: หน้าหลัก > บุคลากร > อบรม/สัมมนา/ประชุม << Backward || Forward >>

อบรมฯ/สัมมนา/ประชุมฯ

 
  อื่นๆ
ที่ ระยะเวลา หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่ ผู้เข้าร่วม
1751.14 กันยายน 2560
14 กันยายน 2560
ไปราชการเพื่อนำบุคลากร,นักวิจัยชาวต่างชาติและคณะทำงานไปศึกษาดูงานณ ต.น้ำชุน จ.เพชรบูรณ์พรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1752.12 กันยายน 2560
13 กันยายน 2560
รับ-ส่ง ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรณ ท่าอากาศยาน จ.พิษณุโลกภัทร   ทับพิมล
1753.7 กันยายน 2560
7 กันยายน 2560
รับ-ส่งวิทยากรโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อส่งเสริมวิชาการและทักษะชีวิตแก่นิสิตณ ท่าอากาศยาน จ.พิษณุโลกพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1754.3 กันยายน 2560
5 กันยายน 2560
นำบุคลากรไปเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ Advancing your Research Career in Europe: Effective Proposal Preparation and Science Communicationณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จ.เชียงใหม่ภัทร   ทับพิมล
1755.30 สิงหาคม 2560
30 สิงหาคม 2560
รับ-ส่ง ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นิสิตปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรณ ท่าอากาศยาน จ.พิษณุโลกภัทร   ทับพิมล
1756.30 สิงหาคม 2560
30 สิงหาคม 2560
นำบุคลากรไปร่วมงานสัมมนา รายงานความก้าวหน้าและแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน TABEEณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1757.26 สิงหาคม 2560
27 สิงหาคม 2560
ช่วยสำนักหอสมุดนำบุคลากรไปให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการและการบริการให้กับห้องสมุดโรงเรียนพิชัยณ โรงเรียนพิชัย จ.อุตรดิตถ์ภัทร   ทับพิมล
1758.25 สิงหาคม 2560
27 สิงหาคม 2560
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการณ จ.เพชรบูรณ์พรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1759.8 สิงหาคม 2560
9 สิงหาคม 2560
ไปราชการเพื่อนำนิสิตไปร่วมทดสอบความแข็งแรงของ Sucker rod ที่หมดสภาพและนำกลับมาใช้ใหม่ณ บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด(มหาชน) จ.กำแพงเพชร ภัทร   ทับพิมล
1760.7 สิงหาคม 2560
8 สิงหาคม 2560
นำบุคลากรไปเข้าร่วมสังเกตการณ์ การจำลองการตรวจประเมินการขอรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์ ABETณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่พรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1761.4 สิงหาคม 2560
7 สิงหาคม 2560
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการออกแบบเชิงนวัตกรรมณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อาคาร KX ถ.กรุงธนบุรี กรุงเทพ ภัทร   ทับพิมล
1762.2 สิงหาคม 2560
2 สิงหาคม 2560
ไปราชการเพื่อนำนิสิตไปร่วมทดสอบความแข็งแรงของ Sucker rod ที่หมดสภาพและนำกลับมาใช้ใหม่ณ บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด(มหาชน) จ.กำแพงเพชร ภัทร   ทับพิมล
1763.27 กรกฏาคม 2560
27 กรกฏาคม 2560
ไปราชการเพื่อรับบุคลากรที่กลับจากการประชุมวิชาการภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ The 3 rd Humboldt Kolleg ประเทศอินโดนีเซียณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1764.23 กรกฏาคม 2560
23 กรกฏาคม 2560
ไปราชการเพื่อส่งบุคลากรที่กลับจากการประชุมวิชาการภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ The 3 rd Humboldt Kolleg ประเทศอินโดนีเซียณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1765.18 กรกฏาคม 2560
20 กรกฏาคม 2560
รับ-ส่ง ประธานกรรมการจาก จ. เชียงใหม่ เพื่อมาร่วมโครงการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรณ จ.เชียงใหม่ภัทร   ทับพิมล
1766.12 กรกฏาคม 2560
14 กรกฏาคม 2560
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลณ จ.เชียงใหม่พรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1767.12 กรกฏาคม 2560
14 กรกฏาคม 2560
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลณ จ.เชียงใหม่ภัทร   ทับพิมล
1768.11 กรกฏาคม 2560
11 กรกฏาคม 2560
นำบุคลากรไปนิเทศนิสิตฝึกงานในสถานประกอบการณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต2, บริษัท เกียรติธานี คอนสตรัคชั่น (1990) จำกัด และสำนักงานทางหลวงที่ 5 จ.พิษณุโลกพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1769.4 กรกฏาคม 2560
6 กรกฏาคม 2560
นำบุคลากรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมและหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ครั้งที่ 7/2560 และประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31ณ ภูเขางาม รีสอร์ท จ.นครนายกภัทร   ทับพิมล
