: หน้าหลัก > บุคลากร > อบรม/สัมมนา/ประชุม << Backward || Forward >>

อบรมฯ/สัมมนา/ประชุมฯ

 
  ประชุม/สัมมนา ในประเทศ
ที่ ระยะเวลา หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่ ผู้เข้าร่วม
151.23 มีนาคม 2561
24 มีนาคม 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 ครั้งที่ 3ณ จ.เชียงใหม่ศรีรัตน์   ทองล้ำ
152.28 กุมภาพันธ์ 2561
4 มีนาคม 2561
ร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ณ จ.กระบี่สารินทร์  เติมสุทา
153.28 กุมภาพันธ์ 2561
4 มีนาคม 2561
ร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ณ จ.กระบี่ปวันรัตน์  มั่นนุช
154.28 กุมภาพันธ์ 2561
4 มีนาคม 2561
ร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ณ จ.กระบี่ธานี  โกสุม
155.28 กุมภาพันธ์ 2561
4 มีนาคม 2561
ร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ณ จ.กระบี่เผ่าพัฒน์  แสงอบ
156.28 กุมภาพันธ์ 2561
4 มีนาคม 2561
ร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ณ จ.กระบี่สุกัญญา  ผนึกทอง
157.28 กุมภาพันธ์ 2561
4 มีนาคม 2561
ร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ณ จ.กระบี่กันตินันท์  มากมี
158.28 กุมภาพันธ์ 2561
4 มีนาคม 2561
ร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ณ จ.กระบี่ศรัณย์  พร้อมเทพ
159.28 กุมภาพันธ์ 2561
4 มีนาคม 2561
ร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ณ จ.กระบี่สมบูรณ์  พาสีชา
160.22 กุมภาพันธ์ 2561
22 กุมภาพันธ์ 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 ครั้งที่ 3/2561ณ อาคารเพรสซิเด้นท์ทาวเวอร์ สถานศึกษาต่อเนื่อง กรุงเทพฯกรรณิกา  จำปาทอง
161.22 กุมภาพันธ์ 2561
22 กุมภาพันธ์ 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 ครั้งที่ 3/2561ณ อาคารเพรสซิเด้นท์ทาวเวอร์ สถานศึกษาต่อเนื่อง กรุงเทพฯทิวาโย  ธูปเทียน
162.4 มกราคม 2561
7 มกราคม 2561
ร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมโยธา และศึกษาดูงานณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจำรัส  ปลากัดทอง
163.4 มกราคม 2561
7 มกราคม 2561
ร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมโยธา และศึกษาดูงานณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววิชญา  อิ่มกระจ่าง
164.4 มกราคม 2561
7 มกราคม 2561
ร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมโยธา และศึกษาดูงานณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนิภาวรรณ   จันทะคุณ
165.22 ธันวาคม 2560
23 ธันวาคม 2560
เข้าร่วมประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 ครั้งที่ 2 และโครงการเพื่อนเยี่ยมเพื่อน ครั้งที่ 1ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานีจำรัส  ปลากัดทอง
166.21 ธันวาคม 2560
24 ธันวาคม 2560
เข้าร่วมประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 ครั้งที่ 2 และโครงการเพื่อนเยี่ยมเพื่อน ครั้งที่ 1ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานีกรรณิกา  จำปาทอง
167.21 ธันวาคม 2560
24 ธันวาคม 2560
เข้าร่วมประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 ครั้งที่ 2 และโครงการเพื่อนเยี่ยมเพื่อน ครั้งที่ 1ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานีศรีรัตน์   ทองล้ำ
168.21 ธันวาคม 2560
24 ธันวาคม 2560
เข้าร่วมประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 ครั้งที่ 2 และโครงการเพื่อนเยี่ยมเพื่อน ครั้งที่ 1ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานีทิวาโย  ธูปเทียน
169.4 ธันวาคม 2560
4 ธันวาคม 2560
ร่วมงานสัมมนา การเตรียมความพร้อมเพื่อการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ณ โรงแรมเอส ซี ปาร์ค กรุงเทพฯทัศพร  กนกพารา
170.30 พฤศจิกายน 2560
30 พฤศจิกายน 2560
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมนำเสนอรายงาน ของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก จังหวัดอุตรดิตถ์ ในโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)5 โครงการฯณ กรมชลประทาน กรุงเทพฯศรีรัตน์   ทองล้ำ
171.16 พฤศจิกายน 2560
16 พฤศจิกายน 2560
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 ครั้งที่ 2ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์วิทยบริการกรุงเทพมหานคร อาคารเพรสซิเด้นท์ทาวเวอร์ กรุงเทพฯกรรณิกา  จำปาทอง
172.16 พฤศจิกายน 2560
16 พฤศจิกายน 2560
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 คร้้งที่ 2ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์วิทยบริการกรุงเทพมหานคร อาคารเพรสซิเด้นท์ทาวเวอร์ กรุงเทพฯทิวาโย  ธูปเทียน
173.1 พฤศจิกายน 2560
2 พฤศจิกายน 2560
