: หน้าหลัก > บุคลากร > อบรม/สัมมนา/ประชุม << Backward || Forward >>

อบรมฯ/สัมมนา/ประชุมฯ

 
  ประชุม/สัมมนา ในประเทศ
ที่ ระยะเวลา หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่ ผู้เข้าร่วม
101.1 ตุลาคม 2561
3 ตุลาคม 2561
ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 ซึ่งมีอายุการรับรองระหว่างปี 2563-2567ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่นุชนารถ   แก้วแดง
102.23 กันยายน 2561
24 กันยายน 2561
ร่วมสัมมนาเรื่อง "การปรับปรุงเอกสารวิธีการและขั้นตอนการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ TABEE"ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯทัศพร  กนกพารา
103.24 สิงหาคม 2561
26 สิงหาคม 2561
สัมมนานอกสถานที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ณ จ.ชลบุรีศรีรัตน์   ทองล้ำ
104.24 สิงหาคม 2561
26 สิงหาคม 2561
สัมมนานอกสถานที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ณ จ.ชลบุรีภัทร   ทับพิมล
105.24 สิงหาคม 2561
26 สิงหาคม 2561
สัมมนานอกสถานที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ณ จ.ชลบุรีพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
106.24 สิงหาคม 2561
26 สิงหาคม 2561
สัมมนานอกสถานที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ณ จ.ชลบุรีธงชัย   เลี่ยมสกุล
107.24 สิงหาคม 2561
26 สิงหาคม 2561
สัมมนานอกสถานที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ณ จ.ชลบุรีธีรภพ   เกตุเพ็ชร
108.24 สิงหาคม 2561
26 สิงหาคม 2561
สัมมนานอกสถานที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ณ จ.ชลบุรียม   ปานมณี
109.24 สิงหาคม 2561
26 สิงหาคม 2561
สัมมนานอกสถานที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ณ จ.ชลบุรีประโพธ   พรวนต้นไทร
110.24 สิงหาคม 2561
26 สิงหาคม 2561
สัมมนานอกสถานที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ณ จ.ชลบุรีรณกฤต  แสงผ่อง
111.24 สิงหาคม 2561
26 สิงหาคม 2561
สัมมนานอกสถานที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ณ จ.ชลบุรีเกดิษฐ์  กว้างตระกูล
112.24 สิงหาคม 2561
26 สิงหาคม 2561
สัมมนานอกสถานที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ณ จ.ชลบุรีธวัชชัย  ชุลบุตร
113.24 สิงหาคม 2561
26 สิงหาคม 2561
สัมมนานอกสถานที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ณ จ.ชลบุรีศรัณย์  พร้อมเทพ
114.24 สิงหาคม 2561
26 สิงหาคม 2561
สัมมนานอกสถานที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ณ จ.ชลบุรีรัฐวิชญ์  เรืองพิพัฒน์
115.24 สิงหาคม 2561
26 สิงหาคม 2561
สัมมนานอกสถานที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ณ จ.ชลบุรีกันตินันท์  มากมี
116.24 สิงหาคม 2561
26 สิงหาคม 2561
สัมมนานอกสถานที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ณ จ.ชลบุรีศุภวรรณ   วรนุช
117.24 สิงหาคม 2561
26 สิงหาคม 2561
สัมมนานอกสถานที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ณ จ.ชลบุรีแพรวไพลิน  เกษียรมาตุเรศ
118.24 สิงหาคม 2561
26 สิงหาคม 2561
สัมมนานอกสถานที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ณ จ.ชลบุรีณัฐชา   ฮุนพานิช
119.24 สิงหาคม 2561
26 สิงหาคม 2561
สัมมนานอกสถานที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ณ จ.ชลบุรีพนารัตน์   กิตติจารุขจร
120.24 สิงหาคม 2561
26 สิงหาคม 2561
สัมมนานอกสถานที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ณ จ.ชลบุรีมณีรัตน์   สีเขียว
121.24 สิงหาคม 2561
26 สิงหาคม 2561
สัมมนานอกสถานที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ณ จ.ชลบุรีอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
122.24 สิงหาคม 2561
26 สิงหาคม 2561
สัมมนานอกสถานที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ณ จ.ชลบุรีลูกน้ำ  มากลิ่น
123.24 สิงหาคม 2561
26 สิงหาคม 2561
สัมมนานอกสถานที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ณ จ.ชลบุรีทัศพร  กนกพารา
124.24 สิงหาคม 2561
26 สิงหาคม 2561
