: หน้าหลัก > บุคลากร > อบรม/สัมมนา/ประชุม << Backward || Forward >>

อบรมฯ/สัมมนา/ประชุมฯ

 
  อื่นๆ
ที่ ระยะเวลา หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่ ผู้เข้าร่วม
1951.23 มกราคม 2559
23 มกราคม 2559
ไปรับนิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าฯ กลับจากการเข้าร่วมแข่งขันการประชันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัวชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 10ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงรายพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1952.23 มกราคม 2559
23 มกราคม 2559
นำบุคลากรไปสำรวจและเก็บข้อมูลในพื้นที่โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)5 โครงการ โครงการอ่างเก็บน้ำผาแดง จังหวัดลำพูน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขุนน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ จังหวัดสุโขทัย โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยม่วงก๋อน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก จังหวัดอุตรดิตถ์ณ อ่างเก็บน้ำห้วยนำลอก จ.อุตรดิตถ์ภัทร   ทับพิมล
1953.15 มกราคม 2559
15 มกราคม 2559
ไปส่งนิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าฯ เข้าร่วมแข่งขันการประชันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัวชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 10ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงรายพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1954.13 มกราคม 2559
15 มกราคม 2559
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมจัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิจัย โครงการคอนกรีตประสิทธิภาพสูงสำหรับกำแพงป้องกันกระสุนและกัมมันตรังสีณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯภัทร   ทับพิมล
1955.7 มกราคม 2559
7 มกราคม 2559
นำนิสิตไปสำรวจสถานที่ก่อนจัดโครงการไฟฟ้าสู่ชุมชน ครั้งที่ 2ณ โรงเรียนปางต้นผึ้ง จ.อุตรดิตถ์ธานี  โกสุม
1956.7 มกราคม 2559
7 มกราคม 2559
นำนิสิตไปสำรวจสถานที่ก่อนจัดโครงการไฟฟ้าสู่ชุมชน ครั้งที่ 2ณ โรงเรียนปางต้นผึ้ง จ.อุตรดิตถ์เผ่าพัฒน์  แสงอบ
1957.7 มกราคม 2559
10 มกราคม 2559
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรไปศึกษาดูงานการจัดกิจกรรม SUT Startup Camp #4 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมาภัทร   ทับพิมล
1958.7 มกราคม 2559
10 มกราคม 2559
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรไปศึกษาดูงานการจัดกิจกรรม SUT Startup Camp #4ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมาพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1959.26 ธันวาคม 2558
26 ธันวาคม 2558
เดินทางไปราชการเพื่อนำบุคลากรเข้าร่วมโครงการโยธาและสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชนครั้งที่ 12ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนุชเทียน อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลกภัทร   ทับพิมล
1960.25 ธันวาคม 2558
27 ธันวาคม 2558
ร่วมเป็นกรรมการดำเนินการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2559ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) จ.นครสวรรค์นุชนารถ   แก้วแดง
1961.23 ธันวาคม 2558
24 ธันวาคม 2558
ไปราชการเพื่อการดำเนินงานวิจัยวัดความสามารถในการลดการซึมผ่านของรังสีแกมมาและนิวตรอนของแผ่นคอนกรีต ตามโครงการคอนกรีตประสิทธิภาพสูงสำหรับกำแพงป้องกันกระสุนและกัมมันตรังสีณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1962.22 ธันวาคม 2558
22 ธันวาคม 2558
ยื่นคำขออนุญาตเข้าทำการศึกษาวิจัย ตามโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)5 โครงการ โครงการอ่างเก็บน้ำผาแดง จังหวัดลำพูน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขุนน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ จังหวัดสุโขทัย โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยม่วงก๋อน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก จังหวัดอุตรดิตถ์ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย และศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ศรีรัตน์   ทองล้ำ
1963.22 ธันวาคม 2558
22 ธันวาคม 2558
นำบุคลากรไปติดต่อยื่นคำขออนุญาตเข้าทำการศึกษาวิจัย ตามโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)5 โครงการ โครงการอ่างเก็บน้ำผาแดง จังหวัดลำพูน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขุนน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ จังหวัดสุโขทัย โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยม่วงก๋อน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก จังหวัดอุตรดิตถ์ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย และศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ภัทร   ทับพิมล
1964.15 ธันวาคม 2558
16 ธันวาคม 2558
นำบุคลากรไปจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 1 ตามโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)5 โครงการ โครงการอ่างเก็บน้ำผาแดง จังหวัดลำพูน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขุนน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ จังหวัดสุโขทัย โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยม่วงก๋อน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก จังหวัดอุตรดิตถ์ณ ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ และศาลาการเปรียญวัดต้นสน จ.สุโขทัยภัทร   ทับพิมล
1965.9 ธันวาคม 2558
9 ธันวาคม 2558
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรเข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ตามโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)5 โครงการ โครงการอ่างเก็บน้ำผาแดง จังหวัดลำพูน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขุนน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ จังหวัดสุโขทัย โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยม่วงก๋อน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก จังหวัดอุตรดิตถ์ณ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง จ.พิษณุโลกภัทร   ทับพิมล
1966.1 ธันวาคม 2558
1 ธันวาคม 2558
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรไปยื่นเอกสารข้อเสนอด้านเทคนิค และด้านราคา การจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ และโครงการสำรวจ ออกแบบสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ ในเขตลุ่มน้ำวัง จังหวัดตากณ สำนักชลประทานที่ 4 จ.กำแพงเพชรภัทร   ทับพิมล
1967.30 พฤศจิกายน 2558
30 พฤศจิกายน 2558
