: หน้าหลัก > บุคลากร > อบรม/สัมมนา/ประชุม << Backward || Forward >>

อบรมฯ/สัมมนา/ประชุมฯ

 
  อื่นๆ
ที่ ระยะเวลา หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่ ผู้เข้าร่วม
2201.11 ธันวาคม 2555
13 ธันวาคม 2555
ไปราชการงาน Challenging New Era of Gemological World (GIT 2012) The 3rd International Gem and Jewelry Conference ณ รร.อิมพีเรียล ควีนสปาร์ค กทม.ภัทร   ทับพิมล
2202.28 พฤศจิกายน 2555
28 พฤศจิกายน 2555
นำอุปกรณ์ที่ใช้ในการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องเครื่องจักรกลการเกษตรในการผลิตข้าว "Agricultural Machinery in Rice Production : A Challenge for ASEAN" ณ จ.เชียงใหม่ กลับมายังคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรภัทร   ทับพิมล
2203.5 ตุลาคม 2555
7 ตุลาคม 2555
เป็นคณะกรรมการดำเนินการทดสอบ Gat, Pat ตามคำสั่งมหาวิทยาลัย ณ จ.กำแพงเพชรวิสุทธิ์   แก้วป้องปก
2204.24 ตุลาคม 2554
24 ตุลาคม 2554
ร่วมโครงการโยธาและสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน จ.กำแพงเพชรภัทร   ทับพิมล
2205.20 กรกฏาคม 2554
21 กรกฏาคม 2554
รับทุน ไทยบริคสโตน เชียงใหม่นันทวัน   ดีอินทร์
2206.8 กรกฏาคม 2554
11 กรกฏาคม 2554
อบรมเทคนิคการเขียนหนังสือ กทมสารินทร์  เติมสุทา
2207.6 กรกฏาคม 2554
8 กรกฏาคม 2554
อบรม ISO17025 กทมวิชญา  อิ่มกระจ่าง
2208.3 มิถุนายน 2554
5 มิถุนายน 2554
ดูงาน ป.โท ชลบุรีลูกน้ำ  มากลิ่น
2209.25 พฤษภาคม 2554
27 พฤษภาคม 2554
โครงการยุทธศาสตร์ จันทบุรีฐิติภรณ์  โตจุ้ย
2210.25 พฤษภาคม 2554
27 พฤษภาคม 2554
โครงการยุทธศาสตร์ จันทบุรีธวัชชัย  ชุลบุตร
2211.25 พฤษภาคม 2554
27 พฤษภาคม 2554
โครงการยุทธศาสตร์ จันทบุรีรณกฤต  แสงผ่อง
2212.25 พฤษภาคม 2554
27 พฤษภาคม 2554
โครงการยุทธศาสตร์ จันทบุรีอิสรีย์  วัตถุภาพ
2213.23 พฤษภาคม 2554
23 พฤษภาคม 2554
ประชุมเครือข่ายประกันฯ ทะเลแก้วศรีรัตน์   ทองล้ำ
2214.4 พฤษภาคม 2554
6 พฤษภาคม 2554
สัมมนาคณะฯ ประจวบฯกรรณิกา  จำปาทอง
2215.4 พฤษภาคม 2554
6 พฤษภาคม 2554
สัมมนาคณะฯ ประจวบฯฐิติภรณ์  โตจุ้ย
2216.4 พฤษภาคม 2554
6 พฤษภาคม 2554
สัมมนาคณะฯ ประจวบฯอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
2217.4 พฤษภาคม 2554
6 พฤษภาคม 2554
สัมมนาคณะฯ ประจวบฯศรีรัตน์   ทองล้ำ
2218.4 พฤษภาคม 2554
6 พฤษภาคม 2554
สัมมนาคณะฯ ประจวบฯลูกน้ำ  มากลิ่น
2219.4 พฤษภาคม 2554
6 พฤษภาคม 2554
สัมมนาคณะฯ ประจวบฯโกศล  เหล็กกล้า
2220.4 พฤษภาคม 2554
6 พฤษภาคม 2554
สัมมนาคณะฯ ประจวบฯทัศพร  กนกพารา
