: หน้าหลัก > บุคลากร > อบรม/สัมมนา/ประชุม << Backward || Forward >>

อบรมฯ/สัมมนา/ประชุมฯ

 
  อื่นๆ
ที่ ระยะเวลา หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่ ผู้เข้าร่วม
1801.3 มีนาคม 2560
3 มีนาคม 2560
ช่วยงานกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำข้าวสารไปมอบสมทบให้กับหน่วยงานที่จัดเตรียมอาหารให้กับประชาชนที่เดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯณ สนามหลวง กรุงเทพฯรัชนก  แจงป้อม
1802.3 มีนาคม 2560
3 มีนาคม 2560
ร่วมกับกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำข้าวสารไปมอบสมทบให้กับหน่วยงานที่จัดเตรียมอาหารให้กับประชาชนที่เดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯณ สนามหลวง กรุงเทพฯรณกฤต  แสงผ่อง
1803.2 มีนาคม 2560
4 มีนาคม 2560
นำบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมงานในการประชุม การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 5ณ กรุงเทพมหานครพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1804.2 มีนาคม 2560
2 มีนาคม 2560
ร่วมเป็นผู้ประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2557ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 จ.พิษณุโลกธานี  โกสุม
1805.2 มีนาคม 2560
2 มีนาคม 2560
ร่วมเป็นผู้ประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2557ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 จ.พิษณุโลกปวันรัตน์  มั่นนุช
1806.1 มีนาคม 2560
4 มีนาคม 2560
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรเข้าร่วมงานและนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2560ณ โรงแรมบาลิออส รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมาภัทร   ทับพิมล
1807.28 กุมภาพันธ์ 2560
28 กุมภาพันธ์ 2560
นำบุคลากรไปจัดฝึกอบรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ให้กับเจ้าหน้าที่ชลประทาน ตามโครงการศึกษาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโครงการส่งน้ำและบำรงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ณ สำนักชลประทานที่ 4 จ.กำแพงเพชรภัทร   ทับพิมล
1808.27 กุมภาพันธ์ 2560
27 กุมภาพันธ์ 2560
นำบุคลากรไปร่วมประชุมรายงานติดตามความก้าวหน้าโครงการสถาบันการศึกษานำร่องกับสภาวิศวกร ครั้งที่ 3ณ โรงแรมเอส ซี ปาร์ค กรุงเทพฯพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1809.22 กุมภาพันธ์ 2560
22 กุมภาพันธ์ 2560
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรและนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ศึกษาดูงานโรงสีข้าวณ จ.พิษณุโลกภัทร   ทับพิมล
1810.22 กุมภาพันธ์ 2560
22 กุมภาพันธ์ 2560
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรและนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ศึกษาดูงานโรงสีข้าวณ จ.พิษณุโลกพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1811.21 กุมภาพันธ์ 2560
21 กุมภาพันธ์ 2560
ติดต่อเรื่องชำระค่าธรรมเนียมหนังสืออนุญาตเข้ากระทำการเพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในเขตป่าสงวน ป่าห้วยทรวง ป่าแม่สำ ป่าบ้านตึก และป่าห้วยไคร้ ตามโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)5 โครงการฯณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) จ.ตากศรีรัตน์   ทองล้ำ
1812.21 กุมภาพันธ์ 2560
21 กุมภาพันธ์ 2560
นำบุคลากรไปติดต่อเรื่องชำระค่าธรรมเนียมหนังสืออนุญาตเข้ากระทำการเพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในเขตป่าสงวน ป่าห้วยทรวง ป่าแม่สำ ป่าบ้านตึก และป่าห้วยไคร้ ตามโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)5 โครงการฯณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) จ.ตากภัทร   ทับพิมล
1813.19 กุมภาพันธ์ 2560
20 กุมภาพันธ์ 2560
นำบุคลากรไปศึกษาดูงานการขอรับรองจาก Accreditation Board for Engineering and Technology(ABET)ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่พรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1814.19 กุมภาพันธ์ 2560
20 กุมภาพันธ์ 2560
นำบุคลากรไปศึกษาดูงานการขอรับรองจาก Accreditation Board for Engineering and Technology(ABET)ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ภัทร   ทับพิมล
1815.17 กุมภาพันธ์ 2560
19 กุมภาพันธ์ 2560
ร่วมเป็นกรรมการดำเนินการทดสอบวัดความรู้ขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2559ณ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์นุชนารถ   แก้วแดง
1816.17 กุมภาพันธ์ 2560
19 กุมภาพันธ์ 2560
ร่วมเป็นกรรมการดำเนินการทดสอบวัดความรู้ขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2559ณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี จ.เพชรบูรณ์วิสุทธิ์   แก้วป้องปก
1817.17 กุมภาพันธ์ 2560
17 กุมภาพันธ์ 2560
ช่วยงานกองการบริหารการวิจัย รับ-ส่งผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการประเมินข้อเสนอโครงการ จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)ณ ท่าอากาศยาน จ.พิษณุโลก โรงแรมท็อปแลนด์ พลาซ่า และมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลกพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1818.16 กุมภาพันธ์ 2560
16 กุมภาพันธ์ 2560
