: หน้าหลัก > บุคลากร > อบรม/สัมมนา/ประชุม << Backward || Forward >>

อบรมฯ/สัมมนา/ประชุมฯ

 
  อื่นๆ
ที่ ระยะเวลา หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่ ผู้เข้าร่วม
1601.22 มิถุนายน 2561
22 มิถุนายน 2561
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรไปเก็บข้อมูล ตามโครงการการวิเคราะห์การแลกเปลี่ยนระหว่างน้ำบาดาลและน้ำผิวดินในพื้นที่เกษตรกรรมน้ำท่วมถึงบริเวณลุ่มน้ำยม และน่านตอนล่างณ บริเวณเขตพื้นที่อำเภอเมือง จ.สุโขทัยภัทร   ทับพิมล
1602.20 มิถุนายน 2561
23 มิถุนายน 2561
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลณ จ.ระยองพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1603.13 มิถุนายน 2561
17 มิถุนายน 2561
จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 และประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติวิศวศึกษา ประจำปี พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 16)ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์มิราจบีช รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรีจำรัส  ปลากัดทอง
1604.13 มิถุนายน 2561
17 มิถุนายน 2561
จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 และประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติวิศวศึกษา ประจำปี พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 16)ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์มิราจบีช รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรีกรรณิกา  จำปาทอง
1605.13 มิถุนายน 2561
17 มิถุนายน 2561
จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 และประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติวิศวศึกษา ประจำปี พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 16)ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์มิราจบีช รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรีศรีรัตน์   ทองล้ำ
1606.13 มิถุนายน 2561
17 มิถุนายน 2561
จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 และประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติวิศวศึกษา ประจำปี พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 16)ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์มิราจบีช รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรีทิวาโย  ธูปเทียน
1607.13 มิถุนายน 2561
17 มิถุนายน 2561
จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 และประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติวิศวศึกษา ประจำปี พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 16)ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์มิราจบีช รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรีพนารัตน์   กิตติจารุขจร
1608.13 มิถุนายน 2561
17 มิถุนายน 2561
จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 และประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติวิศวศึกษา ประจำปี พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 16)ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์มิราจบีช รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรีศุภวรรณ   วรนุช
1609.13 มิถุนายน 2561
17 มิถุนายน 2561
จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 และประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติวิศวศึกษา ประจำปี พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 16)ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์มิราจบีช รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรีนุชนารถ   แก้วแดง
1610.13 มิถุนายน 2561
17 มิถุนายน 2561
จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 และประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติวิศวศึกษา ประจำปี พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 16)ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์มิราจบีช รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรีชุติมา   สุดประเสริฐ
1611.13 มิถุนายน 2561
17 มิถุนายน 2561
นำบุคลากรไปร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 และประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติวิศวศึกษา ประจำปี พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 16)ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์มิราจบีช รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรีภัทร   ทับพิมล
1612.13 มิถุนายน 2561
17 มิถุนายน 2561
นำบุคลากรไปร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 และประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติวิศวศึกษา ประจำปี พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 16)ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์มิราจบีช รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรีพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1613.13 มิถุนายน 2561
17 มิถุนายน 2561
จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 และประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติวิศวศึกษา ประจำปี พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 16)ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์มิราจบีช รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรีอัมพรรัตน์  เหม็นแดง