1770.30 มิถุนายน 2560
30 มิถุนายน 2560
ร่วมกับกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำข้าวสารไปมอบสมทบให้กับหน่วยงานที่จัดเตรียมอาหารให้กับประชาชนที่เดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯณ สนามหลวง กรุงเทพฯณัฐชา   ฮุนพานิช
1771.30 มิถุนายน 2560
30 มิถุนายน 2560
ร่วมกับกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำข้าวสารไปมอบสมทบให้กับหน่วยงานที่จัดเตรียมอาหารให้กับประชาชนที่เดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯณ สนามหลวง กรุงเทพฯอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
1772.30 มิถุนายน 2560
30 มิถุนายน 2560
ร่วมกับกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำข้าวสารไปมอบสมทบให้กับหน่วยงานที่จัดเตรียมอาหารให้กับประชาชนที่เดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯณ สนามหลวง กรุงเทพฯประเทือง  โมราราย
1773.29 มิถุนายน 2560
1 กรกฏาคม 2560
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรไปร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 39 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติวิศวศึกษา ประจำปี พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 15)ณ โรงแรมพูลแมน พัทยา จี จ.ชลบุรีพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1774.26 มิถุนายน 2560
28 มิถุนายน 2560
นำบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ "LINK Open Cabling Systems for the Future และร่วมโครงการแข่งขัน "Cabling Contest" ครั้งที่ 5ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ภัทร   ทับพิมล
1775.24 มิถุนายน 2560
24 มิถุนายน 2560
ไปราชการเพื่อนำคณบดีไปร่วมประชุมทบทวนเชิงนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรณ โรงแรมภูแก้ว รีสอร์ท แอนด์แอดเวนเจอร์ ปาร์ค จ.เพชรบูรณ์ภัทร   ทับพิมล
1776.23 มิถุนายน 2560
23 มิถุนายน 2560
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรไปนิเทศนิสิตฝึกงานในสถานประกอบการณ บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด(มหาชน) จ.กำแพงเพชร ภัทร   ทับพิมล
1777.21 มิถุนายน 2560
21 มิถุนายน 2560
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรไปนิเทศนิสิตฝึกงานในสถานประกอบการณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 จ.พิษณุโลก และนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด จ.พิจิตรภัทร   ทับพิมล
1778.20 มิถุนายน 2560
20 มิถุนายน 2560
นำบุคลากรวิทยาลัยพลังงานทดแทนไปติดตั้งกังหันน้ำสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำ โครงการ การประยุกต์ใช้เครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ทำงานแบบกังหันน้ำสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำขนาดจิ๋วณ สถานปฏิบัติธรรมบ้านน้ำตอน อ.นครไทย จ.พิษณุโลกภัทร   ทับพิมล
1779.9 มิถุนายน 2560
9 มิถุนายน 2560
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรเข้าร่วมประชุมชี้แจงการรับทุนวิจัยมุ่งเป้าด้านอ้อยและน้ำตาล ปีงบประมาณ 2560 โครงการวิจัย การพัฒนาเครื่องผ่ากออ้อยและการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตของอ้อยตออย่างแม่นยำณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1780.7 มิถุนายน 2560
16 มิถุนายน 2560
ร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 "พะเยาเกมส์"ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยายม   ปานมณี
1781.7 มิถุนายน 2560
16 มิถุนายน 2560
ร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 "พะเยาเกมส์"ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยามณีรัตน์   สีเขียว
1782.2 มิถุนายน 2560
3 มิถุนายน 2560
นำบุคลากรไปจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO และปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ณ ทรัพย์ไพวัลย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จ.พิษณุโลกพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1783.2 มิถุนายน 2560
3 มิถุนายน 2560
เป็นพิธีกรในการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO และปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ณ ทรัพย์ไพวัลย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จ.พิษณุโลกกรรณิกา  จำปาทอง
1784.28 พฤษภาคม 2560
28 พฤษภาคม 2560
นำบุคลากรและนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธาไปฝึกงานสำรวจภาคสนามณ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จ.พิษณุโลกภัทร   ทับพิมล
