: หน้าหลัก > บุคลากร > อบรม/สัมมนา/ประชุม << Backward || Forward >>

อบรมฯ/สัมมนา/ประชุมฯ

 
  อื่นๆ
ที่ ระยะเวลา หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่ ผู้เข้าร่วม
1901.3 ตุลาคม 2559
3 ตุลาคม 2559
ไปตรวจสอบชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อ สำหรับระบบพื้นประกอบ มาตรฐานเลขที่ มอก.828-2546ณ จ.นครสวรรค์อภิชาติ  สุโยธีธนรัตน์
1902.3 ตุลาคม 2559
3 ตุลาคม 2559
ไปตรวจสอบชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อ สำหรับระบบพื้นประกอบ มาตรฐานเลขที่ มอก.828-2546ณ จ.นครสวรรค์ชัยวัฒน์  กล่ำแย้ม
1903.28 กันยายน 2559
29 กันยายน 2559
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรไปร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมและทำบุญงานศพบิดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณนิกา วัฒนะณ อ.เมือง จ.มหาสารคามภัทร   ทับพิมล
1904.27 กันยายน 2559
27 กันยายน 2559
ไปรับบุคลากรกลับจากสัมมนาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานด้านระบบราง หลักสูตร 2016 Training Course for the Lectures of Thailand Railwayณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1905.25 กันยายน 2559
25 กันยายน 2559
ไปราชการเพื่อนำนิสิตไปดำเนินงานโครงการวิจัยโครงการบริหารจัดการลุ่มน้ำเพื่อป้องกันภัยพิบัติด้านน้ำณ อ.ปัว จ.น่านพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1906.20 กันยายน 2559
21 กันยายน 2559
รับ-ส่ง คณะกรรมการและคณะวิจัย เพื่อเข้าร่วมประชุมรายงานความก้าวหน้าและประเมินผลความก้าวหน้าโครงการวิจัย ระบบอาคารถอดประกอบอัจฉริยะระยะที่ 1 ระบบผนังเบาแบบถอดประกอบที่มีค่าการนำความร้อนต่ำและสมารถป้องกันกระสุนและการถูกตรวจจับในเวลากลางคืนณ ห้องประชุม CE 230 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และกรมรบพิเศษที่ 4 ค่ายสฤษดิ์เสนา จ.พิษณุโลกภัทร   ทับพิมล
1907.20 กันยายน 2559
20 กันยายน 2559
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร โครงการพัฒนาหลักสูตรภาควิชาวิศวกรรมโยธาณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์วิทยบริการกรุงเทพมหานคร อาคารเพรสซิเด้นท์ทาวเวอร์ กรุงเทพฯพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1908.20 กันยายน 2559
20 กันยายน 2559
ช่วยงาน ตามโครงการวิจัย ระบบอาคารถอดประกอบอัจฉริยะระยะที่ 1 ระบบผนังเบาแบบถอดประกอบที่มีค่าการนำความร้อนต่ำและสามารถป้องกันกระสุนและการตรวจจับในเวลากลางคืนณ กรมรบพิเศษที่ 4 ค่ายสฤษดิ์เสนา จ.พิษณุโลกลูกน้ำ  มากลิ่น
1909.20 กันยายน 2559
20 กันยายน 2559
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรไปดำเนินงานวิจัย ตามโครงการวิจัย ระบบอาคารถอดประกอบอัจฉริยะระยะที่ 1 ระบบผนังเบาแบบถอดประกอบที่มีค่าการนำความร้อนต่ำและสามารถป้องกันกระสุนและการตรวจจับในเวลากลางคืนณ กรมรบพิเศษที่ 4 ค่ายสฤษดิ์เสนา จ.พิษณุโลกภัทร   ทับพิมล
1910.19 กันยายน 2559
19 กันยายน 2559
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรและนิสิตไปร่วมงานมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต ประจำปีการศึกษา2559ณ บริษัท ตรีเพชร อีซูซุเซลส์ จำกัด กรุงเทพฯพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1911.16 กันยายน 2559
18 กันยายน 2559
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรไปดำเนินงานโครงการวิจัยร่วมกับ University of Twente ประเทศเนเธอร์แลนด์ ตามโครงการบริหารจัดการลุ่มน้ำเพื่อป้องกันภัยพิบัติด้านน้ำณ อ.ปัว จ.น่านภัทร   ทับพิมล
1912.16 กันยายน 2559
16 กันยายน 2559
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรเข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างรายงานฉบับสุดท้าย โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)5 โครงการ โครงการอ่างเก็บน้ำผาแดง จังหวัดลำพูน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขุนน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ จังหวัดสุโขทัย โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยม่วงก๋อน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก จังหวัดอุตรดิตถ์ณ กรมชลประทาน กรุงเทพฯพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1913.13 กันยายน 2559
