: หน้าหลัก > บุคลากร > อบรม/สัมมนา/ประชุม << Backward || Forward >>

อบรมฯ/สัมมนา/ประชุมฯ

 
  อื่นๆ
ที่ ระยะเวลา หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่ ผู้เข้าร่วม
2151.28 มิถุนายน 2556
28 มิถุนายน 2556
ไปราชการเพื่อปรึกษาหารือการสำรวจออกแบบโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำในเขตลุ่มน้ำปิงตอนล่าง จ.ตาก และ จ.กำแพงเพชร ณ จ.กำแพงเพชรภัทร   ทับพิมล
2152.22 มิถุนายน 2556
22 มิถุนายน 2556
ไปราชการเพื่อการศึกษาดูงานกระบวนการผลิตไฟฟ้าชีวมวล ณ โรงไฟฟ้าชีวมวล บจก.สหกรีน ฟอเรสท์ จ.กำแพงเพชรภัทร   ทับพิมล
2153.8 มิถุนายน 2556
10 มิถุนายน 2556
ไปราชการเพื่อรับส่งเลขานุการรัฐมนตรี ณ จ.กำแพงเพชรภัทร   ทับพิมล
2154.6 มิถุนายน 2556
7 มิถุนายน 2556
พานิสิตไปรับทุนการศึกษาจาก บจก.เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) ประจำปีการศึกษา 2556 ณ บจก.เอ็นเอชเคฯ กทม.ภัทร   ทับพิมล
2155.27 พฤษภาคม 2556
27 พฤษภาคม 2556
ไปราชการกับกองกลางเพื่อเดินทางไปให้สัมภาษณ์ทางสถานีโทรทัศน์ MSS Cable TV จ.พิษณุโลกภัทร   ทับพิมล
2156.8 พฤษภาคม 2556
8 พฤษภาคม 2556
ไปราชการเพื่อรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพหน่วยงานท้องถิ่นในการจัดการและป้องกันการปนเปื้อนของสารพิษบนพื้นที่ต้นน้ำน่าน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านภัทร   ทับพิมล
2157.26 มีนาคม 2556
27 มีนาคม 2556
ไปราชการนำอาจารย์ไปเตรียมงานและร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง ม.นเรศวร กับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม จ.ปทุมธานีภัทร   ทับพิมล
2158.9 มีนาคม 2556
9 มีนาคม 2556
ไปราชการงานประชุมกรรมการวิชาการครั้งที่ 14/2555-2556 ณ อาคาร วสท. กรุงเทพฯภัทร   ทับพิมล
2159.7 มีนาคม 2556
7 มีนาคม 2556
ร่วมเป็นกรรมการดำเนินการทดสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับชาติ (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ร.ร.หนองฉาง จ.อุทัยธานีนุชนารถ   แก้วแดง
2160.7 มีนาคม 2556
7 มีนาคม 2556
ร่วมเป็นกรรมการดำเนินการทดสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับชาติ (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ร.ร.ตากพิทยาคม จ.ตากวิสุทธิ์   แก้วป้องปก
2161.5 มีนาคม 2556
5 มีนาคม 2556
ไปราชการงานประชุมคณะกรรมการเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2556 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยาภัทร   ทับพิมล
2162.4 มีนาคม 2556
4 มีนาคม 2556