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรเข้าร่วมจัดประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการศึกษาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโครงการส่งน้ำและบำรงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ณ โรงแรมน้ำทอง จ.แพร่ภัทร   ทับพิมล
1819.15 กุมภาพันธ์ 2560
15 กุมภาพันธ์ 2560
นำบุคลากรไปร่วมประชุมพิจารณาเล่มรายงานโครงการจ้างสำรวจ ออกแบบสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำในเขตลุ่มน้ำวัง จังหวัดตากณ สำนักชลประทานที่ 4 จ.กำแพงเพชรพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1820.8 กุมภาพันธ์ 2560
8 กุมภาพันธ์ 2560
ติดต่อเรื่องชำระค่าธรรมเนียมหนังสืออนุญาตเข้ากระทำการเพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในเขตป่าสงวน ป่าคลองครอนฝั่งซาย ตามโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)5 โครงการฯณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) จ.ลำปางศรีรัตน์   ทองล้ำ
1821.8 กุมภาพันธ์ 2560
8 กุมภาพันธ์ 2560
นำบุคลากรไปติดต่อเรื่องชำระค่าธรรมเนียมหนังสืออนุญาตเข้ากระทำการเพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในเขตป่าสงวน ป่าคลองครอนฝั่งซาย ตามโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)5 โครงการฯณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) จ.ลำปางพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1822.4 กุมภาพันธ์ 2560
5 กุมภาพันธ์ 2560
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรและนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เข้าร่วมคัดเลือกผลงาน Tech Startup "Angel in city 2016"ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ จ.เชียงใหม่ภัทร   ทับพิมล
1823.3 กุมภาพันธ์ 2560
3 กุมภาพันธ์ 2560
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรไปเข้าร่วมประชุมชี้แจง โครงการศึกษาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโครงการส่งน้ำและบำรงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ณ สำนักชลประทานที่ 4 จ.กำแพงเพชรภัทร   ทับพิมล
1824.1 กุมภาพันธ์ 2560
1 กุมภาพันธ์ 2560
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรไปจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (ปัจฉิมนิเทศ)โครงการจ้างสำรวจ ออกแบบสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำในเขตลุ่มน้ำวัง จังหวัดตากณ ที่ว่าการอำเภอสามเงา จ.ตาก ภัทร   ทับพิมล
1825.1 กุมภาพันธ์ 2560
1 กุมภาพันธ์ 2560
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรไปจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (ปัจฉิมนิเทศ)โครงการจ้างสำรวจ ออกแบบสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำในเขตลุ่มน้ำวัง จังหวัดตากณ ที่ว่าการอำเภอสามเงา จ.ตาก พรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1826.30 มกราคม 2560
30 มกราคม 2560
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรไปดำเนินงานโครงการวิจัย เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ณ จ.เพชรบูรณ์ภัทร   ทับพิมล
1827.27 มกราคม 2560
27 มกราคม 2560
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรและนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ บริษัท น้ำตาลทิพย์ กำแพงเพชร จำกัด จ.กำแพงเพชรภัทร   ทับพิมล
1828.25 มกราคม 2560
25 มกราคม 2560
ติดตามการอนุญาตให้กระทำการเพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัย ตามโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)5 โครงการฯณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดอุตรดิตถ์ และ จ.สุโขทัยศรีรัตน์   ทองล้ำ
1829.25 มกราคม 2560
25 มกราคม 2560
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรไปติดตามการอนุญาตให้กระทำการเพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัย ตามโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)5 โครงการฯณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดอุตรดิตถ์ และ จ.สุโขทัยพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1830.18 มกราคม 2560
20 มกราคม 2560
ไปราชการเพื่อนำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ จ.นครราชสีมา ชลบุรี และ ระยองภัทร   ทับพิมล
1831.17 มกราคม 2560
17 มกราคม 2560
ติดต่อรับแบบรายงานการตรวจสภาพป่าไม้ (ป.ส.25)เพื่อดำเนินงานโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)5 โครงการ โครงการอ่างเก็บน้ำผาแดง จังหวัดลำพูน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขุนน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ จังหวัดสุโขทัย โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยม่วงก๋อน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก จังหวัดอุตรดิตถ์ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบูรณ์ศรีรัตน์   ทองล้ำ
1832.17 มกราคม 2560
17 มกราคม 2560
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรไปติดต่อรับแบบรายงานการตรวจสภาพป่าไม้ (ป.ส.25)เพื่อดำเนินงานโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)5 โครงการฯณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบูรณ์ภัทร   ทับพิมล