1614.13 มิถุนายน 2561
17 มิถุนายน 2561
จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 และประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติวิศวศึกษา ประจำปี พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 16)ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์มิราจบีช รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรีวิสุทธิ์   แก้วป้องปก
1615.8 มิถุนายน 2561
8 มิถุนายน 2561
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรและนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธากลับจากการเข้าร่วมโครงการฝึกงานสำรวจณ ศูนย์นันทนาการ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จ.พิษณุโลกภัทร   ทับพิมล
1616.8 มิถุนายน 2561
8 มิถุนายน 2561
เข้าร่วมรับพระราชทานประกาศเกียรติคุณเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบครั้งที่ 36, 108 ประจำปี 2561ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลกประเทือง  โมราราย
1617.5 มิถุนายน 2561
5 มิถุนายน 2561
รับ-ส่งพระสงฆ์ เพื่อทำบุญค่ายโครงการฝึกงานสำรวจ ของนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธาณ ศูนย์นันทนาการ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จ.พิษณุโลกภัทร   ทับพิมล
1618.3 มิถุนายน 2561
8 มิถุนายน 2561
นำรถยนต์ไปใช้งานในโครงการฝึกงานสำรวจ ของนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธาณ ศูนย์นันทนาการ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จ.พิษณุโลกพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1619.1 มิถุนายน 2561
9 มิถุนายน 2561
ร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 "มอดินแดงเกมส์"ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่นธงชัย   เลี่ยมสกุล
1620.1 มิถุนายน 2561
9 มิถุนายน 2561
ร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 "มอดินแดงเกมส์"ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่นยม   ปานมณี
1621.28 พฤษภาคม 2561
28 พฤษภาคม 2561
รับ-ส่งบุคลากรและนิสิตเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานสำรวจ ของนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธาณ ศูนย์นันทนาการ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จ.พิษณุโลกพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1622.28 พฤษภาคม 2561
3 มิถุนายน 2561
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรและนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธาเข้าร่วมโครงการฝึกงานสำรวจณ ศูนย์นันทนาการ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จ.พิษณุโลกภัทร   ทับพิมล
1623.25 พฤษภาคม 2561
25 พฤษภาคม 2561
ไปราชการเพื่อไปรับบุคลากรกลับจากการสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการณ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯภัทร   ทับพิมล
1624.23 พฤษภาคม 2561
23 พฤษภาคม 2561
ไปราชการเพื่อไปส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการณ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯภัทร   ทับพิมล
1625.23 พฤษภาคม 2561
23 พฤษภาคม 2561
ไปราชการเพื่อไปส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการณ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1626.18 พฤษภาคม 2561
19 พฤษภาคม 2561
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 ครั้งที่ 4ณ อาคารเพรสซิเด้นท์ทาวเวอร์ สถานศึกษาต่อเนื่อง กรุงเทพฯพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1627.18 พฤษภาคม 2561
18 พฤษภาคม 2561
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรและนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ บริษัท ออร์กานิค เวิลด์ จำกัด จ.เพชรบูรณ์ภัทร   ทับพิมล
1628.13 พฤษภาคม 2561
13 พฤษภาคม 2561
รับ-ส่ง ผู้บริหารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อไปศึกษาดูงานประเทศฝรั่งเศสณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1629.7 พฤษภาคม 2561
7 พฤษภาคม 2561
รับ-ส่ง ผู้บริหารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อไปศึกษาดูงานประเทศฝรั่งเศสณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1630.30 เมษายน 2561
30 เมษายน 2561
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรเข้าเยี่ยมชมโรงงานณ บริษัท ทิปโก้ จำกัด (มหาชน) พระประแดง กรุงเทพฯพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1631.27 เมษายน 2561
27 เมษายน 2561
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรไปติดต่อขอทำวีซ่า เพื่อไปศึกษาดูงานประเทศฝรั่งเศสณ กรุงเทพมหานครพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1632.27 เมษายน 2561
27 เมษายน 2561
ไปตรวจสอบชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อ สำหรับระบบพื้นประกอบ มาตรฐานเลขที่ มอก. 828-2546ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสิฐวัฒนาคอนกรีต แอนด์คอนสตรัคชั่น จ.นครสวรรค์อภิชาติ  สุโยธีธนรัตน์
1633.25 เมษายน 2561
26 เมษายน 2561
ช่วยงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นำบุคลากรและนิสิตไปจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาณ วนธาราเฮลท์ รีสอร์ทแอนด์สปา จ.พิษณุโลกภัทร   ทับพิมล
1634.20 เมษายน 2561
22 เมษายน 2561
ช่วยงานคณะเกษตรศาสตร์ฯ นำนิสิตเข้าร่วมโครงการ การศึกษาภาคสนามสาขาวิชาภูมิศาสตร์มนุษย์ ปีการศึกษา2560ณ จ.เลย และจ.ขอนแก่นพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1635.9 เมษายน 2561
