: หน้าหลัก > บุคลากร > อบรม/สัมมนา/ประชุม << Backward || Forward >>

อบรมฯ/สัมมนา/ประชุมฯ

 
  อื่นๆ
ที่ ระยะเวลา หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่ ผู้เข้าร่วม
2001.12 พฤศจิกายน 2558
12 พฤศจิกายน 2558
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรเข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ตามโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)5 โครงการ โครงการอ่างเก็บน้ำผาแดง จังหวัดลำพูน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขุนน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ จังหวัดสุโขทัย โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยม่วงก๋อน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก จังหวัดอุตรดิตถ์ณ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง จ.พิษณุโลกภัทร   ทับพิมล
2002.11 พฤศจิกายน 2558
11 พฤศจิกายน 2558
ติดต่อประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก เพื่อลงนามรับรองเอกสารการรายงานประชุม โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)5 โครงการ โครงการอ่างเก็บน้ำผาแดง จังหวัดลำพูน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขุนน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ จังหวัดสุโขทัย โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยม่วงก๋อน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก จังหวัดอุตรดิตถ์ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก จ.สุโขทัยศรีรัตน์   ทองล้ำ
2003.11 พฤศจิกายน 2558
11 พฤศจิกายน 2558
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรไปติดต่อประสานงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก เพื่อรับรองเอกสารรายงานประชุม โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)5 โครงการ โครงการอ่างเก็บน้ำผาแดง จังหวัดลำพูน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขุนน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ จังหวัดสุโขทัย โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยม่วงก๋อน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก จังหวัดอุตรดิตถ์ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก จ.สุโขทัยธงชัย   เลี่ยมสกุล
2004.6 พฤศจิกายน 2558
6 พฤศจิกายน 2558
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรเข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ตามโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)5 โครงการ โครงการอ่างเก็บน้ำผาแดง จังหวัดลำพูน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขุนน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ จังหวัดสุโขทัย โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยม่วงก๋อน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก จังหวัดอุตรดิตถ์ณ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง จ.อุตรดิตถ์ภัทร   ทับพิมล
2005.5 พฤศจิกายน 2558
6 พฤศจิกายน 2558
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมโครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการ การแข่งขันสะพานเหล็กอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
2006.3 พฤศจิกายน 2558
4 พฤศจิกายน 2558
ไปราชการเพื่อรับ-ส่งผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม และติดต่อประชาสัมพันธ์งานสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก เกี่ยวกับการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ " The 1st ASEAN Conference on Impact Assessment and Mitigation: Towards ASEAN Engatement and Sustainable Development"ณ สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น จ.พิษณุโลกพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
2007.30 ตุลาคม 2558
1 พฤศจิกายน 2558
ร่วมเป็นกรรมการดำเนินการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 1/2559ณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี จ.เพชรบูรณ์วิสุทธิ์   แก้วป้องปก
2008.30 ตุลาคม 2558
1 พฤศจิกายน 2558
ร่วมเป็นกรรมการดำเนินการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 1/2559ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศฯ จ.นครสวรรค์นุชนารถ   แก้วแดง
2009.30 ตุลาคม 2558
30 ตุลาคม 2558
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรเข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก ตามโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)5 โครงการ โครงการอ่างเก็บน้ำผาแดง จังหวัดลำพูน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขุนน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ จังหวัดสุโขทัย โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยม่วงก๋อน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก จังหวัดอุตรดิตถ์ณ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก จ.สุโขทัยภัทร   ทับพิมล
2010.29 ตุลาคม 2558
31 ตุลาคม 2558
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตนานาชาติณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่พรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
2011.28 ตุลาคม 2558
28 ตุลาคม 2558
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรศึกษาดูงานเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท หน่วยงาน และองค์กรภายนอกณ บริษัท แดรี่พลัส จำกัด (ดัชมิลล์) จ.นครสวรรค์พรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
2012.27 ตุลาคม 2558
