: หน้าหลัก > บุคลากร > อบรม/สัมมนา/ประชุม << Backward || Forward >>

อบรมฯ/สัมมนา/ประชุมฯ

 
  ฝึกอบรม
ที่ ระยะเวลา หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่ ผู้เข้าร่วม
1101.27 พฤศจิกายน 2558
27 พฤศจิกายน 2558
ร่วมอบรมตามโครงการภารกิจพิชิตอ้วน พิชิตพุง(AF: Anti...Fat)ณ ห้องงานบริการปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลกสุกัญญา  ผนึกทอง
1102.27 พฤศจิกายน 2558
27 พฤศจิกายน 2558
ร่วมอบรมตามโครงการภารกิจพิชิตอ้วน พิชิตพุง(AF: Anti...Fat)ณ ห้องงานบริการปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลกรัฐวิชญ์  เรืองพิพัฒน์
1103.27 พฤศจิกายน 2558
27 พฤศจิกายน 2558
ร่วมอบรมตามโครงการภารกิจพิชิตอ้วน พิชิตพุง(AF: Anti...Fat)ณ ห้องงานบริการปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลกนิชานาถ   พรหมประเสริฐ
1104.27 พฤศจิกายน 2558
27 พฤศจิกายน 2558
ร่วมอบรมตามโครงการภารกิจพิชิตอ้วน พิชิตพุง(AF: Anti...Fat)ณ ห้องงานบริการปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลกรัชนก  แจงป้อม
1105.4 กันยายน 2558
4 กันยายน 2558
อบรมเชิงวิชาการเรื่อง การลดค่าความผิดพลาดจากการวัดค่า pH และการไตเตรทจัดโดย บริษัท เมทเลอร์-โทเลโด จำกัด ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลกวิชญา  อิ่มกระจ่าง
1106.2 กรกฏาคม 2558
2 กรกฏาคม 2558
ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านพัสดุ หัวข้อการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็คทรอนิกส์ (e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) รุ่นที่ 2ณ อาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลกมณีรัตน์   สีเขียว
1107.1 กรกฏาคม 2558
1 กรกฏาคม 2558
ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านพัสดุ หัวข้อการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็คทรอนิกส์ (e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) รุ่นที่ 1ณ อาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลกนิชานาถ   พรหมประเสริฐ
1108.22 มิถุนายน 2558
22 มิถุนายน 2558
เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวรกฤษฎา  บุญศิริยะ
1109.22 มิถุนายน 2558
22 มิถุนายน 2558
เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวรมณีรัตน์   สีเขียว
1110.22 มิถุนายน 2558
22 มิถุนายน 2558
เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวรณัฐชา   ฮุนพานิช
1111.22 มิถุนายน 2558
22 มิถุนายน 2558
เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวรกรรณิกา  จำปาทอง
1112.26 พฤษภาคม 2558
30 พฤษภาคม 2558
เข้าร่วมอบรมโปรแกรม BRICSCAD และ SPACECLAIMณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จ.นนทบุรีเอกชัย  คงธนโภไคย
1113.26 พฤษภาคม 2558
30 พฤษภาคม 2558
เข้าร่วมอบรมโปรแกรม BRICSCAD และ SPACECLAIMณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จ.นนทบุรีวาฤทธิ์  ภมร
1114.26 พฤษภาคม 2558
30 พฤษภาคม 2558
เข้าร่วมอบรมโปรแกรม BRICSCAD และ SPACECLAIMณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จ.นนทบุรีเกดิษฐ์  กว้างตระกูล
1115.23 กุมภาพันธ์ 2558
23 กุมภาพันธ์ 2558
ร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งจัดโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ณ อาคารปฏิบัติการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรกรรณิกา  จำปาทอง
1116.23 กุมภาพันธ์ 2558
23 กุมภาพันธ์ 2558
ร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งจัดโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ณ อาคารปฏิบัติการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรกฤษฎา  บุญศิริยะ
1117.23 กุมภาพันธ์ 2558
23 กุมภาพันธ์ 2558
ร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งจัดโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ณ อาคารปฏิบัติการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรแพรวไพลิน  เกษียรมาตุเรศ
