: หน้าหลัก > บุคลากร > อบรม/สัมมนา/ประชุม << Backward || Forward >>

อบรมฯ/สัมมนา/ประชุมฯ

 
  อื่นๆ
ที่ ระยะเวลา หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่ ผู้เข้าร่วม
2251.25 เมษายน 2554
28 เมษายน 2554
นิเทศฯ ชลบุรีนันทวัน   ดีอินทร์
2252.25 เมษายน 2554
29 เมษายน 2554
การปฏิบัติธรรม วัดเขาน้ำสุดประเทือง  โมราราย
2253.20 เมษายน 2554
22 เมษายน 2554
นิเทศฯอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
2254.20 เมษายน 2554
22 เมษายน 2554
นิเทศฯ นิสิต จ.พิษณุโลกชุติมา   สุดประเสริฐ
2255.20 เมษายน 2554
22 เมษายน 2554
นิเทศฯนันทวัน   ดีอินทร์
2256.7 เมษายน 2554
9 เมษายน 2554
อบรมการเป็นผู้นำกิจกรรมฯ พล.อัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
2257.7 เมษายน 2554
9 เมษายน 2554
อบรมผู้นำกิจกรรมฯ พล.นันทวัน   ดีอินทร์
2258.11 มีนาคม 2554
11 มีนาคม 2554
จ.ลำปางรณกฤต  แสงผ่อง
2259.11 มีนาคม 2554
11 มีนาคม 2554
จ.ลำปางภัทร   ทับพิมล
2260.9 มีนาคม 2554
20 มีนาคม 2554
โครงการสำรวจ สมอแขลูกน้ำ  มากลิ่น
2261.9 มีนาคม 2554
20 มีนาคม 2554
โครงการสำรวจ สมอแขภัทร   ทับพิมล
2262.9 มีนาคม 2554
20 มีนาคม 2554
โครงการสำรวจ สมอแขอภิชาติ  สุโยธีธนรัตน์
2263.9 มีนาคม 2554
20 มีนาคม 2554
โครงการสำรวจ สมอแขกาลไกล  วรินทร์
2264.9 มีนาคม 2554
20 มีนาคม 2554
โครงการสำรวจ สมอแขชัยวัฒน์  กล่ำแย้ม
2265.18 กุมภาพันธ์ 2554
20 กุมภาพันธ์ 2554
กรรมการหน่วยสอบ คลองขลุง กพ.นุชนารถ   แก้วแดง
2266.10 กุมภาพันธ์ 2554
10 กุมภาพันธ์ 2554
โครงการเครือข่ายประกันฯ ม.พะเยาณัฐชา   ฮุนพานิช
2267.30 มกราคม 2554
30 มกราคม 2554
ทูตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
2268.30 มกราคม 2554
30 มกราคม 2554
ทูตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนันทวัน   ดีอินทร์
2269.28 มกราคม 2554
29 มกราคม 2554
โครงการเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ทิวาโย  ธูปเทียน
2270.21 มกราคม 2554
21 มกราคม 2554
เปิดบ้ามมิตซูมิชิอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
2271.21 มกราคม 2554
21 มกราคม 2554
เปิดบ้านมิต๙มิชิชุติมา   สุดประเสริฐ
2272.19 มกราคม 2554
21 มกราคม 2554
อบรม กทม.จำรัส  ปลากัดทอง
2273.27 พฤศจิกายน 2553
28 พฤศจิกายน 2553
IE สัมพันธ์อิสรีย์  วัตถุภาพ
2274.25 พฤศจิกายน 2553
27 พฤศจิกายน 2553
อบรมความเสี่ยงต่อการทุจริต จ.เชียงใหม่มณีรัตน์   สีเขียว
2275.21 พฤศจิกายน 2553
24 พฤศจิกายน 2553
เข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 5 KM Inside-lively Learning Land ณ กรุงเทพฯณัฐชา   ฮุนพานิช
2276.21 พฤศจิกายน 2553
24 พฤศจิกายน 2553
การจัดการความรู้แห่งชาติณัฐชา   ฮุนพานิช
2277.31 ตุลาคม 2553
8 พฤศจิกายน 2553
ร่วมปฏิบัติธรรมในหัวข้อการพัฒนาจิตให้เกิดปัญญายม   ปานมณี
2278.20 ตุลาคม 2553
22 ตุลาคม 2553
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ณ แหล่งอุตสาหกรรม จ.อยุธยา ปทุมธานี ชลบุรี ระยองอิสรีย์  วัตถุภาพ
2279.19 ตุลาคม 2553
22 ตุลาคม 2553
เข้าร่วมงานเปิดโลกวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 ณ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
2280.19 ตุลาคม 2553
22 ตุลาคม 2553
เข้าร่วมงานเปิดโลกวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 ณ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนันทวัน   ดีอินทร์
2281.11 ตุลาคม 2553
17 ตุลาคม 2553