27 ตุลาคม 2558
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรและนิสิตไปเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น ตามโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงชนบทประจำกรม กลุ่มที่ 2ณ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จ.กำแพงเพชรพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
2013.21 ตุลาคม 2558
22 ตุลาคม 2558
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแนวทางและวิธีการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานในอนาคตตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีพ.ศ. 2558 ณ กรมชลประทาน กรุงเทพฯพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
2014.20 ตุลาคม 2558
20 ตุลาคม 2558
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรและนิสิตไปเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น ตามโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงชนบทประจำกรม กลุ่มที่ 2ณ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จ.พิจิตรพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
2015.13 ตุลาคม 2558
13 ตุลาคม 2558
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรและนิสิตไปเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น ตามโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงชนบทประจำกรม กลุ่มที่ 2ณ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จ.อุทัยธานี และจ.นครสวรรค์พรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
2016.10 ตุลาคม 2558
10 ตุลาคม 2558
นำตัวแทนนิสิตไปทำการศึกษาพื้นที่ ในการจัดการโครงการโยธาและสิ่งแวดล้อมสู่ชนบท ครั้งที่ 12ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนุชเทียน อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลกชัยวัฒน์  กล่ำแย้ม
2017.10 ตุลาคม 2558
10 ตุลาคม 2558
นำตัวแทนนิสิตไปทำการศึกษาพื้นที่ ในการจัดการโครงการโยธาและสิ่งแวดล้อมสู่ชนบท ครั้งที่ 12ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนุชเทียน อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลกลูกน้ำ  มากลิ่น
2018.10 ตุลาคม 2558
10 ตุลาคม 2558
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรและตัวแทนนิสิตไปทำการศึกษาพื้นที่ ในการจัดการโครงการโยธาและสิ่งแวดล้อมสู่ชนบท ครั้งที่ 12ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนุชเทียน อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลกพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
2019.8 ตุลาคม 2558
8 ตุลาคม 2558
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรและนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าไปศึกษาดูงานณ สถานีไฟฟ้าพิษณุโลก3 สถานีไฟฟ้าวังทอง และศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟเขต 2 จังหวัดพิษณุโลกพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
2020.6 ตุลาคม 2558
6 ตุลาคม 2558
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรร่วมประชุมกับคณะกรรมการดูแลกำกับที่ปรึกษาด้านวิชาการ ครั้งที่ 1/2558 ตามโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)5 โครงการ โครงการอ่างเก็บน้ำผาแดง จังหวัดลำพูน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขุนน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ จังหวัดสุโขทัย โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยม่วงก๋อน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก จังหวัดอุตรดิตถ์ณ กรมชลประทาน กรุงเทพฯพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
2021.25 กันยายน 2558
25 กันยายน 2558
รับ-ส่งคณะกรรมการสอบโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ของภาควิชาวิศวกรรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ณ อาคารวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรภัทร   ทับพิมล
2022.21 กันยายน 2558
21 กันยายน 2558
รับ-ส่งคณะกรรมการสอบโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ของภาควิชาวิศวกรรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ณ อาคารวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรภัทร   ทับพิมล
2023.18 กันยายน 2558
18 กันยายน 2558
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 ระดับอุดมศึกษาณ บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด จ.พระนครศรีอยุธยาพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
2024.15 กันยายน 2558
15 กันยายน 2558
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 ระดับอุดมศึกษาณ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัดพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
2025.27 สิงหาคม 2558
27 สิงหาคม 2558
นำบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมงาน Open House ประจำปี 2558ณ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด(มหาชน) สาขาอำเภอบางระกำ จ.พิษณุโลกภัทร   ทับพิมล
2026.27 สิงหาคม 2558
27 สิงหาคม 2558
ไปราชการเพื่อรับ-ส่ง Dr.Nobuhiko Henmiจาก Shinshu University ประเทศญี่ปุ่นณ ท่าอากาศยาน จ.พิษณุโลกธงชัย   เลี่ยมสกุล
2027.26 สิงหาคม 2558
26 สิงหาคม 2558
รับ-ส่งบุคลากร วิทยากร และผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2558(2nd Thailand Rail Academic Symposium)ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลกภัทร   ทับพิมล
2028.26 สิงหาคม 2558
28 สิงหาคม 2558
ช่วยงานการประชุมวิชาการระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2558ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลกอัมพรรัตน์  เหม็นแดง
2029.26 สิงหาคม 2558
28 สิงหาคม 2558
ช่วยงานการประชุมวิชาการระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2558ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลกพนารัตน์   กิตติจารุขจร
2030.26 สิงหาคม 2558
28 สิงหาคม 2558
ช่วยงานการประชุมวิชาการระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2558ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลกลูกน้ำ  มากลิ่น
2031.26 สิงหาคม 2558
28 สิงหาคม 2558
ช่วยงานการประชุมวิชาการระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2558ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลกทิวาโย  ธูปเทียน
2032.26 สิงหาคม 2558
28 สิงหาคม 2558
ช่วยงานการประชุมวิชาการระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2558ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลกวิสุทธิ์   แก้วป้องปก
2033.20 สิงหาคม 2558
20 สิงหาคม 2558
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรและนิสิตคณะเกษตรศาสตร์ฯ ไปศึกษาภาคสนามณ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง จ.เพชรบูรณ์ภัทร   ทับพิมล
2034.6 สิงหาคม 2558
7 สิงหาคม 2558
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพกับการผลิตบัณฑิต และโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่จัดโดย งานบริการการศึกษา ณ วนธารา เฮลท์รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.พิษณุโลกภัทร   ทับพิมล
2035.28 กรกฏาคม 2558
28 กรกฏาคม 2558
ไปรับ-ส่งเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชผักปลอดภัยบ้านแม่ระกา เพื่อมาอบรมตามโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องโรยเมล็ดข้าวงอกแบบแถวณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรภัทร   ทับพิมล
2036.28 กรกฏาคม 2558
28 กรกฏาคม 2558
ขนส่งเครื่องโรยเมล็ดข้าวงอกไปยังแปลงนา ตามโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องโรยเมล็ดข้าวงอกแบบแถวณ บ้านศรีมงคล อ.บางระกำ จ.พิษณุโลกธงชัย   เลี่ยมสกุล
2037.1 กรกฏาคม 2558
3 กรกฏาคม 2558
นิเทศนิสิตฝึกงานในสถานประกอบการณ สถานประกอบการใน จ.นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรสาครชุติมา   สุดประเสริฐ
2038.1 กรกฏาคม 2558
3 กรกฏาคม 2558
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรไปนิเทศนิสิตฝึกงานในสถานประกอบการณ สถานประกอบการใน จ.นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรสาครภัทร   ทับพิมล
2039.23 มิถุนายน 2558
23 มิถุนายน 2558
ไปสถานประกอบการ เพื่อนิเทศนิสิตฝึกงานณ กรมทรัพยากรน้ำ ภาค 9 บริษัท ซี พี เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ศรีตรังแอโกร อินดัสทรี จำกัด จ.พิษณุโลก อัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
2040.23 มิถุนายน 2558
23 มิถุนายน 2558
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรไปสถานประกอบการ เพื่อนิเทศนิสิตฝึกงานณ กรมทรัพยากรน้ำ ภาค 9 บริษัท ซี พี เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ศรีตรังแอโกร อินดัสทรี จำกัด จ.พิษณุโลก ภัทร   ทับพิมล
2041.10 มิถุนายน 2558
12 มิถุนายน 2558
ช่วยงานภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านสมองกลฝังตัวและเทคโนโลยีอัจฉริยะ(ICEST 2015)ณ โรงแรมเดอะปาร์ค จ.พิษณุโลกภัทร   ทับพิมล
2042.10 มิถุนายน 2558
11 มิถุนายน 2558
ช่วยงานภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านสมองกลฝังตัวและเทคโนโลยีอัจฉริยะ(ICEST 2015)ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรธงชัย   เลี่ยมสกุล
2043.10 มิถุนายน 2558
11 มิถุนายน 2558
ช่วยงานภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านสมองกลฝังตัวและเทคโนโลยีอัจฉริยะ(ICEST 2015)ณ โรงแรมเดอะปาร์ค จ.พิษณุโลกประโพธ   พรวนต้นไทร
2044.4 มิถุนายน 2558
7 มิถุนายน 2558
ร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 34ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐมยม   ปานมณี
2045.1 มิถุนายน 2558
8 มิถุนายน 2558
ร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 34ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐมธงชัย   เลี่ยมสกุล
2046.29 พฤษภาคม 2558
29 พฤษภาคม 2558
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรและนิสิตไปฝึกงานสำรวจภาคสนามณ สถานีวิจัยและฝึกอบรม สถานีปฏิบัติการบึงราชนก คณะเกษตรศาสตร์ฯ จ.พิษณุโลกภัทร   ทับพิมล
2047.28 พฤษภาคม 2558
28 พฤษภาคม 2558
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรไปขนอุปกรณ์การวิจัย เพื่อดำเนินการวิจัยพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น (Product DNA)ณ จ.ลพบุรีภัทร   ทับพิมล
2048.25 พฤษภาคม 2558
25 พฤษภาคม 2558
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรและนิสิตไปฝึกงานสำรวจภาคสนามณ สถานีวิจัยและฝึกอบรม สถานีปฏิบัติการบึงราชนก คณะเกษตรศาสตร์ฯ จ.พิษณุโลกภัทร   ทับพิมล
2049.22 พฤษภาคม 2558
24 พฤษภาคม 2558
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการและประกวดโครงงานนิสิตในการประชุมวิชาการ "The 2015 4th ICT International Student Project Conference" (IC-ISPC 2015)ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จ.นครปฐมภัทร   ทับพิมล
2050.18 พฤษภาคม 2558
18 พฤษภาคม 2558
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรและนิสิตไปฝึกงานสำรวจภาคสนามณ สถานีวิจัยและฝึกอบรม สถานีปฏิบัติการบึงราชนก คณะเกษตรศาสตร์ฯ จ.พิษณุโลกภัทร   ทับพิมล


blank