: หน้าหลัก > บุคลากร > อบรม/สัมมนา/ประชุม << Backward || Forward >>

อบรมฯ/สัมมนา/ประชุมฯ

 
  อื่นๆ
ที่ ระยะเวลา หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่ ผู้เข้าร่วม
1551.16 พฤศจิกายน 2561
18 พฤศจิกายน 2561
ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวรในโครงการกิจกรรมจิตอาสา "แบ่งสรรปันรัก สู่ธารทิพย์ ธารธรรม" และพบปะศึกษาดูงานสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงณ โรงเรียนธารทิพย์ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงรายณัฐชา   ฮุนพานิช
1552.15 พฤศจิกายน 2561
15 พฤศจิกายน 2561
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรและนิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาณ บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด กรุงเทพฯพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1553.13 พฤศจิกายน 2561
14 พฤศจิกายน 2561
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรและนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธาศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย(แก่งคอย) จำกัด บริษัท สยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางประอิน-นครราชสีมา บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) จ.สระบุรีพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1554.12 พฤศจิกายน 2561
12 พฤศจิกายน 2561
ให้คำแนะนำปรึกษาแก่สถานประกอบการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป(เพชรบูรณ์)ณ จ.เพชรบูรณ์ประเทือง  โมราราย
1555.8 พฤศจิกายน 2561
9 พฤศจิกายน 2561
ช่วยงานโครงการประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 18 ประจำปีพ.ศ.2561ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลกศรัณย์  พร้อมเทพ
1556.8 พฤศจิกายน 2561
8 พฤศจิกายน 2561
ช่วยงานโครงการประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 18 ประจำปีพ.ศ.2561ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลกรณกฤต  แสงผ่อง
1557.8 พฤศจิกายน 2561
8 พฤศจิกายน 2561
ช่วยงานโครงการประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 18 ประจำปีพ.ศ.2561ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลกอัมพรรัตน์  เหม็นแดง
1558.8 พฤศจิกายน 2561
9 พฤศจิกายน 2561
ช่วยงานโครงการประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 18 ประจำปีพ.ศ.2561ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลกศุภวรรณ   วรนุช
1559.8 พฤศจิกายน 2561
9 พฤศจิกายน 2561
ช่วยงานโครงการประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 18 ประจำปีพ.ศ.2561ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลกพนารัตน์   กิตติจารุขจร
1560.8 พฤศจิกายน 2561
8 พฤศจิกายน 2561
ช่วยงานโครงการประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 18 ประจำปีพ.ศ.2561ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลกศรีรัตน์   ทองล้ำ
1561.8 พฤศจิกายน 2561
9 พฤศจิกายน 2561
ช่วยงานโครงการประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 18 ประจำปีพ.ศ.2561ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลกธงชัย   เลี่ยมสกุล
1562.8 พฤศจิกายน 2561
8 พฤศจิกายน 2561
ช่วยงานโครงการประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 18 ประจำปีพ.ศ.2561ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลกประโพธ   พรวนต้นไทร
1563.8 พฤศจิกายน 2561
9 พฤศจิกายน 2561
ช่วยงานโครงการประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 18 ประจำปีพ.ศ.2561ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลกวิสุทธิ์   แก้วป้องปก
1564.8 พฤศจิกายน 2561
8 พฤศจิกายน 2561
ช่วยงานโครงการประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 18 ประจำปีพ.ศ.2561ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลกกรรณิกา  จำปาทอง
1565.7 พฤศจิกายน 2561
9 พฤศจิกายน 2561
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศโครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปีที่ 11ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จ.อุตรดิตถ์พรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1566.7 พฤศจิกายน 2561
9 พฤศจิกายน 2561
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศโครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปีที่ 11ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จ.อุตรดิตถ์ภัทร   ทับพิมล
1567.5 พฤศจิกายน 2561
5 พฤศจิกายน 2561
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรและนิสิตปริญญโทสาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ เข้าศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ กรมอุตุนิยมวิทยา กรุงเทพฯพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1568.2 พฤศจิกายน 2561
