: หน้าหลัก > บุคลากร > อบรม/สัมมนา/ประชุม << Backward || Forward >>

อบรมฯ/สัมมนา/ประชุมฯ

 
  อื่นๆ
ที่ ระยะเวลา หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่ ผู้เข้าร่วม
1851.25 พฤศจิกายน 2559
25 พฤศจิกายน 2559
สำรวจเส้นทางเพื่อจัดโครงการประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 39 ครั้งที่ 2ณ โรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท จ.เพชรบูรณ์จำรัส  ปลากัดทอง
1852.25 พฤศจิกายน 2559
25 พฤศจิกายน 2559
สำรวจเส้นทางเพื่อจัดโครงการประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 39 ครั้งที่ 2ณ โรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท จ.เพชรบูรณ์ศรีรัตน์   ทองล้ำ
1853.25 พฤศจิกายน 2559
25 พฤศจิกายน 2559
สำรวจเส้นทางเพื่อจัดโครงการประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 39 ครั้งที่ 2ณ โรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท จ.เพชรบูรณ์อัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
1854.25 พฤศจิกายน 2559
25 พฤศจิกายน 2559
สำรวจเส้นทางเพื่อจัดโครงการประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 39 ครั้งที่ 2ณ โรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท จ.เพชรบูรณ์เพ็ญนภาผ่อง   อินยงค์
1855.25 พฤศจิกายน 2559
25 พฤศจิกายน 2559
นำบุคลากรไปสำรวจเส้นทางเพื่อจัดโครงการประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 39 ครั้งที่ 2ณ โรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท จ.เพชรบูรณ์ภัทร   ทับพิมล
1856.18 พฤศจิกายน 2559
19 พฤศจิกายน 2559
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรไปสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการณ จ.นครปฐมภัทร   ทับพิมล
1857.18 พฤศจิกายน 2559
19 พฤศจิกายน 2559
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรไปสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการณ จ.นครปฐมพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1858.15 พฤศจิกายน 2559
15 พฤศจิกายน 2559
ติดต่อขอข้อมูลณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์จำรัส  ปลากัดทอง
1859.15 พฤศจิกายน 2559
15 พฤศจิกายน 2559
ติดต่อขอข้อมูลณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์อัมพรรัตน์  เหม็นแดง
1860.15 พฤศจิกายน 2559
15 พฤศจิกายน 2559
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรไปติดต่อขอข้อมูลณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ภัทร   ทับพิมล
1861.12 พฤศจิกายน 2559
13 พฤศจิกายน 2559
จัดโครงการอบรมหลักสูตร นักปฏิบัติการควบคุมการแปรรูปและผลิตภัณฑ์(Dairy Operation Controller)สำหรับพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท แดรี่พลัส จำกัดณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลกแพรวไพลิน  เกษียรมาตุเรศ
1862.12 พฤศจิกายน 2559
13 พฤศจิกายน 2559
จัดโครงการอบรมหลักสูตร นักปฏิบัติการควบคุมการแปรรูปและผลิตภัณฑ์(Dairy Operation Controller)สำหรับพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท แดรี่พลัส จำกัดณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลกเกดิษฐ์  กว้างตระกูล
1863.10 พฤศจิกายน 2559
10 พฤศจิกายน 2559
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรไปประชุมปฐมนิเทศโครงการ การพัฒนากลไกการสนับสนุนการวางแผนจัดทำงบประมาณด้านทรัพยากรน้ำและเกษตรโดยใช้ระบบสารสนเทศในกากรเชื่อมโยงจังหวัดชัยนาทณ ศาลากลางจังหวัดชัยนาทพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1864.5 พฤศจิกายน 2559
9 พฤศจิกายน 2559
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรเข้าร่วมจัดนิทรรศการในการจัดประชุมชลประทานโลกครั้งที่ 2 และการประชุมมนตรีฝ่ายบริหารระหว่างประเทศ ครั้งที่ 67ณ ศูนย์ประชุมและการแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่พรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1865.28 ตุลาคม 2559
1 พฤศจิกายน 2559
