: หน้าหลัก > บุคลากร > อบรม/สัมมนา/ประชุม << Backward || Forward >>

อบรมฯ/สัมมนา/ประชุมฯ

 
  ฝึกอบรม
ที่ ระยะเวลา หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่ ผู้เข้าร่วม
1151.24 ตุลาคม 2555
26 ตุลาคม 2555
อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยทางถนน หลักสูตร "การแก้ไขจุดอันตราย" ณ รร.ท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลกกาลไกล  วรินทร์
1152.24 ตุลาคม 2555
26 ตุลาคม 2555
อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยทางถนน หลักสูตร "การแก้ไขจุดอันตราย" ณ รร.ท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลกชัยวัฒน์  กล่ำแย้ม
1153.10 มิถุนายน 2555
15 มิถุนายน 2555
ร่วมอบรมการป้องกันอันตรายจากรังสี ณ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรีวิชญา  อิ่มกระจ่าง
1154.16 พฤษภาคม 2555
18 พฤษภาคม 2555
อบรมการสอบเทียบพีอชมิเตอร์ ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กทม.วิชญา  อิ่มกระจ่าง
1155.13 กันยายน 2547
16 กันยายน 2547
ฝึกอบรมทางวิชาการ ณ รร.เซ็นจูรี่ พาร์ควิชญา  อิ่มกระจ่าง
1156.26 สิงหาคม 2547
28 สิงหาคม 2547
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนางานด้านกิจการนินสิต ณ จ. ประจวบคีรีขันธ์นันทวัน   ดีอินทร์
1157.16 สิงหาคม 2547
18 สิงหาคม 2547
เข้ารับอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร "การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ให้แก่ข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรี" ณ ศูนย์ ITเพ็ญนภาผ่อง   อินยงค์
1158.23 พฤษภาคม 2547
28 พฤษภาคม 2547
อบรมการติดตั้งและใช้งานระบบพีซีคลัสเตอร์ ณ ม.เกษตรศาสตร์วิสุทธิ์   แก้วป้องปก
1159.4 พฤษภาคม 2547
7 พฤษภาคม 2547
เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเรียน การผลิต และการเผยแพร่ตำรา - หนังสือวิชาการ ณ จ. อยุธยาทัศพร  กนกพารา
1160.2 เมษายน 2547
3 เมษายน 2547
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การบริหารงานบุคคลแนวใหม่ ณ เชียงใหม่ฐิติภรณ์  โตจุ้ย
1161.31 มีนาคม 2547
2 เมษายน 2547
อบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะการเขียนหนังสือราชการ ณ จ.เชียงใหม่ลูกน้ำ  มากลิ่น
1162.31 มีนาคม 2547
3 เมษายน 2547
การอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะการเขียนหนังสือราชการ ณ จ.เชียงใหม่เพ็ญนภาผ่อง   อินยงค์
1163.30 มีนาคม 2547
31 มีนาคม 2547
ฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะการพูดเพื่อการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ ณ จ.เชียงใหม่กรรณิกา  จำปาทอง
1164.29 มีนาคม 2547
31 มีนาคม 2547
เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะการพูดเพื่อการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ ณ จ. เชียงใหม่ทัศพร  กนกพารา
1165.29 มีนาคม 2547
1 เมษายน 2547
เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพและการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานธุรการ ณ จ. เชียงใหม่นันทวัน   ดีอินทร์
1166.28 มีนาคม 2547
3 เมษายน 2547
การอบรมการใช้โปรแกรมในการออกแบบทางด้านอุตสาหกรรม ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 1รณกฤต  แสงผ่อง
1167.10 มีนาคม 2547
13 มีนาคม 2547
การพัฒนากลยุทธ์เชิงบริหารเพื่อการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 19 ณ จ. เชียงใหม่กรรณิกา  จำปาทอง
1168.25 กุมภาพันธ์ 2547