3 พฤศจิกายน 2561
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรและนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลเข้าศึกษาดูงานนิทรรศการ National Engineering 2018ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรีภัทร   ทับพิมล
1569.1 พฤศจิกายน 2561
2 พฤศจิกายน 2561
นำนิสิตเข้าร่วมการแข่งขัยอากาศยานไร้คนขับ กรณีดับเพลิง (Drone for firefighting)ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรีประเทือง  โมราราย
1570.1 พฤศจิกายน 2561
2 พฤศจิกายน 2561
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมการแข่งขัยอากาสยานไร้คนขับ กรณีดับเพลิง (Drone for firefighting)ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรีพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1571.17 ตุลาคม 2561
19 ตุลาคม 2561
ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร ตามโครงการ Smart farming องค์ความรู้และนวัตกรรมต้นแบบสู่การใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นภาคเหนือ:โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องโรยเมล็ดข้าวงอกแบบแถวณ อบต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลกแพรวไพลิน  เกษียรมาตุเรศ
1572.17 ตุลาคม 2561
19 ตุลาคม 2561
ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร ตามโครงการ Smart farming องค์ความรู้และนวัตกรรมต้นแบบสู่การใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นภาคเหนือ:โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องโรยเมล็ดข้าวงอกแบบแถวณ อบต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลกเกดิษฐ์  กว้างตระกูล
1573.17 ตุลาคม 2561
19 ตุลาคม 2561
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรไปร่วมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร ตามโครงการ Smart farming องค์ความรู้และนวัตกรรมต้นแบบสู่การใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นภาคเหนือ:โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องโรยเมล็ดข้าวงอกแบบแถวณ อบต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลกภัทร   ทับพิมล
1574.5 ตุลาคม 2561
5 ตุลาคม 2561
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรเข้าร่วมประชุมหารือเรื่อง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากใบไม้ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กรุงเทพฯภัทร   ทับพิมล
1575.1 ตุลาคม 2561
3 ตุลาคม 2561
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 ซึ่งมีอายุการรับรองระหว่างปี 2563-2567ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ภัทร   ทับพิมล
1576.1 ตุลาคม 2561
1 ตุลาคม 2561
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรและนิสิตปริญญาโทสาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ เข้าศึกษาข้อมูลวิธีการเก็บตัวอย่างดินในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มณ จ.อุตรดิตถ์พรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1577.28 กันยายน 2561
28 กันยายน 2561
ให้คำแนะนำปรึกษาแก่สถานประกอบการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป(เพชรบูรณ์)ณ จ.เพชรบูรณ์ประเทือง  โมราราย
1578.27 กันยายน 2561
27 กันยายน 2561
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาและมอบเกียรติบัตรแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ ภายใต้แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ณ โรงแรมมารวย การ์เด้นท์ กรุงเทพฯพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1579.21 กันยายน 2561
21 กันยายน 2561
ให้คำแนะนำปรึกษาแก่สถานประกอบการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป(เพชรบูรณ์)ณ จ.เพชรบูรณ์ประเทือง  โมราราย
1580.18 กันยายน 2561
18 กันยายน 2561
ให้คำแนะนำปรึกษาแก่สถานประกอบการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป(เพชรบูรณ์)ณ บริษัท พัชรวิภา จำกัด จ.เพชรบูรณ์เกดิษฐ์  กว้างตระกูล
1581.11 กันยายน 2561
11 กันยายน 2561
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรและนิสิตเข้ารับมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561ณ บริษัท ตรีเพชร อีซูซุเซลส์ จำกัด กรุงเทพฯภัทร   ทับพิมล
1582.7 กันยายน 2561
7 กันยายน 2561
ช่วยงานกองการบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สิน นำบุคลากรไปยื่นเอกสารโครงการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่ากำแพงเพชรณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดกำแพงเพชรพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1583.6 กันยายน 2561
8 กันยายน 2561
รับ-ส่งกรรมการประเมินคุณภาพ เพื่อเข้าร่วมประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จ.ลำปางภัทร   ทับพิมล
