: หน้าหลัก > บุคลากร > อบรม/สัมมนา/ประชุม << Backward || Forward >>

อบรมฯ/สัมมนา/ประชุมฯ

 
  เข้าร่วมโครงการ
ที่ ระยะเวลา หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่ ผู้เข้าร่วม
1351.12 ตุลาคม 2555
18 ตุลาคม 2555
ร่วมโครงการ "น้ำใจเลือดหมูสู่ชนบท ครั้งที่ 14" ณ โรงเรียนบ้าน แม่ท่าแพ จ.สุโขทัยประเทือง  โมราราย
1352.12 ตุลาคม 2555
14 ตุลาคม 2555
ร่วมโครงการ "น้ำใจเลือดหมูสู่ชนบท ครั้งที่ 14" ณ โรงเรียนบ้าน แม่ท่าแพ จ.สุโขทัยอิสรีย์  วัตถุภาพ
1353.10 ตุลาคม 2555
10 ตุลาคม 2555
เข้าร่วมโครงการ "โยธาและสิ่งแวดล้อมสู่ชนบท ครั้งที่ 9" ณ โรงเรียนบ้านแม่คุ จ.สุโขทัยลูกน้ำ  มากลิ่น
1354.10 ตุลาคม 2555
13 ตุลาคม 2555
เข้าร่วมโครงการ "โยธาและสิ่งแวดล้อมสู่ชนบท ครั้งที่ 9" ณ โรงเรียนบ้านแม่คุ จ.สุโขทัยชัยวัฒน์  กล่ำแย้ม
1355.3 ตุลาคม 2555
3 ตุลาคม 2555
นำนิสิตไปรับทุนการศึกษาไทยโอบายาชิ จากบริษัทนันทวัน จำกัด กทม.นันทวัน   ดีอินทร์
1356.24 ตุลาคม 2554
24 ตุลาคม 2554
ร่วมโครงการโยธาและสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน จ.กำแพงเพชรลูกน้ำ  มากลิ่น
1357.21 ตุลาคม 2554
21 ตุลาคม 2554
ไปบริจาคสิ่งของให้ผู้ประสบภัย จ.นครสวรรค์กรรณิกา  จำปาทอง
1358.21 ตุลาคม 2554
21 ตุลาคม 2554
ไปบริจาคสิ่งของให้ผู้ประสบภัย จ.นครสวรรค์ณัฐชา   ฮุนพานิช
1359.21 ตุลาคม 2554
21 ตุลาคม 2554
ไปบริจาคสิ่งของให้ผู้ประสบภัย จ.นครสวรรค์ประเทือง  โมราราย
1360.21 ตุลาคม 2554
21 ตุลาคม 2554
ไปบริจาคสิ่งของให้ผู้ประสบภัย จ.นครสวรรค์อิสรีย์  วัตถุภาพ
1361.16 ตุลาคม 2554
21 ตุลาคม 2554
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเกียร์สัมพันธ์ มศว.จ.นครนายกอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
1362.16 ตุลาคม 2554
21 ตุลาคม 2554
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเกียร์สัมพันธ์ มศว.จ.นครนายกชุติมา   สุดประเสริฐ
1363.16 ตุลาคม 2554
21 ตุลาคม 2554
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเกียร์สัมพันธ์ มศว.จ.นครนายกนันทวัน   ดีอินทร์
1364.12 ตุลาคม 2554
18 ตุลาคม 2554
โครงการออกค่ายน้ำใจเลือดหมูสู่ชนบท จ.อุตรดิตถิ์ประเทือง  โมราราย
1365.12 ตุลาคม 2554
18 ตุลาคม 2554
โครงการออกค่ายน้ำใจเลือดหมูสู่ชนบท จ.อุตรดิตถิ์อิสรีย์  วัตถุภาพ
1366.10 ตุลาคม 2554
10 ตุลาคม 2554
ร่วมโครงการโยธาและสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน จ.กำแพงเพชรลูกน้ำ  มากลิ่น
1367.7 ตุลาคม 2554
8 ตุลาคม 2554
โครงการประกันคุณภาพ จ.เชียงใหม่รณกฤต  แสงผ่อง
1368.7 ตุลาคม 2554
8 ตุลาคม 2554
โครงการประกันคุณภาพ จ.เชียงใหม่อิสรีย์  วัตถุภาพ
1369.13 กันยายน 2554
14 กันยายน 2554
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและกำกับดูแลอาคารควบคุมภาครัฐ จ.เชียงใหม่ประโพธ   พรวนต้นไทร
1370.4 กันยายน 2554
9 กันยายน 2554
ร่วมโครงการอบรมมาตรวิทยา กทม.อภิชาติ  สุโยธีธนรัตน์
1371.4 กันยายน 2554
9 กันยายน 2554
ร่วมโครงการอบรมมาตรวิทยา กทม.ชัยวัฒน์  กล่ำแย้ม
1372.25 สิงหาคม 2554
26 สิงหาคม 2554
เข้าร่วมแข่งขันคอนกรีตพลังช้างลูกน้ำ  มากลิ่น
1373.25 สิงหาคม 2554
26 สิงหาคม 2554
เข้าแข่งขันคอนกรีตพลังช้างชัยวัฒน์  กล่ำแย้ม
1374.22 สิงหาคม 2554
24 สิงหาคม 2554
ส่งนิสิตเข้าร่วมแข่งขันโครงการสร้างไม้ไอศรีมลูกน้ำ  มากลิ่น
1375.19 สิงหาคม 2554
20 สิงหาคม 2554
เข้าร่วมโครงการสืบสานงานศิลป์ฯอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
1376.24 สิงหาคม 2547
24 สิงหาคม 2547
พานิสิตเดินทางไปรับทุนมูลนิธิอีซูซุ ประจำปี 2547 ณ กทม.นันทวัน   ดีอินทร์
1377.14 กรกฏาคม 2547
16 กรกฏาคม 2547
เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ณ ชลบุรีอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
1378.2 เมษายน 2547
2 เมษายน 2547
เข้าร่วมโครงการการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ณ จ.พิจิตรประเทือง  โมราราย
1379.3 มีนาคม 2547
4 มีนาคม 2547
เข้าร่วมโครงการการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ณ จ. พิจิตรประเทือง  โมราราย
1380.5 กุมภาพันธ์ 2547
5 กุมภาพันธ์ 2547
เข้าร่วมจัดงานนิทรรศการวิชาการประจำปีการศึกษา 2546 ณ จ. พิจิตรเกดิษฐ์  กว้างตระกูล
1381.5 กุมภาพันธ์ 2547
5 กุมภาพันธ์ 2547
เข้าร่วมจัดงานนิทรรศการวิชาการประจำปีการศึกษา 2546 ณ จ . พิจิตรภัทร   ทับพิมล
1382.5 กุมภาพันธ์ 2547
5 กุมภาพันธ์ 2547
เข้าร่วมจัดงานนิทรรศการวิชาการประจำปีการศึกษา 2546 ณ จ. พิจิตรวาฤทธิ์  ภมร