1833.11 มกราคม 2560
11 มกราคม 2560
รับ-ส่งผู้เข้าร่วมประชุมและทีมงานซึ่งมาประชุมการฝึกกอบรมวิทยากรดำเนินการเครื่องมือประเมินความยั่งยืนของไฟฟ้าพลังน้ำณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1834.10 มกราคม 2560
14 มกราคม 2560
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 7th PULINET national Conference, PULINET 2017ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพลส จ.เชียงใหม่ภัทร   ทับพิมล
1835.5 มกราคม 2560
5 มกราคม 2560
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรไปประชุมหารือและวางแผนการปรับปรุงระบบการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา และห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมณ แทนรัก ทะเลหมอก รีสอร์ท จ.เพชรบูรณ์พรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1836.5 มกราคม 2560
5 มกราคม 2560
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรไปประชุมหารือและวางแผนการปรับปรุงระบบการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา และห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมณ แทนรัก ทะเลหมอก รีสอร์ท จ.เพชรบูรณ์ภัทร   ทับพิมล
1837.26 ธันวาคม 2559
26 ธันวาคม 2559
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลในการทำงานวิจัยเรื่อง นวัตกรรมการพัฒนาโซ่อุปทานกล้วยอบเนย อำเภอกงไกรลาศ อย่างยั่งยืนณ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัยภัทร   ทับพิมล
1838.23 ธันวาคม 2559
25 ธันวาคม 2559
ร่วมเป็นกรรมการดำเนินการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2560ณ โรงเรียนนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์นุชนารถ   แก้วแดง
1839.23 ธันวาคม 2559
25 ธันวาคม 2559
ร่วมเป็นกรรมการดำเนินการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2560ณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี จ.เพชรบูรณ์วิสุทธิ์   แก้วป้องปก
1840.22 ธันวาคม 2559
23 ธันวาคม 2559
จัดประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 39 ครั้งที่ 2 และกิจกรรมเพื่อนเยี่ยมเพื่อนครั้งที่ 1ณ โรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท จ.เพชรบูรณ์กรรณิกา  จำปาทอง
1841.22 ธันวาคม 2559
23 ธันวาคม 2559
จัดประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 39 ครั้งที่ 2 และกิจกรรมเพื่อนเยี่ยมเพื่อนครั้งที่ 1ณ โรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท จ.เพชรบูรณ์ศรีรัตน์   ทองล้ำ
1842.22 ธันวาคม 2559
23 ธันวาคม 2559
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรไปร่วมจัดประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 39 ครั้งที่ 2 และกิจกรรมเพื่อนเยี่ยมเพื่อนครั้งที่ 1ณ โรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท จ.เพชรบูรณ์ภัทร   ทับพิมล
1843.22 ธันวาคม 2559
23 ธันวาคม 2559
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรไปร่วมจัดประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 39 ครั้งที่ 2 และกิจกรรมเพื่อนเยี่ยมเพื่อนครั้งที่ 1ณ โรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท จ.เพชรบูรณ์พรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1844.22 ธันวาคม 2559
23 ธันวาคม 2559
จัดประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 39 ครั้งที่ 2 และกิจกรรมเพื่อนเยี่ยมเพื่อนครั้งที่ 1ณ โรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท จ.เพชรบูรณ์ศุภวรรณ   วรนุช
1845.22 ธันวาคม 2559
23 ธันวาคม 2559
จัดประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 39 ครั้งที่ 2 และกิจกรรมเพื่อนเยี่ยมเพื่อนครั้งที่ 1ณ โรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท จ.เพชรบูรณ์พนารัตน์   กิตติจารุขจร
1846.22 ธันวาคม 2559
23 ธันวาคม 2559
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรไปจัดประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 39 ครั้งที่ 2 และกิจกรรมเพื่อนเยี่ยมเพื่อนครั้งที่ 1ณ โรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท จ.เพชรบูรณ์ธงชัย   เลี่ยมสกุล
1847.22 ธันวาคม 2559
23 ธันวาคม 2559
จัดประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 39 ครั้งที่ 2 และกิจกรรมเพื่อนเยี่ยมเพื่อนครั้งที่ 1ณ โรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท จ.เพชรบูรณ์จำรัส  ปลากัดทอง
1848.20 ธันวาคม 2559
20 ธันวาคม 2559
ไปตรวจสอบชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อ สำหรับระบบพื้นประกอบมาตรฐานเลขที่ มอก.828-2546ณ บริษัท ที.เอส.ที.สุขวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จ.พิจิตรอภิชาติ  สุโยธีธนรัตน์
1849.20 ธันวาคม 2559
20 ธันวาคม 2559
ไปตรวจสอบชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อ สำหรับระบบพื้นประกอบมาตรฐานเลขที่ มอก.828-2546ณ บริษัท ที.เอส.ที.สุขวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จ.พิจิตรชัยวัฒน์  กล่ำแย้ม
1850.25 พฤศจิกายน 2559
25 พฤศจิกายน 2559
สำรวจเส้นทางเพื่อจัดโครงการประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 39 ครั้งที่ 2ณ โรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท จ.เพชรบูรณ์กรรณิกา  จำปาทอง


blank