: หน้าหลัก > บุคลากร > อบรม/สัมมนา/ประชุม << Backward || Forward >>

อบรมฯ/สัมมนา/ประชุมฯ

 
  อื่นๆ
ที่ ระยะเวลา หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่ ผู้เข้าร่วม
2101.21 มีนาคม 2557
21 มีนาคม 2557
ไปขนของให้กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม กทม.ภัทร   ทับพิมล
2102.20 มีนาคม 2557
20 มีนาคม 2557
นำนิสิตไปดูสถานที่ในการจัดทำโครงการสัญจรทางวิชาการ ครั้งที่ 23ณ โรงเรียน ในจ.เพชรบูรณ์ภัทร   ทับพิมล
2103.14 มีนาคม 2557
14 มีนาคม 2557
ไปราชการเพื่อประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาครั้งที่ 1/2557 มหาวิทยาลัยพะเยาภัทร   ทับพิมล
2104.11 มีนาคม 2557
14 มีนาคม 2557
นำนิสิตไปเข้าร่วมการแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ : Youth's Electronic Circuit Contest 2014ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) กรุงเทพมหานครภัทร   ทับพิมล
2105.8 มีนาคม 2557
9 มีนาคม 2557
นำนิสิตไปศึกษาดูงานวิธีการสร้างรถ Formula Student ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ภัทร   ทับพิมล
2106.7 มีนาคม 2557
11 มีนาคม 2557
ร่วมเป็นกรรมการดำเนินการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 1/2557ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม จ.ตากวิสุทธิ์   แก้วป้องปก
2107.7 มีนาคม 2557
9 มีนาคม 2557
ร่วมเป็นกรรมการดำเนินการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 1/2557ณ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ จ.นครสวรรคฺ์นุชนารถ   แก้วแดง
2108.5 มีนาคม 2557
6 มีนาคม 2557
นำนิสิตเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของโครงการ "บูรณาการศึกษาการพยากรณ์ด้านน้ำและอุตตุนิยมวิทยาและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย" ณ โรงแรม เวสอิน แกรนด์ กรุงเทพฯภัทร   ทับพิมล
2109.27 กุมภาพันธ์ 2557
28 กุมภาพันธ์ 2557
ไปราชการเพื่อการนิเทศนิสิตฝึกงานในบริษัทต่างๆ ณ จ.ปทุมธานี และ จ.พระนครศรีอยุธยาภัทร   ทับพิมล
2110.25 กุมภาพันธ์ 2557
26 กุมภาพันธ์ 2557
ไปราชการเพื่อการประชุม สถานการณ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นที่ปนเปื้อนภาคตะวันออก และร่วมเสวนา เรื่องบทเรียนหนองแหนกับการคุ้มครองสิทธิชุมชน กรณี การลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายณ วัดหนองบัว จ.ฉะเชิงเทราภัทร   ทับพิมล
2111.21 กุมภาพันธ์ 2557
21 กุมภาพันธ์ 2557
ไปราชการเพื่อร่วมปรึกษาหารือการสำรวจออกแบบโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำในเขตลุ่มน้ำยม จ.แพร่ และ จ.สุโขทัยณ สำนักงานชลประทานที่ 4 จ.กำแพงเพชรภัทร   ทับพิมล
2112.18 กุมภาพันธ์ 2557
18 กุมภาพันธ์ 2557
ไปขนตัวอย่างเถ้าชีวมวลจากการผลิตกระแสไฟฟ้า และขนทรายแม่น้ำณ บริษัท วิทัยไบโอพาวเวอร์ จำกัด จ.อุทัยธานี แและร้านค้าทราย อ.วชิรบารมี จ.พิจิตรภัทร   ทับพิมล
2113.13 กุมภาพันธ์ 2557
13 กุมภาพันธ์ 2557
ไปราชการเพื่อนำคณะทำงานเข้าร่วมประชุมนำเสนอรายงานฉบับกลางโครงการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการจังหวัดแพร่ ณ สำนักชลประทานที่ 4 จ.กำแพงเพชรภัทร   ทับพิมล
2114.11 กุมภาพันธ์ 2557
11 กุมภาพันธ์ 2557
นำปูนซีเมนต์ซึ่งขอยืมมาไปใช้ในโครงการวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมสุ่ชุมชน ครั้งที่ 10 ไปส่งคืนร้านค้าณ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลกลูกน้ำ  มากลิ่น
2115.29 มกราคม 2557
31 มกราคม 2557
ไปราชการเพื่อการนิเทศนิสิตฝึกงาน ณ บริษัทต่างๆ ใน กรุงเทพฯ และ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี และ จ.ระยองภัทร   ทับพิมล
2116.28 มกราคม 2557
28 มกราคม 2557
ไปราชการเพื่อการนิเทศนิสิตฝึกงาน ณ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) จ.พิษณุโลก และบริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร จ.พิจิตรภัทร   ทับพิมล
