: หน้าหลัก > บุคลากร > อบรม/สัมมนา/ประชุม << Backward || Forward >>

อบรมฯ/สัมมนา/ประชุมฯ

 
  เข้าร่วมโครงการ
ที่ ระยะเวลา หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่ ผู้เข้าร่วม
1201.24 ธันวาคม 2560
29 ธันวาคม 2560
นำนิสิตเข้าร่วมโครงการกีฬาเกียร์สัมพันธ์ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่นอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
1202.24 ธันวาคม 2560
29 ธันวาคม 2560
นำนิสิตเข้าร่วมโครงการกีฬาเกียร์สัมพันธ์ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่นนันทวัน   ดีอินทร์
1203.24 ธันวาคม 2560
24 ธันวาคม 2560
นำนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมโครงการโยธาสู่ชนบท ครั้งที่ 15ณ โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัยชัยวัฒน์  กล่ำแย้ม
1204.23 ธันวาคม 2560
23 ธันวาคม 2560
นำนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมโครงการโยธาสู่ชนบท ครั้งที่ 15ณ โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัยกาลไกล  วรินทร์
1205.22 ธันวาคม 2560
25 ธันวาคม 2560
นำนิสิตเข้าร่วมโครงการ "IE สัญจรสู่โรงเรียนบ้านหนองขมิ้น"ณ โรงเรียนบ้านหนองขมิ้น อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลกประเทือง  โมราราย
1206.22 ธันวาคม 2560
22 ธันวาคม 2560
นำนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมโครงการโยธาสู่ชนบท ครั้งที่ 15ณ โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัยอภิชาติ  สุโยธีธนรัตน์
1207.21 ธันวาคม 2560
23 ธันวาคม 2560
นำนิสิตออกนอกสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมโครงการแวดล้อมพิทักษ์โลกครั้งที่ 4ณ เขารักไทย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลกนิภาวรรณ   จันทะคุณ
1208.1 กรกฏาคม 2560
2 กรกฏาคม 2560
นำนิสิตเข้าร่วมโครงการสัมมนาอบรมผู้นำประชุมเชียร์และรับน้องใหม่ณ กองบิน 46 จ.พิษณุโลกอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
1209.1 กรกฏาคม 2560
2 กรกฏาคม 2560
นำนิสิตเข้าร่วมโครงการสัมมนาอบรมผู้นำประชุมเชียร์และรับน้องใหม่ณ กองบิน 46 จ.พิษณุโลกชุติมา   สุดประเสริฐ
1210.1 กรกฏาคม 2560
2 กรกฏาคม 2560
นำนิสิตเข้าร่วมโครงการสัมมนาอบรมผู้นำประชุมเชียร์และรับน้องใหม่ณ กองบิน 46 จ.พิษณุโลกนันทวัน   ดีอินทร์
1211.2 มิถุนายน 2560
3 มิถุนายน 2560
เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO และปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ณ ทรัพย์ไพวัลย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จ.พิษณุโลกทิวาโย  ธูปเทียน
1212.2 มิถุนายน 2560
3 มิถุนายน 2560
เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO และปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ณ ทรัพย์ไพวัลย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จ.พิษณุโลกกรรณิกา  จำปาทอง
1213.2 มิถุนายน 2560
3 มิถุนายน 2560
เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO และปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ณ ทรัพย์ไพวัลย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จ.พิษณุโลกนุชนารถ   แก้วแดง
1214.2 มิถุนายน 2560
3 มิถุนายน 2560
เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO และปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ณ ทรัพย์ไพวัลย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จ.พิษณุโลกรณกฤต  แสงผ่อง
1215.1 เมษายน 2560
1 เมษายน 2560
นำนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมงาน IE สัมพันธ์ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จ.ปทุมธานีประเทือง  โมราราย
1216.24 มีนาคม 2560
24 มีนาคม 2560
ร่วมจัดงานโมบายยูนิต คลินิกฟุตบอลเด็กให้ห่างไกลยาเสพติดณ สนามกิจจาธร อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตรโกศล  เหล็กกล้า
1217.24 มีนาคม 2560
