: หน้าหลัก > บุคลากร > อบรม/สัมมนา/ประชุม << Backward || Forward >>

อบรมฯ/สัมมนา/ประชุมฯ

 
  อื่นๆ
ที่ ระยะเวลา หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่ ผู้เข้าร่วม
1451.13 สิงหาคม 2562
13 สิงหาคม 2562
ช่วยงานภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ รับ-ส่ง กรรมการโครงการประชุมประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อรับประทานอาหารกลางวันณ ห้องประชุม EE226 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรภัทร   ทับพิมล
1452.6 สิงหาคม 2562
8 สิงหาคม 2562
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 "เดิน ขี่ ขับ ไปกลับปลอดภัย"ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1453.4 สิงหาคม 2562
7 สิงหาคม 2562
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ "โครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปีที่ 12"ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จ.ปทุมธานีภัทร   ทับพิมล
1454.30 กรกฏาคม 2562
2 สิงหาคม 2562
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานสัปดาห์ THAICIDณ สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน จ.นนทบุรีพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1455.24 กรกฏาคม 2562
24 กรกฏาคม 2562
ให้คำแนะนำปรึกษา ตามโครงการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม ระบบมาตรฐานและโลจิสติกส์ ปีงบประมาณ 2562ณ จ.นครสวรรค์ประเทือง  โมราราย
1456.23 กรกฏาคม 2562
26 กรกฏาคม 2562
ช่วยงานภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ รับ-ส่ง กรรมการโครงการประชุมประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อรับประทานอาหารกลางวันณ ห้องประชุม EE226 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรภัทร   ทับพิมล
1457.19 กรกฏาคม 2562
19 กรกฏาคม 2562
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการพัมนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยณ โรงแรมเดอะ รอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯภัทร   ทับพิมล
1458.12 กรกฏาคม 2562
12 กรกฏาคม 2562
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรไปร่วมสัมมนาการประชุมกลุ่มเป้าหมาย เรื่อง การรับรองปริญญาฯ โดยไม่ก้าวก่ายการจัดการศึกษาณ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯภัทร   ทับพิมล
1459.10 กรกฏาคม 2562
10 กรกฏาคม 2562
ให้คำแนะนำปรึกษา ตามโครงการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม ระบบมาตรฐานและโลจิสติกส์ ปีงบประมาณ 2562ณ จ.นครสวรรค์ประเทือง  โมราราย
1460.10 กรกฏาคม 2562
10 กรกฏาคม 2562
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรไปร่วมสัมมนาการประชุมกลุ่มเป้าหมาย เรื่อง การรับรองปริญญาฯ โดยไม่ก้าวก่ายการจัดการศึกษาณ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯภัทร   ทับพิมล
1461.4 กรกฏาคม 2562
4 กรกฏาคม 2562
ให้คำแนะนำปรึกษา ตามโครงการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม ระบบมาตรฐานและโลจิสติกส์ ปีงบประมาณ 2562ณ จ.นครสวรรค์ประเทือง  โมราราย
1462.4 กรกฏาคม 2562
4 กรกฏาคม 2562
ไปรับนักศึกษาต่างชาติชาวศรีลังกา เพื่อมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกทำวิจัยระยะสั้น ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการรุ่งนภา  ท่วมไธสง
1463.4 กรกฏาคม 2562
4 กรกฏาคม 2562
ไปรับนักศึกษาต่างชาติชาวศรีลังกา เพื่อมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกทำวิจัยระยะสั้น ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการภัทร   ทับพิมล
1464.21 มิถุนายน 2562
21 มิถุนายน 2562
รับ-ส่ง คณาจารย์และนักศึกษาต่างชาติ เพื่อเดินทางไปร่วมกิจกรรม ในงาน The Academic, Cultural and Student Exchange Program 2019ณ ตลาดใต้ และหอพัก เค ฮอลล์ จ.พิษณุโลกพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1465.21 มิถุนายน 2562
21 มิถุนายน 2562
รับ-ส่ง คณาจารย์และนักศึกษาต่างชาติ เพื่อเดินทางไปร่วมกิจกรรม ในงาน The Academic, Cultural and Student Exchange Program 2019ณ ตลาดใต้ และหอพัก เค ฮอลล์ จ.พิษณุโลกภัทร   ทับพิมล
1466.20 มิถุนายน 2562
20 มิถุนายน 2562
รับ-ส่ง คณาจารย์และนักศึกษาต่างชาติ เพื่อเดินทางไปร่วมกิจกรรม ในงาน The Academic, Cultural and Student Exchange Program 2019ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร โรงเจไซทีฮุกตึ้ง และวัดเจดีย์ยอดด้วน จ.พิษณุโลกภัทร   ทับพิมล
1467.20 มิถุนายน 2562
20 มิถุนายน 2562
รับ-ส่ง คณาจารย์และนักศึกษาต่างชาติ เพื่อเดินทางไปร่วมกิจกรรม ในงาน The Academic, Cultural and Student Exchange Program 2019ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร โรงเจไซทีฮุกตึ้ง และวัดเจดีย์ยอดด้วน จ.พิษณุโลกพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1468.19 มิถุนายน 2562