2117.27 มกราคม 2557
27 มกราคม 2557
ไปราชการเพื่อการนิเทศนิสิตฝึกงาน ณ สำนักทางหลวงที่ 4 และ กองควบคุมและบำรุงรักษา ฝ่ายปฏิบัติการเครือข่ายเขต 2 ภาคเหนือ จ.พิษณุโลกภัทร   ทับพิมล
2118.24 มกราคม 2557
25 มกราคม 2557
ไปราชการเพื่อเก็บข้อมูลวิจัย ดำเนินงานโครงการวิจัย ณ จังหวัดมุกดาหารภัทร   ทับพิมล
2119.14 มกราคม 2557
17 มกราคม 2557
ไปราชการเพื่อรับ-ส่งผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าฯ ณ กรุงเทพฯภัทร   ทับพิมล
2120.10 มกราคม 2557
10 มกราคม 2557
ไปราชการเพื่อร่วมพิธีส่งมอบอาคารฯ ในโครงการ "โยธาและสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน ครั้งที่ 10" ณ ร.ร.บ้านแม่เทียบ จ.พิษณุโลกภัทร   ทับพิมล
2121.6 มกราคม 2557
6 มกราคม 2557
นำโต๊ะพับและวัสดุอุปกรณ์ไปมอบให้กับโรงเรียนบ้านแม่เทียบตามโครงการ "โยธาและสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชนครั้งที่ 10 " ณ จ.พิษณุโลกภัทร   ทับพิมล
2122.27 ธันวาคม 2556
27 ธันวาคม 2556
ไปราชการเพื่อนำบุคลากรเข้าร่วมโครงการ "โยธาและสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน ครั้งที่ 10" ณ ร.ร.บ้านแม่เทียบ จ.พิษณุโลกภัทร   ทับพิมล
2123.23 ธันวาคม 2556
24 ธันวาคม 2556
ไปราชการงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวรกับ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ณ แอร์พอร์ทลิงค์ กทม.ภัทร   ทับพิมล
2124.9 ธันวาคม 2556
9 ธันวาคม 2556
ไปซื้อไม้ดอกมาประดับในงานพระราชทานปริญญาบัตร ณ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลยศรีรัตน์   ทองล้ำ
2125.9 ธันวาคม 2556
9 ธันวาคม 2556
ไปซื้อไม้ดอกมาประดับในงานพระราชทานปริญญาบัตร ณ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลยภัทร   ทับพิมล
2126.9 ธันวาคม 2556
9 ธันวาคม 2556
ไปซื้อไม้ดอกมาประดับในงานพระราชทานปริญญาบัตร ณ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลยจำรัส  ปลากัดทอง
2127.2 ธันวาคม 2556
2 ธันวาคม 2556
ตรวจวัดคุณภาพเสียง ภายในอาคารสำนักงานและบริเวณทึ่ขุดเจาะน้ำมัน ให้กับ บจก. ชลัมเบอร์เจอร์ โอเวอร์ซีส์ เอส เอ ณ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชรวิชญา  อิ่มกระจ่าง
2128.28 พฤศจิกายน 2556
28 พฤศจิกายน 2556
ตรวจวัดคุณภาพเสียง ภายในอาคารสำนักงานและบริเวณทึ่ขุดเจาะน้ำมัน ให้กับ บจก. ชลัมเบอร์เจอร์ โอเวอร์ซีส์ เอส เอ ณ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชรวิชญา  อิ่มกระจ่าง
2129.22 พฤศจิกายน 2556
22 พฤศจิกายน 2556
ไปราชการเพื่อการนำเสนอรายงานและลงพื้นที่สำรวจเพื่อดำเนินงานโครงการสำรวจออกแบบโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำในเขตลุ่มน้ำปิงตอนล่าง จ.ตาก และ จ.กำแพงเพชร ณ สำนักงานชลประทานที่4 จ.กำแพงเพชรภัทร   ทับพิมล
2130.18 พฤศจิกายน 2556
18 พฤศจิกายน 2556
ไปราชการเพื่อร่วมปรึกษาหารือและลงพื้นที่โครงการสำรวจออกแบบโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำในเขตลุ่มน้ำปิงตอนล่าง จ.ตาก และ จ.กำแพงเพชร ณ จ.กำแพงเพชรภัทร   ทับพิมล
2131.12 พฤศจิกายน 2556
12 พฤศจิกายน 2556
ไปราชการเพื่อนำนิสิตเข้ารับทุนการศึกษาไทย โอบายาชิ ณ บริษัท นันทวัน จำกัด กทม.ภัทร   ทับพิมล
2132.8 พฤศจิกายน 2556
9 พฤศจิกายน 2556
ไปราชการเพื่อการสืบค้นข้อมูลดำเนินงานโครงการสำรวจออกแบบโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำในเขตลุ่มน้ำปิงตอนล่าง จ.ตาก และ จ.กำแพงเพชร ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย จ.ปทุมธานีภัทร   ทับพิมล
2133.27 ตุลาคม 2556
29 ตุลาคม 2556
รับ-ส่งประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระหว่างมหาวทยาลัยขอนแก่น กับมหาวิทยาลัยนเรศวรภัทร   ทับพิมล
2134.17 ตุลาคม 2556
17 ตุลาคม 2556