24 มีนาคม 2560
ร่วมจัดงานโมบายยูนิต คลินิกฟุตบอลเด็กให้ห่างไกลยาเสพติดณ สนามกิจจาธร อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตรธงชัย   เลี่ยมสกุล
1218.18 มีนาคม 2560
19 มีนาคม 2560
นำนิสิตเข้าร่วมโครงการน้ำใจเลือดหมูสู่ชนบท ครั้งที่ 18/2ณ โรงเรียนบ้านหนองริ้น อ.วชิรบารมี จ.พิจิตรประเทือง  โมราราย
1219.11 มีนาคม 2560
11 มีนาคม 2560
นำนิสิตเข้าร่วมโครงการน้ำใจเลือดหมูสู่สถานสงเคราะห์บ้านวังทองณ สถานสงเคราะห์บ้านวังทอง จ.พิษณุโลกประเทือง  โมราราย
1220.14 กุมภาพันธ์ 2560
14 กุมภาพันธ์ 2560
ร่วมพิธีเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงครามในโอกาสครบรอบ 90 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงตราม จ.พิษณุโลกประเทือง  โมราราย
1221.3 กุมภาพันธ์ 2560
5 กุมภาพันธ์ 2560
เข้าร่วมโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวรณ จ.เลย จ.หนองคาย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวณัฐชา   ฮุนพานิช
1222.3 กุมภาพันธ์ 2560
5 กุมภาพันธ์ 2560
เข้าร่วมโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวรณ จ.เลย จ.หนองคาย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพ็ญนภาผ่อง   อินยงค์
1223.3 กุมภาพันธ์ 2560
5 กุมภาพันธ์ 2560
เข้าร่วมโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวรณ จ.เลย จ.หนองคาย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนันทวัน   ดีอินทร์
1224.3 กุมภาพันธ์ 2560
5 กุมภาพันธ์ 2560
เข้าร่วมโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวรณ จ.เลย จ.หนองคาย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรัชนก  แจงป้อม
1225.3 กุมภาพันธ์ 2560
5 กุมภาพันธ์ 2560
เข้าร่วมโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวรณ จ.เลย จ.หนองคาย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวฐิติภรณ์  โตจุ้ย
1226.19 ธันวาคม 2559
25 ธันวาคม 2559
นำนิสิตเข้าร่วมโครงการน้ำใจเลือดหมูสู่ชนบท ครั้งที่ 18ณ โรงเรียนบ้านโคกวังสาร อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลกประเทือง  โมราราย
1227.5 พฤศจิกายน 2559
5 พฤศจิกายน 2559
นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เข้าร่วมโครงการ IE สัญจรณ วัดพุกระโดน อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลกประเทือง  โมราราย
1228.18 ตุลาคม 2559
18 ตุลาคม 2559
ร่วมจัดและประสานงานการประชุมรายงานติดตามความก้าวหน้าโครงการสถาบันการศึกษานำร่องกับสภาวิศวกรณ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯทัศพร  กนกพารา
1229.8 กันยายน 2559
10 กันยายน 2559
นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลเข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Hi-Speed Bike Challenge 2016ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จ.ราชบุรีเกดิษฐ์  กว้างตระกูล
1230.8 มิถุนายน 2559
9 มิถุนายน 2559
ร่วมกิจกรรมแนะแนวสัญจรโครงการ NU Roadshow to schools พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างณ จ.ตากอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
1231.8 มิถุนายน 2559
9 มิถุนายน 2559
ร่วมกิจกรรมแนะแนวสัญจรโครงการ NU Roadshow to schools พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างณ จ.ตากนันทวัน   ดีอินทร์
1232.6 มิถุนายน 2559
6 มิถุนายน 2559
ร่วมกิจกรรมแนะแนวสัญจรโครงการ NU Roadshow to schools พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างณ จ.กำแพงเพชรอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
1233.6 มิถุนายน 2559
6 มิถุนายน 2559
ร่วมกิจกรรมแนะแนวสัญจรโครงการ NU Roadshow to schools พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างณ จ.กำแพงเพชรนันทวัน   ดีอินทร์
1234.3 มิถุนายน 2559
3 มิถุนายน 2559