ติดต่อประสานงานและดูแลสถานที่โครงการฝึกสำรวจ ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร จ.พิจิตรภัทร   ทับพิมล
2163.1 มีนาคม 2556
2 มีนาคม 2556
รับรองวิทยากรในโครงการ Research Forum : Nanotoxicology Research (ของสถาบันวิจัยฯ ด้านวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม) ณ ม.นเรศวร และรับส่งวิทยากรภายในจ.พิษณุโลก และ จ.สุโขทัยภัทร   ทับพิมล
2164.1 มีนาคม 2556
5 มีนาคม 2556
ร่วมเป็นกรรมการกลางประสานงานศูนย์สอบมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และสอบความถนัดทางวิชาชีพ (PAT) ณ ร.ร.ตากพิทยาคม จ.ตากวิสุทธิ์   แก้วป้องปก
2165.17 กุมภาพันธ์ 2556
20 กุมภาพันธ์ 2556
ไปราชการติดต่อประสานงานกับสาธารรสุขจังหวัด และอบต.จ.น่าน ในด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ จ.น่านภัทร   ทับพิมล
2166.8 กุมภาพันธ์ 2556
10 กุมภาพันธ์ 2556
ร่วมเป็นกรรมการดำเนินการทดสอบวัดความรุ้พื้นฐานระดับชาติ (O-Net) ประจำปีการศึกษา 2555 ณ รร.หนองฉางวิทยา จ.อุทัยธานีนุชนารถ   แก้วแดง
2167.8 กุมภาพันธ์ 2556
10 กุมภาพันธ์ 2556
ร่วมเป็นกรรมการดำเนินการทดสอบวัดความรุ้พื้นฐานระดับชาติ (O-Net) ประจำปีการศึกษา 2555 ณ รร.นครไทย จ.พิษณุโลกวิสุทธิ์   แก้วป้องปก
2168.1 กุมภาพันธ์ 2556
1 กุมภาพันธ์ 2556
ไปราชการเพื่อนำนิสิตศกษาดูงานนอกสถานที่ ณ บจก.เบียร์ไทย (1991)(มหาชน) จ.กำแพงเพชรภัทร   ทับพิมล
2169.30 มกราคม 2556
31 มกราคม 2556
ไปราชการเพื่อเก็บข้อมูลงานวิจัย "โครงการศึกษาระบบที่เอื้อต่าความปลอดภัยเพื่อการท่องเที่ยวทางถนนที่ยั่งยืน" ณ จ.น่านภัทร   ทับพิมล
2170.4 มกราคม 2556
6 มกราคม 2556
ร่วมเป็นกรรมการดำเนินการสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ประจำปีการศึกษา 2556 สนามสอบ รร.วิทยานุกูลนารี จ.เพชรบูรณ์วิสุทธิ์   แก้วป้องปก
2171.24 ธันวาคม 2555
24 ธันวาคม 2555
ไปราชการเพื่อการเข้าศึกษาดูสถานที่ก่อสร้างศูนย์ราชการตำบล ณ อบต.นายาง จ.อุตรดิตถ์ภัทร   ทับพิมล
2172.19 ธันวาคม 2555
19 ธันวาคม 2555
ไปราชการโครงการ NU Roadshow to School : มน.แนะแนวสัญจร ณ โรงเรียนเครือข่าย จ.พิจิตรภัทร   ทับพิมล
2173.11 ธันวาคม 2555
13 ธันวาคม 2555
ไปราชการงาน Challenging New Era of Gemological World (GIT 2012) The 3rd International Gem and Jewelry Conference ณ รร.อิมพีเรียล ควีนสปาร์ค กทม.ภัทร   ทับพิมล
2174.28 พฤศจิกายน 2555
28 พฤศจิกายน 2555