สัมมนานอกสถานที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ณ จ.ชลบุรีฐิติภรณ์  โตจุ้ย
125.24 สิงหาคม 2561
26 สิงหาคม 2561
สัมมนานอกสถานที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ณ จ.ชลบุรีรัชนก  แจงป้อม
126.24 สิงหาคม 2561
26 สิงหาคม 2561
สัมมนานอกสถานที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ณ จ.ชลบุรีนันทวัน   ดีอินทร์
127.24 สิงหาคม 2561
26 สิงหาคม 2561
สัมมนานอกสถานที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ณ จ.ชลบุรีเพ็ญนภาผ่อง   อินยงค์
128.24 สิงหาคม 2561
26 สิงหาคม 2561
สัมมนานอกสถานที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ณ จ.ชลบุรีณิชนันทน์  ขวัญสูงเนิน
129.24 สิงหาคม 2561
26 สิงหาคม 2561
สัมมนานอกสถานที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ณ จ.ชลบุรีรุ่งนภา  ท่วมไธสง
130.24 สิงหาคม 2561
26 สิงหาคม 2561
สัมมนานอกสถานที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ณ จ.ชลบุรีกรรณิกา  จำปาทอง
131.24 สิงหาคม 2561
26 สิงหาคม 2561
สัมมนานอกสถานที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ณ จ.ชลบุรีชุติมา   สุดประเสริฐ
132.24 สิงหาคม 2561
26 สิงหาคม 2561
สัมมนานอกสถานที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ณ จ.ชลบุรีอิสรีย์  วัตถุภาพ
133.24 สิงหาคม 2561
26 สิงหาคม 2561
สัมมนานอกสถานที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ณ จ.ชลบุรีเจษฎา  ทองดอนคำ
134.24 สิงหาคม 2561
26 สิงหาคม 2561
สัมมนานอกสถานที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ณ จ.ชลบุรีโกศล  เหล็กกล้า
135.25 มิถุนายน 2561
27 มิถุนายน 2561
ร่วมสัมมนาเรื่อง การให้บริการดีโอไอกับระบบสารสนเทศทางการวิจัยดิจิทัลณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่นุชนารถ   แก้วแดง
136.20 มิถุนายน 2561
23 มิถุนายน 2561
สัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลณ จ.ระยองแพรวไพลิน  เกษียรมาตุเรศ
137.20 มิถุนายน 2561
23 มิถุนายน 2561
สัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลณ จ.ระยองโกศล  เหล็กกล้า
138.20 มิถุนายน 2561
23 มิถุนายน 2561
สัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลณ จ.ระยองเอกชัย  คงธนโภไคย
139.20 มิถุนายน 2561
23 มิถุนายน 2561
สัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลณ จ.ระยองเพ็ญนภาผ่อง   อินยงค์
140.20 มิถุนายน 2561
23 มิถุนายน 2561
สัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลณ จ.ระยองธีรภพ   เกตุเพ็ชร
141.20 มิถุนายน 2561
23 มิถุนายน 2561
สัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลณ จ.ระยองภัทร   ทับพิมล
142.23 พฤษภาคม 2561
25 พฤษภาคม 2561
สัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการณ จ.ชุมพรอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
143.23 พฤษภาคม 2561
25 พฤษภาคม 2561
สัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการณ จ.ชุมพรฐิติภรณ์  โตจุ้ย
144.23 พฤษภาคม 2561
25 พฤษภาคม 2561
สัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการณ จ.ชุมพรธวัชชัย  ชุลบุตร
145.23 พฤษภาคม 2561
25 พฤษภาคม 2561
สัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการณ จ.ชุมพรณิชนันทน์  ขวัญสูงเนิน
146.23 พฤษภาคม 2561
25 พฤษภาคม 2561
สัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการณ จ.ชุมพรรัชนก  แจงป้อม
147.23 พฤษภาคม 2561
25 พฤษภาคม 2561
สัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการณ จ.ชุมพรรณกฤต  แสงผ่อง
148.23 พฤษภาคม 2561
25 พฤษภาคม 2561
สัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการณ จ.ชุมพรอัมพรรัตน์  เหม็นแดง
149.18 พฤษภาคม 2561
19 พฤษภาคม 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 ครั้งที่ 4ณ อาคารเพรสซิเด้นท์ทาวเวอร์ สถานศึกษาต่อเนื่อง กรุงเทพฯกรรณิกา  จำปาทอง
150.18 พฤษภาคม 2561
19 พฤษภาคม 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 ครั้งที่ 4ณ อาคารเพรสซิเด้นท์ทาวเวอร์ สถานศึกษาต่อเนื่อง กรุงเทพฯทิวาโย  ธูปเทียน


blank