: หน้าหลัก > บุคลากร > อบรม/สัมมนา/ประชุม << Backward || Forward >>

อบรมฯ/สัมมนา/ประชุมฯ

 
  เข้าร่วมโครงการ
ที่ ระยะเวลา หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่ ผู้เข้าร่วม
1301.19 พฤษภาคม 2557
30 พฤษภาคม 2557
นำนิสิตเข้าร่วมฝึกงานสำรวจภาคสนามณ สถานีวิจัยและฝึกอบรม สถานีปฏิบัติการบึงราชนก คณะเกษตรศาสตร์ฯ จ.พิษณุโลกกาลไกล  วรินทร์
1302.19 พฤษภาคม 2557
26 พฤษภาคม 2557
นำนิสิตเข้าร่วมฝึกงานสำรวจภาคสนามณ สถานีวิจัยและฝึกอบรม สถานีปฏิบัติการบึงราชนก คณะเกษตรศาสตร์ฯ จ.พิษณุโลกลูกน้ำ  มากลิ่น
1303.29 เมษายน 2557
29 เมษายน 2557
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพเพื่อพร้อมรับการประเมินตรวจติดตามในรอบปีการศึกษา 2556ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค จ.พิษณุโลกณัฐชา   ฮุนพานิช
1304.28 เมษายน 2557
28 เมษายน 2557
ร่วมโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าให้เป็นปัจจุบันณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวรอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
1305.28 มีนาคม 2557
28 มีนาคม 2557
จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Quantum GIS 2.0 ตามโครงการศึกษาจัดทำแผนหลักการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ จังหวัดแพร่ณ สำนักชลประทานที่ 4 จ.กำแพงเพชรศรีรัตน์   ทองล้ำ
1306.21 มีนาคม 2557
22 มีนาคม 2557
ร่วมออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2557ณ โรงเรียนบ้านปะหละทะ จ.ตากธานี  โกสุม
1307.21 มีนาคม 2557
22 มีนาคม 2557
ร่วมออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2557ณ โรงเรียนบ้านปะหละทะ จ.ตากเกดิษฐ์  กว้างตระกูล
1308.21 มีนาคม 2557
22 มีนาคม 2557
ร่วมออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2557ณ โรงเรียนบ้านปะหละทะ จ.ตากรณกฤต  แสงผ่อง
1309.21 มีนาคม 2557
22 มีนาคม 2557
ร่วมออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2557ณ โรงเรียนบ้านปะหละทะ จ.ตากโกศล  เหล็กกล้า
1310.27 กุมภาพันธ์ 2557
28 กุมภาพันธ์ 2557
นิเทศนิสิตฝึกงานในบริษัทต่างๆ ณ จ.ปทุมธานี และ จ.พระนครศรีอยุธยาชุติมา   สุดประเสริฐ
1311.29 มกราคม 2557
31 มกราคม 2557
นิเทศนิสิตฝึกงาน ณ บริษัทต่างๆ ใน กรุงเทพฯ และ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี และ จ.ระยองอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
1312.29 มกราคม 2557
31 มกราคม 2557
นิเทศนิสิตฝึกงาน ณ บริษัทต่างๆ ใน กรุงเทพฯ และ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี และ จ.ระยองนันทวัน   ดีอินทร์
1313.29 มกราคม 2557
31 มกราคม 2557
นิเทศนิสิตฝึกงาน ณ บริษัทต่างๆ ใน กรุงเทพฯ และ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี และ จ.ระยองประเทือง  โมราราย
1314.28 มกราคม 2557
28 มกราคม 2557
นิเทศนิสิตฝึกงาน ณ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) จ.พิษณุโลก และบริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร จ.พิจิตรชุติมา   สุดประเสริฐ
1315.27 มกราคม 2557
27 มกราคม 2557
นิเทศนิสิตฝึกงาน ณ สำนักทางหลวงที่ 4 และ กองควบคุมและบำรุงรักษา ฝายปฏิบัติการเครือข่ายเขต 2 ภาคเหนือ จ.พิษณุโลกอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
1316.27 มกราคม 2557
27 มกราคม 2557
นิเทศนิสิตฝึกงาน ณ สำนักทางหลวงที่ 4 และ กองควบคุมและบำรุงรักษา ฝายปฏิบัติการเครือข่ายเขต 2 ภาคเหนือ จ.พิษณุโลกนันทวัน   ดีอินทร์
1317.24 มกราคม 2557
25 มกราคม 2557