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรเข้าประชุมชี้แจงทำความเข้าใจโครงการกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก จ.สุโขทัย ตามโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) 5 โครงการ โครงการอ่างเก็บน้ำผาแดง จังหวัดลำพูน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขุนน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ จังหวัดสุโขทัย โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยม่วงก๋อน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก จังหวัดอุตรดิตถ์ณ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก จ.สุโขทัยภัทร   ทับพิมล
1968.28 พฤศจิกายน 2558
30 พฤศจิกายน 2558
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ และการประชุมจัดตั้งภาคีความร่วมมือระหว่าง 4 มหาวิทยาลัย และศึกษาดูงานณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร และดูงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่นพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1969.18 พฤศจิกายน 2558
18 พฤศจิกายน 2558
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรเข้าศึกษาดูงานการติดตั้งแท้งค์น้ำณ บริษัท แดรี่พลัส จำกัด (ดัชมิลล์) จ.นครสวรรค์พรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1970.14 พฤศจิกายน 2558
16 พฤศจิกายน 2558
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการณ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1971.13 พฤศจิกายน 2558
13 พฤศจิกายน 2558
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรเข้าร่วมประชุมพิจารณารายงานเริ่มงาน และรายงานประจำเดือนตุลาคม 2558 โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)5 โครงการ โครงการอ่างเก็บน้ำผาแดง จังหวัดลำพูน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขุนน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ จังหวัดสุโขทัย โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยม่วงก๋อน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก จังหวัดอุตรดิตถ์ณ กรมชลประทาน กรุงเทพฯพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1972.12 พฤศจิกายน 2558
12 พฤศจิกายน 2558
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรและนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เข้าร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับแสงณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จ.พิษณุโลกประโพธ   พรวนต้นไทร
1973.12 พฤศจิกายน 2558
12 พฤศจิกายน 2558
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรเข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ตามโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)5 โครงการ โครงการอ่างเก็บน้ำผาแดง จังหวัดลำพูน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขุนน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ จังหวัดสุโขทัย โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยม่วงก๋อน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก จังหวัดอุตรดิตถ์ณ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง จ.พิษณุโลกภัทร   ทับพิมล
1974.11 พฤศจิกายน 2558
11 พฤศจิกายน 2558
ติดต่อประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก เพื่อลงนามรับรองเอกสารการรายงานประชุม โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)5 โครงการ โครงการอ่างเก็บน้ำผาแดง จังหวัดลำพูน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขุนน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ จังหวัดสุโขทัย โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยม่วงก๋อน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก จังหวัดอุตรดิตถ์ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก จ.สุโขทัยศรีรัตน์   ทองล้ำ
1975.11 พฤศจิกายน 2558
11 พฤศจิกายน 2558
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรไปติดต่อประสานงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก เพื่อรับรองเอกสารรายงานประชุม โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)5 โครงการ โครงการอ่างเก็บน้ำผาแดง จังหวัดลำพูน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขุนน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ จังหวัดสุโขทัย โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยม่วงก๋อน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก จังหวัดอุตรดิตถ์ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก จ.สุโขทัยธงชัย   เลี่ยมสกุล
1976.6 พฤศจิกายน 2558
6 พฤศจิกายน 2558
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรเข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ตามโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)5 โครงการ โครงการอ่างเก็บน้ำผาแดง จังหวัดลำพูน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขุนน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ จังหวัดสุโขทัย โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยม่วงก๋อน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก จังหวัดอุตรดิตถ์ณ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง จ.อุตรดิตถ์ภัทร   ทับพิมล
1977.5 พฤศจิกายน 2558
6 พฤศจิกายน 2558
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมโครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการ การแข่งขันสะพานเหล็กอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1978.3 พฤศจิกายน 2558
4 พฤศจิกายน 2558
ไปราชการเพื่อรับ-ส่งผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม และติดต่อประชาสัมพันธ์งานสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก เกี่ยวกับการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ " The 1st ASEAN Conference on Impact Assessment and Mitigation: Towards ASEAN Engatement and Sustainable Development"ณ สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น จ.พิษณุโลกพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1979.30 ตุลาคม 2558
1 พฤศจิกายน 2558
ร่วมเป็นกรรมการดำเนินการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 1/2559ณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี จ.เพชรบูรณ์วิสุทธิ์   แก้วป้องปก
1980.30 ตุลาคม 2558
1 พฤศจิกายน 2558
ร่วมเป็นกรรมการดำเนินการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 1/2559ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศฯ จ.นครสวรรค์นุชนารถ   แก้วแดง
1981.30 ตุลาคม 2558
30 ตุลาคม 2558