ร่วมกิจกรรมแนะแนวสัญจรโครงการ NU Roadshow to schools พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างณ จ.สุโขทัยอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
1235.1 มิถุนายน 2559
1 มิถุนายน 2559
ร่วมกิจกรรมแนะแนวสัญจรโครงการ NU Roadshow to schools พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างณ จ.อุตรดิตถ์อัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
1236.30 พฤษภาคม 2559
30 พฤษภาคม 2559
ร่วมกิจกรรมแนะแนวสัญจรโครงการ NU Roadshow to schools พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างณ จ.เพชรบูรณ์อัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
1237.30 พฤษภาคม 2559
30 พฤษภาคม 2559
ร่วมกิจกรรมแนะแนวสัญจรโครงการ NU Roadshow to schools พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างณ จ.เพชรบูรณ์นันทวัน   ดีอินทร์
1238.27 พฤษภาคม 2559
27 พฤษภาคม 2559
ร่วมกิจกรรมแนะแนวสัญจรโครงการ NU Roadshow to schools พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างณ จ.อุทัยธานีอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
1239.27 พฤษภาคม 2559
27 พฤษภาคม 2559
ร่วมกิจกรรมแนะแนวสัญจรโครงการ NU Roadshow to schools พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างณ จ.อุทัยธานีนันทวัน   ดีอินทร์
1240.25 พฤษภาคม 2559
25 พฤษภาคม 2559
ร่วมกิจกรรมแนะแนวสัญจรโครงการ NU Roadshow to schools พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างณ จ.พิจิตรอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
1241.25 พฤษภาคม 2559
25 พฤษภาคม 2559
ร่วมกิจกรรมแนะแนวสัญจรโครงการ NU Roadshow to schools พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างณ จ.พิจิตรนันทวัน   ดีอินทร์
1242.23 พฤษภาคม 2559
23 พฤษภาคม 2559
ร่วมกิจกรรมแนะแนวสัญจรโครงการ NU Roadshow to schools พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างณ จ.นครสวรรค์อัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
1243.23 พฤษภาคม 2559
23 พฤษภาคม 2559
ร่วมกิจกรรมแนะแนวสัญจรโครงการ NU Roadshow to schools พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างณ จ.นครสวรรค์นันทวัน   ดีอินทร์
1244.19 พฤษภาคม 2559
19 พฤษภาคม 2559
เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรสายวิชาการณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวรจำรัส  ปลากัดทอง
1245.17 พฤษภาคม 2559
17 พฤษภาคม 2559
เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรสายวิชาการณ อาคารเรียนรวม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรกฤษฎา  บุญศิริยะ
1246.17 พฤษภาคม 2559
17 พฤษภาคม 2559
เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรสายวิชาการณ อาคารเรียนรวม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรนุชนารถ   แก้วแดง
1247.10 มีนาคม 2559
10 มีนาคม 2559
ร่วมกิจกรรมในโครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice, Cops) ภายในมหาวิทยาลัยณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวรมณีรัตน์   สีเขียว
1248.12 กุมภาพันธ์ 2559
14 กุมภาพันธ์ 2559
ร่วมจัดโครงการ การประยุกต์ใช้ชีววัสดุที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพให้เกิดประโยชน์เขตพุทธาวาสณ วัดเขาสนามแจง จ.ลพบุรีฐิติภรณ์  โตจุ้ย
1249.12 กุมภาพันธ์ 2559
14 กุมภาพันธ์ 2559
ร่วมจัดโครงการ การประยุกต์ใช้ชีววัสดุที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพให้เกิดประโยชน์เขตพุทธาวาสณ วัดเขาสนามแจง จ.ลพบุรีณัฐชา   ฮุนพานิช
1250.7 กุมภาพันธ์ 2559
9 กุมภาพันธ์ 2559
นำนิสิตเข้าร่วมประชุมวิชาการ Resilience of Groundwater Systems to Climate Change and Human Developmentจัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณ โรงแรมวินเวอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯทัศพร  กนกพารา


blank