: หน้าหลัก > บุคลากร > อบรม/สัมมนา/ประชุม << Backward || Forward >>

อบรมฯ/สัมมนา/ประชุมฯ

 
  เข้าร่วมโครงการ
ที่ ระยะเวลา หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่ ผู้เข้าร่วม
1401.19 สิงหาคม 2554
20 สิงหาคม 2554
เข้าร่วมโครงการสืบสานงานศิลป์ฯอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
1402.24 สิงหาคม 2547
24 สิงหาคม 2547
พานิสิตเดินทางไปรับทุนมูลนิธิอีซูซุ ประจำปี 2547 ณ กทม.นันทวัน   ดีอินทร์
1403.14 กรกฏาคม 2547
16 กรกฏาคม 2547
เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ณ ชลบุรีอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
1404.2 เมษายน 2547
2 เมษายน 2547
เข้าร่วมโครงการการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ณ จ.พิจิตรประเทือง  โมราราย
1405.3 มีนาคม 2547
4 มีนาคม 2547
เข้าร่วมโครงการการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ณ จ. พิจิตรประเทือง  โมราราย
1406.5 กุมภาพันธ์ 2547
5 กุมภาพันธ์ 2547
เข้าร่วมจัดงานนิทรรศการวิชาการประจำปีการศึกษา 2546 ณ จ. พิจิตรเกดิษฐ์  กว้างตระกูล
1407.5 กุมภาพันธ์ 2547
5 กุมภาพันธ์ 2547
เข้าร่วมจัดงานนิทรรศการวิชาการประจำปีการศึกษา 2546 ณ จ . พิจิตรภัทร   ทับพิมล
1408.5 กุมภาพันธ์ 2547
5 กุมภาพันธ์ 2547
เข้าร่วมจัดงานนิทรรศการวิชาการประจำปีการศึกษา 2546 ณ จ. พิจิตรวาฤทธิ์  ภมร
1409.30 ธันวาคม 2546
30 ธันวาคม 2546
เข้าร่วมโครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ของทบวงมหาวิทยาลัย ณ จ. พิจิตรประเทือง  โมราราย
1410.20 กุมภาพันธ์ 2545
21 กุมภาพันธ์ 2545
อบรม PLC Visual KU. รร.ท๊อปแลนด์โกศล  เหล็กกล้า
  วิทยากร
ที่ ระยะเวลา หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่ ผู้เข้าร่วม
1411.2 กรกฏาคม 2562
2 กรกฏาคม 2562
เป็นวิทยากรให้ความรู้กิจกรรม การเรียนรู้แบบโครงสร้าง (Project Approach)ณ โรงเรียนอนุบาลปาริมา จ.พิษณุโลกธานี  โกสุม
1412.28 มิถุนายน 2562
29 มิถุนายน 2562
เป็นวิทยากรให้ความรู้กิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านหุ่นยนต์ณ โรงเรียนตากพิทยาคม จ.ตากธานี  โกสุม
1413.28 มิถุนายน 2562
29 มิถุนายน 2562
เป็นวิทยากรให้ความรู้กิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านหุ่นยนต์ณ โรงเรียนตากพิทยาคม จ.ตากเผ่าพัฒน์  แสงอบ
1414.1 กุมภาพันธ์ 2562
1 กุมภาพันธ์ 2562
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "คู่มือการอ่านแบบก่อสร้างสำหรับพัฒนาผู้ใช้แรงงาน"ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก จ.พิษณุโลกธานี  โกสุม
1415.6 กรกฏาคม 2561
7 กรกฏาคม 2561
เป็นวิทยากรให้ความรู้กิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านหุ่นยนต์ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์3 โรงเรียนตากพิทยาคม จ.ตากธานี  โกสุม
1416.6 กรกฏาคม 2561
7 กรกฏาคม 2561
เป็นวิทยากรให้ความรู้กิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านหุ่นยนต์ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์3 โรงเรียนตากพิทยาคม จ.ตากเผ่าพัฒน์  แสงอบ
1417.26 กันยายน 2560
26 กันยายน 2560
เป็นวิทยากรจัดการด้านเชื้อราให้กับโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชณ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลกนิภาวรรณ   จันทะคุณ
1418.17 กันยายน 2560
17 กันยายน 2560
ร่วมเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในหัวข้อ การใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Lamda Board) และการประยุกต์ใช้ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.พิษณุโลกธานี  โกสุม
1419.21 กุมภาพันธ์ 2560
21 กุมภาพันธ์ 2560
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง จิตวิทยาการจูงใจ สำหรับนิสิตคณะสังคมศาสตร์ณ ห้อง CE 230 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรจำรัส  ปลากัดทอง
1420.5 พฤษภาคม 2559
5 พฤษภาคม 2559
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองณ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา จ.สุโขทัยรณกฤต  แสงผ่อง
1421.20 เมษายน 2559
20 เมษายน 2559
เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การซ่อมเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ทางการเกษตร พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตามโครงการออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จัดโดยสถานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านนาตอน อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลกประเทือง  โมราราย
1422.6 กรกฏาคม 2558
6 กรกฏาคม 2558
ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมพัฒนาศักยภาพการดูแลคุณภาพน้ำประปา ขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปรางณ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง จ.พิษณุโลกวิชญา  อิ่มกระจ่าง
1423.27 กันยายน 2557
28 กันยายน 2557
ร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมความรู้ด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่างณ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม อ.วังทอง จ.พิษณุโลกธานี  โกสุม
1424.25 กรกฏาคม 2557
25 กรกฏาคม 2557
เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การบำรุงรักษารถบรรทุกเบื้องต้นสำหรับพนักงานขับรถณ บริษัท อุทัยไพศาล จำกัด จ.นครสวรรค์โกศล  เหล็กกล้า
1425.28 มิถุนายน 2557
29 มิถุนายน 2557
ร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมความรู้ด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่างณ โรงเรียนหนองบัว จ.นครสวรรค์ธานี  โกสุม
1426.6 มิถุนายน 2557
7 มิถุนายน 2557
ร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมความรู้ด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่างณ โรงเรียนตากพิทยาคม จ.ตากธานี  โกสุม
1427.22 กุมภาพันธ์ 2557
23 กุมภาพันธ์ 2557
ร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมความรู้ด้านวิทยาการหุ่นยนต์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัยธานี  โกสุม
1428.25 มกราคม 2557
26 มกราคม 2557
ร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมความรู้ด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ณ ร.ร.บ้านทุ่งนาวิทยา อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานีร.ร.บ้านทุ่งนาวิทยา อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานีธานี  โกสุม
1429.29 สิงหาคม 2556
30 สิงหาคม 2556
ร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมความรู้ด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ณ ร.ร.ท่าทองพิทยาคม จ.พิษณุโลกธานี  โกสุม
1430.26 สิงหาคม 2556
27 สิงหาคม 2556
ร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมความรู้ด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ณ ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จ.พิษณุโลกธานี  โกสุม
1431.26 กรกฏาคม 2556
28 กรกฏาคม 2556
เป็นวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรอบรมโปรแกรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ จ. เลยนุชนารถ   แก้วแดง
1432.26 กรกฏาคม 2556
28 กรกฏาคม 2556
เป็นผู้ช่วยวิทยากรการอบรมโปรแกรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ ณ ร.ร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.เลยธานี  โกสุม
1433.1 เมษายน 2556
2 เมษายน 2556
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายโครงการอบรมความรู้ด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ณ รร.มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลกธานี  โกสุม
  เพิ่มพูนความรู้
ที่ ระยะเวลา หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่ ผู้เข้าร่วม
1434.27 มีนาคม 2562
27 มีนาคม 2562
การบรรยาย "เทคนิคการปรับปรุงพื้นที่และการสร้างนวัตกรรม 5 ส."ห้อง CE230 ชั้น 2 อาคารวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์สุกัญญา  ผนึกทอง
  อื่นๆ
ที่ ระยะเวลา หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่ ผู้เข้าร่วม
1435.29 ตุลาคม 2562
1 พฤศจิกายน 2562
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์เข้าร่วมประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 42 (EECON 42) และรับธงการเป็นเจ้าภาพในการจัดงานการจัดประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 43 (EECON 43)ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมาภัทร   ทับพิมล
