: หน้าหลัก > บุคลากร > อบรม/สัมมนา/ประชุม << Backward || Forward >>

อบรมฯ/สัมมนา/ประชุมฯ

 
  อื่นๆ
ที่ ระยะเวลา หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่ ผู้เข้าร่วม
2351.22 ตุลาคม 2552
26 ตุลาคม 2552
แข่งขันกีฬาเกียร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 26 "วิศวะยูงทองเกมส์" ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตนันทวัน   ดีอินทร์
2352.15 ตุลาคม 2552
16 ตุลาคม 2552
รับส่งคณบดี ณ กรุเทพฯภัทร   ทับพิมล
2353.14 ตุลาคม 2552
14 ตุลาคม 2552
ดำเนินการส่งมอบงานและทำบุญโครงการโยธาและสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชนครั้งที่ 6 ณ โรงเรียนบ้านนาขุมคัน อ.นครไทย จ.พิษณุโลกลูกน้ำ  มากลิ่น
2354.14 ตุลาคม 2552
16 ตุลาคม 2552
ึกษาดูงานนอกสถานที่สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ณ แห่งอุตสาหกรรม จ.อยุธยา ปทุมธานี ชลบุรี และระยองธวัชชัย  ชุลบุตร
2355.14 ตุลาคม 2552
16 ตุลาคม 2552
ึกษาดูงานนอกสถานที่สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ณ แห่งอุตสาหกรรม จ.อยุธยา ปทุมธานี ชลบุรี และระยองรณกฤต  แสงผ่อง
2356.14 ตุลาคม 2552
16 ตุลาคม 2552
ึกษาดูงานนอกสถานที่สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ณ แห่งอุตสาหกรรม จ.อยุธยา ปทุมธานี ชลบุรี และระยองประเทือง  โมราราย
2357.14 ตุลาคม 2552
15 ตุลาคม 2552
เข้าร่วมโครงการโยธาและสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชนณ โรงเรียนบ้านนาขุมคัน ต.สำนักนครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลกอภิชาติ  สุโยธีธนรัตน์
2358.14 ตุลาคม 2552
16 ตุลาคม 2552
ึกษาดูงานนอกสถานที่สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ณ แห่งอุตสาหกรรม จ.อยุธยา ปทุมธานี ชลบุรี และระยองอิสรีย์  วัตถุภาพ
2359.11 ตุลาคม 2552
13 ตุลาคม 2552
เข้าร่วมโครงการโยธาและสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชนณ โรงเรียนบ้านนาขุมคัน ต.สำนักนครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลกกาลไกล  วรินทร์
2360.8 ตุลาคม 2552
11 ตุลาคม 2552
เข้าร่วมโครงการโยธาและสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชนณ โรงเรียนบ้านนาขุมคัน ต.สำนักนครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลกชัยวัฒน์  กล่ำแย้ม
2361.4 ตุลาคม 2552
10 พฤศจิกายน 2552
อบรมหลักสูตร นชบ.รุ่นที่ 1 ณ จ.ขอนแก่นเพ็ญนภาผ่อง   อินยงค์
2362.1 ตุลาคม 2552
2 ตุลาคม 2552
สัมมนาและศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ณ ม.อัสสัมชัญ กรุงเทพฯกรรณิกา  จำปาทอง
2363.1 ตุลาคม 2552
2 ตุลาคม 2552
สัมมนาและศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ณ ม.อัสสัมชัญ กรุงเทพฯอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
2364.1 ตุลาคม 2552
2 ตุลาคม 2552
สัมมนาและศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ณ ม.อัสสัมชัญ กรุงเทพฯศรีรัตน์   ทองล้ำ
2365.1 ตุลาคม 2552
2 ตุลาคม 2552
สัมมนาและศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ณ ม.อัสสัมชัญ กรุงเทพฯชุติมา   สุดประเสริฐ
2366.1 ตุลาคม 2552
2 ตุลาคม 2552
สัมมนาและศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ณ ม.อัสสัมชัญ กรุงเทพฯทัศพร  กนกพารา
2367.1 ตุลาคม 2552
2 ตุลาคม 2552
สัมมนาและศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ณ ม.อัสสัมชัญ กรุงเทพฯณัฐชา   ฮุนพานิช
2368.1 ตุลาคม 2552
2 ตุลาคม 2552
สัมมนาและศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ณ ม.อัสสัมชัญ กรุงเทพฯทิวาโย  ธูปเทียน
2369.1 ตุลาคม 2552
2 ตุลาคม 2552
สัมมนาและศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ณ ม.อัสสัมชัญ กรุงเทพฯอัมพรรัตน์  เหม็นแดง
2370.24 กันยายน 2552
24 กันยายน 2552
รับส่งคณบดี ณ ม.เกษตร ฯภัทร   ทับพิมล
2371.24 กันยายน 2552
24 กันยายน 2552
รับส่งคณบดี ณ กรุงเทพฯภัทร   ทับพิมล
2372.23 กันยายน 2552
23 กันยายน 2552
ดำเนินโครงการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์สมรรถนะเครื่องทำน้ำร้อนแบบผสมของตัวรับแสงอาทิตย์แบบหลอดสูญญากาศที่ใช้เทอร์โมไซฟอนและเตาเผาไหม้แกลบ ณ สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กลุ่มงานวิจัยวิศวกรรมหลักการเก็บเกี่ยว จ.ปทุมธานีวาฤทธิ์  ภมร
2373.18 กันยายน 2552
18 กันยายน 2552
ขับรถไปราชการเข้าร่วมประชุมเรื่องการลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซียภัทร   ทับพิมล
2374.27 สิงหาคม 2552
28 สิงหาคม 2552
ศึกษาดูงานนอกสถานที่นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมการจัดการ ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ฐิติภรณ์  โตจุ้ย
2375.27 สิงหาคม 2552
28 สิงหาคม 2552
เข้าร่วมการแข่งขันคอนกรีตพลังช้างครั้งที่ 10 ณ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีลูกน้ำ  มากลิ่น
2376.27 สิงหาคม 2552
28 สิงหาคม 2552
โครงการเข้าร่วมแข่งขันคอนกรีตพลังช้าง ครั้งที่ 10อภิชาติ  สุโยธีธนรัตน์
2377.27 สิงหาคม 2552
28 สิงหาคม 2552
เข้าร่วมการแข่งขันคอนกรีตพลังช้างครั้งที่ 10 ณ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีชัยวัฒน์  กล่ำแย้ม
2378.20 สิงหาคม 2552
20 สิงหาคม 2552
สัมมนาเรื่องมาตรฐานการใช้แก็สรถยนต์ประเภทรถใช้แก็สธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง ณ สภาวิศวกร กรุงเทพฯโกศล  เหล็กกล้า
2379.20 สิงหาคม 2552
21 สิงหาคม 2552
รับส่งคณบดีเดินทางไปราชการ ณ ว.ส.ท. กรุงเทพฯภัทร   ทับพิมล
2380.14 สิงหาคม 2552
14 สิงหาคม 2552
รับรถไปราชการขนย้ายฝุ่นหินปูนจากบริษัทสุรินทร์ ออบย่า ที่ให้ความอนเคราะห์มอบให้คณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อนำมาเป็นวัสดุการศึกษาและเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการดำเนินงานวิจัยกับ ศ.สมนึก ตั้งเติมสิริกุล ผอ.ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการก่อสร้างและบำรุงรักษาแห่งสถาบันเทคโนโภัทร   ทับพิมล
2381.12 สิงหาคม 2552
15 สิงหาคม 2552
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ ณ โรงแรมเชียงใหม่ ภูคำทิวาโย  ธูปเทียน
2382.12 สิงหาคม 2552
15 สิงหาคม 2552
อบรมหลักสูตร"การเขียนหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร" จ.เชียงใหม่สารินทร์  เติมสุทา
2383.7 สิงหาคม 2552
7 สิงหาคม 2552
รับส่งคณบดีภัทร   ทับพิมล
2384.5 สิงหาคม 2552
5 สิงหาคม 2552