19 มิถุนายน 2562
รับ-ส่ง คณาจารย์และนักศึกษาต่างชาติ เพื่อเดินทางไปร่วมกิจกรรม ในงาน The Academic, Cultural and Student Exchange Program 2019 (13.00-16.30 น.)ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี จ.พิษณุโลกพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1469.19 มิถุนายน 2562
19 มิถุนายน 2562
รับ-ส่ง คณาจารย์และนักศึกษาต่างชาติ เพื่อเดินทางไปร่วมกิจกรรม ในงาน The Academic, Cultural and Student Exchange Program 2019 (13.00-16.30 น.)ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี จ.พิษณุโลกภัทร   ทับพิมล
1470.16 มิถุนายน 2562
16 มิถุนายน 2562
รับ-ส่ง คณาจารย์และนักศึกษาต่างชาติ เพื่อเดินทางไปร่วมกิจกรรม ในงาน The Academic, Cultural and Student Exchange Program 2019ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จ.สุโขทัยภัทร   ทับพิมล
1471.16 มิถุนายน 2562
16 มิถุนายน 2562
รับ-ส่ง คณาจารย์และนักศึกษาต่างชาติ เพื่อเดินทางไปร่วมกิจกรรม ในงาน The Academic, Cultural and Student Exchange Program 2019ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จ.สุโขทัยพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1472.15 มิถุนายน 2562
15 มิถุนายน 2562
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรไปเข้าร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการและด้านการวิจัย และลงพื้นที่เพื่อสังเกตการณ์ด้านระบบและโครงสร้างพลังงานลมณ ทุ่งกังหันลม อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ภัทร   ทับพิมล
1473.13 มิถุนายน 2562
13 มิถุนายน 2562
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรไปนิเทศนิสิตฝึกงานในสถานประกอบการณ บริษัท ไทยแอร์โรว์ จำกัด จ.พิษณุโลก ภัทร   ทับพิมล
1474.12 มิถุนายน 2562
12 มิถุนายน 2562
รับ-ส่ง คณาจารย์และนักศึกษาต่างชาติ เพื่อเดินทางไปร่วมกิจกรรม ในงาน The Academic, Cultural and Student Exchange Program 2019 ณ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จ.พิษณุโลกพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1475.12 มิถุนายน 2562
12 มิถุนายน 2562
รับ-ส่ง คณาจารย์และนักศึกษาต่างชาติ เพื่อเดินทางไปร่วมกิจกรรม ในงาน The Academic, Cultural and Student Exchange Program 2019 ณ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จ.พิษณุโลกภัทร   ทับพิมล
1476.11 มิถุนายน 2562
11 มิถุนายน 2562
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรไปนิเทศนิสิตฝึกงานในสถานประกอบการณ บริษัท เอลิท ดวิลลิ่ง จำกัด และบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) จ.กำแพงเพชรภัทร   ทับพิมล
1477.10 มิถุนายน 2562
10 มิถุนายน 2562
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรไปนิเทศนิสิตฝึกงานในสถานประกอบการณ บริษัท สีมาธุรกิจ จำกัด จ.นครสวรรค์ และบริาัท ชากังราว สตาร์ช จำกัด จ.กำแพงเพชรภัทร   ทับพิมล
1478.5 มิถุนายน 2562
5 มิถุนายน 2562
ให้คำแนะนำปรึกษา ตามโครงการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม ระบบมาตรฐานและโลจิสติกส์ ปีงบประมาณ 2562ณ จ.นครสวรรค์ประเทือง  โมราราย
1479.2 มิถุนายน 2562
2 มิถุนายน 2562
ช่วยงานภาควิชาวิศวกรรมโยธาในการจัดโครงการฝึกงานสำรวจ ของนิสิตณ ศูนย์นันทนาการ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จ.พิษณุโลกภัทร   ทับพิมล
1480.28 พฤษภาคม 2562
28 พฤษภาคม 2562
ช่วยงานภาควิชาวิศวกรรมโยธาในการจัดโครงการฝึกงานสำรวจ ของนิสิตณ ศูนย์นันทนาการ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จ.พิษณุโลกภัทร   ทับพิมล
1481.26 พฤษภาคม 2562
27 พฤษภาคม 2562
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรและผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ)ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่นภัทร   ทับพิมล
1482.24 พฤษภาคม 2562
24 พฤษภาคม 2562
ช่วยขับรถขนของ ในการจัดโครงการ Engineering Boot Campณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลกประโพธ   พรวนต้นไทร
1483.23 พฤษภาคม 2562
23 พฤษภาคม 2562
ให้คำแนะนำปรึกษา ตามโครงการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม ระบบมาตรฐานและโลจิสติกส์ ปีงบประมาณ 2562ณ จ.นครสวรรค์ประเทือง  โมราราย
1484.22 พฤษภาคม 2562
22 พฤษภาคม 2562
ช่วยงานภาควิชาวิศวกรรมโยธาในการจัดโครงการฝึกงานสำรวจ ของนิสิตณ ศูนย์นันทนาการ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จ.พิษณุโลกภัทร   ทับพิมล
1485.22 พฤษภาคม 2562
2 มิถุนายน 2562
