: หน้าหลัก > บุคลากร > อบรม/สัมมนา/ประชุม << Backward || Forward >>

อบรมฯ/สัมมนา/ประชุมฯ

 
  ฝึกอบรม
ที่ ระยะเวลา หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่ ผู้เข้าร่วม
1001.10 ตุลาคม 2561
10 ตุลาคม 2561
อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับโปรแกรมระบบ E-document (13.30-16.30 น.)ณ อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวรแพรวไพลิน  เกษียรมาตุเรศ
1002.10 ตุลาคม 2561
10 ตุลาคม 2561
อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับโปรแกรมระบบ E-document (13.30-16.30 น.)ณ อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวรรณกฤต  แสงผ่อง
1003.10 ตุลาคม 2561
10 ตุลาคม 2561
อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับโปรแกรมระบบ E-document (13.30-16.30 น.)ณ อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวรเจษฎา  ทองดอนคำ
1004.10 ตุลาคม 2561
10 ตุลาคม 2561
อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับโปรแกรมระบบ E-document (13.30-16.30 น.)ณ อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวรณิชนันทน์  ขวัญสูงเนิน
1005.10 ตุลาคม 2561
10 ตุลาคม 2561
อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับโปรแกรมระบบ E-document (13.30-16.30 น.)ณ อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวรทัศพร  กนกพารา
1006.10 ตุลาคม 2561
10 ตุลาคม 2561
อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับโปรแกรมระบบ E-document (13.30-16.30 น.)ณ อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวรภัทร   ทับพิมล
1007.10 ตุลาคม 2561
10 ตุลาคม 2561
อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับโปรแกรมระบบ E-document (13.30-16.30 น.)ณ อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวรธีรภพ   เกตุเพ็ชร
1008.9 ตุลาคม 2561
9 ตุลาคม 2561
อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับโปรแกรมระบบ E-document (13.30-16.30 น.)ณ อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวรทิวาโย  ธูปเทียน
1009.9 ตุลาคม 2561
9 ตุลาคม 2561
อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับโปรแกรมระบบ E-document (13.30-16.30 น.)ณ อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวรอัมพรรัตน์  เหม็นแดง
1010.9 ตุลาคม 2561
9 ตุลาคม 2561
อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับโปรแกรมระบบ E-document (13.30-16.30 น.)ณ อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวรศรีรัตน์   ทองล้ำ
1011.9 ตุลาคม 2561
9 ตุลาคม 2561
อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับโปรแกรมระบบ E-document (13.30-16.30 น.)ณ อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวรนันทวัน   ดีอินทร์
1012.9 ตุลาคม 2561
9 ตุลาคม 2561
อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับโปรแกรมระบบ E-document (13.30-16.30 น.)ณ อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวรกฤษฎา  บุญศิริยะ
1013.9 ตุลาคม 2561
9 ตุลาคม 2561
อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับโปรแกรมระบบ E-document (13.30-16.30 น.)ณ อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวรอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
1014.9 ตุลาคม 2561
10 ตุลาคม 2561
อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับโปรแกรมระบบ E-document (13.30-16.30 น.)ณ อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวรเพ็ญนภาผ่อง   อินยงค์
1015.9 ตุลาคม 2561
9 ตุลาคม 2561
อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับโปรแกรมระบบ E-document (13.30-16.30 น.)ณ อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวรณัฐชา   ฮุนพานิช
1016.9 ตุลาคม 2561
9 ตุลาคม 2561
อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับโปรแกรมระบบ E-document (13.30-16.30 น.)ณ อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวรรุ่งนภา  ท่วมไธสง
1017.9 ตุลาคม 2561
9 ตุลาคม 2561
อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับโปรแกรมระบบ E-document (13.30-16.30 น.)ณ อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวรชุติมา   สุดประเสริฐ
1018.9 ตุลาคม 2561
9 ตุลาคม 2561
อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับโปรแกรมระบบ E-document (13.30-16.30 น.)ณ อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวรนุชนารถ   แก้วแดง
1019.9 ตุลาคม 2561
9 ตุลาคม 2561
อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับโปรแกรมระบบ E-document (13.30-16.30 น.)ณ อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวรศรัณย์  พร้อมเทพ
1020.9 ตุลาคม 2561
9 ตุลาคม 2561
อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับโปรแกรมระบบ E-document (13.30-16.30 น.)ณ อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวรกรรณิกา  จำปาทอง
1021.8 ตุลาคม 2561
8 ตุลาคม 2561
อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับโปรแกรมระบบ E-document (13.30-16.30 น.)ณ อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวรจำรัส  ปลากัดทอง
1022.7 ตุลาคม 2561
7 ตุลาคม 2561
อบรมหลักสูตรระยะสั้น การคิดออกแบบนวัตกรรมสร้างธุรกิจตนเองณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลกรัชนก  แจงป้อม
1023.7 ตุลาคม 2561
7 ตุลาคม 2561
อบรมหลักสูตรระยะสั้น การคิดออกแบบนวัตกรรมสร้างธุรกิจตนเองณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลกณิชนันทน์  ขวัญสูงเนิน
1024.27 กันยายน 2561
27 กันยายน 2561
