: หน้าหลัก > บุคลากร > อบรม/สัมมนา/ประชุม << Backward || Forward >>

อบรมฯ/สัมมนา/ประชุมฯ

 
  เข้าร่วมโครงการ
ที่ ระยะเวลา หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่ ผู้เข้าร่วม
1251.5 กุมภาพันธ์ 2559
7 กุมภาพันธ์ 2559
นำนิสิตเข้าร่วมจัดโครงการไฟฟ้าสู่ชุมชนครั้งที่ 2ณ โรงเรียนบ้านปางต้นผึ้ง จ.อุตรดิตถ์เผ่าพัฒน์  แสงอบ
1252.5 กุมภาพันธ์ 2559
7 กุมภาพันธ์ 2559
นำนิสิตไปจัดทำโครงการไฟฟ้าสู่ชุมชน ครั้งที่ 2ณ โรงเรียนบ้านปางต้นผึ้ง จ.อุตรดิตถ์ธานี  โกสุม
1253.26 ธันวาคม 2558
26 ธันวาคม 2558
เข้าร่วมโครงการโยธาและสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชนครั้งที่ 12ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนุชเทียน อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลกลูกน้ำ  มากลิ่น
1254.25 ธันวาคม 2558
27 ธันวาคม 2558
นำนิสิตเข้าร่วมโครงการ แวดล้อมพิทักษ์โลก 2ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนุชเทียน อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลกนิภาวรรณ   จันทะคุณ
1255.25 ธันวาคม 2558
28 ธันวาคม 2558
นำนิสิตเข้าร่วมจัดโครงการโยธาและสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชนครั้งที่ 12ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนุชเทียน อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลกกาลไกล  วรินทร์
1256.23 ธันวาคม 2558
25 ธันวาคม 2558
นำนิสิตเข้าร่วมจัดโครงการโยธาและสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชนครั้งที่ 12ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนุชเทียน อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลกชัยวัฒน์  กล่ำแย้ม
1257.22 ธันวาคม 2558
27 ธันวาคม 2558
นำนิสิตเข้าร่วมโครงการน้ำใจเลือดหมูสู่ชนบท ครั้งที่ 17/2ณ โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลกประเทือง  โมราราย
1258.21 ธันวาคม 2558
23 ธันวาคม 2558
นำนิสิตเข้าร่วมจัดโครงการโยธาและสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชนครั้งที่ 12ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนุชเทียน อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลกอภิชาติ  สุโยธีธนรัตน์
1259.21 พฤศจิกายน 2558
25 พฤศจิกายน 2558
นำนิสิตเข้าร่วมจัดโครงการเปิดโลกวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่อัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
1260.5 พฤศจิกายน 2558
6 พฤศจิกายน 2558
นำนิสิตเข้าร่วมโครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการ การแข่งขันสะพานเหล็กอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯลูกน้ำ  มากลิ่น
1261.5 พฤศจิกายน 2558
6 พฤศจิกายน 2558
นำนิสิตเข้าร่วมโครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการ การแข่งขันสะพานเหล็กอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯกาลไกล  วรินทร์
1262.23 ตุลาคม 2558
24 ตุลาคม 2558
นำนิสิตเข้าร่วมโครงการน้ำใจเลือดหมูสู่ชนบท ครั้งที่ 17ณ โรงเรียนบ้านศรีเกษตรพัฒนา จ.กำแพงเพชรประเทือง  โมราราย
1263.27 สิงหาคม 2558
30 สิงหาคม 2558
ร่วมงานมหกรรมนวัตกรรมภาคเหนือ 2558(Northern Innovation Expo 2015)ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จ.เชียงใหม่เกดิษฐ์  กว้างตระกูล
1264.6 สิงหาคม 2558
7 สิงหาคม 2558
ช่วยงานโครงการแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพกับการผลิตบัณฑิต และโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์ณ ทรัพย์ไพวัลย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จ.พิษณุโลกทิวาโย  ธูปเทียน
1265.6 สิงหาคม 2558
7 สิงหาคม 2558