27 กุมภาพันธ์ 2547
อบรมหลักสูตร ณ กทม.อัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
1169.10 กุมภาพันธ์ 2547
12 กุมภาพันธ์ 2547
โครงการฝึกอบรมห้องปฏิบัติการทดสอบภาคเหนือ จ. เชียงใหม่อภิชาติ  สุโยธีธนรัตน์
1170.2 กุมภาพันธ์ 2547
5 กุมภาพันธ์ 2547
อบรมเทคนิคการบริหารงานและจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพและวิธีการปรับปรุงงาน ณ จ. เชียงรายเพ็ญนภาผ่อง   อินยงค์
1171.14 ธันวาคม 2546
17 ธันวาคม 2546
การฝึกอบรมการใช้เครื่องมือ CNC ที่ได้รับจากสนง. โครงการเงินกู้ ณ ม. เกษตรศาสตร์ธวัชชัย  ชุลบุตร
1172.7 เมษายน 2546
8 เมษายน 2546
อบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานธุรการส่วนราชการ ณ ร.ร. ท๊อปแลนด์เพ็ญนภาผ่อง   อินยงค์
1173.13 มีนาคม 2546
13 มีนาคม 2546
ฝึกอบรมหลักสูตร "กลยุทธ์การจัดประชุมเชิงประสิทธิผล" ณ ตึก ITเพ็ญนภาผ่อง   อินยงค์
  เข้าร่วมโครงการ
ที่ ระยะเวลา หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่ ผู้เข้าร่วม
1174.13 สิงหาคม 2562
13 สิงหาคม 2562
ร่วมโครงการ "NU roadshow To School แนะแนวสัญจรโรงเรียนในเครือข่าย" ประจำปีงบประมาณ 2562ณ จ.เพชรบูรณ์นุชนารถ   แก้วแดง
1175.8 สิงหาคม 2562
9 สิงหาคม 2562
ร่วมโครงการ "NU roadshow To School แนะแนวสัญจรโรงเรียนในเครือข่าย" ประจำปีงบประมาณ 2562ณ จ.อุทัยธานี นครสวรรค์ ตาก และสุโขทัยนุชนารถ   แก้วแดง
1176.7 สิงหาคม 2562
7 สิงหาคม 2562
ร่วมโครงการ "NU roadshow To School แนะแนวสัญจรโรงเรียนในเครือข่าย" ประจำปีงบประมาณ 2562ณ จ.กำแพงเพชรทิวาโย  ธูปเทียน
1177.5 สิงหาคม 2562
5 สิงหาคม 2562
ร่วมโครงการ "NU roadshow To School แนะแนวสัญจรโรงเรียนในเครือข่าย" ประจำปีงบประมาณ 2562ณ จ.อุตรดิตถ์ทิวาโย  ธูปเทียน
1178.4 สิงหาคม 2562
7 สิงหาคม 2562
นำนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ "โครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปีที่ 12"ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จ.ปทุมธานีธานี  โกสุม
1179.4 สิงหาคม 2562
7 สิงหาคม 2562
นำนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ "โครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปีที่ 12"ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จ.ปทุมธานีนุชนารถ   แก้วแดง
1180.22 มีนาคม 2562
22 มีนาคม 2562
โครงการบรรยายการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลห้อง EN617 ชั้น 6 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์สุกัญญา  ผนึกทอง
1181.15 มีนาคม 2562
15 มีนาคม 2562
เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยนเรศวรสัญจร เอื้ออาทรชุมชน ประจำปี 2562ณ เทศบาลตำบลสนามคลี อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลกประเทือง  โมราราย
1182.13 มีนาคม 2562
15 มีนาคม 2562
ร่วมดำเนินงานโครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 21(YSC 2019) โดยประกวดโครงการฯ รอบชิงชนะเลิศในงาน มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18ณ ศูนย์การค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์ กรุงเทพฯนุชนารถ   แก้วแดง
1183.9 กุมภาพันธ์ 2562
9 กุมภาพันธ์ 2562
นำนิสิตเข้าร่วมงานโครงการไออีสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการทั่วประเทศณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรีประเทือง  โมราราย
1184.8 ธันวาคม 2561
9 ธันวาคม 2561
ดูแลนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสัญจรทางวิชาการ ครั้งที่ 28ณ โรงเรียนลิไทพิทยาคม จ.สุโขทัยประเทือง  โมราราย
1185.6 ธันวาคม 2561
8 ธันวาคม 2561
นำนิสิตเข้าร่วมดำเนินโครงการ NU Robot Camp ครั้งที่ 1ณ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม จ.สุโขทัยเผ่าพัฒน์  แสงอบ
1186.5 ธันวาคม 2561
7 ธันวาคม 2561
นำนิสิตเข้าร่วมโครงการ "IE สัญจร"ณ โรงเรียนบ้านวังไม้ตอก อ.วังทอง จ.พิษณุโลกประเทือง  โมราราย
1187.4 ธันวาคม 2561
6 ธันวาคม 2561
นำนิสิตเข้าร่วมจัดโครงการแวดล้อมพิทักษ์โลก ครั้งที่ 5 ณ บ้านเมาะหลวง อ.แม่เมาะ จ.ลำปางนิภาวรรณ   จันทะคุณ
1188.29 พฤศจิกายน 2561
29 พฤศจิกายน 2561
ร่วมกิจกรรมการประกาศสงครามขยะจังหวัดพิษณุโลกณ ศาลากลาง จังหวัดพิษณุโลกศรีรัตน์   ทองล้ำ
1189.29 พฤศจิกายน 2561
29 พฤศจิกายน 2561
ร่วมกิจกรรมการประกาศสงครามขยะจังหวัดพิษณุโลกณ ศาลากลาง จังหวัดพิษณุโลกนันทวัน   ดีอินทร์
1190.7 พฤศจิกายน 2561
9 พฤศจิกายน 2561
นำนิสิตเข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศโครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปีที่ 11ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จ.อุตรดิตถ์ธานี  โกสุม
1191.7 พฤศจิกายน 2561
9 พฤศจิกายน 2561
นำนิสิตเข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศโครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปีที่ 11ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จ.อุตรดิตถ์เผ่าพัฒน์  แสงอบ
1192.7 พฤศจิกายน 2561
9 พฤศจิกายน 2561
นำนิสิตเข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศโครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปีที่ 11ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จ.อุตรดิตถ์นุชนารถ   แก้วแดง
1193.21 พฤษภาคม 2561
22 พฤษภาคม 2561
ดูแลนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสัญจรทางวิชาการ ครั้งที่ 27ณ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา จ.อุตรดิตถ์อัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
1194.21 พฤษภาคม 2561
22 พฤษภาคม 2561
ดูแลนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสัญจรทางวิชาการ ครั้งที่ 27ณ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา จ.อุตรดิตถ์นันทวัน   ดีอินทร์
1195.16 พฤษภาคม 2561
18 พฤษภาคม 2561
ดูแลนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสัญจรทางวิชาการ ครั้งที่ 27ณ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา จ.อุตรดิตถ์อัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
1196.16 พฤษภาคม 2561
18 พฤษภาคม 2561
ดูแลนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสัญจรทางวิชาการ ครั้งที่ 27ณ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา จ.อุตรดิตถ์นันทวัน   ดีอินทร์
1197.23 เมษายน 2561
24 เมษายน 2561
เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลกวิชญา  อิ่มกระจ่าง
1198.23 เมษายน 2561
24 เมษายน 2561
เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลกชัยวัฒน์  กล่ำแย้ม
1199.23 เมษายน 2561
24 เมษายน 2561
เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลกณิชนันทน์  ขวัญสูงเนิน
1200.13 มีนาคม 2561
15 มีนาคม 2561
จัดการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20(YSC 2018) โดยประกวดรอบชิงชนะเลิศในงาน มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพฯนุชนารถ   แก้วแดง


blank