ช่วยงานภาควิชาวิศวกรรมโยธาขนของในการจัดโครงการฝึกงานสำรวจ ของนิสิตณ ศูนย์นันทนาการ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จ.พิษณุโลกพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1486.21 พฤษภาคม 2562
31 พฤษภาคม 2562
ร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 "ขุนเลเกมส์"ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานีอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
1487.17 พฤษภาคม 2562
20 พฤษภาคม 2562
ให้คำแนะนำปรึกษา ตามโครงการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม ระบบมาตรฐานและโลจิสติกส์ ปีงบประมาณ 2562ณ หจก.วัชรินทร์ อินเตอร์ฟู้ด จ.สิงห์บุรี, บริษัท ร่มเย็นเวิลด์ จำกัด จ.ลพบุรี และ หจก.เอสพีเทรดดิ้ง จ.ลพบุรีประเทือง  โมราราย
1488.16 พฤษภาคม 2562
17 พฤษภาคม 2562
ช่วยงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในการจัดโครงการสัมมนาจัดทำนโยบายและแผนงานณ สวนป่าเขากระยาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลกพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1489.2 พฤษภาคม 2562
3 พฤษภาคม 2562
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและรับการฝึกอบรมการพัฒนาระบบปฏิบัติการสำหรับควบคุมอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ โดยนำความรู้มาใช้ในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยาภัทร   ทับพิมล
1490.27 เมษายน 2562
28 เมษายน 2562
ช่วยงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำบุคลากรไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จ.เชียงรายภัทร   ทับพิมล
1491.24 เมษายน 2562
24 เมษายน 2562
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรไปนำเสนอโครงการ (Ptiching) ต่อคณะอนุกรรมการ (คณะที่ 2)ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯภัทร   ทับพิมล
1492.22 เมษายน 2562
30 เมษายน 2562
เข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่ทีม ในการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 ระดับเขต 6ณ จ.ตากอภิชาติ  สุโยธีธนรัตน์
1493.3 เมษายน 2562
4 เมษายน 2562
ไปราชการเพื่อไปรับบุคลากรกลับจากเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการ International Conference on Science, Engineering and Technology: ICSET ณ ประเทศสิงคโปร์ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการภัทร   ทับพิมล
1494.2 เมษายน 2562
2 เมษายน 2562
ช่วยงานภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล นำบุคลากรไปจัดประชุมสัมมนา การเพิ่มประสิทะิภาพความปลอดภัยของการใช้จักรยานยนต์ในประเทศไทยณ โรงเรียนพัฒนาสอนขับรถ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลกภัทร   ทับพิมล
1495.30 มีนาคม 2562
30 มีนาคม 2562
ไปราชการเพื่อไปส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการ International Conference on Science, Engineering and Technology: ICSET ณ ประเทศสิงคโปร์ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการภัทร   ทับพิมล
1496.29 มีนาคม 2562
29 มีนาคม 2562
ช่วยงานภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าฯ รับ-ส่งประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นิสิตปริญญาเอก จากโรงแรมท็อปแลนด์ มายังคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับ-ส่ง กรรมการรับประทานอาหารกลางวัน และส่งประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ณ ท่าอากาศยาน จังหวัดพิษณุโลกภัทร   ทับพิมล
1497.28 มีนาคม 2562
28 มีนาคม 2562
ช่วยงานภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าฯ รับ-ส่งประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นิสิตปริญญาเอก จากท่าอากาศยาน จังหวัดพิษณุโลก มายังโรงแรมท็อปแลนด์ ณ ท่าอากาศยาน จังหวัดพิษณุโลกภัทร   ทับพิมล
1498.26 มีนาคม 2562
26 มีนาคม 2562
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 15ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จ.ปทุมธานีพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1499.21 มีนาคม 2562
21 มีนาคม 2562
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรเข้าร่วมงานพิธีเปิดและงานเลี้ยงรับรองผู้บริหาร ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับนานาชาติ IEEE PES Generation Transmission and Distribution (GTD) Grand International Conference Exposition Asia 2019ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1500.20 มีนาคม 2562
20 มีนาคม 2562
ช่วยงานอาจารย์ในภาควิชาฯ ถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงการวิจัย การวิจัยและพัฒนาเครื่องผ่ากออ้อยและการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตของอ้อยตออย่างแม่นยำณ แปลงปลูกอ้อย อ.บางระกำ จ.พิษณุโลกแพรวไพลิน  เกษียรมาตุเรศ


blank