: หน้าหลัก > บุคลากร > อบรม/สัมมนา/ประชุม << Backward || Forward >>

อบรมฯ/สัมมนา/ประชุมฯ

 
  ประชุม/สัมมนา ในประเทศ
ที่ ระยะเวลา หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่ ผู้เข้าร่วม
51.2 สิงหาคม 2562
2 สิงหาคม 2562
ร่วมสัมมนาวิชาการ ความก้าวหน้าในการจัดทำผลงานวิชาการสายสนับสนุนณ ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลกรณกฤต  แสงผ่อง
52.2 สิงหาคม 2562
2 สิงหาคม 2562
ร่วมสัมมนาวิชาการ ความก้าวหน้าในการจัดทำผลงานวิชาการสายสนับสนุนณ ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลกศรีรัตน์   ทองล้ำ
53.2 สิงหาคม 2562
2 สิงหาคม 2562
ร่วมสัมมนาวิชาการ ความก้าวหน้าในการจัดทำผลงานวิชาการสายสนับสนุนณ ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลกวิชญา  อิ่มกระจ่าง
54.2 สิงหาคม 2562
2 สิงหาคม 2562
ร่วมสัมมนาวิชาการ ความก้าวหน้าในการจัดทำผลงานวิชาการสายสนับสนุนณ ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลกกฤษฎา  บุญศิริยะ
55.2 สิงหาคม 2562
2 สิงหาคม 2562
ร่วมสัมมนาวิชาการ ความก้าวหน้าในการจัดทำผลงานวิชาการสายสนับสนุนณ ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลกอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
56.2 สิงหาคม 2562
2 สิงหาคม 2562
ร่วมสัมมนาวิชาการ ความก้าวหน้าในการจัดทำผลงานวิชาการสายสนับสนุนณ ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลกอัมพรรัตน์  เหม็นแดง
57.2 สิงหาคม 2562
2 สิงหาคม 2562
ร่วมสัมมนาวิชาการ ความก้าวหน้าในการจัดทำผลงานวิชาการสายสนับสนุนณ ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลกเพ็ญนภาผ่อง   อินยงค์
58.2 สิงหาคม 2562
2 สิงหาคม 2562
ร่วมสัมมนาวิชาการ ความก้าวหน้าในการจัดทำผลงานวิชาการสายสนับสนุนณ ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลกทิวาโย  ธูปเทียน
59.27 มิถุนายน 2562
27 มิถุนายน 2562
ร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลงานการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ประเทศไทย2562 และสัปดาห์แห่งความปลอดภัย(NU SAFETY WEEK 2019)ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลกวิชญา  อิ่มกระจ่าง
60.27 มิถุนายน 2562
27 มิถุนายน 2562
ร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลงานการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ประเทศไทย2562 และสัปดาห์แห่งความปลอดภัย(NU SAFETY WEEK 2019)ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลกนิภาวรรณ   จันทะคุณ
61.7 มิถุนายน 2562
10 มิถุนายน 2562
ร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมโยธาณ เกาะเต่า คอรัล แกรนด์ รีสอร์ท จ.สุราษฎร์ธานีลูกน้ำ  มากลิ่น
62.7 มิถุนายน 2562
10 มิถุนายน 2562
ร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมโยธาณ เกาะเต่า คอรัล แกรนด์ รีสอร์ท จ.สุราษฎร์ธานีทัศพร  กนกพารา
63.7 มิถุนายน 2562
10 มิถุนายน 2562
ร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมโยธาณ เกาะเต่า คอรัล แกรนด์ รีสอร์ท จ.สุราษฎร์ธานีวิชญา  อิ่มกระจ่าง
64.7 มิถุนายน 2562
10 มิถุนายน 2562
ร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมโยธาณ เกาะเต่า คอรัล แกรนด์ รีสอร์ท จ.สุราษฎร์ธานีนิภาวรรณ   จันทะคุณ
65.7 มิถุนายน 2562
10 มิถุนายน 2562
ร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมโยธาณ เกาะเต่า คอรัล แกรนด์ รีสอร์ท จ.สุราษฎร์ธานีณัฐชา   ฮุนพานิช
66.7 มิถุนายน 2562
10 มิถุนายน 2562
ร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมโยธาณ เกาะเต่า คอรัล แกรนด์ รีสอร์ท จ.สุราษฎร์ธานีเพ็ญนภาผ่อง   อินยงค์
67.22 พฤษภาคม 2562
24 พฤษภาคม 2562
สัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลณ จ.ชลบุรีแพรวไพลิน  เกษียรมาตุเรศ
68.22 พฤษภาคม 2562
24 พฤษภาคม 2562
สัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลณ จ.ชลบุรีโกศล  เหล็กกล้า
69.22 พฤษภาคม 2562
24 พฤษภาคม 2562
สัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลณ จ.ชลบุรีเอกชัย  คงธนโภไคย
70.22 พฤษภาคม 2562
24 พฤษภาคม 2562
สัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลณ จ.ชลบุรีเกดิษฐ์  กว้างตระกูล
71.22 พฤษภาคม 2562
24 พฤษภาคม 2562
สัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลณ จ.ชลบุรีทิวาโย  ธูปเทียน
72.22 พฤษภาคม 2562
24 พฤษภาคม 2562
สัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลณ จ.ชลบุรีพนารัตน์   กิตติจารุขจร
73.2 พฤษภาคม 2562
2 พฤษภาคม 2562
การจัดทำ Program Structure and Curriculum Mapping of Doctor of Philosophy Program in Electrical Engineering ในระดับบัณฑิตศึกษาห้อง CE230 ชั้น 2 อาคารวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์สุกัญญา  ผนึกทอง
74.27 เมษายน 2562
30 เมษายน 2562
ร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าฯณ จ.ตรังสารินทร์  เติมสุทา