1785.25 พฤษภาคม 2560
25 พฤษภาคม 2560
ติดด่อขอข้อมูลและร่วมปรึกษาหารือร่วมกับผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร เพื่อดำเนินงานโครงการจ้างสำรวจ ออกแบบสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำในเขตลุ่มน้ำวัง จังหวัดตากณ สำนักชลประทานที่ 4 จ.กำแพงเพชรศรีรัตน์   ทองล้ำ
1786.25 พฤษภาคม 2560
25 พฤษภาคม 2560
นำบุคลากรไปติดด่อขอข้อมูลและร่วมปรึกษาหารือร่วมกับผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร เพื่อดำเนินงานโครงการจ้างสำรวจ ออกแบบสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำในเขตลุ่มน้ำวัง จังหวัดตากณ สำนักชลประทานที่ 4 จ.กำแพงเพชรภัทร   ทับพิมล
1787.24 พฤษภาคม 2560
24 พฤษภาคม 2560
รับ-ส่งนักศึกษาที่มาสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษา ที่มหาวิทยาลัยนเรศวรณ ท่าอากาศยาน จ.พิษณุโลกภัทร   ทับพิมล
1788.22 พฤษภาคม 2560
28 พฤษภาคม 2560
นำบุคลากรและนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธาไปฝึกงานสำรวจภาคสนามณ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จ.พิษณุโลกพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1789.19 พฤษภาคม 2560
19 พฤษภาคม 2560
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรและนิสิตเข้าเยี่ยมชมโรงงานของ บริษัท อินโวสตาร์ จำกัดณ บริษัท อินโวสตาร์ จำกัด จ.ปทุมธานีพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1790.17 พฤษภาคม 2560
22 พฤษภาคม 2560
นำบุคลากรและนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธาไปฝึกงานสำรวจภาคสนามณ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จ.พิษณุโลกภัทร   ทับพิมล
1791.9 พฤษภาคม 2560
9 พฤษภาคม 2560
ช่วยงานกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำข้าวสารไปมอบสมทบให้กับหน่วยงานที่จัดเตรียมอาหารให้กับประชาชนที่เดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯณ สนามหลวง กรุงเทพฯแพรวไพลิน  เกษียรมาตุเรศ
1792.9 พฤษภาคม 2560
9 พฤษภาคม 2560
ช่วยงานกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำข้าวสารไปมอบสมทบให้กับหน่วยงานที่จัดเตรียมอาหารให้กับประชาชนที่เดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯณ สนามหลวง กรุงเทพฯชุติมา   สุดประเสริฐ
1793.9 พฤษภาคม 2560
9 พฤษภาคม 2560
ช่วยงานกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำข้าวสารไปมอบสมทบให้กับหน่วยงานที่จัดเตรียมอาหารให้กับประชาชนที่เดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯณ สนามหลวง กรุงเทพฯทัศพร  กนกพารา
1794.9 พฤษภาคม 2560
9 พฤษภาคม 2560
ช่วยงานกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำข้าวสารไปมอบสมทบให้กับหน่วยงานที่จัดเตรียมอาหารให้กับประชาชนที่เดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯณ สนามหลวง กรุงเทพฯศรีรัตน์   ทองล้ำ
1795.9 พฤษภาคม 2560
9 พฤษภาคม 2560
ช่วยงานกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำข้าวสารไปมอบสมทบให้กับหน่วยงานที่จัดเตรียมอาหารให้กับประชาชนที่เดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯณ สนามหลวง กรุงเทพฯวิชญา  อิ่มกระจ่าง
1796.9 พฤษภาคม 2560
9 พฤษภาคม 2560
ช่วยงานกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำข้าวสารไปมอบสมทบให้กับหน่วยงานที่จัดเตรียมอาหารให้กับประชาชนที่เดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯณ สนามหลวง กรุงเทพฯประเทือง  โมราราย
1797.9 พฤษภาคม 2560
9 พฤษภาคม 2560
ช่วยงานกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำข้าวสารไปมอบสมทบให้กับหน่วยงานที่จัดเตรียมอาหารให้กับประชาชนที่เดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯณ สนามหลวง กรุงเทพฯนิภาวรรณ   จันทะคุณ
1798.9 พฤษภาคม 2560
9 พฤษภาคม 2560
ช่วยงานกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำข้าวสารไปมอบสมทบให้กับหน่วยงานที่จัดเตรียมอาหารให้กับประชาชนที่เดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯณ สนามหลวง กรุงเทพฯสุกัญญา  ผนึกทอง
1799.9 พฤษภาคม 2560
9 พฤษภาคม 2560
ช่วยงานกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำข้าวสารไปมอบสมทบให้กับหน่วยงานที่จัดเตรียมอาหารให้กับประชาชนที่เดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯณ สนามหลวง กรุงเทพฯพนารัตน์   กิตติจารุขจร
1800.9 พฤษภาคม 2560
9 พฤษภาคม 2560
ช่วยงานกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำข้าวสารไปมอบสมทบให้กับหน่วยงานที่จัดเตรียมอาหารให้กับประชาชนที่เดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯณ สนามหลวง กรุงเทพฯศุภวรรณ   วรนุช


blank