เข้าร่วมโครงการบริหารสัมพันธ์ ครั้งที่ 36 "ผู้นำการศึกษากับการพัฒนาสู่ประชาคมอาเชียน" ณ รร.สุนีย์แกรนด์ จ. อุบลราชธานีทิวาโย  ธูปเทียน
1318.10 มกราคม 2557
10 มกราคม 2557
เข้าร่วมพิธีส่งมอบอาคารฯ ในโครงการ "โยธาและสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน ครั้งที่ 10" ณ ร.ร.บ้านแม่เทียบ จ.พิษณุโลกลูกน้ำ  มากลิ่น
1319.10 มกราคม 2557
10 มกราคม 2557
เข้าร่วมพิธีส่งมอบอาคารฯ ในโครงการ "โยธาและสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน ครั้งที่ 10" ณ ร.ร.บ้านแม่เทียบ จ.พิษณุโลกชัยวัฒน์  กล่ำแย้ม
1320.10 มกราคม 2557
10 มกราคม 2557
เข้าร่วมพิธีส่งมอบอาคารฯ ในโครงการ "โยธาและสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน ครั้งที่ 10" ณ ร.ร.บ้านแม่เทียบ จ.พิษณุโลกกาลไกล  วรินทร์
1321.8 มกราคม 2557
10 มกราคม 2557
นำนิสิตเข้าศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ แหล่งอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ และชลบุรีประเทือง  โมราราย
1322.8 มกราคม 2557
10 มกราคม 2557
นำนิสิตเข้าศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ แหล่งอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ และชลบุรีรณกฤต  แสงผ่อง
1323.4 มกราคม 2557
5 มกราคม 2557
ดูแลนิสิต ในโครงการ "โยธาและสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน ครั้งที่ 10" ณ ร.ร.บ้านแม่เทียบ จ.พิษณุโลกชัยวัฒน์  กล่ำแย้ม
1324.28 ธันวาคม 2556
29 ธันวาคม 2556
ดูแลนิสิต ในโครงการ "โยธาและสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน ครั้งที่ 10" ณ ร.ร.บ้านแม่เทียบ จ.พิษณุโลกกาลไกล  วรินทร์
1325.27 ธันวาคม 2556
27 ธันวาคม 2556
เข้าร่วมโครงการ "โยธาและสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน ครั้งที่ 10" ณ ร.ร.บ้านแม่เทียบ จ.พิษณุโลกลูกน้ำ  มากลิ่น
1326.27 ธันวาคม 2556
27 ธันวาคม 2556
เข้าร่วมโครงการ "โยธาและสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน ครั้งที่ 10" ณ ร.ร.บ้านแม่เทียบ จ.พิษณุโลกอภิชาติ  สุโยธีธนรัตน์
1327.30 พฤศจิกายน 2556
30 พฤศจิกายน 2556
นำนิสิตเข้าร่วมโครงการกีฬา IE สัมพันธ์ ครั้งที่ 13 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กทม.อิสรีย์  วัตถุภาพ
1328.23 พฤศจิกายน 2556
24 พฤศจิกายน 2556
ร่วมจัดทำโครงการย้อนรอย "น้ำใจเลือดหมูสู่ชนบท " ณ โรงเรียนใน จ.สุโขทัยประเทือง  โมราราย
1329.14 พฤศจิกายน 2556
16 พฤศจิกายน 2556
นำนิสิตเข้าร่วมแข่งขัน ECO Challenge 2013-14 ออกแบบ สร่าง และพัฒนายานยนต์เพื่อประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ สนามทดสอบบริดสโตน จ.สระบุรีเกดิษฐ์  กว้างตระกูล
1330.6 พฤศจิกายน 2556
7 พฤศจิกายน 2556
จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการจ้างสำรวจ ออกแบบโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำในเขตลุ่มน้ำยม จ.แพร่ และ จ.สุโขทัย ครั้งที่ 1 ณ จ.แพร่ และ จ.สุโขทัยศรีรัตน์   ทองล้ำ
1331.17 ตุลาคม 2556
17 ตุลาคม 2556
จัดประชุม/สัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการสำรวจออกแบบโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำในเขตลุ่มน้ำปิงตอนล่าง จ.ตาก และจ.กำแพงเพชร ครั้งที่ 2 ณ จ.ตาก และ จ.กำแพงเพชรศรีรัตน์   ทองล้ำ
1332.8 สิงหาคม 2556
8 สิงหาคม 2556
เข้าร่วมงานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ( MOU) ระหว่างม.นเรศวร กับกรมอุตุนิยมวิทยา ณ กรมอุตุนิยมวิทยา กทม.ทิวาโย  ธูปเทียน