ช่วยงานโครงการแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพกับการผลิตบัณฑิต และโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์ณ ทรัพย์ไพวัลย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จ.พิษณุโลกกรรณิกา  จำปาทอง
1266.6 สิงหาคม 2558
7 สิงหาคม 2558
ช่วยงานโครงการแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพกับการผลิตบัณฑิต และโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์ณ ทรัพย์ไพวัลย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จ.พิษณุโลกรณกฤต  แสงผ่อง
1267.6 สิงหาคม 2558
7 สิงหาคม 2558
ช่วยงานโครงการแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพกับการผลิตบัณฑิต และโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์ณ ทรัพย์ไพวัลย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จ.พิษณุโลกประโพธ   พรวนต้นไทร
1268.12 มิถุนายน 2558
12 มิถุนายน 2558
เข้าร่วมโครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านระบบสมองกลฝังตัว และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (ICESIT 2015)และนำผู้เข้าร่วมประชุมทัศนศึกษา เมืองมรดกโลกณ จ.สุโขทัยกันตินันท์  มากมี
1269.8 มิถุนายน 2558
8 มิถุนายน 2558
เข้าร่วมโครงการ NU Roadshow to schools จัดโดยกองพัฒนากลยุทธ์การตลาดณ จ.เพชรบูรณ์ทิวาโย  ธูปเทียน
1270.29 พฤษภาคม 2558
29 พฤษภาคม 2558
เข้าร่วมโครงการเยี่ยมบ้านนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ซึ่งจัดโดยกองกิจการนิสิตณ จ.พิษณุโลกชุติมา   สุดประเสริฐ
1271.27 มีนาคม 2558
28 มีนาคม 2558
นำนิสิตเข้าร่วมโครงการ IE สัมพันธ์ ครั้งที่ 14ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่อิสรีย์  วัตถุภาพ
1272.27 มีนาคม 2558
28 มีนาคม 2558
นำนิสิตเข้าร่วมโครงการ IE สัมพันธ์ ครั้งที่ 14ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ประเทือง  โมราราย
1273.27 มีนาคม 2558
29 มีนาคม 2558
พานิสิตออกค่าย ในนามโอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม โครงการบริการวิชาการปรับปรุงและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ของชมรม ไฟฟ้านเรศวร ณ โรงเรียนทรัพไพวัลย์วิทยาคม ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ธานี  โกสุม
1274.7 กุมภาพันธ์ 2558
8 กุมภาพันธ์ 2558
นำนิสิตไปเข้าร่วมโครงการ น้ำใจเลือดหมูสู้ชนบท ครั้งที่ 16/2 และ IE สัญจรณ โรงเรียนราษฎร์เจริญ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลกประเทือง  โมราราย
1275.6 กุมภาพันธ์ 2558
7 กุมภาพันธ์ 2558
นำนิสิตเข้าร่วมงาน The Engineering Student Talent Award (ESTA) 2015ณ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานีอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
1276.6 กุมภาพันธ์ 2558
7 กุมภาพันธ์ 2558
นำนิสิตเข้าร่วมงาน The Engineering Student Talent Award (ESTA) 2015ณ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานีนันทวัน   ดีอินทร์
1277.31 มกราคม 2558
1 กุมภาพันธ์ 2558
นำนิสิตเข้าร่วมโครงการ IE สัญจรณ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลกประเทือง  โมราราย
1278.22 ธันวาคม 2557
24 ธันวาคม 2557
ร่วมโครงการบริหารสัมพันธ์ ครั้งที่ 37ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จ.เชียงรายทิวาโย  ธูปเทียน
1279.20 ธันวาคม 2557
22 ธันวาคม 2557
นำนิสิตเข้าร่วมโครงการ "โยธาและสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชนครั้งที่ 11"ณ โรงเรียนบ้านวังน้ำ จ.กำแพงเพชรชัยวัฒน์  กล่ำแย้ม
1280.17 ธันวาคม 2557
19 ธันวาคม 2557
นำนิสิตเข้าร่วมโครงการ "โยธาและสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชนครั้งที่ 11"ณ โรงเรียนบ้านวังน้ำ จ.กำแพงเพชรอภิชาติ  สุโยธีธนรัตน์
1281.13 ธันวาคม 2557
16 ธันวาคม 2557