นำนิสิตออกค่ายจัดทำโครงการน้ำใจเลือดหมูสู่ขนบทครั้งที่ 12 จ.ตากประเทือง  โมราราย
2282.11 ตุลาคม 2553
17 ตุลาคม 2553
นำนิสิตออกค่ายจัดทำโครงการน้ำใจเลือดหมูสู่ขนบทครั้งที่ 12 จ.ตากอิสรีย์  วัตถุภาพ
2283.20 กันยายน 2553
22 กันยายน 2553
เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ กรุงเทพฯ ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์นุชนารถ   แก้วแดง
2284.26 สิงหาคม 2553
27 สิงหาคม 2553
นำนิสิตเข้าร่วมการแข่งขันคอนกรีตพลังช้างครั้งที่ 11 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรรีลูกน้ำ  มากลิ่น
2285.26 สิงหาคม 2553
27 สิงหาคม 2553
นำนิสิตเข้าแข่งขันคอนกรีตพลังช้าง ครั้งที่ 11 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีอภิชาติ  สุโยธีธนรัตน์
2286.26 สิงหาคม 2553
27 สิงหาคม 2553
นำนิสิตเข้าร่วมการแข่งขันคอนกรีตพลังช้างครั้งที่ 11 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรรีชัยวัฒน์  กล่ำแย้ม
2287.26 สิงหาคม 2553
27 สิงหาคม 2553
เข้าร่วมสัมมนาวิชาการเรื่องกลยุทธ์การบริหารงานพัสดุและการเงิน การคลังภาครัฐแบบ S&P Strategy ณ จ.ปทุมธานีสุกัญญา  ผนึกทอง
2288.25 สิงหาคม 2553
27 สิงหาคม 2553
เข้าร่วมสัมมนาวิชาการเรื่อง กลยุทธ์การบริหารงานพัสดุและการเงินการคลังภาครัฐแบบ S&P Strategy จ.ปทุมธานีอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
2289.25 สิงหาคม 2553
27 สิงหาคม 2553
เข้าร่วมสัมมนาวิชาการเรื่อง กลยุทธ์การบริหารงานพัสดุและการเงินการคลังภาครัฐแบบ S&P Strategy จ.ปทุมธานีนันทวัน   ดีอินทร์
2290.25 สิงหาคม 2553
26 สิงหาคม 2553
เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่นิสิต ณ จ.ชลบุรีสารินทร์  เติมสุทา
2291.24 สิงหาคม 2553
25 สิงหาคม 2553
เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์ ณ กรุงเทพฯกรรณิกา  จำปาทอง
2292.22 สิงหาคม 2553
24 สิงหาคม 2553
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ของกองบริหารการวิจัย ณ จ.นครราชสีมาอัมพรรัตน์  เหม็นแดง
2293.19 สิงหาคม 2553
20 สิงหาคม 2553
โครงการสนับสนุนคอนกรีตพลังช้าง ณ กรุงเทพฯ และ จ.บุรีรัมย์ภัทร   ทับพิมล
2294.19 สิงหาคม 2553
20 สิงหาคม 2553
โครงการสนับสนุนคอนกรีตพลังช้าง ณ กรุงเทพฯ และ จ.บุรีรัมย์อภิชาติ  สุโยธีธนรัตน์
2295.18 สิงหาคม 2553
19 สิงหาคม 2553
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ จ.อยุธยา และจ.ระยองสารินทร์  เติมสุทา
2296.17 สิงหาคม 2553
20 สิงหาคม 2553
นำนิสิตเข้าร่วมการแข่งขันคอนกรีตมวลเบาระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 4 ณ ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตไกลกังวลทิวาโย  ธูปเทียน
2297.17 สิงหาคม 2553
20 สิงหาคม 2553
นำนิสิตเข้าร่วมการแข่งขันคอนกรีตมวลเบาระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 4 ณ ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตไกลกังวลกาลไกล  วรินทร์
2298.15 สิงหาคม 2553
17 สิงหาคม 2553
นำนิสิตเข้าแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีม ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2553ลูกน้ำ  มากลิ่น
2299.10 สิงหาคม 2553
10 สิงหาคม 2553
พานิสิตไปรับทุนไทยบริดจสโตน ณ ม.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงรายนันทวัน   ดีอินทร์
2300.6 สิงหาคม 2553
8 สิงหาคม 2553
เข้าร่วมการประเมินศักยภาพ 20 แหล่งสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมและแบ่งระดับศักยภาพ ณ CDC Crysta Design Center กรุงเทพฯประเทือง  โมราราย


blank