: หน้าหลัก > บุคลากร > อบรม/สัมมนา/ประชุม << Backward || Forward >>

อบรมฯ/สัมมนา/ประชุมฯ

 
  ฝึกอบรม
ที่ ระยะเวลา หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่ ผู้เข้าร่วม
1051.11 กันยายน 2561
11 กันยายน 2561
อบรมการออกใบเสร็จรับเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับกระบวนการทำงานและลดความซ้ำซ้อนในการเก็บข้อมูลณ ห้องประชุมกองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลกอัมพรรัตน์  เหม็นแดง
1052.11 กันยายน 2561
11 กันยายน 2561
อบรมการออกใบเสร็จรับเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับกระบวนการทำงานและลดความซ้ำซ้อนในการเก็บข้อมูลณ ห้องประชุมกองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลกพนารัตน์   กิตติจารุขจร
1053.11 กันยายน 2561
11 กันยายน 2561
อบรมการออกใบเสร็จรับเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับกระบวนการทำงานและลดความซ้ำซ้อนในการเก็บข้อมูลณ ห้องประชุมกองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลกศุภวรรณ   วรนุช
1054.10 กันยายน 2561
10 กันยายน 2561
เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลกกฤษฎา  บุญศิริยะ
1055.10 กันยายน 2561
10 กันยายน 2561
เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลกสมบูรณ์  พาสีชา
1056.10 กันยายน 2561
10 กันยายน 2561
เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลกนิชานาถ   พรหมประเสริฐ
1057.10 กันยายน 2561
10 กันยายน 2561
เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลกนันทวัน   ดีอินทร์
1058.10 กันยายน 2561
10 กันยายน 2561
เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลกอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
1059.10 กันยายน 2561
10 กันยายน 2561
เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลกรุ่งนภา  ท่วมไธสง
1060.10 กันยายน 2561
10 กันยายน 2561
เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลกวิชญา  อิ่มกระจ่าง
1061.26 มิถุนายน 2561
26 มิถุนายน 2561
ร่วมงานสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้านงานวิศวกรรมแบบดิจิทอลอินเตอร์แอคทีฟ 3 มิติณ โรงแรมเดอะแกรนด์ ริเวอร์ไซด์ จ.พิษณุโลกธานี  โกสุม
1062.18 มิถุนายน 2561
18 มิถุนายน 2561
อบรมหลักสูตร การสร้าง้ว็บไซต์เพื่อแสดงผลทุกอุปกรณ์ง่ายๆ ด้วย Google Site รุ่นที่2 (08.30-12.00 น.)ณ อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวรรุ่งนภา  ท่วมไธสง
1063.18 มีนาคม 2561
23 มีนาคม 2561
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์เพื่อก้าวไปสู่ Thailand 4.0 ภายใต้หัวข้อ IoT(Internet of Things): นวัตกรรมเปลี่ยนโลกณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรีธานี  โกสุม
1064.26 มกราคม 2561
28 มกราคม 2561
อบรมหัวข้อ หลักสูตร Microsoft Azure Machine Learning Expressณ ศูนย์ประชุม-สัมมนา เดอะ คอนเน็คชั่น กรุงเทพฯกันตินันท์  มากมี
1065.18 พฤศจิกายน 2560
19 พฤศจิกายน 2560
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ. พ.ศ.2560มหาวิทยาลัยนเรศวรนิชานาถ   พรหมประเสริฐ
1066.4 ตุลาคม 2560
5 ตุลาคม 2560
อบรมเรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560ณ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพฯมณีรัตน์   สีเขียว
1067.22 สิงหาคม 2560
22 สิงหาคม 2560
อบรมเพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ หลักสูตรระเบียบการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐณ กรมบัญชีกลาง กรุงเทพฯมณีรัตน์   สีเขียว
1068.11 สิงหาคม 2560
11 สิงหาคม 2560
เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ "การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย"ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวรอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
1069.11 สิงหาคม 2560
11 สิงหาคม 2560
เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ "การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย"ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวรอัมพรรัตน์  เหม็นแดง
1070.11 สิงหาคม 2560
11 สิงหาคม 2560
เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ "การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย"ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวรศรีรัตน์   ทองล้ำ
1071.11 สิงหาคม 2560
11 สิงหาคม 2560
เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ "การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย"ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวรเพ็ญนภาผ่อง   อินยงค์
1072.11 สิงหาคม 2560
11 สิงหาคม 2560
เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ "การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย"ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวรทิวาโย  ธูปเทียน
1073.11 สิงหาคม 2560
11 สิงหาคม 2560
เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ "การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย"ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวรจำรัส  ปลากัดทอง
1074.12 กรกฏาคม 2560
12 กรกฏาคม 2560
เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวรวิชญา  อิ่มกระจ่าง
1075.12 กรกฏาคม 2560
12 กรกฏาคม 2560
เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวรรณกฤต  แสงผ่อง
1076.12 กรกฏาคม 2560
12 กรกฏาคม 2560
เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวรอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
1077.12 กรกฏาคม 2560
12 กรกฏาคม 2560
เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวรเพ็ญนภาผ่อง   อินยงค์
1078.12 กรกฏาคม 2560
12 กรกฏาคม 2560
เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวรศรีรัตน์   ทองล้ำ
1079.28 มิถุนายน 2560
28 มิถุนายน 2560
อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ การใช้งานที่ถูกวิธีและดูแลรักษาปิเปตให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดจัดโดย บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลกวิชญา  อิ่มกระจ่าง
1080.18 พฤษภาคม 2560
18 พฤษภาคม 2560
ร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมการให้ความรู้ด้านการช่วยเหลือผู้พิการณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวรนันทวัน   ดีอินทร์
1081.18 เมษายน 2560
22 เมษายน 2560
อบรมหัวข้อ หลักสูตร PHP using Laravel Frameworkณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กรุงเทพฯมัทรียา  ราชบัวศรี
1082.10 กุมภาพันธ์ 2560
10 กุมภาพันธ์ 2560
ร่วมอบรมตามโครงการภารกิจพิชิตอ้วน พิชิตพุง(AF: Anti...Fat)ณ อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลกนันทวัน   ดีอินทร์
1083.10 กุมภาพันธ์ 2560
10 กุมภาพันธ์ 2560
ร่วมอบรมตามโครงการภารกิจพิชิตอ้วน พิชิตพุง(AF: Anti...Fat)ณ อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลกนิชานาถ   พรหมประเสริฐ
1084.10 กุมภาพันธ์ 2560
10 กุมภาพันธ์ 2560
ร่วมอบรมตามโครงการภารกิจพิชิตอ้วน พิชิตพุง(AF: Anti...Fat)ณ อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลกประโพธ   พรวนต้นไทร
1085.19 สิงหาคม 2559
20 สิงหาคม 2559
อบรมการให้ความรู้ทางด้านการเงิน บัญชีและพัสดุแก่บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน บัญชีและพัสดุแต่คุณวุมิการศึกษาไม่สอดคล้องกับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 1 มหาวิทยาลัยนเรศวรพนารัตน์   กิตติจารุขจร
1086.19 สิงหาคม 2559
20 สิงหาคม 2559
อบรมการให้ความรู้ทางด้านการเงิน บัญชีและพัสดุแก่บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน บัญชีและพัสดุแต่คุณวุมิการศึกษาไม่สอดคล้องกับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 1 มหาวิทยาลัยนเรศวรศุภวรรณ   วรนุช
1087.8 กรกฏาคม 2559
9 กรกฏาคม 2559
อบรมหลักสูตร ผู้บริหารระดับกลางกับการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยยุคใหม่ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 มหาวิทยาลัยนเรศวรจำรัส  ปลากัดทอง
1088.1 กรกฏาคม 2559
2 กรกฏาคม 2559
อบรมหลักสูตร ผู้บริหารระดับกลางกับการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยยุคใหม่ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 มหาวิทยาลัยนเรศวรจำรัส  ปลากัดทอง
1089.30 มิถุนายน 2559
30 มิถุนายน 2559
เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวรกฤษฎา  บุญศิริยะ
1090.30 มิถุนายน 2559
30 มิถุนายน 2559
เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวรประโพธ   พรวนต้นไทร
1091.30 มิถุนายน 2559
30 มิถุนายน 2559
เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวรมณีรัตน์   สีเขียว
1092.30 มิถุนายน 2559
30 มิถุนายน 2559
เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวรรัชนก  แจงป้อม
1093.8 มิถุนายน 2559
8 มิถุนายน 2559
อบรมในหัวข้อ ความปลอดภัยในการทำงานกับคอมพิวเตอร์และการยกของหนักณ อาคารปราบไตรจักร 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลกณัฐชา   ฮุนพานิช
1094.8 มิถุนายน 2559
8 มิถุนายน 2559
อบรมในหัวข้อ ความปลอดภัยในการทำงานกับคอมพิวเตอร์และการยกของหนักณ อาคารปราบไตรจักร 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลกกฤษฎา  บุญศิริยะ
1095.31 พฤษภาคม 2559
2 มิถุนายน 2559
ร่วมอบรมหลักสูตร การเป็นผู้ประเมินตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2557ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลกธานี  โกสุม
1096.31 พฤษภาคม 2559
2 มิถุนายน 2559
ร่วมอบรมหลักสูตร การเป็นผู้ประเมินตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2557ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลกปวันรัตน์  มั่นนุช
1097.22 พฤษภาคม 2559
23 พฤษภาคม 2559
ร่วมอบรม การตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้าอาคารเพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัย รุ่นที่ 42ณ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯประโพธ   พรวนต้นไทร
1098.30 มีนาคม 2559
30 มีนาคม 2559
อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการค้นคว้าณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวรนุชนารถ   แก้วแดง
1099.27 พฤศจิกายน 2558
27 พฤศจิกายน 2558
ร่วมอบรมตามโครงการภารกิจพิชิตอ้วน พิชิตพุง(AF: Anti...Fat)ณ ห้องงานบริการปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลกนันทวัน   ดีอินทร์
1100.27 พฤศจิกายน 2558
27 พฤศจิกายน 2558
ร่วมอบรมตามโครงการภารกิจพิชิตอ้วน พิชิตพุง(AF: Anti...Fat)ณ ห้องงานบริการปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลกชุติมา   สุดประเสริฐ


blank