ร่วมเป็นกรรมการดำเนินการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 1/2560ณ โรงเรียนนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์นุชนารถ   แก้วแดง
1866.28 ตุลาคม 2559
30 ตุลาคม 2559
ร่วมเป็นกรรมการดำเนินการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 1/2560ณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี จ.เพชรบูรณ์วิสุทธิ์   แก้วป้องปก
1867.27 ตุลาคม 2559
27 ตุลาคม 2559
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรไปสำรวจแหล่งน้ำ เพื่อหาข้อมูลทดลองงานวิจัยโครงการประยุกต์ใช้เครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ทำงานแบบกังหันน้ำสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำขนาดจิ๋วณ วัดป่าเขาแก้วมณี (วัดป่าบ้านโคกคล้าย) อ.นครไทย จ.พิษณุโลกภัทร   ทับพิมล
1868.21 ตุลาคม 2559
21 ตุลาคม 2559
รับ-ส่ง บุคลากรจากบริษัท ดีเอสที เวิลด์ วายด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อมาทำกิจกรรมแนะแนวอาชีพและรับสมัครงานให้กับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ณ ท่าอากาศยาน จ.พิษณุโลกพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1869.18 ตุลาคม 2559
18 ตุลาคม 2559
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรเข้าร่วมประชุมรายงานติดตามความก้าวหน้าโครงการสถาบันการศึกษานำร่องกับสภาวิศวกรณ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1870.15 ตุลาคม 2559
15 ตุลาคม 2559
ส่งบุคลากรเพื่อเดินทางไปเข้าร่วมประชุมดำเนินการโครงการ Advancing Skill Creation to Enhance Transformation(ASCENT)สหราชอาณาจักรณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1871.13 ตุลาคม 2559
14 ตุลาคม 2559
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรไปจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 ตามโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)5 โครงการ โครงการอ่างเก็บน้ำผาแดง จังหวัดลำพูน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขุนน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ จังหวัดสุโขทัย โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยม่วงก๋อน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก จังหวัดอุตรดิตถ์ณ ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ และศาลาการเปรียญวัดต้นสน จ.สุโขทัยภัทร   ทับพิมล
1872.13 ตุลาคม 2559
14 ตุลาคม 2559
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรไปจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 ตามโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)5 โครงการ โครงการอ่างเก็บน้ำผาแดง จังหวัดลำพูน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขุนน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ จังหวัดสุโขทัย โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยม่วงก๋อน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก จังหวัดอุตรดิตถ์ณ ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ และศาลาการเปรียญวัดต้นสน จ.สุโขทัยพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1873.3 ตุลาคม 2559
3 ตุลาคม 2559
ไปตรวจสอบชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อ สำหรับระบบพื้นประกอบ มาตรฐานเลขที่ มอก.828-2546ณ จ.นครสวรรค์อภิชาติ  สุโยธีธนรัตน์
1874.3 ตุลาคม 2559
3 ตุลาคม 2559
ไปตรวจสอบชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อ สำหรับระบบพื้นประกอบ มาตรฐานเลขที่ มอก.828-2546ณ จ.นครสวรรค์ชัยวัฒน์  กล่ำแย้ม
1875.28 กันยายน 2559
29 กันยายน 2559
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรไปร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมและทำบุญงานศพบิดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณนิกา วัฒนะณ อ.เมือง จ.มหาสารคามภัทร   ทับพิมล
1876.27 กันยายน 2559
27 กันยายน 2559