นำนิสิตเข้าร่วมโครงการ "โยธาและสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชนครั้งที่ 11"ณ โรงเรียนบ้านวังน้ำ จ.กำแพงเพชรกาลไกล  วรินทร์
1282.12 พฤศจิกายน 2557
14 พฤศจิกายน 2557
นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เข้าร่วมแข่งขัน ECO Challenge 2013-15 ณ สนามทดสอบบริดจ์สโตน จ.สระบุรีเกดิษฐ์  กว้างตระกูล
1283.12 พฤศจิกายน 2557
14 พฤศจิกายน 2557
นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เข้าร่วมแข่งขัน ECO Challenge 2013-15 ณ สนามทดสอบบริดจ์สโตน จ.สระบุรีโกศล  เหล็กกล้า
1284.4 สิงหาคม 2557
8 สิงหาคม 2557
ร่วมโครงการ น้ำใจเลือดหมูสู่ชนบท ครั้งที่ 16ณ โรงเรียนบ้านห้วยตม จ.สุโขทัยประเทือง  โมราราย
1285.31 กรกฏาคม 2557
1 สิงหาคม 2557
ร่วมโครงการ น้ำใจเลือดหมูสู่ชนบท ครั้งที่ 16ณ โรงเรียนบ้านห้วยตม จ.สุโขทัยประเทือง  โมราราย
1286.18 มิถุนายน 2557
20 มิถุนายน 2557
นิเทศนิสิตฝึกงานในสถานประกอบการณ จ.สมุทรปราการ และจ.ชลบุรีอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
1287.18 มิถุนายน 2557
20 มิถุนายน 2557
นิเทศนิสิตฝึกงานในสถานประกอบการณ จ.สมุทรปราการ และจ.ชลบุรีนันทวัน   ดีอินทร์
1288.17 มิถุนายน 2557
17 มิถุนายน 2557
นิเทศนิสิตฝึกงานในสถานประกอบการณ จ.สุโขทัยชุติมา   สุดประเสริฐ
1289.16 มิถุนายน 2557
16 มิถุนายน 2557
นิเทศนิสิตฝึกงานในสถานประกอบการณ จ.พิษณุโลกประเทือง  โมราราย
1290.16 มิถุนายน 2557
16 มิถุนายน 2557
นิเทศนิสิตฝึกงานในสถานประกอบการณ จ.พิษณุโลกชุติมา   สุดประเสริฐ
1291.16 มิถุนายน 2557
16 มิถุนายน 2557
นิเทศนิสิตฝึกงานในสถานประกอบการณ จ.พิษณุโลกนันทวัน   ดีอินทร์
1292.9 มิถุนายน 2557
10 มิถุนายน 2557
ร่วมจัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่่ยนเรียนรู้ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านบริการการศึกษาณ เขาค้อทะเลหมอกรีสอร์ท จ.เพชรบูรณ์ทิวาโย  ธูปเทียน
1293.9 มิถุนายน 2557
10 มิถุนายน 2557
ร่วมจัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่่ยนเรียนรู้ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านบริการการศึกษาณ เขาค้อทะเลหมอกรีสอร์ท จ.เพชรบูรณ์อัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
1294.9 มิถุนายน 2557
10 มิถุนายน 2557
ร่วมจัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านบริการการศึกษาณ เขาค้อทะเลหมอกรีสอร์ท จ.เพชรบูรณ์ทัศพร  กนกพารา
1295.9 มิถุนายน 2557
10 มิถุนายน 2557
ร่วมจัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่่ยนเรียนรู้ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านบริการการศึกษาณ เขาค้อทะเลหมอกรีสอร์ท จ.เพชรบูรณ์แพรวไพลิน  เกษียรมาตุเรศ
1296.9 มิถุนายน 2557
10 มิถุนายน 2557
ร่วมจัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านบริการการศึกษาณ เขาค้อทะเลหมอกรีสอร์ท จ.เพชรบูรณ์สุกัญญา  ผนึกทอง
1297.9 มิถุนายน 2557
10 มิถุนายน 2557
ร่วมจัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่่ยนเรียนรู้ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านบริการการศึกษาณ เขาค้อทะเลหมอกรีสอร์ท จ.เพชรบูรณ์รัชนก  แจงป้อม
1298.26 พฤษภาคม 2557
30 พฤษภาคม 2557
นำนิสิตเข้าร่วมฝึกงานสำรวจภาคสนามณ สถานีวิจัยและฝึกอบรม สถานีปฏิบัติการบึงราชนก คณะเกษตรศาสตร์ฯ จ.พิษณุโลกชัยวัฒน์  กล่ำแย้ม
1299.26 พฤษภาคม 2557
30 พฤษภาคม 2557
นำนิสิตเข้าร่วมฝึกงานสำรวจภาคสนามณ สถานีวิจัยและฝึกอบรม สถานีปฏิบัติการบึงราชนก คณะเกษตรศาสตร์ฯ จ.พิษณุโลกทัศพร  กนกพารา
1300.19 พฤษภาคม 2557
30 พฤษภาคม 2557
นำนิสิตเข้าร่วมฝึกงานสำรวจภาคสนามณ สถานีวิจัยและฝึกอบรม สถานีปฏิบัติการบึงราชนก คณะเกษตรศาสตร์ฯ จ.พิษณุโลกอภิชาติ  สุโยธีธนรัตน์


blank