11 เมษายน 2561
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรไปเก็บข้อมูลโดยออกภาคสนามวัดพื้นที่หน้าตัดของลำน้ำ ตามโครงการการวิเคราะห์การแลกเปลี่ยนระหว่างน้ำบาดาลและน้ำผิวดินในพื้นที่เกษตรกรรมน้ำท่วมถึงบริเวณลุ่มน้ำยม และน่านตอนล่างณ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก, อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย และ อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชรภัทร   ทับพิมล
1636.4 เมษายน 2561
4 เมษายน 2561
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกับสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสุโขทัยณ โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์ จ.สุโขทัยพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1637.1 เมษายน 2561
8 เมษายน 2561
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรไปเก็บข้อมูลโดยออกภาคสนามวัดพื้นที่หน้าตัดของลำน้ำ ตามโครงการการวิเคราะห์การแลกเปลี่ยนระหว่างน้ำบาดาลและน้ำผิวดินในพื้นที่เกษตรกรรมน้ำท่วมถึงบริเวณลุ่มน้ำยม และน่านตอนล่างณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร, อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ และอ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์พรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1638.30 มีนาคม 2561
30 มีนาคม 2561
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรไปติดต่อขอข้อมูลเพื่อดำเนินงานโครงการการวิเคราะห์การแลกเปลี่ยนระหว่างน้ำบาดาลและน้ำผิวดินในพื้นที่เกษตรกรรมน้ำท่วมถึงบริเวณลุ่มน้ำยม และน่านตอนล่างณ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร กรุงเทพฯภัทร   ทับพิมล
1639.28 มีนาคม 2561
28 มีนาคม 2561
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรลงพื้นที่เก็บข้อมูล โครงการการวิเคราะห์การแลกเปลี่ยนระหว่างน้ำบาดาลและน้ำผิวดินในพื้นที่เกษตรกรรมน้ำท่วมถึงบริเวณลุ่มน้ำยม และน่านตอนล่างณ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ภัทร   ทับพิมล
1640.26 มีนาคม 2561
26 มีนาคม 2561
ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการเพื่อคัดสรรหัวข้อ (Pre Talent Mobility)ก่อนดำเนินการจัดทำข้อเสนอโครงการณ บริษัท โอพีเอสซี เฮลท์ จำกัด จ.กำแพงเพชรประเทือง  โมราราย
1641.23 มีนาคม 2561
24 มีนาคม 2561
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรไปร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 ครั้งที่ 3ณ จ.เชียงใหม่ภัทร   ทับพิมล
1642.22 มีนาคม 2561
25 มีนาคม 2561
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรไปลงพื้นที่เก็บข้อมูล โครงการการวิเคราะห์การแลกเปลี่ยนระหว่างน้ำบาดาลและน้ำผิวดินในพื้นที่เกษตรกรรมน้ำท่วมถึงบริเวณลุ่มน้ำยม และน่านตอนล่างณ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์, อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร และอ.วังทรายพูน จ.พิจิตรพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1643.21 มีนาคม 2561
21 มีนาคม 2561
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรไปลงพื้นที่เก็บข้อมูล โครงการการวิเคราะห์การแลกเปลี่ยนระหว่างน้ำบาดาลและน้ำผิวดินในพื้นที่เกษตรกรรมน้ำท่วมถึงบริเวณลุ่มน้ำยม และน่านตอนล่างณ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์พรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1644.17 มีนาคม 2561
18 มีนาคม 2561
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรไปลงพื้นที่เก็บข้อมูล โครงการการวิเคราะห์การแลกเปลี่ยนระหว่างน้ำบาดาลและน้ำผิวดินในพื้นที่เกษตรกรรมน้ำท่วมถึงบริเวณลุ่มน้ำยม และน่านตอนล่างณ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ และอ.ป่าเช่า จ.อุตรดิตถ์ภัทร   ทับพิมล
1645.16 มีนาคม 2561
18 มีนาคม 2561
ร่วมเป็นกรรมการดำเนินการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2561ณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี จ.เพชรบูรณ์วิสุทธิ์   แก้วป้องปก
1646.16 มีนาคม 2561
18 มีนาคม 2561
ร่วมเป็นกรรมการดำเนินการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2561ณ โรงเรียนนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์นุชนารถ   แก้วแดง
1647.13 มีนาคม 2561
16 มีนาคม 2561
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมการประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 (Youth's Electronics Circuit Contest: YECC 2018)ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพฯพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1648.8 มีนาคม 2561
10 มีนาคม 2561
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุม การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันณ กรุงเทพมหานครภัทร   ทับพิมล
1649.5 มีนาคม 2561
5 มีนาคม 2561
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรไปรับ prof.Dr.Guttila Yugantha Jayasinghe และนิสิตต่างชาติ เพื่อมาพุดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องการสนับสนุนทุนการทำวิจัยและนักศึกษาต่างชาติ โดยมาปฏิบัติงานที่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมอุตสาหการณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1650.3 มีนาคม 2561
3 มีนาคม 2561
ไปรับบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์


blank