ไปรับบุคลากรกลับจากสัมมนาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานด้านระบบราง หลักสูตร 2016 Training Course for the Lectures of Thailand Railwayณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1877.25 กันยายน 2559
25 กันยายน 2559
ไปราชการเพื่อนำนิสิตไปดำเนินงานโครงการวิจัยโครงการบริหารจัดการลุ่มน้ำเพื่อป้องกันภัยพิบัติด้านน้ำณ อ.ปัว จ.น่านพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1878.20 กันยายน 2559
21 กันยายน 2559
รับ-ส่ง คณะกรรมการและคณะวิจัย เพื่อเข้าร่วมประชุมรายงานความก้าวหน้าและประเมินผลความก้าวหน้าโครงการวิจัย ระบบอาคารถอดประกอบอัจฉริยะระยะที่ 1 ระบบผนังเบาแบบถอดประกอบที่มีค่าการนำความร้อนต่ำและสมารถป้องกันกระสุนและการถูกตรวจจับในเวลากลางคืนณ ห้องประชุม CE 230 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และกรมรบพิเศษที่ 4 ค่ายสฤษดิ์เสนา จ.พิษณุโลกภัทร   ทับพิมล
1879.20 กันยายน 2559
20 กันยายน 2559
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร โครงการพัฒนาหลักสูตรภาควิชาวิศวกรรมโยธาณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์วิทยบริการกรุงเทพมหานคร อาคารเพรสซิเด้นท์ทาวเวอร์ กรุงเทพฯพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1880.20 กันยายน 2559
20 กันยายน 2559
ช่วยงาน ตามโครงการวิจัย ระบบอาคารถอดประกอบอัจฉริยะระยะที่ 1 ระบบผนังเบาแบบถอดประกอบที่มีค่าการนำความร้อนต่ำและสามารถป้องกันกระสุนและการตรวจจับในเวลากลางคืนณ กรมรบพิเศษที่ 4 ค่ายสฤษดิ์เสนา จ.พิษณุโลกลูกน้ำ  มากลิ่น
1881.20 กันยายน 2559
20 กันยายน 2559
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรไปดำเนินงานวิจัย ตามโครงการวิจัย ระบบอาคารถอดประกอบอัจฉริยะระยะที่ 1 ระบบผนังเบาแบบถอดประกอบที่มีค่าการนำความร้อนต่ำและสามารถป้องกันกระสุนและการตรวจจับในเวลากลางคืนณ กรมรบพิเศษที่ 4 ค่ายสฤษดิ์เสนา จ.พิษณุโลกภัทร   ทับพิมล
1882.19 กันยายน 2559
19 กันยายน 2559
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรและนิสิตไปร่วมงานมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต ประจำปีการศึกษา2559ณ บริษัท ตรีเพชร อีซูซุเซลส์ จำกัด กรุงเทพฯพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1883.16 กันยายน 2559
18 กันยายน 2559
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรไปดำเนินงานโครงการวิจัยร่วมกับ University of Twente ประเทศเนเธอร์แลนด์ ตามโครงการบริหารจัดการลุ่มน้ำเพื่อป้องกันภัยพิบัติด้านน้ำณ อ.ปัว จ.น่านภัทร   ทับพิมล
1884.16 กันยายน 2559
16 กันยายน 2559
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรเข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างรายงานฉบับสุดท้าย โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)5 โครงการ โครงการอ่างเก็บน้ำผาแดง จังหวัดลำพูน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขุนน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ จังหวัดสุโขทัย โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยม่วงก๋อน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก จังหวัดอุตรดิตถ์ณ กรมชลประทาน กรุงเทพฯพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1885.13 กันยายน 2559
13 กันยายน 2559
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรเข้าร่วมประชุมพิจารณาเล่มรายงานทบทวนการศึกษาเบื้องต้นโครงการจ้างสำรวจ ออกแบบสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำในเขตลุ่มน้ำวัง จังหวัดตากณ สำนักชลประทานที่ 4 จ.กำแพงเพชรพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1886.11 กันยายน 2559
12 กันยายน 2559
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรไปดำเนินงานโครงการวิจัยร่วมกับ University of Twente ประเทศเนเธอร์แลนด์ ตามโครงการบริหารจัดการลุ่มน้ำเพื่อป้องกันภัยพิบัติด้านน้ำณ อ.ปัว จ.น่านพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1887.9 กันยายน 2559
9 กันยายน 2559