13 กันยายน 2559
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรเข้าร่วมประชุมพิจารณาเล่มรายงานทบทวนการศึกษาเบื้องต้นโครงการจ้างสำรวจ ออกแบบสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำในเขตลุ่มน้ำวัง จังหวัดตากณ สำนักชลประทานที่ 4 จ.กำแพงเพชรพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1914.11 กันยายน 2559
12 กันยายน 2559
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรไปดำเนินงานโครงการวิจัยร่วมกับ University of Twente ประเทศเนเธอร์แลนด์ ตามโครงการบริหารจัดการลุ่มน้ำเพื่อป้องกันภัยพิบัติด้านน้ำณ อ.ปัว จ.น่านพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1915.9 กันยายน 2559
9 กันยายน 2559
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรและนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เข้าศึกษาดูงาน และช่วงเย็นไปส่งบุคลากรเพื่อร่วมสัมมนาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานด้านระบบราง หลักสูตร 2016 Training Course for the Lectures of Thailand Railwayณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี จ.พิษณุโลก และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1916.8 กันยายน 2559
10 กันยายน 2559
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรและนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลเข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Hi-Speed Bike Challenge 2016ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จ.ราชบุรีภัทร   ทับพิมล
1917.2 กันยายน 2559
2 กันยายน 2559
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรเข้าร่วมแสดงผลงานนวัตกรรมในงาน "วิศวะ'59"(Engineering Expo 2016)ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯภัทร   ทับพิมล
1918.31 สิงหาคม 2559
4 กันยายน 2559
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมแสดงผลงานนวัตกรรมในงาน "วิศวะ 59"(Engineering Expo 2016)ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1919.31 สิงหาคม 2559
31 สิงหาคม 2559
ไปรับไฟพระราชทานเพลิงศพ รศ.ดร.ยงยุทธ ชนบดีเฉลิมรุ่งณ กรุงเทพมหานครภัทร   ทับพิมล
1920.30 สิงหาคม 2559
30 สิงหาคม 2559
ตรวจวัดเสียงและแสงสว่าง ให้บริษัท คูโบต้า อุตรดิตถ์ยนตรกิจ จำกัดณ บริษัท คูโบต้า อุตรดิตถ์ยนตรกิจ จำกัด จ.อุตรดิตถ์วิชญา  อิ่มกระจ่าง
1921.30 สิงหาคม 2559
30 สิงหาคม 2559
ตรวจวัดเสียงและแสงสว่าง ให้บริษัท คูโบต้า อุตรดิตถ์ยนตรกิจ จำกัดณ บริษัท คูโบต้า อุตรดิตถ์ยนตรกิจ จำกัด จ.อุตรดิตถ์ชัยวัฒน์  กล่ำแย้ม
1922.30 สิงหาคม 2559
30 สิงหาคม 2559
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรไปร่วมจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามโครงการจ้างสำรวจ ออกแบบสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำในเขตลุ่มน้ำวัง จังหวัดตากณ ที่ว่าการอำเภอสามเงา จ.ตาก พรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1923.22 สิงหาคม 2559
23 สิงหาคม 2559
ร่วมเป็นผู้ประเมินรับรองความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 จ.พิษณุโลกปวันรัตน์  มั่นนุช
1924.8 สิงหาคม 2559
9 สิงหาคม 2559
นำเครื่องวัดอัตราเร็วของน้ำไปตรวจวัดคุณสมบัติของอ่างน้ำวนในการจัดซื้ออ่างน้ำวนสำหรับทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์กันแดดมาตรฐาน ICH GCP ของคณะเภสัชศาสตร์ณ บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด จ.ปทุมธานีอภิชาติ  สุโยธีธนรัตน์
1925.4 สิงหาคม 2559
5 สิงหาคม 2559
