: หน้าหลัก > บุคลากร > อบรม/สัมมนา/ประชุม << Backward || Forward >>

อบรมฯ/สัมมนา/ประชุมฯ

 
  อื่นๆ
ที่ ระยะเวลา หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่ ผู้เข้าร่วม
2301.4 สิงหาคม 2553
4 สิงหาคม 2553
รับทุนการศึกษาอีซูซุ ณ บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จำกัด กรุงเทพฯนันทวัน   ดีอินทร์
2302.2 กรกฏาคม 2553
4 กรกฏาคม 2553
ดำเนินการทดสอบวัดความถนัดทั่วไปและการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพนุชนารถ   แก้วแดง
2303.2 กรกฏาคม 2553
4 กรกฏาคม 2553
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ณ จ.เชียงใหม่มณีรัตน์   สีเขียว
2304.2 กรกฏาคม 2553
4 กรกฏาคม 2553
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ณ จ.เชียงใหม่อัมพรรัตน์  เหม็นแดง
2305.2 กรกฏาคม 2553
4 กรกฏาคม 2553
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ณ จ.เชียงใหม่พนารัตน์   กิตติจารุขจร
2306.2 กรกฏาคม 2553
4 กรกฏาคม 2553
อบรมหลักสูตร "การบริหารจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ" ณ จ.เชียงใหม่สารินทร์  เติมสุทา
2307.17 มิถุนายน 2553
17 มิถุนายน 2553
เข้าร่วมงานแถลงข่าวโครงการ M-150 Ideology 2010 โซลาร์เซลล์เพื่อชุมชนพอเพียง ณ บริษัทโอสถสภา จำกัดอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
2308.2 มิถุนายน 2553
3 มิถุนายน 2553
สัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.ตากทัศพร  กนกพารา
2309.27 พฤษภาคม 2553
27 พฤษภาคม 2553
รับส่งคณบดีภัทร   ทับพิมล
2310.12 พฤษภาคม 2553
12 พฤษภาคม 2553
รับส่งคณบดีภัทร   ทับพิมล
2311.10 พฤษภาคม 2553
12 พฤษภาคม 2553
นิเทศนิสิตฝึกงานอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
2312.10 พฤษภาคม 2553
12 พฤษภาคม 2553
นิเทศนิสิตฝึกงานนันทวัน   ดีอินทร์
2313.10 พฤษภาคม 2553
12 พฤษภาคม 2553
นิเทศนิสิตฝึกงานชัยวัฒน์  กล่ำแย้ม
2314.28 เมษายน 2553
30 เมษายน 2553
จัดทำยุทธศาสตร์ของภาควิชาฯ จ.ชลบุรีฐิติภรณ์  โตจุ้ย
2315.28 เมษายน 2553
30 เมษายน 2553
สัมมนาผู้นำเกียร์นเรศวรอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
2316.28 เมษายน 2553
30 เมษายน 2553
สัมมนาผู้นำเกียร์นเรศวรชุติมา   สุดประเสริฐ
2317.28 เมษายน 2553
30 เมษายน 2553
จัดทำยุทธศาสตร์ของภาควิชาฯ จ.ชลบุรีธวัชชัย  ชุลบุตร
2318.28 เมษายน 2553
30 เมษายน 2553
จัดทำยุทธศาสตร์ของภาควิชาฯ จ.ชลบุรีรณกฤต  แสงผ่อง
2319.28 เมษายน 2553
30 เมษายน 2553
สัมมนาผู้นำเกียร์นเรศวรนันทวัน   ดีอินทร์
2320.28 เมษายน 2553
30 เมษายน 2553
จัดทำยุทธศาสตร์ของภาควิชาฯ จ.ชลบุรีประเทือง  โมราราย
2321.28 เมษายน 2553
30 เมษายน 2553
จัดทำยุทธศาสตร์ของภาควิชาฯ จ.ชลบุรีอิสรีย์  วัตถุภาพ
2322.27 เมษายน 2553
30 เมษายน 2553
สัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ณ จ.ภูเก็ตลูกน้ำ  มากลิ่น
2323.27 เมษายน 2553
30 เมษายน 2553
สัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ณ จ.ภูเก็ตทิวาโย  ธูปเทียน
2324.22 เมษายน 2553
23 เมษายน 2553
นิเทศนิสิตฝึกงานชัยวัฒน์  กล่ำแย้ม
2325.24 มีนาคม 2553
28 มีนาคม 2553
รับส่งคณบดีภัทร   ทับพิมล
2326.12 มีนาคม 2553