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรและนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เข้าศึกษาดูงาน และช่วงเย็นไปส่งบุคลากรเพื่อร่วมสัมมนาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานด้านระบบราง หลักสูตร 2016 Training Course for the Lectures of Thailand Railwayณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี จ.พิษณุโลก และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1888.8 กันยายน 2559
10 กันยายน 2559
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรและนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลเข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Hi-Speed Bike Challenge 2016ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จ.ราชบุรีภัทร   ทับพิมล
1889.2 กันยายน 2559
2 กันยายน 2559
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรเข้าร่วมแสดงผลงานนวัตกรรมในงาน "วิศวะ'59"(Engineering Expo 2016)ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯภัทร   ทับพิมล
1890.31 สิงหาคม 2559
4 กันยายน 2559
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมแสดงผลงานนวัตกรรมในงาน "วิศวะ 59"(Engineering Expo 2016)ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1891.31 สิงหาคม 2559
31 สิงหาคม 2559
ไปรับไฟพระราชทานเพลิงศพ รศ.ดร.ยงยุทธ ชนบดีเฉลิมรุ่งณ กรุงเทพมหานครภัทร   ทับพิมล
1892.30 สิงหาคม 2559
30 สิงหาคม 2559
ตรวจวัดเสียงและแสงสว่าง ให้บริษัท คูโบต้า อุตรดิตถ์ยนตรกิจ จำกัดณ บริษัท คูโบต้า อุตรดิตถ์ยนตรกิจ จำกัด จ.อุตรดิตถ์วิชญา  อิ่มกระจ่าง
1893.30 สิงหาคม 2559
30 สิงหาคม 2559
ตรวจวัดเสียงและแสงสว่าง ให้บริษัท คูโบต้า อุตรดิตถ์ยนตรกิจ จำกัดณ บริษัท คูโบต้า อุตรดิตถ์ยนตรกิจ จำกัด จ.อุตรดิตถ์ชัยวัฒน์  กล่ำแย้ม
1894.30 สิงหาคม 2559
30 สิงหาคม 2559
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรไปร่วมจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามโครงการจ้างสำรวจ ออกแบบสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำในเขตลุ่มน้ำวัง จังหวัดตากณ ที่ว่าการอำเภอสามเงา จ.ตาก พรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1895.22 สิงหาคม 2559
23 สิงหาคม 2559
ร่วมเป็นผู้ประเมินรับรองความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 จ.พิษณุโลกปวันรัตน์  มั่นนุช
1896.8 สิงหาคม 2559
9 สิงหาคม 2559
นำเครื่องวัดอัตราเร็วของน้ำไปตรวจวัดคุณสมบัติของอ่างน้ำวนในการจัดซื้ออ่างน้ำวนสำหรับทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์กันแดดมาตรฐาน ICH GCP ของคณะเภสัชศาสตร์ณ บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด จ.ปทุมธานีอภิชาติ  สุโยธีธนรัตน์
1897.4 สิงหาคม 2559
5 สิงหาคม 2559
ปรึกษาและประสานงานความร่วมมือด้านการใช้วัสดุและครุภัณฑ์ประกอบการวิจัย ตามโครงการวิจัย ระบบอาคารถอดประกอบอัจฉริยะระยะที่ 1 ระบบผนังเบาแบบถอดประกอบที่มีค่าการนำความร้อนต่ำและสามารถป้องกันกระสุนและการตรวจจับในเวลากลางคืนณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จ.ขอนแก่นประเทือง  โมราราย
1898.2 สิงหาคม 2559
5 สิงหาคม 2559
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 6th KKU International Engineering Conference (KKU-IENC 2016)"Engineering and Technology for Better Living"ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออร์คิด จ.ขอนแก่นพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1899.2 สิงหาคม 2559
2 สิงหาคม 2559
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรเข้าร่วมประชุมชี้แจงรายงานความก้าวหน้า โครงการศึกษาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโครงการส่งน้ำและบำรงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ณ สำนักชลประทานที่ 4 จ.กำแพงเพชรภัทร   ทับพิมล
1900.2 สิงหาคม 2559
2 สิงหาคม 2559
รับ-ส่ง คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรเพื่อรับประทานอาหารกลางวันณ ร้านอาหารนอกชาน จ.พิษณุโลกพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์


blank