1118.18 กุมภาพันธ์ 2558
22 กุมภาพันธ์ 2558
ร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น Writing Proficiency สำหรับนิสิตปริญญาโทณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรทิวาโย  ธูปเทียน
1119.21 ธันวาคม 2557
25 ธันวาคม 2557
ร่วมอบรมหัวข้อหลักสูตร Professional Network installation and Management Workshopณ บริษัท อเมริกัน อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็ม จำกัด กรุงเทพฯกันตินันท์  มากมี
1120.17 ธันวาคม 2557
19 ธันวาคม 2557
อบรมระบบ ThaiJO เพื่อการพัฒนาทางด้านวารสารณ อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวรนุชนารถ   แก้วแดง
1121.17 ธันวาคม 2557
19 ธันวาคม 2557
อบรมระบบ ThaiJO เพื่อการพัฒนาทางด้านวารสารณ อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวรวิสุทธิ์   แก้วป้องปก
1122.17 พฤศจิกายน 2557
17 พฤศจิกายน 2557
อบรมการใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 8.1 เบื้องต้น โดยวิทยากรจากบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)จำกัดณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวรกฤษฎา  บุญศิริยะ
1123.17 พฤศจิกายน 2557
17 พฤศจิกายน 2557
อบรมการใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 8.1 เบื้องต้น โดยวิทยากรจากบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)จำกัดณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวรศรีรัตน์   ทองล้ำ
1124.17 พฤศจิกายน 2557
17 พฤศจิกายน 2557
อบรมการใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 8.1 เบื้องต้น โดยวิทยากรจากบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)จำกัดณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวรนันทวัน   ดีอินทร์
1125.17 พฤศจิกายน 2557
17 พฤศจิกายน 2557
อบรมการใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 8.1 เบื้องต้น โดยวิทยากรจากบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)จำกัดณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวรอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
1126.30 สิงหาคม 2557
4 กันยายน 2557
ร่วมอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานการบริหารจัดการเครือข่ายวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ณัฐชา   ฮุนพานิช
1127.23 มิถุนายน 2557
23 มิถุนายน 2557
อบรมสัมมนา เรื่อง มาตรฐานการจัดการของเสียอันตรายและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการการวิจัยเพื่อการรับรองมาตรฐานการวิจัยเพื่อให้สอดคล้องกับงานวิจัยในอาเซียนณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวรวิชญา  อิ่มกระจ่าง
1128.23 มิถุนายน 2557
23 มิถุนายน 2557
อบรมสัมมนา เรื่อง มาตรฐานการจัดการของเสียอันตรายและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการการวิจัยเพื่อการรับรองมาตรฐานการวิจัยเพื่อให้สอดคล่้องกับงานวิจัยในอาเซียนณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวรโกศล  เหล็กกล้า
1129.23 มิถุนายน 2557
23 มิถุนายน 2557
อบรมสัมมนา เรื่อง มาตรฐานการจัดการของเสียอันตรายและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการการวิจัยเพื่อการรับรองมาตรฐานการวิจัยเพื่อให้สอดคล่้องกับงานวิจัยในอาเซียนณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวรอิสรีย์  วัตถุภาพ
1130.22 มิถุนายน 2557
24 มิถุนายน 2557
อบรม หลักสูตร สร้าง Mobile App. ด้วย HTML 5 และPhone Gap 3ณ ศูนย์ประชุมสัมมนา เดอะ คอนเนคชั่น กรุงเทพฯกันตินันท์  มากมี
1131.13 มิถุนายน 2557
13 มิถุนายน 2557
เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2557ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวรกฤษฎา  บุญศิริยะ
1132.13 มิถุนายน 2557
13 มิถุนายน 2557
เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2557ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวรศรีรัตน์   ทองล้ำ