นำอุปกรณ์ที่ใช้ในการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องเครื่องจักรกลการเกษตรในการผลิตข้าว "Agricultural Machinery in Rice Production : A Challenge for ASEAN" ณ จ.เชียงใหม่ กลับมายังคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรภัทร   ทับพิมล
2175.5 ตุลาคม 2555
7 ตุลาคม 2555
เป็นคณะกรรมการดำเนินการทดสอบ Gat, Pat ตามคำสั่งมหาวิทยาลัย ณ จ.กำแพงเพชรวิสุทธิ์   แก้วป้องปก
2176.24 ตุลาคม 2554
24 ตุลาคม 2554
ร่วมโครงการโยธาและสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน จ.กำแพงเพชรภัทร   ทับพิมล
2177.20 กรกฏาคม 2554
21 กรกฏาคม 2554
รับทุน ไทยบริคสโตน เชียงใหม่นันทวัน   ดีอินทร์
2178.8 กรกฏาคม 2554
11 กรกฏาคม 2554
อบรมเทคนิคการเขียนหนังสือ กทมสารินทร์  เติมสุทา
2179.6 กรกฏาคม 2554
8 กรกฏาคม 2554
อบรม ISO17025 กทมวิชญา  อิ่มกระจ่าง
2180.3 มิถุนายน 2554
5 มิถุนายน 2554
ดูงาน ป.โท ชลบุรีลูกน้ำ  มากลิ่น
2181.25 พฤษภาคม 2554
27 พฤษภาคม 2554
โครงการยุทธศาสตร์ จันทบุรีฐิติภรณ์  โตจุ้ย
2182.25 พฤษภาคม 2554
27 พฤษภาคม 2554
โครงการยุทธศาสตร์ จันทบุรีธวัชชัย  ชุลบุตร
2183.25 พฤษภาคม 2554
27 พฤษภาคม 2554
โครงการยุทธศาสตร์ จันทบุรีรณกฤต  แสงผ่อง
2184.25 พฤษภาคม 2554
27 พฤษภาคม 2554
โครงการยุทธศาสตร์ จันทบุรีอิสรีย์  วัตถุภาพ
2185.23 พฤษภาคม 2554
23 พฤษภาคม 2554
ประชุมเครือข่ายประกันฯ ทะเลแก้วศรีรัตน์   ทองล้ำ
2186.4 พฤษภาคม 2554
6 พฤษภาคม 2554
สัมมนาคณะฯ ประจวบฯกรรณิกา  จำปาทอง
2187.4 พฤษภาคม 2554
6 พฤษภาคม 2554
สัมมนาคณะฯ ประจวบฯฐิติภรณ์  โตจุ้ย
2188.4 พฤษภาคม 2554
6 พฤษภาคม 2554
สัมมนาคณะฯ ประจวบฯอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
2189.4 พฤษภาคม 2554
6 พฤษภาคม 2554
สัมมนาคณะฯ ประจวบฯศรีรัตน์   ทองล้ำ
2190.4 พฤษภาคม 2554
6 พฤษภาคม 2554
สัมมนาคณะฯ ประจวบฯลูกน้ำ  มากลิ่น
2191.4 พฤษภาคม 2554
6 พฤษภาคม 2554
สัมมนาคณะฯ ประจวบฯโกศล  เหล็กกล้า
2192.4 พฤษภาคม 2554
6 พฤษภาคม 2554
สัมมนาคณะฯ ประจวบฯทัศพร  กนกพารา
2193.4 พฤษภาคม 2554
6 พฤษภาคม 2554
สัมมนาคณะฯ ประจวบฯธงชัย   เลี่ยมสกุล
2194.4 พฤษภาคม 2554
6 พฤษภาคม 2554
สัมมนาคณะฯ ประจวบฯเกดิษฐ์  กว้างตระกูล
2195.4 พฤษภาคม 2554
6 พฤษภาคม 2554
สัมมนาคณะฯ ประจวบฯยม   ปานมณี
2196.4 พฤษภาคม 2554
6 พฤษภาคม 2554
สัมมนาคณะฯ ประจวบฯธวัชชัย  ชุลบุตร
2197.4 พฤษภาคม 2554
6 พฤษภาคม 2554
สัมมนาคณะฯ ประจวบฯรณกฤต  แสงผ่อง
2198.4 พฤษภาคม 2554
6 พฤษภาคม 2554
สัมมนาคณะฯ ประจวบฯนันทวัน   ดีอินทร์
2199.4 พฤษภาคม 2554
6 พฤษภาคม 2554
สัมมนาคณะฯ ประจวบฯประโพธ   พรวนต้นไทร
2200.4 พฤษภาคม 2554
6 พฤษภาคม 2554
สัมมนาคณะฯ ประจวบฯณัฐชา   ฮุนพานิช


blank