อบรมผู้จัดการประจำหน่วยเลือกตั้งและกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลณ ศูนย์ประสานงานแผนพัฒนาท้องถิ่น จ.พิษณุโลกอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
1025.12 กันยายน 2561
14 กันยายน 2561
ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำนันทนาการสำหรับองค์กรยุคใหม่ณ เดอะลอท์ฟ รีสอร์ท กรุงเทพฯอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
1026.12 กันยายน 2561
14 กันยายน 2561
ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำนันทนาการสำหรับองค์กรยุคใหม่ณ เดอะลอท์ฟ รีสอร์ท กรุงเทพฯนันทวัน   ดีอินทร์
1027.11 กันยายน 2561
11 กันยายน 2561
อบรมการออกใบเสร็จรับเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับกระบวนการทำงานและลดความซ้ำซ้อนในการเก็บข้อมูลณ ห้องประชุมกองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลกอัมพรรัตน์  เหม็นแดง
1028.11 กันยายน 2561
11 กันยายน 2561
อบรมการออกใบเสร็จรับเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับกระบวนการทำงานและลดความซ้ำซ้อนในการเก็บข้อมูลณ ห้องประชุมกองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลกพนารัตน์   กิตติจารุขจร
1029.11 กันยายน 2561
11 กันยายน 2561
อบรมการออกใบเสร็จรับเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับกระบวนการทำงานและลดความซ้ำซ้อนในการเก็บข้อมูลณ ห้องประชุมกองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลกศุภวรรณ   วรนุช
1030.10 กันยายน 2561
10 กันยายน 2561
เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลกกฤษฎา  บุญศิริยะ
1031.10 กันยายน 2561
10 กันยายน 2561
เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลกสมบูรณ์  พาสีชา
1032.10 กันยายน 2561
10 กันยายน 2561
เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลกนิชานาถ   พรหมประเสริฐ
1033.10 กันยายน 2561
10 กันยายน 2561
เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลกนันทวัน   ดีอินทร์
1034.10 กันยายน 2561
10 กันยายน 2561
เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลกอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
1035.10 กันยายน 2561
10 กันยายน 2561
เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลกรุ่งนภา  ท่วมไธสง
1036.10 กันยายน 2561
10 กันยายน 2561
เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลกวิชญา  อิ่มกระจ่าง
1037.26 มิถุนายน 2561
26 มิถุนายน 2561
ร่วมงานสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้านงานวิศวกรรมแบบดิจิทอลอินเตอร์แอคทีฟ 3 มิติณ โรงแรมเดอะแกรนด์ ริเวอร์ไซด์ จ.พิษณุโลกธานี  โกสุม
1038.18 มิถุนายน 2561
18 มิถุนายน 2561
อบรมหลักสูตร การสร้าง้ว็บไซต์เพื่อแสดงผลทุกอุปกรณ์ง่ายๆ ด้วย Google Site รุ่นที่2 (08.30-12.00 น.)ณ อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวรรุ่งนภา  ท่วมไธสง
1039.18 มีนาคม 2561
23 มีนาคม 2561
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์เพื่อก้าวไปสู่ Thailand 4.0 ภายใต้หัวข้อ IoT(Internet of Things): นวัตกรรมเปลี่ยนโลกณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรีธานี  โกสุม
1040.26 มกราคม 2561
28 มกราคม 2561
อบรมหัวข้อ หลักสูตร Microsoft Azure Machine Learning Expressณ ศูนย์ประชุม-สัมมนา เดอะ คอนเน็คชั่น กรุงเทพฯกันตินันท์  มากมี
1041.18 พฤศจิกายน 2560
19 พฤศจิกายน 2560
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ. พ.ศ.2560มหาวิทยาลัยนเรศวรนิชานาถ   พรหมประเสริฐ
1042.4 ตุลาคม 2560
5 ตุลาคม 2560
อบรมเรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560ณ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพฯมณีรัตน์   สีเขียว
1043.22 สิงหาคม 2560
22 สิงหาคม 2560
อบรมเพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ หลักสูตรระเบียบการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐณ กรมบัญชีกลาง กรุงเทพฯมณีรัตน์   สีเขียว
1044.11 สิงหาคม 2560
11 สิงหาคม 2560
เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ "การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย"ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวรอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
1045.11 สิงหาคม 2560
11 สิงหาคม 2560
เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ "การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย"ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวรอัมพรรัตน์  เหม็นแดง
1046.11 สิงหาคม 2560
11 สิงหาคม 2560
เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ "การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย"ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวรศรีรัตน์   ทองล้ำ
1047.11 สิงหาคม 2560
11 สิงหาคม 2560
เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ "การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย"ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวรเพ็ญนภาผ่อง   อินยงค์
1048.11 สิงหาคม 2560
11 สิงหาคม 2560
เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ "การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย"ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวรทิวาโย  ธูปเทียน
1049.11 สิงหาคม 2560
11 สิงหาคม 2560
เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ "การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย"ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวรจำรัส  ปลากัดทอง
1050.12 กรกฏาคม 2560
12 กรกฏาคม 2560
เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวรวิชญา  อิ่มกระจ่าง


blank