1383.30 ธันวาคม 2546
30 ธันวาคม 2546
เข้าร่วมโครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ของทบวงมหาวิทยาลัย ณ จ. พิจิตรประเทือง  โมราราย
1384.20 กุมภาพันธ์ 2545
21 กุมภาพันธ์ 2545
อบรม PLC Visual KU. รร.ท๊อปแลนด์โกศล  เหล็กกล้า
  วิทยากร
ที่ ระยะเวลา หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่ ผู้เข้าร่วม
1385.2 กรกฏาคม 2562
2 กรกฏาคม 2562
เป็นวิทยากรให้ความรู้กิจกรรม การเรียนรู้แบบโครงสร้าง (Project Approach)ณ โรงเรียนอนุบาลปาริมา จ.พิษณุโลกธานี  โกสุม
1386.28 มิถุนายน 2562
29 มิถุนายน 2562
เป็นวิทยากรให้ความรู้กิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านหุ่นยนต์ณ โรงเรียนตากพิทยาคม จ.ตากธานี  โกสุม
1387.28 มิถุนายน 2562
29 มิถุนายน 2562
เป็นวิทยากรให้ความรู้กิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านหุ่นยนต์ณ โรงเรียนตากพิทยาคม จ.ตากเผ่าพัฒน์  แสงอบ
1388.1 กุมภาพันธ์ 2562
1 กุมภาพันธ์ 2562
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "คู่มือการอ่านแบบก่อสร้างสำหรับพัฒนาผู้ใช้แรงงาน"ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก จ.พิษณุโลกธานี  โกสุม
1389.6 กรกฏาคม 2561
7 กรกฏาคม 2561
เป็นวิทยากรให้ความรู้กิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านหุ่นยนต์ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์3 โรงเรียนตากพิทยาคม จ.ตากธานี  โกสุม
1390.6 กรกฏาคม 2561
7 กรกฏาคม 2561
เป็นวิทยากรให้ความรู้กิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านหุ่นยนต์ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์3 โรงเรียนตากพิทยาคม จ.ตากเผ่าพัฒน์  แสงอบ
1391.26 กันยายน 2560
26 กันยายน 2560
เป็นวิทยากรจัดการด้านเชื้อราให้กับโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชณ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลกนิภาวรรณ   จันทะคุณ
1392.17 กันยายน 2560
17 กันยายน 2560
ร่วมเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในหัวข้อ การใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Lamda Board) และการประยุกต์ใช้ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.พิษณุโลกธานี  โกสุม
1393.21 กุมภาพันธ์ 2560
21 กุมภาพันธ์ 2560
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง จิตวิทยาการจูงใจ สำหรับนิสิตคณะสังคมศาสตร์ณ ห้อง CE 230 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรจำรัส  ปลากัดทอง
1394.5 พฤษภาคม 2559
5 พฤษภาคม 2559
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองณ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา จ.สุโขทัยรณกฤต  แสงผ่อง
1395.20 เมษายน 2559
20 เมษายน 2559
เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การซ่อมเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ทางการเกษตร พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตามโครงการออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จัดโดยสถานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านนาตอน อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลกประเทือง  โมราราย
1396.6 กรกฏาคม 2558
6 กรกฏาคม 2558
ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมพัฒนาศักยภาพการดูแลคุณภาพน้ำประปา ขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปรางณ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง จ.พิษณุโลกวิชญา  อิ่มกระจ่าง
1397.27 กันยายน 2557
28 กันยายน 2557
ร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมความรู้ด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่างณ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม อ.วังทอง จ.พิษณุโลกธานี  โกสุม
1398.25 กรกฏาคม 2557
25 กรกฏาคม 2557
เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การบำรุงรักษารถบรรทุกเบื้องต้นสำหรับพนักงานขับรถณ บริษัท อุทัยไพศาล จำกัด จ.นครสวรรค์โกศล  เหล็กกล้า
1399.28 มิถุนายน 2557
29 มิถุนายน 2557
ร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมความรู้ด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่างณ โรงเรียนหนองบัว จ.นครสวรรค์ธานี  โกสุม
1400.6 มิถุนายน 2557
7 มิถุนายน 2557
ร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมความรู้ด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่างณ โรงเรียนตากพิทยาคม จ.ตากธานี  โกสุม


blank