ปรึกษาและประสานงานความร่วมมือด้านการใช้วัสดุและครุภัณฑ์ประกอบการวิจัย ตามโครงการวิจัย ระบบอาคารถอดประกอบอัจฉริยะระยะที่ 1 ระบบผนังเบาแบบถอดประกอบที่มีค่าการนำความร้อนต่ำและสามารถป้องกันกระสุนและการตรวจจับในเวลากลางคืนณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จ.ขอนแก่นประเทือง  โมราราย
1926.2 สิงหาคม 2559
5 สิงหาคม 2559
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 6th KKU International Engineering Conference (KKU-IENC 2016)"Engineering and Technology for Better Living"ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออร์คิด จ.ขอนแก่นพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1927.2 สิงหาคม 2559
2 สิงหาคม 2559
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรเข้าร่วมประชุมชี้แจงรายงานความก้าวหน้า โครงการศึกษาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโครงการส่งน้ำและบำรงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ณ สำนักชลประทานที่ 4 จ.กำแพงเพชรภัทร   ทับพิมล
1928.2 สิงหาคม 2559
2 สิงหาคม 2559
รับ-ส่ง คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรเพื่อรับประทานอาหารกลางวันณ ร้านอาหารนอกชาน จ.พิษณุโลกพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1929.1 สิงหาคม 2559
1 สิงหาคม 2559
ไปซ่อมบำรุงเครื่องมือจ่ายกระแสไฟฟ้าที่ใช้ทำงานวิจัยณ จ.ตากธานี  โกสุม
1930.1 สิงหาคม 2559
1 สิงหาคม 2559
ไปซ่อมบำรุงเครื่องมือจ่ายกระแสไฟฟ้าที่ใช้ทำงานวิจัยณ จ.ตากเผ่าพัฒน์  แสงอบ
1931.30 กรกฏาคม 2559
30 กรกฏาคม 2559
ไปราชการเพื่อไปรับบุคลากรที่เดินทางไปเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระะหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรกับ Universitas Pembangunan Javaณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1932.26 กรกฏาคม 2559
26 กรกฏาคม 2559
ไปราชการเพื่อส่งบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ฯ เดินทางไปเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย กับมหาวิทยาลัยในประเทศไต้หวันณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1933.25 กรกฏาคม 2559
25 กรกฏาคม 2559
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรไปวิพากษ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ภัทร   ทับพิมล
1934.15 กรกฏาคม 2559
16 กรกฏาคม 2559
นำบุคลากรไปลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติต่อโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)5 โครงการ โครงการอ่างเก็บน้ำผาแดง จังหวัดลำพูน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขุนน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ จังหวัดสุโขทัย โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยม่วงก๋อน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก จังหวัดอุตรดิตถ์ณ จ.ลำพูน เพชรบูรณ์ สุโขทัย แม่ฮ่องสอน และอุตรดิตถ์ พรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1935.14 กรกฏาคม 2559
14 กรกฏาคม 2559
จัดประชุมปฐมนิเทศให้ผู้มีส่วนได้เสียให้ได้รับทราบแนวทางการศึกษาตามโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ณ โรงแรมน้ำทอง จ.แพร่ศรีรัตน์   ทองล้ำ
1936.14 กรกฏาคม 2559
14 กรกฏาคม 2559
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรไปประชุมและเก็บข้อมูลงานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ณ พื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม และโรงแรมน้ำทอง จ.แพร่พรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1937.13 กรกฏาคม 2559
13 กรกฏาคม 2559
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรไปติดต่อประสานงานข้อเสนอโครงการวิจัย การวิจัยและพัฒนาเครื่องผ่ากออ้อยและการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตของอ้อยตออย่างแม่นยำณ จ.นครสวรรค์ภัทร   ทับพิมล
1938.12 กรกฏาคม 2559
13 กรกฏาคม 2559
นำบุคลากรไปลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติต่อโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)5 โครงการ โครงการอ่างเก็บน้ำผาแดง จังหวัดลำพูน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขุนน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ จังหวัดสุโขทัย โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยม่วงก๋อน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก จังหวัดอุตรดิตถ์ณ จ.ลำพูน เพชรบูรณ์ สุโขทัย แม่ฮ่องสอน และอุตรดิตถ์ พรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1939.5 กรกฏาคม 2559
7 กรกฏาคม 2559
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมประชุมวิชาการ International Ph.D. Symposium on Industrial Engineering 2016 และประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2016ณ จ.ขอนแก่นภัทร   ทับพิมล
1940.1 กรกฏาคม 2559
1 กรกฏาคม 2559
ไปราชการเพื่อนำบุคลารไปนิเทศนิสิตฝึกงานภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลชั้นปีที่ 3ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ภัทร   ทับพิมล
1941.29 มิถุนายน 2559
29 มิถุนายน 2559
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลในโครงการจ้างสำรวจ ออกแบบสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำในเขตลุ่มน้ำวัง จังหวัดตากณ อ.สามเงา และอ.บ้านตาก จ.ตาก พรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1942.24 มิถุนายน 2559
25 มิถุนายน 2559
ไปราชการเพื่อนำนิสิตชาวต่างชาติเข้าร่วมโครงการข่ายนานาชาติศิลปะวัฒนธรรม(ค่ายวัฒนธรรมอีสานและค่ายมวยไทย)ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมาพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1943.23 มิถุนายน 2559
23 มิถุนายน 2559
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรไปนิเทศนิสิตฝึกงานในสถานประกอบการณ เทศบาลตำบลบ้านคลอง, บริษัท ศักศิริญ ดีไซน์ แอน คอนสตรัคชั่น จำกัด และสำนักงานทางหลวงที่ 5 จ.พิษณุโลกภัทร   ทับพิมล
1944.20 มิถุนายน 2559
22 มิถุนายน 2559
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรไปนิเทศนิสิตฝึกงานณ จ.นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และพระนครศรีอยุธยาพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1945.20 มิถุนายน 2559
22 มิถุนายน 2559
นิเทศนิสิตฝึกงานในสถานประกอบการณ จ.นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และพระนครศรีอยุธยาชุติมา   สุดประเสริฐ
1946.17 มิถุนายน 2559
17 มิถุนายน 2559
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ EGAT R&D Forum 2016ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานครภัทร   ทับพิมล
1947.16 มิถุนายน 2559
16 มิถุนายน 2559
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรเข้าประชุมพิจารณารายงานเริ่มงาน โครงการจ้างสำรวจ ออกแบบสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำในเขตลุ่มน้ำวัง จังหวัดตากณ สำนักชลประทานที่ 4 จ.กำแพงเพชรพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1948.8 มิถุนายน 2559
10 มิถุนายน 2559
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 38 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติวิศวศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2559 (ครั้งที่ 14)ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จ.ชลบุรีพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1949.3 มิถุนายน 2559
11 มิถุนายน 2559
ร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 35ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานียม   ปานมณี
1950.2 มิถุนายน 2559
2 มิถุนายน 2559
นำบุคลากรไปลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลในโครงการจ้างสำรวจ ออกแบบสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำในเขตลุ่มน้ำวัง จังหวัดตากณ จ.ตากพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์


blank