เดินทางไปร่วมพิธีรับทุนการศึกษาอีซูซุ ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จำกัด แขวงจตุจักร กรุงเทพฯนันทวัน   ดีอินทร์
2385.4 สิงหาคม 2552
7 สิงหาคม 2552
เข้าร่วมโครงการสนับสนุนนิสิตเข้าแข่งขันคอนกรีตมวลเบาชิงแชมป์ระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 3 ณ ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตไกลกังวลทิวาโย  ธูปเทียน
2386.4 สิงหาคม 2552
7 สิงหาคม 2552
เข้าร่วมโครงการสนับสนุนนิสิตเข้าแข่งขันคอนกรีตมวลเบาชิงแชมป์ระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 3 ณ ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตไกลกังวลกาลไกล  วรินทร์
2387.30 กรกฏาคม 2552
31 กรกฏาคม 2552
รับส่งคณบดีภัทร   ทับพิมล
2388.23 กรกฏาคม 2552
26 กรกฏาคม 2552
ัมมนาทางวิชาการเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอลิกส์ และการบริหารพัสดุ จ.เชียงใหม่มณีรัตน์   สีเขียว
2389.23 กรกฏาคม 2552
26 กรกฏาคม 2552
สัมมนาทางวิชาการเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอลิกส์ และการบริหารพัสดุ จ.เชียงใหม่อัมพรรัตน์  เหม็นแดง
2390.23 กรกฏาคม 2552
26 กรกฏาคม 2552
สัมมนาทางวิชาการเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอลิกส์ และการบริหารพัสดุ จ.เชียงใหม่พนารัตน์   กิตติจารุขจร
2391.3 กรกฏาคม 2552
3 กรกฏาคม 2552
สัมมนาเชิงวิชาการเรื่องความไม่แน่นอนของเครื่องชั่งกับงานวิเคราะห์ ณ รร.แกรนริเวอร์ไซด์ จ.พิษณุโลกวิชญา  อิ่มกระจ่าง
2392.3 กรกฏาคม 2552
3 กรกฏาคม 2552
รับส่งคณบดีภัทร   ทับพิมล
2393.30 พฤษภาคม 2552
30 พฤษภาคม 2552
รับคณบดีภัทร   ทับพิมล
2394.12 พฤษภาคม 2552
15 พฤษภาคม 2552
ขับรถไปราชการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ณ ม.เทคโนโลยีสุรนารีภัทร   ทับพิมล
2395.3 พฤษภาคม 2552
5 พฤษภาคม 2552
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการบริหาราจัดการงานกิจการนิสิต ณ ม. เกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน ม.ศิลปากร และ จ.ประจวบคีรีขันธ์อัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
2396.3 พฤษภาคม 2552
5 พฤษภาคม 2552
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการบริหาราจัดการงานกิจการนิสิต ณ ม. เกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน ม.ศิลปากร และ จ.ประจวบคีรีขันธ์นันทวัน   ดีอินทร์
2397.3 พฤษภาคม 2552
5 พฤษภาคม 2552
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการบริหาราจัดการงานกิจการนิสิต ณ ม. เกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน ม.ศิลปากร และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ประเทือง  โมราราย
2398.27 เมษายน 2552
29 เมษายน 2552
โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการบริหารงานวิจัยและวิชาการทัศพร  กนกพารา
2399.27 เมษายน 2552
29 เมษายน 2552
โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการบริหารงานวิจัยและวิชาการนุชนารถ   แก้วแดง
2400.26 เมษายน 2552
30 เมษายน 2552
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้โปรแกรม Soid Works Essentials (Basic) ณ บริษัท อีทีซี เซอร์วิส จำกัดโกศล  เหล็กกล้า


blank