75.27 เมษายน 2562
30 เมษายน 2562
ร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าฯณ จ.ตรังปวันรัตน์  มั่นนุช
76.27 เมษายน 2562
30 เมษายน 2562
ร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าฯณ จ.ตรังมัทรียา  ราชบัวศรี
77.27 เมษายน 2562
30 เมษายน 2562
ร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าฯณ จ.ตรังเผ่าพัฒน์  แสงอบ
78.27 เมษายน 2562
30 เมษายน 2562
ร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าฯณ จ.ตรังกันตินันท์  มากมี
79.27 เมษายน 2562
30 เมษายน 2562
ร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าฯณ จ.ตรังอัมพรรัตน์  เหม็นแดง
80.27 เมษายน 2562
30 เมษายน 2562
ร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าฯณ จ.ตรังศุภวรรณ   วรนุช
81.26 เมษายน 2562
26 เมษายน 2562
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ ครั้งที่ 4/2562 หัวข้อ เรื่อง ประสบการณ์การประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558ห้อง CE115 ชั้น 1 อาคารวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์สุกัญญา  ผนึกทอง
82.24 เมษายน 2562
26 เมษายน 2562
สัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการณ จ.ระนองรณกฤต  แสงผ่อง
83.24 เมษายน 2562
26 เมษายน 2562
สัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการณ จ.ระนองธวัชชัย  ชุลบุตร
84.24 เมษายน 2562
26 เมษายน 2562
สัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการณ จ.ระนองวิสุทธิ์   แก้วป้องปก
85.24 เมษายน 2562
26 เมษายน 2562
สัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการณ จ.ระนองฐิติภรณ์  โตจุ้ย
86.24 เมษายน 2562
26 เมษายน 2562
สัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการณ จ.ระนองรัชนก  แจงป้อม
87.24 เมษายน 2562
26 เมษายน 2562
สัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการณ จ.ระนองณิชนันทน์  ขวัญสูงเนิน
88.24 เมษายน 2562
26 เมษายน 2562
สัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการณ จ.ระนองศรีรัตน์   ทองล้ำ
89.22 เมษายน 2562
22 เมษายน 2562
การประชาสัมพันธ์ข่าวสารในหน่วยงาน และการจัดทำเว็บไซต์ห้อง CE419 ชั้น 4 อาคารวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์สุกัญญา  ผนึกทอง
90.24 มีนาคม 2562
24 มีนาคม 2562
การไปนิเทศฝึกงานนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561ห้อง CE230 ชั้น 2 อาคารวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์สุกัญญา  ผนึกทอง
91.9 กุมภาพันธ์ 2562
10 กุมภาพันธ์ 2562
ร่วมประชุมทบทวนนโยบาย (Retreat) และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นณ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการ อนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.แม่สอด จ.ตากจำรัส  ปลากัดทอง
92.2 กุมภาพันธ์ 2562
3 กุมภาพันธ์ 2562
ร่วมสัมมนาวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมณ ไร่จันทร์แรมรีสอร์ท อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์อัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
93.2 กุมภาพันธ์ 2562
3 กุมภาพันธ์ 2562
ร่วมสัมมนาวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมณ ไร่จันทร์แรมรีสอร์ท อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์นันทวัน   ดีอินทร์
94.2 กุมภาพันธ์ 2562
3 กุมภาพันธ์ 2562
ร่วมสัมมนาวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมณ ไร่จันทร์แรมรีสอร์ท อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์รุ่งนภา  ท่วมไธสง
95.2 กุมภาพันธ์ 2562
3 กุมภาพันธ์ 2562
ร่วมสัมมนาวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมณ ไร่จันทร์แรมรีสอร์ท อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์เพ็ญนภาผ่อง   อินยงค์
96.2 กุมภาพันธ์ 2562
3 กุมภาพันธ์ 2562
ร่วมสัมมนาวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมณ ไร่จันทร์แรมรีสอร์ท อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ศุภวรรณ   วรนุช
97.2 กุมภาพันธ์ 2562
3 กุมภาพันธ์ 2562
ร่วมสัมมนาวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมณ ไร่จันทร์แรมรีสอร์ท อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์นิชานาถ   พรหมประเสริฐ
98.10 มกราคม 2562
10 มกราคม 2562
ประชุมการจัดทำหลักสูตรสัมฤทธิ์บัตรบัณฑิตศึกษาห้อง CE230 ชั้น 2 อาคารวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์สุกัญญา  ผนึกทอง
99.26 ธันวาคม 2561
26 ธันวาคม 2561
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย ครั้งที่ 2/2561ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
100.17 ตุลาคม 2561
18 ตุลาคม 2561
ร่วมโครงการเสวนา Higher Education Partnership Forum: UK-Thailand Transnational Educationณ โรงแรมคอนติเนนตัล กรุงเทพฯรุ่งนภา  ท่วมไธสง


blank