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรเข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก ตามโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)5 โครงการ โครงการอ่างเก็บน้ำผาแดง จังหวัดลำพูน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขุนน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ จังหวัดสุโขทัย โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยม่วงก๋อน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก จังหวัดอุตรดิตถ์ณ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก จ.สุโขทัยภัทร   ทับพิมล
1982.29 ตุลาคม 2558
31 ตุลาคม 2558
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตนานาชาติณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่พรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1983.28 ตุลาคม 2558
28 ตุลาคม 2558
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรศึกษาดูงานเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท หน่วยงาน และองค์กรภายนอกณ บริษัท แดรี่พลัส จำกัด (ดัชมิลล์) จ.นครสวรรค์พรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1984.27 ตุลาคม 2558
27 ตุลาคม 2558
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรและนิสิตไปเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น ตามโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงชนบทประจำกรม กลุ่มที่ 2ณ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จ.กำแพงเพชรพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1985.21 ตุลาคม 2558
22 ตุลาคม 2558
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแนวทางและวิธีการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานในอนาคตตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีพ.ศ. 2558 ณ กรมชลประทาน กรุงเทพฯพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1986.20 ตุลาคม 2558
20 ตุลาคม 2558
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรและนิสิตไปเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น ตามโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงชนบทประจำกรม กลุ่มที่ 2ณ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จ.พิจิตรพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1987.13 ตุลาคม 2558
13 ตุลาคม 2558
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรและนิสิตไปเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น ตามโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงชนบทประจำกรม กลุ่มที่ 2ณ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จ.อุทัยธานี และจ.นครสวรรค์พรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1988.10 ตุลาคม 2558
10 ตุลาคม 2558
นำตัวแทนนิสิตไปทำการศึกษาพื้นที่ ในการจัดการโครงการโยธาและสิ่งแวดล้อมสู่ชนบท ครั้งที่ 12ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนุชเทียน อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลกชัยวัฒน์  กล่ำแย้ม
1989.10 ตุลาคม 2558
10 ตุลาคม 2558
นำตัวแทนนิสิตไปทำการศึกษาพื้นที่ ในการจัดการโครงการโยธาและสิ่งแวดล้อมสู่ชนบท ครั้งที่ 12ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนุชเทียน อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลกลูกน้ำ  มากลิ่น
1990.10 ตุลาคม 2558
10 ตุลาคม 2558
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรและตัวแทนนิสิตไปทำการศึกษาพื้นที่ ในการจัดการโครงการโยธาและสิ่งแวดล้อมสู่ชนบท ครั้งที่ 12ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนุชเทียน อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลกพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1991.8 ตุลาคม 2558
8 ตุลาคม 2558
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรและนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าไปศึกษาดูงานณ สถานีไฟฟ้าพิษณุโลก3 สถานีไฟฟ้าวังทอง และศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟเขต 2 จังหวัดพิษณุโลกพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1992.6 ตุลาคม 2558
6 ตุลาคม 2558
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรร่วมประชุมกับคณะกรรมการดูแลกำกับที่ปรึกษาด้านวิชาการ ครั้งที่ 1/2558 ตามโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)5 โครงการ โครงการอ่างเก็บน้ำผาแดง จังหวัดลำพูน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขุนน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ จังหวัดสุโขทัย โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยม่วงก๋อน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก จังหวัดอุตรดิตถ์ณ กรมชลประทาน กรุงเทพฯพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1993.25 กันยายน 2558
25 กันยายน 2558
รับ-ส่งคณะกรรมการสอบโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ของภาควิชาวิศวกรรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ณ อาคารวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรภัทร   ทับพิมล
1994.21 กันยายน 2558
21 กันยายน 2558
รับ-ส่งคณะกรรมการสอบโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ของภาควิชาวิศวกรรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ณ อาคารวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรภัทร   ทับพิมล
1995.18 กันยายน 2558
18 กันยายน 2558
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 ระดับอุดมศึกษาณ บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด จ.พระนครศรีอยุธยาพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1996.15 กันยายน 2558
15 กันยายน 2558
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 ระดับอุดมศึกษาณ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัดพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
1997.27 สิงหาคม 2558
27 สิงหาคม 2558
นำบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมงาน Open House ประจำปี 2558ณ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด(มหาชน) สาขาอำเภอบางระกำ จ.พิษณุโลกภัทร   ทับพิมล
1998.27 สิงหาคม 2558
27 สิงหาคม 2558
ไปราชการเพื่อรับ-ส่ง Dr.Nobuhiko Henmiจาก Shinshu University ประเทศญี่ปุ่นณ ท่าอากาศยาน จ.พิษณุโลกธงชัย   เลี่ยมสกุล
1999.26 สิงหาคม 2558
26 สิงหาคม 2558
รับ-ส่งบุคลากร วิทยากร และผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2558(2nd Thailand Rail Academic Symposium)ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลกภัทร   ทับพิมล
2000.26 สิงหาคม 2558
28 สิงหาคม 2558
ช่วยงานการประชุมวิชาการระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2558ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลกอัมพรรัตน์  เหม็นแดง


blank