: หน้าหลัก > บุคลากร > อบรม/สัมมนา/ประชุม << Backward || Forward >>

อบรมฯ/สัมมนา/ประชุมฯ

 
  อื่นๆ
ที่ ระยะเวลา หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่ ผู้เข้าร่วม
2051.21 พฤศจิกายน 2557
23 พฤศจิกายน 2557
ร่วมเป็นกรรมการดำเนินการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 1/2558ณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี จ.เพชรบูรณ์วิสุทธิ์   แก้วป้องปก
2052.12 พฤศจิกายน 2557
14 พฤศจิกายน 2557
ไปราชการเพื่อนำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เข้าร่วมแข่งขัน ECO Challenge 2013-15ณ สนามทดสอบบริดจ์สโตน จ.สระบุรีภัทร   ทับพิมล
2053.10 พฤศจิกายน 2557
10 พฤศจิกายน 2557
ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ณ สถานศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยนเรศวร กรุงเทพฯทัศพร  กนกพารา
2054.7 พฤศจิกายน 2557
7 พฤศจิกายน 2557
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ เนื่องในงานพิธีเปิดศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนล่างณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จ.พิษณุโลกประโพธ   พรวนต้นไทร
2055.6 พฤศจิกายน 2557
6 พฤศจิกายน 2557
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ เนื่องในงานพิธีเปิดศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนล่างณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จ.พิษณุโลกธงชัย   เลี่ยมสกุล
2056.30 ตุลาคม 2557
30 ตุลาคม 2557
ไปราชการเพื่อขนย้ายของให้กับ รศ.ดร.สงวน ปัทมธรรมกุลณ กรุงเทพมหานครภัทร   ทับพิมล
2057.28 ตุลาคม 2557
28 ตุลาคม 2557
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรไปเก็บข้อมูลเพื่อดำเนินงานโครงการศึกษาความเหมาะสมออกแบบเขื่อนป้องกันตลิ่งและอนุรักษ์กำแพงเมืองโบราณณ จ.นครสวรรค์ภัทร   ทับพิมล
2058.22 ตุลาคม 2557
22 ตุลาคม 2557
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรเข้าร่วมประชุมหารือระหว่าง สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยและสภาวิศวกรณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯภัทร   ทับพิมล
2059.16 ตุลาคม 2557
16 ตุลาคม 2557
ร่วมงานซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ มารดาของ รศ.ดร.สมบัติ ชื่นชูกลิ่นณ วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพฯกรรณิกา  จำปาทอง
2060.16 ตุลาคม 2557
16 ตุลาคม 2557
ร่วมงานซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ มารดาของ รศ.ดร.สมบัติ ชื่นชูกลิ่นณ วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพฯลูกน้ำ  มากลิ่น
2061.15 ตุลาคม 2557
17 ตุลาคม 2557
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรเข้าร่วมประชุุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออร์คิด จ.ขอนแก่นภัทร   ทับพิมล
2062.14 ตุลาคม 2557
14 ตุลาคม 2557
รับ-ส่งผู้เข้าร่วมงาน ประชุมวิชาการระดับทวิภาคีระหว่างสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและประเทศไทยด้านนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี (International Conference on Safe and Sustainable Nanaotechnology in conjunction with 4th : GTSNN 2014) ซึ่งจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยนเรศวรณ สนามบินจังหวัดพิษณุโลกภัทร   ทับพิมล
2063.25 กันยายน 2557
25 กันยายน 2557
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรไป่ร่วมประชุมหารือ ขอคำปรึกษาและศึกษาดูงานเกี่ยวกับโครงการศึกษาความเหมาะสมออกแบบเขื่อนป้องกันตลิ่งและอนุรักษ์กำแพงเมืองโบราณณ อำเภอพรหมพิราม จ.พิษณุโลกภัทร   ทับพิมล
2064.20 กันยายน 2557
21 กันยายน 2557
ไปราชการเพื่อนำอาจารย์ และนิสิตเข้าร่วมการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ)ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ภัทร   ทับพิมล
2065.11 กันยายน 2557
11 กันยายน 2557
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรไป่ร่วมประชุมหารือ ขอคำปรึกษาและศึกษาดูงานเกี่ยวกับโครงการศึกษาความเหมาะสมออกแบบเขื่อนป้องกันตลิ่งและอนุรักษ์กำแพงเมืองโบราณณ อำเภอพรหมพิราม จ.พิษณุโลกภัทร   ทับพิมล