1584.31 สิงหาคม 2561
31 สิงหาคม 2561
รับ-ส่ง ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนเรศวรณ ท่าอากาศยาน จังหวัดพิษณุโลกพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1585.23 สิงหาคม 2561
23 สิงหาคม 2561
ให้คำแนะนำปรึกษาแก่สถานประกอบการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป พื้นที่จังหวัดพิจิตร และจังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2561ณ จ.พิจิตร และกำแพงเพชรประเทือง  โมราราย
1586.19 สิงหาคม 2561
19 สิงหาคม 2561
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรไปเก็บข้อมูลโครงงานนิสิตณ จ.อุดรธานีภัทร   ทับพิมล
1587.11 สิงหาคม 2561
11 สิงหาคม 2561
รับบุคลากรและนิสิตกลับจากศึกษาดูงานการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและนักเรียน โครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปีที่ 11ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จ.ปทุมธานีพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1588.11 สิงหาคม 2561
11 สิงหาคม 2561
รับบุคลากรและนิสิตกลับจากศึกษาดูงานการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและนักเรียน โครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปีที่ 11ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จ.ปทุมธานีภัทร   ทับพิมล
1589.9 สิงหาคม 2561
9 สิงหาคม 2561
รับ-ส่ง คณะกรรรมการโครงการประชุมประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ณ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลกพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1590.9 สิงหาคม 2561
9 สิงหาคม 2561
ให้คำแนะนำปรึกษาแก่สถานประกอบการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป(เพชรบูรณ์)ณ จ.เพชรบูรณ์ประเทือง  โมราราย
1591.8 สิงหาคม 2561
8 สิงหาคม 2561
นำบุคลากรและนิสิตไปศึกษาดูงานการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและนักเรียน โครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปีที่ 11ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จ.ปทุมธานีพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1592.8 สิงหาคม 2561
8 สิงหาคม 2561
นำบุคลากรและนิสิตไปศึกษาดูงานการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและนักเรียน โครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปีที่ 11ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จ.ปทุมธานีภัทร   ทับพิมล
1593.7 สิงหาคม 2561
7 สิงหาคม 2561
รับ-ส่ง คณะกรรรมการโครงการประชุมประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าณ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลกพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1594.3 สิงหาคม 2561
3 สิงหาคม 2561
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรไปเป็นวิทยากรให้ความรู้ ในรายการพบหมอรามาณ อาคารเรียนและปฏิบัติการด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพฯพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1595.1 สิงหาคม 2561
2 สิงหาคม 2561
ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์กิจกรรมนอกสถานที่ โครงการ Start up and Innovation ของสมุนไพรและอุตสาหกรรมเกษตรณ โรงแรมเดอะ พาราดิโซ เจเค ดีไซน์ จ.นครสวรรค์ศรีรัตน์   ทองล้ำ
1596.1 สิงหาคม 2561
2 สิงหาคม 2561
ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์กิจกรรมนอกสถานที่ โครงการ Start up and Innovation ของสุมนไพรและอุตสาหกรรมเกษตรณ โรงแรมเดอะ พาราดิโซ เจเค ดีไซน์ จ.นครสวรรค์ลูกน้ำ  มากลิ่น
1597.1 สิงหาคม 2561
2 สิงหาคม 2561
ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์กิจกรรมนอกสถานที่ โครงการ Start up and Innovation ของสุมนไพรและอุตสาหกรรมเกษตรณ โรงแรมเดอะ พาราดิโซ เจเค ดีไซน์ จ.นครสวรรค์วิสุทธิ์   แก้วป้องปก
1598.1 สิงหาคม 2561
2 สิงหาคม 2561
ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์กิจกรรมนอกสถานที่ โครงการ Start up and Innovation ของสุมนไพรและอุตสาหกรรมเกษตรณ โรงแรมเดอะ พาราดิโซ เจเค ดีไซน์ จ.นครสวรรค์รณกฤต  แสงผ่อง
1599.1 สิงหาคม 2561
2 สิงหาคม 2561
นำอุปกรณ์ไปจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์กิจกรรมนอกสถานที่ โครงการ Start up and Innovation ของสุมนไพรและอุตสาหกรรมเกษตรณ โรงแรมเดอะ พาราดิโซ เจเค ดีไซน์ จ.นครสวรรค์ภัทร   ทับพิมล
1600.1 สิงหาคม 2561
2 สิงหาคม 2561
นำบุคลากรไปจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์กิจกรรมนอกสถานที่ โครงการ Start up and Innovation ของสุมนไพรและอุตสาหกรรมเกษตรณ โรงแรมเดอะ พาราดิโซ เจเค ดีไซน์ จ.นครสวรรค์พรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์


blank