกนิภาวรรณ   จันทะคุณ
909.19 ธันวาคม 2561
19 ธันวาคม 2561
อบรมหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site (08.45-12.00 น.)ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EN 609 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์จำรัส  ปลากัดทอง
910.19 ธันวาคม 2561
19 ธันวาคม 2561
อบรมหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site (08.45-12.00 น.)ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EN 609 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์เพ็ญนภาผ่อง   อินยงค์
911.19 ธันวาคม 2561
19 ธันวาคม 2561
อบรมหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site (08.45-12.00 น.)ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EN 609 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์วิสุทธิ์   แก้วป้องปก
912.19 ธันวาคม 2561
19 ธันวาคม 2561
อบรมหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site (08.45-12.00 น.)ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EN 609 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์กรรณิกา  จำปาทอง
913.19 ธันวาคม 2561
19 ธันวาคม 2561
อบรมหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site (08.45-12.00 น.)ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EN 609 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ประเทือง  โมราราย
914.19 ธันวาคม 2561
19 ธันวาคม 2561
อบรมหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site (08.45-12.00 น.)ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EN 609 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์มณีรัตน์   สีเขียว
915.19 ธันวาคม 2561
19 ธันวาคม 2561
อบรมหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site (08.45-12.00 น.)ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EN 609 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์อัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
916.19 ธันวาคม 2561
19 ธันวาคม 2561
อบรมหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site (08.45-12.00 น.)ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EN 609 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีรัตน์   ทองล้ำ
917.19 ธันวาคม 2561
19 ธันวาคม 2561
อบรมหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site (08.45-12.00 น.)ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EN 609 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ชุติมา   สุดประเสริฐ
918.19 ธันวาคม 2561
19 ธันวาคม 2561
อบรมหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site (08.45-12.00 น.)ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EN 609 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ณัฐชา   ฮุนพานิช
919.19 ธันวาคม 2561
19 ธันวาคม 2561
อบรมหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site (08.45-12.00 น.)ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EN 609 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์นุชนารถ   แก้วแดง
920.19 ธันวาคม 2561
19 ธันวาคม 2561
อบรมหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site (08.45-12.00 น.)ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EN 609 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์รุ่งนภา  ท่วมไธสง
921.19 ธันวาคม 2561
19 ธันวาคม 2561
อบรมหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site (08.45-12.00 น.)ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EN 609 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์นันทวัน   ดีอินทร์
922.19 ธันวาคม 2561
19 ธันวาคม 2561
อบรมหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site (08.45-12.00 น.)ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EN 609 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์กันตินันท์  มากมี
923.19 ธันวาคม 2561
19 ธันวาคม 2561
อบรมหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site (08.45-12.00 น.)ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EN 609 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ลูกน้ำ  มากลิ่น
924.19 ธันวาคม 2561
19 ธันวาคม 2561
อบรมหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site (08.45-12.00 น.)ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EN 609 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์วิชญา  อิ่มกระจ่าง
925.19 ธันวาคม 2561
19 ธันวาคม 2561
อบรมหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site (08.45-12.00 น.)ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EN 609 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ทัศพร  กนกพารา
926.19 ธันวาคม 2561
19 ธันวาคม 2561
อบรมหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site (08.45-12.00 น.)ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EN 609 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ฐิติภรณ์  โตจุ้ย
927.19 ธันวาคม 2561
19 ธันวาคม 2561
อบรมหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site (08.45-12.00 น.)ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EN 609 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์รณกฤต  แสงผ่อง
928.19 ธันวาคม 2561
19 ธันวาคม 2561
อบรมหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site (08.45-12.00 น.)ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EN 609 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์เกดิษฐ์  กว้างตระกูล
929.19 ธันวาคม 2561
19 ธันวาคม 2561
อบรมหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site (08.45-12.00 น.)ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EN 609 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์วาฤทธิ์  ภมร
930.19 ธันวาคม 2561
19 ธันวาคม 2561
อบรมหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site (08.45-12.00 น.)ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EN 609 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์มัทรียา  ราชบัวศรี
931.19 ธันวาคม 2561
19 ธันวาคม 2561
อบรมหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site (08.45-12.00 น.)ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EN 609 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์กฤษฎา  บุญศิริยะ
932.19 ธันวาคม 2561
19 ธันวาคม 2561
อบรมหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site (08.45-12.00 น.)ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EN 609 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์พนารัตน์   กิตติจารุขจร
933.19 ธันวาคม 2561
19 ธันวาคม 2561
อบรมหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site (08.45-12.00 น.)ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EN 609 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์รัฐวิชญ์  เรืองพิพัฒน์
934.19 ธันวาคม 2561
19 ธันวาคม 2561
อบรมหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site (08.45-12.00 น.)ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EN 609 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์สารินทร์  เติมสุทา
935.19 ธันวาคม 2561
19 ธันวาคม 2561
อบรมหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site (08.45-12.00 น.)ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EN 609 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ศุภวรรณ   วรนุช
936.19 ธันวาคม 2561
19 ธันวาคม 2561
อบรมหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site (08.45-12.00 น.)ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EN 609 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์นิชานาถ   พรหมประเสริฐ
937.19 ธันวาคม 2561
19 ธันวาคม 2561
อบรมหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site (08.45-12.00 น.)ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EN 609 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์นิภาวรรณ   จันทะคุณ
938.19 ธันวาคม 2561
19 ธันวาคม 2561
อบรมหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site (08.45-12.00 น.)ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EN 609 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์รัชนก  แจงป้อม
939.19 ธันวาคม 2561
19 ธันวาคม 2561
อบรมหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site (08.45-12.00 น.)ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EN 609 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ณิชนันทน์  ขวัญสูงเนิน
940.19 ธันวาคม 2561
19 ธันวาคม 2561
อบรมหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site (08.45-12.00 น.)ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EN 609 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์สุกัญญา  ผนึกทอง
941.19 ธันวาคม 2561
19 ธันวาคม 2561
อบรมหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site (08.45-12.00 น.)ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EN 609 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์แพรวไพลิน  เกษียรมาตุเรศ
942.19 ธันวาคม 2561
19 ธันวาคม 2561
อบรมหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site (08.45-12.00 น.)ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EN 609 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรัณย์  พร้อมเทพ
943.19 ธันวาคม 2561
19 ธันวาคม 2561
อบรมหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site (08.45-12.00 น.)ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EN 609 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์เจษฎา  ทองดอนคำ
944.19 ธันวาคม 2561
19 ธันวาคม 2561
อบรมหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site (08.45-12.00 น.)ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EN 609 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์สมบูรณ์  พาสีชา
945.19 ธันวาคม 2561
19 ธันวาคม 2561
อบรมหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site (08.45-12.00 น.)ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EN 609 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์พรเทพ  นาถึง
946.18 ธันวาคม 2561
18 ธันวาคม 2561
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง มาตรฐานด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ESPReLณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลกวิชญา  อิ่มกระจ่าง
947.3 ธันวาคม 2561
4 ธันวาคม 2561
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการยื่นข้อเสนอโครงร่างงานวิจัยและการจัดทำเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลด้านความปลอดภัยณ โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์สปา จ.สุโขทัยนิภาวรรณ   จันทะคุณ
948.3 ธันวาคม 2561
4 ธันวาคม 2561
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยและการจัดทำเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลด้านความปลอดภัยณ โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์สปา จ.สุโขทัยณิชนันทน์  ขวัญสูงเนิน
949.14 พฤศจิกายน 2561
16 พฤศจิกายน 2561
อบรมและนำเสนอโปสเตอร์ผลการดำเนินงานยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ในการประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานการวิจัยเครือข่ายภาคเหนือณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ณิชนันทน์  ขวัญสูงเนิน
950.14 พฤศจิกายน 2561
16 พฤศจิกายน 2561
อบรมและนำเสนอโปสเตอร์ผลการดำเนินงานยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ในการประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานการวิจัยเครือข่ายภาคเหนือณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่นิภาวรรณ   จันทะคุณ


blank