ไปราชการเพื่อจัดประชุม/สัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการสำรวจออกแบบโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำในเขตลุ่มน้ำปิงตอนล่าง จ.ตาก และจ.กำแพงเพชร ครั้งที่ 2 ณ จ.ตาก และ จ.กำแพงเพชรภัทร   ทับพิมล
2135.12 ตุลาคม 2556
12 ตุลาคม 2556
ไปราชการเพื่อการประชุมกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 21/2555-56 ณ อาคาร วสท. กรุงเทพฯภัทร   ทับพิมล
2136.10 ตุลาคม 2556
10 ตุลาคม 2556
ไปรับผู้บริหารซึ่งไปราชการประเทศมองโกเลีย จาก สนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ มายัง จ .พิษณุโลกภัทร   ทับพิมล
2137.8 ตุลาคม 2556
8 ตุลาคม 2556
ไปราชการเพื่อการประชุมชี้แจงรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำประดู่เฒ่าตอนใต้ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันทุ่งใหญ่ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันสิริกิติ์ตะวันออกระยะที่2 และโครงการพัฒนาปิโตเลียมแหล่งสารบบ ยางเมืองและไทรงาม ณ อบต.หนองกุลา จ.พิษณุโลกภัทร   ทับพิมล
2138.5 ตุลาคม 2556
5 ตุลาคม 2556
ไปส่งผู้บริหารเพื่อไปราชการประเทศมองโกเลีย จาก จ .พิษณุโลก ไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการภัทร   ทับพิมล
2139.25 กันยายน 2556
25 กันยายน 2556
ไปราชการเพื่อการปรึกษาหารือการสำรวจออกแบบโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำในเขตลุ่มน้ำปิงตอนล่าง จ.ตาก และ จ.กำแพงเพชร ณ จ.กำแพงเพชรภัทร   ทับพิมล
2140.24 กันยายน 2556
24 กันยายน 2556
ไปราชการเพื่อการประชุมคณะกรรมการจัดการสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 36 ครั้งที่ 3 และประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จ.ปทุมธานีภัทร   ทับพิมล
2141.21 กันยายน 2556
21 กันยายน 2556
ไปราชการเพื่อการประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 20/2556 ณ อาคาร วสท. กรุงเทพฯภัทร   ทับพิมล
2142.11 กันยายน 2556
14 กันยายน 2556
ไปราชการเพื่อการประชุมด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ณ จ.นครราชสีมาภัทร   ทับพิมล
2143.30 สิงหาคม 2556
31 สิงหาคม 2556
ไปราชการเพื่อรับส่งวิทยากร จากสนามบินเชียงใหม่มายัง รร.แกรนด์ ริเวอร์ไซด์ และม.นเรศวร กับสนามบินพิษณุโลก เพื่อบรรยายพิเศษหัวข้อ เทคโนโลยีสอิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ณ ม.นเรศวรภัทร   ทับพิมล
2144.29 สิงหาคม 2556
29 สิงหาคม 2556
ไปราชการเพื่อเก็บตัวอย่างเถ้าชีวมวล ณ บริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด จ.กำแพงเพชรภัทร   ทับพิมล
2145.7 สิงหาคม 2556
8 สิงหาคม 2556
ไปราชการเพื่อจัดประชุม/สัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการสำรวจออกแบบโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำในเขตลุ่มน้ำปิงตอนล่างจ.ตาก และจ.กำแพงเพชร ครั้งที่ 1 ณ จ.กำแพงเพชร และ จ.ตากภัทร   ทับพิมล
2146.25 กรกฏาคม 2556
26 กรกฏาคม 2556
นำนิสิตรับทุนจากบริษัทไทยบริดจสโตน ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ม.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงรายภัทร   ทับพิมล
2147.18 กรกฏาคม 2556
18 กรกฏาคม 2556
ขับรถไปราชการเพื่อการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอโครงการให้บริการที่ปรึกษาฯ ณ จ.นครสวรรค์ภัทร   ทับพิมล
2148.6 กรกฏาคม 2556
8 กรกฏาคม 2556
รับส่งประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระหว่าง ม.ขอนแก่น และ ม.นเรศวรภัทร   ทับพิมล
2149.5 กรกฏาคม 2556
5 กรกฏาคม 2556
ไปราชการเพื่อการประชุมพิจารณารายงานความก้าวหน้าและรายงานทบทวนการศึกษาเบื้องต้นโครงการจ้างศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพโรงสูบน้ำ ฯ ณ จ.กำแพงเพชรภัทร   ทับพิมล
2150.1 กรกฏาคม 2556
1 กรกฏาคม 2556
รับนักศึกษาต่างชาติที่มาปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนและงานวิจัย จากสนามบินสุวรรณภูมิ มายัง ม.เรศวรภัทร   ทับพิมล


blank