1436.22 ตุลาคม 2562
22 ตุลาคม 2562
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรเข้าร่วมพิธีมอบเงินสนับสนุน Student Membership Supporting Program 2019 ของ IEEE Power & Energy Society- Thailandณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.นนทบุรีพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1437.14 ตุลาคม 2562
16 ตุลาคม 2562
ช่วยงานวิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทานนำบุคลากรไปลงพื้นที่ศึกษา และจัดกิจกรรม Focus Groupณ จ.พระนครศรีอยุธยา และกรุงเทพฯพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1438.4 ตุลาคม 2562
5 ตุลาคม 2562
ช่วยงานภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ รับส่งประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ณ ท่าอากาศยาน จังหวัดพิษณุโลก และโรงแรมแกรนด์ ริเวอร์ไซด์ภัทร   ทับพิมล
1439.26 กันยายน 2562
26 กันยายน 2562
ไปราชการเพื่อส่งนักศึกษาต่างชาติชาวศรีลังกาณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการภัทร   ทับพิมล
1440.26 กันยายน 2562
26 กันยายน 2562
ไปส่งนักศึกษาต่างชาติชาวศรีลังกาณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการรุ่งนภา  ท่วมไธสง
1441.19 กันยายน 2562
19 กันยายน 2562
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาณ บริษัท ตรีเพชร อีซูซุเซลส์ จำกัด กรุงเทพฯพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1442.18 กันยายน 2562
19 กันยายน 2562
ไปาชการเพื่อนำบุคลากรไปศึกษาดูงานพร้อมทั้งประชุมหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าของข้อตกลงและกรอบความร่วมมือทางวิชาการณ บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช ออโตโทีฟ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด-Hemaraj Plant และบริษัท โรเบิร์ต บ๊อช ออโตโทีฟ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด- Amata City Plant จ.ระยองภัทร   ทับพิมล
1443.17 กันยายน 2562
17 กันยายน 2562
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรและนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) จังหวัดพิษณุโลก ภัทร   ทับพิมล
1444.5 กันยายน 2562
5 กันยายน 2562
ช่วยงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จัดเก็บอุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการ Innovative Materials: From Local Asset to Business Opportunityณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) กรุงเทพฯภัทร   ทับพิมล
1445.30 สิงหาคม 2562
30 สิงหาคม 2562
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรเข้าร่วมประชุมรับฟังการมอบนโยบายและการนำเสนอแนวคิดการประสานพลังงานของมหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่พรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1446.29 สิงหาคม 2562
30 สิงหาคม 2562
เข้าร่วมงานแสดงนิทรรศการอุตสาหกรรมในการเปิดศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 จ.พิจิตรกมลชนก  กำเนิดนก
1447.29 สิงหาคม 2562
30 สิงหาคม 2562
เข้าร่วมงานแสดงนิทรรศการอุตสาหกรรมในการเปิดศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 จ.พิจิตรเจษฎา  ทองดอนคำ
1448.29 สิงหาคม 2562
30 สิงหาคม 2562
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรเข้าร่วมงานแสดงนิทรรศการอุตสาหกรรมในการเปิดศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 จ.พิจิตรภัทร   ทับพิมล
1449.24 สิงหาคม 2562
24 สิงหาคม 2562
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรเข้าร่วมประชุมทบทวนเชิงนโยบาย (Retreat)สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562ณ โรงแรมศรีวิไล จ.สุโขทัยพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1450.16 สิงหาคม 2562
16 สิงหาคม 2562
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาและทัศนศึกษาโรงงานณ โรงงาน เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด จ.ฉะเชิงเทราพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์


blank