: หน้าหลัก > บุคลากร > อบรม/สัมมนา/ประชุม << Backward || Forward >>

อบรมฯ/สัมมนา/ประชุมฯ

 
  อื่นๆ
ที่ ระยะเวลา หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่ ผู้เข้าร่วม
1701.8 พฤศจิกายน 2560
10 พฤศจิกายน 2560
ช่วยงานวิทยาลัยนานาชาติในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2017 International Conference on Business Management and Social Scienceณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลกพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1702.6 พฤศจิกายน 2560
6 พฤศจิกายน 2560
ปฏิบัติงานนอกสถานที่ให้ศูนย์ทดสอบวิศวกรรมโยธา เพื่อไปสแกนเหล็กเสริมในคอนกรีตที่โครงการก่อสร้างศาลจังหวัดน่านณ ศูนย์ราชการ จังหวัดน่านอภิชาติ  สุโยธีธนรัตน์
1703.4 พฤศจิกายน 2560
6 พฤศจิกายน 2560
ไปราชการเพื่อนำคณาจารย์ผู้ควบคุมกิจกรรมนิสิตคณะเกษตรศาสตร์ฯ ไปจัดโครงการค่ายคุณธรรมชี้นำชีวิตส่งเสริมความคิดรักษ์ธรรมชาติณ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จ.พิษณุโลกพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1704.1 พฤศจิกายน 2560
2 พฤศจิกายน 2560
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรเข้าร่วมประชุมคณะทำงานร่าง มคอ. 1 เพื่อหาแนวทางในการทบทวนมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา และการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชาขึ้นใหม่ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯภัทร   ทับพิมล
1705.24 ตุลาคม 2560
24 ตุลาคม 2560
รับ-ส่งประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ณ ท่าอากาศยาน จ.พิษณุโลกภัทร   ทับพิมล
1706.16 ตุลาคม 2560
16 ตุลาคม 2560
รับ-ส่ง เจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ที่มาตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการ ค่ายนักอีเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์: Electronic Camp 2017: NECTEC-NU Camp 2017ณ ท่าอากาศยาน จ.พิษณุโลกพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1707.12 ตุลาคม 2560
12 ตุลาคม 2560
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรและนิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ สถานีไฟฟ้าพิษณุโลก3 สถานีไฟฟ้าวังทอง และศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟเขต 2 จังหวัดพิษณุโลกพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1708.9 ตุลาคม 2560
10 ตุลาคม 2560
จัดประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 ครั้งที่ 1ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯกรรณิกา  จำปาทอง
1709.9 ตุลาคม 2560
10 ตุลาคม 2560
จัดประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 ครั้งที่ 1ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯศรีรัตน์   ทองล้ำ
1710.9 ตุลาคม 2560
10 ตุลาคม 2560
จัดประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 ครั้งที่ 1ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯทิวาโย  ธูปเทียน
1711.9 ตุลาคม 2560
10 ตุลาคม 2560
จัดประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 ครั้งที่ 1ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯศุภวรรณ   วรนุช
1712.9 ตุลาคม 2560
10 ตุลาคม 2560
จัดประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 ครั้งที่ 1ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯพนารัตน์   กิตติจารุขจร
1713.9 ตุลาคม 2560
10 ตุลาคม 2560
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรไปจัดประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 ครั้งที่ 1ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1714.9 ตุลาคม 2560
9 ตุลาคม 2560
จัดประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 ครั้งที่ 1ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯจำรัส  ปลากัดทอง
1715.5 ตุลาคม 2560
5 ตุลาคม 2560
นำจานใบไม้ 9101 ใบ ไปมอบให้ทางโรงทานของส่วนที่ใช้ในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานครอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
1716.26 กันยายน 2560
26 กันยายน 2560
ไปราชการเพื่อนำบุคลากร,นักวิจัยชาวต่างชาติและคณะทำงานไปศึกษาดูงานณ ต.น้ำชุน จ.เพชรบูรณ์พรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1717.25 กันยายน 2560
26 กันยายน 2560
นำบุคลากรไปร่วมจัดแสดงนิทรรศการ งานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพฯภัทร   ทับพิมล
1718.23 กันยายน 2560