1333.7 สิงหาคม 2556
8 สิงหาคม 2556
จัดประชุม/สัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการสำรวจออกแบบโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำในเขตลุ่มน้ำปิงตอนล่างจ.ตาก และจ.กำแพงเพชร ครั้งที่ 1 ณ จ.กำแพงเพชร และ จ.ตากศรีรัตน์   ทองล้ำ
1334.1 สิงหาคม 2556
7 สิงหาคม 2556
เข้าร่วมโครงการห้องเรียนเขียนอ่าน สานฝัน ปันน้ำใจ ณ ร.ร.บ้านวังกร่าง จ.สุโขทัยประเทือง  โมราราย
1335.30 กรกฏาคม 2556
31 กรกฏาคม 2556
ร่วมจัดโครงการห้องเรียนเขียนอ่าน สานฝัน ปันน้ำใจ ณ ร.ร.บ้านวังกร่าง จ.สุโขทัยประเทือง  โมราราย
1336.25 กรกฏาคม 2556
26 กรกฏาคม 2556
นำนิสิตรับทุนจากบริษัทไทยบริดจสโตน ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ม.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงรายอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
1337.4 กรกฏาคม 2556
4 กรกฏาคม 2556
เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ มหาวิทยาลัยนเรศวรกรรณิกา  จำปาทอง
1338.12 มิถุนายน 2556
14 มิถุนายน 2556
เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่นิสิต ณ กทม. จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.เพชรบุรีปวันรัตน์  มั่นนุช
1339.6 มิถุนายน 2556
7 มิถุนายน 2556
พานิสิตไปรับทุนการศึกษาจาก บจก.เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) ประจำปีการศึกษา 2556 ณ บจก.เอ็นเอชเคฯ กทม.อัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
1340.6 มิถุนายน 2556
7 มิถุนายน 2556
พานิสิตไปรับทุนการศึกษาจาก บจก.เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) ประจำปีการศึกษา 2556 ณ บจก.เอ็นเอชเคฯ กทม.นันทวัน   ดีอินทร์
1341.17 พฤษภาคม 2556
17 พฤษภาคม 2556
เข้าร่วมโครงการเยี่ยมบ้านนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 ณ จ.พิจิตร กำแพงเพชร และนครสวรรค์นันทวัน   ดีอินทร์
1342.7 พฤษภาคม 2556
7 พฤษภาคม 2556
เข้าร่วมโครงการความร่วมมือของภาคีเครือข่ายเพื่อจัดระเบียบหอพักเอกชน การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็ก และป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ ณ รร.วังแก้ว จ.พิษณุโลกชุติมา   สุดประเสริฐ
1343.7 พฤษภาคม 2556
7 พฤษภาคม 2556
เข้าร่วมโครงการความร่วมมือของภาคีเครือข่ายเพื่อจัดระเบียบหอพักเอกชน การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็ก และป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ ณ รร.วังแก้ว จ.พิษณุโลกนันทวัน   ดีอินทร์
1344.1 พฤษภาคม 2556
9 พฤษภาคม 2556
ร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 32 "บางแสนเกมส์" ณ ม.บูรพา จ.ชลบุรีมณีรัตน์   สีเขียว
1345.29 เมษายน 2556
30 เมษายน 2556
ร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 32 "บางแสนเกมส์" ณ ม.บูรพา จ.ชลบุรีมณีรัตน์   สีเขียว
1346.8 เมษายน 2556
12 เมษายน 2556
ร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ณ จ.ตราดสารินทร์  เติมสุทา
1347.8 เมษายน 2556
12 เมษายน 2556
ร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ณ จ.ตราดปวันรัตน์  มั่นนุช
1348.8 เมษายน 2556
12 เมษายน 2556
ร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ณ จ.ตราดกันตินันท์  มากมี
1349.8 เมษายน 2556
12 เมษายน 2556
ร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ณ จ.ตราดมัทรียา  ราชบัวศรี
1350.8 เมษายน 2556
12 เมษายน 2556
ร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ณ จ.ตราดธานี  โกสุม


blank