ประชุมคณะทำงานร่าง มคอ. 1 เพื่อหาแนวทางในการทบทวนมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา และการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชาขึ้นใหม่ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯทิวาโย  ธูปเทียน
174.1 พฤศจิกายน 2560
2 พฤศจิกายน 2560
ประชุมคณะทำงานร่าง มคอ. 1 เพื่อหาแนวทางในการทบทวนมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา และการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชาขึ้นใหม่ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯกรรณิกา  จำปาทอง
175.21 กันยายน 2560
23 กันยายน 2560
ร่วมประชุมเขิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบ ThaiJo 2 กับการบริหารจัดการวารสารไทยณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่นุชนารถ   แก้วแดง
176.30 สิงหาคม 2560
30 สิงหาคม 2560
ร่วมงานสัมมนา รายงานความก้าวหน้าและแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน TABEEณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯทัศพร  กนกพารา
177.30 สิงหาคม 2560
30 สิงหาคม 2560
ร่วมงานสัมมนา รายงานความก้าวหน้าและแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน TABEEณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
178.25 สิงหาคม 2560
27 สิงหาคม 2560
สัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการณ จ.เพชรบูรณ์รัชนก  แจงป้อม
179.25 สิงหาคม 2560
27 สิงหาคม 2560
สัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการณ จ.เพชรบูรณ์ฐิติภรณ์  โตจุ้ย
180.25 สิงหาคม 2560
27 สิงหาคม 2560
สัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ณ จ.เพชรบูรณ์ณิชนันทน์  ขวัญสูงเนิน
181.25 สิงหาคม 2560
27 สิงหาคม 2560
สัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการณ จ.เพชรบูรณ์รณกฤต  แสงผ่อง
182.25 สิงหาคม 2560
27 สิงหาคม 2560
สัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการณ จ.เพชรบูรณ์ธวัชชัย  ชุลบุตร
183.25 สิงหาคม 2560
27 สิงหาคม 2560
สัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการณ จ.เพชรบูรณ์พรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
184.3 สิงหาคม 2560
3 สิงหาคม 2560
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40ณ อาคารเพรสิเด้นท์ทาวเวอร์ สถานศึกษาต่อเนื่อง กรุงเทพฯทิวาโย  ธูปเทียน
185.3 สิงหาคม 2560
3 สิงหาคม 2560
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40ณ อาคารเพรสิเด้นท์ทาวเวอร์ สถานศึกษาต่อเนื่อง กรุงเทพฯกรรณิกา  จำปาทอง
186.20 กรกฏาคม 2560
22 กรกฏาคม 2560
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท แอนด์ ปาร์ค จ.กาญจนบุรีมณีรัตน์   สีเขียว
187.20 กรกฏาคม 2560
22 กรกฏาคม 2560
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท แอนด์ ปาร์ค จ.กาญจนบุรีชุติมา   สุดประเสริฐ
188.20 กรกฏาคม 2560
22 กรกฏาคม 2560
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท แอนด์ ปาร์ค จ.กาญจนบุรีอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
189.20 กรกฏาคม 2560
22 กรกฏาคม 2560
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท แอนด์ ปาร์ค จ.กาญจนบุรีนันทวัน   ดีอินทร์
190.20 กรกฏาคม 2560
22 กรกฏาคม 2560
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท แอนด์ ปาร์ค จ.กาญจนบุรีเพ็ญนภาผ่อง   อินยงค์
191.20 กรกฏาคม 2560
22 กรกฏาคม 2560
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท แอนด์ ปาร์ค จ.กาญจนบุรีทิวาโย  ธูปเทียน
192.20 กรกฏาคม 2560
22 กรกฏาคม 2560
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท แอนด์ ปาร์ค จ.กาญจนบุรีศรีรัตน์   ทองล้ำ
193.20 กรกฏาคม 2560
22 กรกฏาคม 2560
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท แอนด์ ปาร์ค จ.กาญจนบุรีกรรณิกา  จำปาทอง
194.20 กรกฏาคม 2560
22 กรกฏาคม 2560
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท แอนด์ ปาร์ค จ.กาญจนบุรีลูกน้ำ  มากลิ่น
195.20 กรกฏาคม 2560
22 กรกฏาคม 2560
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท แอนด์ ปาร์ค จ.กาญจนบุรีทัศพร  กนกพารา
196.20 กรกฏาคม 2560
22 กรกฏาคม 2560
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท แอนด์ ปาร์ค จ.กาญจนบุรีรัชนก  แจงป้อม
197.20 กรกฏาคม 2560
22 กรกฏาคม 2560
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท แอนด์ ปาร์ค จ.กาญจนบุรีฐิติภรณ์  โตจุ้ย
198.20 กรกฏาคม 2560
22 กรกฏาคม 2560
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท แอนด์ ปาร์ค จ.กาญจนบุรีณิชนันทน์  ขวัญสูงเนิน
199.20 กรกฏาคม 2560
22 กรกฏาคม 2560
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท แอนด์ ปาร์ค จ.กาญจนบุรีอิสรีย์  วัตถุภาพ
200.20 กรกฏาคม 2560
22 กรกฏาคม 2560
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท แอนด์ ปาร์ค จ.กาญจนบุรีสารินทร์  เติมสุทา


blank