23 กันยายน 2560
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรและนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เข้าร่วมนิทรรศการมหกรรมแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตร 2017ณ จ.นครราชสีมาพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1719.21 กันยายน 2560
23 กันยายน 2560
นำบุคลากรไปร่วมประชุมเขิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบ ThaiJo 2 กับการบริหารจัดการวารสารไทยณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ภัทร   ทับพิมล
1720.19 กันยายน 2560
19 กันยายน 2560
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมพิธีรับมอบทุนการศึกษา มูลนิธิอีซูซุณ บริษัท ตรีเพชร อีซูซุเซลส์ จำกัด กรุงเทพฯภัทร   ทับพิมล
1721.18 กันยายน 2560
20 กันยายน 2560
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรไปเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเกษตรแบบแม่นยำสูง และทิศทางของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรไทยแลนด์ 4.0ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จ.นครราชสีมาพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1722.17 กันยายน 2560
17 กันยายน 2560
นำบุคลากรไปเข้าร่วมเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในหัวข้อ การใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์(Lamda Board) และการประยุกต์ใช้ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.พิษณุโลกพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1723.14 กันยายน 2560
14 กันยายน 2560
ไปราชการเพื่อนำบุคลากร,นักวิจัยชาวต่างชาติและคณะทำงานไปศึกษาดูงานณ ต.น้ำชุน จ.เพชรบูรณ์พรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1724.12 กันยายน 2560
13 กันยายน 2560
รับ-ส่ง ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรณ ท่าอากาศยาน จ.พิษณุโลกภัทร   ทับพิมล
1725.7 กันยายน 2560
7 กันยายน 2560
รับ-ส่งวิทยากรโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อส่งเสริมวิชาการและทักษะชีวิตแก่นิสิตณ ท่าอากาศยาน จ.พิษณุโลกพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1726.3 กันยายน 2560
5 กันยายน 2560
นำบุคลากรไปเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ Advancing your Research Career in Europe: Effective Proposal Preparation and Science Communicationณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จ.เชียงใหม่ภัทร   ทับพิมล
1727.30 สิงหาคม 2560
30 สิงหาคม 2560
รับ-ส่ง ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นิสิตปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรณ ท่าอากาศยาน จ.พิษณุโลกภัทร   ทับพิมล
1728.30 สิงหาคม 2560
30 สิงหาคม 2560
นำบุคลากรไปร่วมงานสัมมนา รายงานความก้าวหน้าและแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน TABEEณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1729.26 สิงหาคม 2560
27 สิงหาคม 2560
ช่วยสำนักหอสมุดนำบุคลากรไปให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการและการบริการให้กับห้องสมุดโรงเรียนพิชัยณ โรงเรียนพิชัย จ.อุตรดิตถ์ภัทร   ทับพิมล
1730.25 สิงหาคม 2560
27 สิงหาคม 2560
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการณ จ.เพชรบูรณ์พรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1731.8 สิงหาคม 2560
9 สิงหาคม 2560
ไปราชการเพื่อนำนิสิตไปร่วมทดสอบความแข็งแรงของ Sucker rod ที่หมดสภาพและนำกลับมาใช้ใหม่ณ บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด(มหาชน) จ.กำแพงเพชร ภัทร   ทับพิมล
1732.7 สิงหาคม 2560
8 สิงหาคม 2560
นำบุคลากรไปเข้าร่วมสังเกตการณ์ การจำลองการตรวจประเมินการขอรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์ ABETณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่พรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1733.4 สิงหาคม 2560
7 สิงหาคม 2560
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการออกแบบเชิงนวัตกรรมณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อาคาร KX ถ.กรุงธนบุรี กรุงเทพ ภัทร   ทับพิมล
1734.2 สิงหาคม 2560
2 สิงหาคม 2560
ไปราชการเพื่อนำนิสิตไปร่วมทดสอบความแข็งแรงของ Sucker rod ที่หมดสภาพและนำกลับมาใช้ใหม่ณ บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด(มหาชน) จ.กำแพงเพชร ภัทร   ทับพิมล
1735.27 กรกฏาคม 2560
27 กรกฏาคม 2560