21 มีนาคม 2553
โครงการฝึกงานสำรวจ ณ ม.นเรศวร พะเยาลูกน้ำ  มากลิ่น
2327.12 มีนาคม 2553
21 มีนาคม 2553
โครงการฝึกงานสำรวจ ณ ม.นเรศวร พะเยาอภิชาติ  สุโยธีธนรัตน์
2328.10 มีนาคม 2553
13 มีนาคม 2553
โครงการฝึกงานสำรวจ ณ ม.นเรศวร พะเยาทิวาโย  ธูปเทียน
2329.10 มีนาคม 2553
21 มีนาคม 2553
โครงการฝึกงานสำรวจ ณ ม.นเรศวร พะเยากาลไกล  วรินทร์
2330.10 มีนาคม 2553
13 มีนาคม 2553
โครงการฝึกงานสำรวจ ณ ม.นเรศวร พะเยาชัยวัฒน์  กล่ำแย้ม
2331.28 กุมภาพันธ์ 2553
3 มีนาคม 2553
ฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างภาวะผู้นำและการพัฒนาทีมงาน จ.เชียงรายธวัชชัย  ชุลบุตร
2332.19 กุมภาพันธ์ 2553
21 กุมภาพันธ์ 2553
ดำเนินการทดสอบวัดความรู้ขั้นพื้นฐานระดับชาตินุชนารถ   แก้วแดง
2333.19 กุมภาพันธ์ 2553
21 กุมภาพันธ์ 2553
ดำเนินการทดสอบวัดความรู้ขั้นพื้นฐานระดับชาติณัฐชา   ฮุนพานิช
2334.4 กุมภาพันธ์ 2553
9 กุมภาพันธ์ 2553
เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการอบรมช่างติดตั้งระบบก๊าชธรรมชาติสำหรับรถใหญ่หลักสูตร 3 (ภาคปฏิบัติ)โกศล  เหล็กกล้า
2335.4 กุมภาพันธ์ 2553
5 กุมภาพันธ์ 2553
รับส่งคณบดีภัทร   ทับพิมล
2336.1 กุมภาพันธ์ 2553
2 กุมภาพันธ์ 2553
รับส่งคณบดีภัทร   ทับพิมล
2337.31 มกราคม 2553
2 กุมภาพันธ์ 2553
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา จ.นครนายกฐิติภรณ์  โตจุ้ย
2338.31 มกราคม 2553
2 กุมภาพันธ์ 2553
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา จ.นครนายกธวัชชัย  ชุลบุตร
2339.31 มกราคม 2553
2 กุมภาพันธ์ 2553
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา จ.นครนายกรณกฤต  แสงผ่อง
2340.31 มกราคม 2553
2 กุมภาพันธ์ 2553
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา จ.นครนายกอิสรีย์  วัตถุภาพ
2341.25 มกราคม 2553
25 มกราคม 2553
ดูงานนอกสถานที่นิสิตระดับปริญญาตรีและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ณ บริษัทผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) จ.ตากทิวาโย  ธูปเทียน
2342.22 มกราคม 2553
22 มกราคม 2553
นำนิสิตเข้าร่วมการแข่งขันสะพานเหล็กอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 ณ ม.ศรีปทุมลูกน้ำ  มากลิ่น
2343.19 มกราคม 2553
24 มกราคม 2553
อบรมในหลักสูตร นปข. รุ่นที่ 1 ณ จ.หนองคายและ จ.ขอนแก่นเพ็ญนภาผ่อง   อินยงค์
2344.27 ธันวาคม 2552
27 ธันวาคม 2552
รับส่งคณบดีภัทร   ทับพิมล
2345.21 ธันวาคม 2552
21 ธันวาคม 2552
รับส่งคณบดีภัทร   ทับพิมล
2346.10 ธันวาคม 2552
10 ธันวาคม 2552
ไปราชการ จ.ลำปางภัทร   ทับพิมล
2347.3 ธันวาคม 2552
6 ธันวาคม 2552
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์นุชนารถ   แก้วแดง
2348.5 พฤศจิกายน 2552
7 พฤศจิกายน 2552
เข้าร่วมประชุมวิชาการ "งาน 9 ปี สมศ." ณ กองทัพเรือ กรุงเทพฯณัฐชา   ฮุนพานิช
2349.5 พฤศจิกายน 2552
7 พฤศจิกายน 2552
เข้าร่วมประชุมวิชาการ งาน 9 ปี สมศ. ณ กองทัพเรือ กรุงเทพฯทิวาโย  ธูปเทียน
2350.22 ตุลาคม 2552
26 ตุลาคม 2552
แข่งขันกีฬาเกียร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 26 "วิศวะยูงทองเกมส์" ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม


blank