2066.7 กันยายน 2557
8 กันยายน 2557
ไปรับนักศึกษาประเทศมองโกเลีย ซึ่งได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท มายังมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการภัทร   ทับพิมล
2067.4 กันยายน 2557
4 กันยายน 2557
ไปราชการเพื่อการสำรวจสถานที่และประเมินความเป็นไปได้ของโครงการโยธาและสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน ครั้งที่ 12ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนุชเทียน จ.พิษณุโลกภัทร   ทับพิมล
2068.1 กันยายน 2557
1 กันยายน 2557
ไปราชการเพื่อนำคณบดีเข้าร่วมประชุมรับฟังการบรรยายสรุปของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4และเยี่ยมชมสถานประกอบการที่มีความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนของสถาบันณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ภัทร   ทับพิมล
2069.23 สิงหาคม 2557
24 สิงหาคม 2557
รับ-ส่งอาจารย์พิเศษ เพื่อมาสอนนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ณ สนามบินจังหวัดพิษณุโลกภัทร   ทับพิมล
2070.16 สิงหาคม 2557
17 สิงหาคม 2557
ไปราชการเพื่อนำผู้รับฟังบรรยายพิเศาด้านวิชาการ เข้าศึกษาดูงานการจัดการเติมน้ำใต้ดิน และการจัดการลุ่มน้ำป่าสัก-เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ณ อำเภอบางระกำ จ.พิษณุโลก และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรีภัทร   ทับพิมล
2071.7 สิงหาคม 2557
8 สิงหาคม 2557
ไปราชการเพื่อการร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตปริญญาตรี และทัศนศึกษาโรงงานณ บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด จ.สมุทรปราการภัทร   ทับพิมล
2072.7 สิงหาคม 2557
7 สิงหาคม 2557
ช่วยงาน การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2557จัดโดยภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลกอัมพรรัตน์  เหม็นแดง
2073.7 สิงหาคม 2557
7 สิงหาคม 2557
ช่วยงาน การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2557จัดโดยภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลกพนารัตน์   กิตติจารุขจร
2074.7 สิงหาคม 2557
7 สิงหาคม 2557
ช่วยงาน การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2557จัดโดยภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลกกรรณิกา  จำปาทอง
2075.7 สิงหาคม 2557
7 สิงหาคม 2557
ช่วยงาน การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2557จัดโดยภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลกรณกฤต  แสงผ่อง
2076.7 สิงหาคม 2557
7 สิงหาคม 2557
ช่วยงาน การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2557จัดโดยภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลกวิสุทธิ์   แก้วป้องปก
2077.7 สิงหาคม 2557
7 สิงหาคม 2557
ช่วยงาน การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2557จัดโดยภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลกศรีรัตน์   ทองล้ำ
2078.7 สิงหาคม 2557
7 สิงหาคม 2557
ช่วยงาน การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2557จัดโดยภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลกฐิติภรณ์  โตจุ้ย
2079.7 สิงหาคม 2557
7 สิงหาคม 2557
ช่วยงาน การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2557จัดโดยภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลกรัชนก  แจงป้อม
2080.7 สิงหาคม 2557
7 สิงหาคม 2557
ร่วมงานฌาปณกิจศพ นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมณ จ.ลำปางลูกน้ำ  มากลิ่น
2081.22 กรกฏาคม 2557
22 กรกฏาคม 2557
รับ-ส่งบุคลากรของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (คสบ.) เพื่อมาทำกิจกรรมของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.นเรศวรภัทร   ทับพิมล
2082.18 กรกฏาคม 2557
19 กรกฏาคม 2557
นำบุคลากรและนิสิตไปเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการประเมินและเสริมสร้างศักยภาพพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในบริบทของการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนณ อุทยานปะวัติศาสตร์สุโขทัย จ.สุโขทัยภัทร   ทับพิมล
2083.16 กรกฏาคม 2557
16 กรกฏาคม 2557
รับแบบต้นฉบับกระดาษไขแบบรายละเอียดโครงการlสำรวจ ออกแบบโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ ในเขตลุ่มน้ำยม จ.แพร่ และจ.สุโขทัยณ สำนักชลประทานที่่ 4 จ.กำแพงเพชรศรีรัตน์   ทองล้ำ
2084.26 มิถุนายน 2557
26 มิถุนายน 2557
ไปราชการเพื่อรับ-ส่งผู้นำผลงานเข้าประกวดในงาน "วันนักประดิษฐ์" ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรีภัทร   ทับพิมล
2085.22 มิถุนายน 2557
22 มิถุนายน 2557
ไปราชการเพื่อรับ-ส่งผู้นำผลงานเข้าประกวดในงาน "วันนักประดิษฐ์" ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรีภัทร   ทับพิมล
2086.18 มิถุนายน 2557
20 มิถุนายน 2557
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรไปนิเทศนิสิตฝึกงานในสถานประกอบการณ จ.สมุทรปราการ และจ.ชลบุรีภัทร   ทับพิมล
2087.16 มิถุนายน 2557
16 มิถุนายน 2557
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรไปนิเทศนิสิตฝึกงานในสถานประกอบการณ จ.พิษณุโลกภัทร   ทับพิมล
2088.13 มิถุนายน 2557
13 มิถุนายน 2557
ไปส่งคืนต้นฉบับกระดาษไขแบบรายละเอียดโครงการจ้างสำรวจ ออกแบบโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำในเขตลุ่มน้ำยม จ.แพร่ และ จ.สุโขทัยณ สำนักชลประทานที่ 4 จ.กำแพงเพชรศรีรัตน์   ทองล้ำ
2089.12 มิถุนายน 2557
13 มิถุนายน 2557
ขนถ่ายครุภัณฑ์เตาปฏิกรณ์ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯภัทร   ทับพิมล
2090.9 มิถุนายน 2557
10 มิถุนายน 2557
ไปราชการเพื่อจัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่่ยนเรียนรู้ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านบริการการศึกษาณ เขาค้อทะเลหมอกรีสอร์ท จ.เพชรบูรณ์ภัทร   ทับพิมล
2091.6 มิถุนายน 2557
6 มิถุนายน 2557
ไปรับต้นฉบับกระดาษไขรายละเอียดของโครงการlสำรวจ ออกแบบโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ ในเขตลุ่มน้ำยม จ.แพร่ และจ.สุโขทัย ณ สำนักชลประทานที่ 4 จ.กำแพงเพชรศรีรัตน์   ทองล้ำ
2092.19 พฤษภาคม 2557
30 พฤษภาคม 2557
ไปราชการเพื่อนำนิสิตเข้าร่วมฝึกงานสำรวจภาคสนามณ สถานีวิจัยและฝึกอบรม สถานีปฏิบัติการบึงราชนก คณะเกษตรศาสตร์ฯ จ.พิษณุโลกภัทร   ทับพิมล
2093.15 พฤษภาคม 2557
17 พฤษภาคม 2557
ไปราชการเพื่อการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยณ จ.นครนายกภัทร   ทับพิมล
2094.6 พฤษภาคม 2557
8 พฤษภาคม 2557
นำนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษานอกสถานที่ณ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลภัทร   ทับพิมล
2095.26 เมษายน 2557
26 เมษายน 2557
ไปส่งนิสิตเพื่อศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ภัทร   ทับพิมล
2096.25 เมษายน 2557
27 เมษายน 2557
เป็นกรรมการดำเนินการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 2/2557ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม จ.ตากวิสุทธิ์   แก้วป้องปก
2097.8 เมษายน 2557
9 เมษายน 2557
ขนของไปร่วมการประชุมสัมมนาการปัจฉิมนิเทศในโครงการศึกษาจัดทำแผนหลักการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ จังหวัดแพร่ณ โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์ จ.แพร่ภัทร   ทับพิมล
2098.7 เมษายน 2557
7 เมษายน 2557
เดินทางไปดูสถานที่ในการจัดโครงการโยธาและสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน ครั้งที่ 11ณ โรงเรียนบ้านวังน้ำ จ.กำแพงเพชรลูกน้ำ  มากลิ่น
2099.2 เมษายน 2557
2 เมษายน 2557
ไปราชการเพื่อการประชุมแนะนำโครงการ TSAE Auto Challenge 2014-15 Student Formulaณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรีภัทร   ทับพิมล
2100.25 มีนาคม 2557
26 มีนาคม 2557
ไปขนย้ายแบบจำลองทางกายภาพ โครงการศึกษาจัดทำแผนหลักการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ จังหวัดแพร่จาก จ.ปทุมธานี มายังจ.แพร่ประโพธ   พรวนต้นไทร


blank