2221.4 พฤษภาคม 2554
6 พฤษภาคม 2554
สัมมนาคณะฯ ประจวบฯธงชัย   เลี่ยมสกุล
2222.4 พฤษภาคม 2554
6 พฤษภาคม 2554
สัมมนาคณะฯ ประจวบฯเกดิษฐ์  กว้างตระกูล
2223.4 พฤษภาคม 2554
6 พฤษภาคม 2554
สัมมนาคณะฯ ประจวบฯยม   ปานมณี
2224.4 พฤษภาคม 2554
6 พฤษภาคม 2554
สัมมนาคณะฯ ประจวบฯธวัชชัย  ชุลบุตร
2225.4 พฤษภาคม 2554
6 พฤษภาคม 2554
สัมมนาคณะฯ ประจวบฯรณกฤต  แสงผ่อง
2226.4 พฤษภาคม 2554
6 พฤษภาคม 2554
สัมมนาคณะฯ ประจวบฯนันทวัน   ดีอินทร์
2227.4 พฤษภาคม 2554
6 พฤษภาคม 2554
สัมมนาคณะฯ ประจวบฯประโพธ   พรวนต้นไทร
2228.4 พฤษภาคม 2554
6 พฤษภาคม 2554
สัมมนาคณะฯ ประจวบฯณัฐชา   ฮุนพานิช
2229.4 พฤษภาคม 2554
6 พฤษภาคม 2554
สัมมนาคณะฯ ประจวบฯรัฐวิชญ์  เรืองพิพัฒน์
2230.4 พฤษภาคม 2554
6 พฤษภาคม 2554
lสัมมนาคณะ ประจวบฯภัทร   ทับพิมล
2231.4 พฤษภาคม 2554
6 พฤษภาคม 2554
สัมมนาคณะฯ ประจวบฯธีรภพ   เกตุเพ็ชร
2232.4 พฤษภาคม 2554
6 พฤษภาคม 2554
สัมมนาคณะฯ ประจวบฯเพ็ญนภาผ่อง   อินยงค์
2233.4 พฤษภาคม 2554
6 พฤษภาคม 2554
สัมมนาคณะฯ ประจวบฯวิสุทธิ์   แก้วป้องปก
2234.4 พฤษภาคม 2554
6 พฤษภาคม 2554
สัมมนาคณะฯ ประจวบทิวาโย  ธูปเทียน
2235.4 พฤษภาคม 2554
6 พฤษภาคม 2554
สัมมนาคณะฯ ประจวบฯมณีรัตน์   สีเขียว
2236.4 พฤษภาคม 2554
6 พฤษภาคม 2554
สัมมนาคณะฯ ประจวบฯจำรัส  ปลากัดทอง
2237.4 พฤษภาคม 2554
6 พฤษภาคม 2554
สัมมนาคณะฯ ประจวบฯกาลไกล  วรินทร์
2238.4 พฤษภาคม 2554
6 พฤษภาคม 2554
สัมมนาคณะฯ ประจวบฯชัยวัฒน์  กล่ำแย้ม
2239.4 พฤษภาคม 2554
6 พฤษภาคม 2554
สัมมนาคณะฯ ประจวบฯอัมพรรัตน์  เหม็นแดง
2240.4 พฤษภาคม 2554
6 พฤษภาคม 2554
สัมมนาคณะฯ ประจวบฯพนารัตน์   กิตติจารุขจร
2241.4 พฤษภาคม 2554
6 พฤษภาคม 2554
สัมมนาคณะฯ ประจวบฯสารินทร์  เติมสุทา
2242.4 พฤษภาคม 2554
6 พฤษภาคม 2554
สัมมนาคณะฯ ประจวบฯแพรวไพลิน  เกษียรมาตุเรศ
2243.28 เมษายน 2554
1 พฤษภาคม 2554
สัมมนาภาคฯ บุรีรัมย์โกศล  เหล็กกล้า
2244.28 เมษายน 2554
1 พฤษภาคม 2554
สัมมนาภาคฯ บุรีรัมย์เกดิษฐ์  กว้างตระกูล
2245.28 เมษายน 2554
1 พฤษภาคม 2554
สัมมนาภาคฯ บุรีรัมย์เอกชัย  คงธนโภไคย
2246.28 เมษายน 2554
1 พฤษภาคม 2554
สัมมนาภาคฯ บุรีรัมย์วาฤทธิ์  ภมร
2247.28 เมษายน 2554
1 พฤษภาคม 2554
สัมมนาภาคฯ บุรีรัมย์แพรวไพลิน  เกษียรมาตุเรศ
2248.27 เมษายน 2554
28 เมษายน 2554
สุโขทัยภัทร   ทับพิมล
2249.27 เมษายน 2554
29 เมษายน 2554
อบรม ISO 9001:2008 กทมชัยวัฒน์  กล่ำแย้ม
2250.25 เมษายน 2554
28 เมษายน 2554
นิเทศฯ ชลบุรีอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม


blank