ไปราชการเพื่อรับบุคลากรที่กลับจากการประชุมวิชาการภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ The 3 rd Humboldt Kolleg ประเทศอินโดนีเซียณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1736.23 กรกฏาคม 2560
23 กรกฏาคม 2560
ไปราชการเพื่อส่งบุคลากรที่กลับจากการประชุมวิชาการภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ The 3 rd Humboldt Kolleg ประเทศอินโดนีเซียณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1737.18 กรกฏาคม 2560
20 กรกฏาคม 2560
รับ-ส่ง ประธานกรรมการจาก จ. เชียงใหม่ เพื่อมาร่วมโครงการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรณ จ.เชียงใหม่ภัทร   ทับพิมล
1738.12 กรกฏาคม 2560
14 กรกฏาคม 2560
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลณ จ.เชียงใหม่พรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1739.12 กรกฏาคม 2560
14 กรกฏาคม 2560
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลณ จ.เชียงใหม่ภัทร   ทับพิมล
1740.11 กรกฏาคม 2560
11 กรกฏาคม 2560
นำบุคลากรไปนิเทศนิสิตฝึกงานในสถานประกอบการณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต2, บริษัท เกียรติธานี คอนสตรัคชั่น (1990) จำกัด และสำนักงานทางหลวงที่ 5 จ.พิษณุโลกพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1741.4 กรกฏาคม 2560
6 กรกฏาคม 2560
นำบุคลากรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมและหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ครั้งที่ 7/2560 และประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31ณ ภูเขางาม รีสอร์ท จ.นครนายกภัทร   ทับพิมล
1742.30 มิถุนายน 2560
30 มิถุนายน 2560
ร่วมกับกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำข้าวสารไปมอบสมทบให้กับหน่วยงานที่จัดเตรียมอาหารให้กับประชาชนที่เดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯณ สนามหลวง กรุงเทพฯณัฐชา   ฮุนพานิช
1743.30 มิถุนายน 2560
30 มิถุนายน 2560
ร่วมกับกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำข้าวสารไปมอบสมทบให้กับหน่วยงานที่จัดเตรียมอาหารให้กับประชาชนที่เดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯณ สนามหลวง กรุงเทพฯอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
1744.30 มิถุนายน 2560
30 มิถุนายน 2560
ร่วมกับกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำข้าวสารไปมอบสมทบให้กับหน่วยงานที่จัดเตรียมอาหารให้กับประชาชนที่เดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯณ สนามหลวง กรุงเทพฯประเทือง  โมราราย
1745.29 มิถุนายน 2560
1 กรกฏาคม 2560
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรไปร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 39 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติวิศวศึกษา ประจำปี พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 15)ณ โรงแรมพูลแมน พัทยา จี จ.ชลบุรีพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1746.26 มิถุนายน 2560
28 มิถุนายน 2560
นำบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ "LINK Open Cabling Systems for the Future และร่วมโครงการแข่งขัน "Cabling Contest" ครั้งที่ 5ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ภัทร   ทับพิมล
1747.24 มิถุนายน 2560
24 มิถุนายน 2560
ไปราชการเพื่อนำคณบดีไปร่วมประชุมทบทวนเชิงนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรณ โรงแรมภูแก้ว รีสอร์ท แอนด์แอดเวนเจอร์ ปาร์ค จ.เพชรบูรณ์ภัทร   ทับพิมล
1748.23 มิถุนายน 2560
23 มิถุนายน 2560
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรไปนิเทศนิสิตฝึกงานในสถานประกอบการณ บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด(มหาชน) จ.กำแพงเพชร ภัทร   ทับพิมล
1749.21 มิถุนายน 2560
21 มิถุนายน 2560
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรไปนิเทศนิสิตฝึกงานในสถานประกอบการณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 จ.พิษณุโลก และนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด จ.พิจิตรภัทร   ทับพิมล
1750.20 มิถุนายน 2560
20 มิถุนายน 2560
นำบุคลากรวิทยาลัยพลังงานทดแทนไปติดตั้งกังหันน้ำสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำ โครงการ การประยุกต์ใช้เครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ทำงานแบบกังหันน้ำสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำขนาดจิ๋วณ สถานปฏิบัติธรรมบ้านน้ำตอน อ.นครไทย จ.พิษณุโลกภัทร   ทับพิมล


blank