1133.2 มิถุนายน 2557
4 มิถุนายน 2557
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพด้านการให้คำปรึกษาปัญหายาเสพติดณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรีอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
1134.31 มีนาคม 2557
31 มีนาคม 2557
อบรมการเตรียมความพร้อมเพื่อขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานสายสนับสนุนณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวรทิวาโย  ธูปเทียน
1135.31 มีนาคม 2557
31 มีนาคม 2557
อบรมการเตรียมความพร้อมเพื่อขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานสายสนับสนุนณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวรประเทือง  โมราราย
1136.28 มีนาคม 2557
28 มีนาคม 2557
อบรมสัมมนาเรื่องเทคนิคทางจุลชีววิทยาณ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวรวิชญา  อิ่มกระจ่าง
1137.5 มีนาคม 2557
7 มีนาคม 2557
ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเริมสร้างสมรรถนะด้านการให้การปรึกษาแนะแนวในสถาบันอุดมศึกษาณ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวรอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
1138.5 มีนาคม 2557
7 มีนาคม 2557
ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเริมสร้างสมรรถนะด้านการให้การปรึกษาแนะแนวในสถาบันอุดมศึกษาณ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวรนันทวัน   ดีอินทร์
1139.1 ธันวาคม 2556
5 ธันวาคม 2556
ร่วมอบรมการทำวิจัยและผลงานวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 5 ณ รร.ดิเอ็มเพลส จ.เชียงใหม่ฐิติภรณ์  โตจุ้ย
1140.1 ธันวาคม 2556
5 ธันวาคม 2556
ร่วมอบรมการทำวิจัยและผลงานวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 5 ณ รร.ดิเอ็มเพลส จ.เชียงใหม่รัชนก  แจงป้อม
1141.25 สิงหาคม 2556
27 สิงหาคม 2556
ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียน มคอ.4 และมคอ.6 เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์อัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
1142.26 กรกฏาคม 2556
26 กรกฏาคม 2556
เข้าร่วมโครงการอบรมเทคนิคการให้คำปรึกษาและสร้างเครือข่ายกิจการนิสิต ณ โรงแรมท๊อปแลนด์พลาซ่า จ.พิษณุโลกชุติมา   สุดประเสริฐ
1143.26 กรกฏาคม 2556
26 กรกฏาคม 2556
เข้าร่วมโครงการอบรมเทคนิคการให้คำปรึกษาและสร้างเครือข่ายกิจการนิสิต ณ โรงแรมท๊อปแลนด์พลาซ่า พิษณุโลกรัชนก  แจงป้อม
1144.20 มิถุนายน 2556
20 มิถุนายน 2556
ร่วมอบรม การจัดการของเสียอันตรายและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ณ อาคารเอกาทศรถ ม.นเรศวรวิชญา  อิ่มกระจ่าง
1145.14 มิถุนายน 2556
14 มิถุนายน 2556
ฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ณ สำนักหอสมุด ม.นเรศวรนุชนารถ   แก้วแดง
1146.7 มิถุนายน 2556
7 มิถุนายน 2556
ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการห้องอ่านหนังสือเครือข่าย NULiNet ณ ห้องบริการอินเตอร์เนต สำนักหอสมุด ม.นเรศวรนุชนารถ   แก้วแดง
1147.17 กุมภาพันธ์ 2556
20 กุมภาพันธ์ 2556
อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ ม.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่นุชนารถ   แก้วแดง
1148.15 กุมภาพันธ์ 2556
16 กุมภาพันธ์ 2556
การบริหารพัสดุ ตาม ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ พิษณุโลกนิชานาถ   พรหมประเสริฐ
1149.23 พฤศจิกายน 2555
23 พฤศจิกายน 2555
ร่วมอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพ ของหน่วยงานระดับต่างๆ ในสถาบันอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยนเรศวรณัฐชา   ฮุนพานิช
1150.23 พฤศจิกายน 2555
23 พฤศจิกายน 2555
ร่วมอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพของหน่วยงานระดับต่างๆ ในสถาบันอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยนเรศวรแพรวไพลิน  เกษียรมาตุเรศ


blank